Romans 6

Iga Kristus beteryosim a koba na moiobulem

1Ariya bini iga kiersi marqom? Iga endegsi marqom kio, “Uŋgum, iga une gargekoba yoqnqom. Yim dena Qotei a iga qa are tulaŋ boleiyoqnqas.” Iga degsi marqom kio? 2Sai. Iga moiobulem deqa iga une aqa kumbra uratem. Deqa iga kiersim olo une yoqnqom? 3Iga Kristus Yesus beteryosim aqa ñam na yanso em. Kumbra dena iga a beteryosim a koba na moiobulem. Niŋgi di qaliesai kio? 4Iga yanso osim dena iga Kristus beteryosim a koba na moiobulem. Deqa Abu Qotei na iga Kristus koba na subq atej. Osiqa aqa siŋgila kobaquja na olo Kristus subq na tigeltej. Deqa iga dego a ti ŋambile bunuj em. Deqa iga kumbra bole dauryoqnqom.

Iga Kristus beteryosim olo subq na tigelqom

5Kristus a moiej deqa iga a beteryosim a ti moiobulem. Ariya a olo subq na tigelej dego kere iga kamba dego a beteryosim olo subq na tigelqom. 6Iga qalie, gago areqalo namij a Kristus ombla ŋamburbasq di moiej. Yim une aqa siŋgila gago jejamuq di waueqnu qaji di koboqajqa deqa. Deqa bini iga olo une aqa sorgomq di sqasai. 7Di kiyaqa? Iga moio tamo bulem deqa une na iga olo ojqa keresai.

8Od, iga Kristus ombla moiobulem deqa iga qalieonum, iga a ombla olo ŋambile sqom. 9Iga qalie, Kristus a subq na olo tigelej deqa a olo bunu moiqa keresai. Moio na a olo ojqa keresai. 10A bati qujai qa moiej. Aqa kumbra dena a na une aqa siŋgila kobotej. Ariya bini a olo ŋambile unu di a Qotei ombla ŋambile unub. 11Dego kere niŋgi dego endegsib are qaliye. Niŋgi dego moiobuleb deqa niŋgi olo une aqa sorgomq di sqasai. Niŋgi Kristus Yesus beteryosib deqa niŋgi Qotei ombla ŋambile unub.

12Deqa une na nuŋgo jejamu taqatqa laqnimqa niŋgi na olo saidyiye. Yim nuŋgo une na niŋgi titŋgimqa niŋgi nuŋgo jejamu qa areqalo uge uge dauryqasai. Nuŋgo jejamu agi bunuqna moiqas. 13Une na nuŋgo siŋga ti baŋ ti taqatqa laqnimqa niŋgi na olo saidyiye. Yim niŋgi kumbra uge uge yoqnqasai. Niŋgi subq na olo tigelobulosib ŋambile unub deqa niŋgi nuŋgo segi jejamu osib Qotei yiye. Yosib nuŋgo siŋga ti baŋ ti nuŋgo jejamu ti kalil Qotei aqa baŋq di atibqa a segi na taqatqas. Yim dena niŋgi kumbra bole tiŋtiŋ yoqnqab. 14Deqa une na niŋgi olo taqatŋgwasai. Di kiyaqa? Bini niŋgi dal anjam aqa sorgomq di sosai. Qotei a niŋgi qa are tulaŋ boleiyej kumbra di aqa sorgomq di niŋgi unub.

Iga kumbra bole tiŋtiŋ aqa wau tamo

15Iga olo dal anjam aqa sorgomq di sosai deqa iga kierqom? Qotei a iga qa are tulaŋ boleiyej kumbra di aqa sorgomq di iga unum. Deqa uŋgum, iga une yoqnqom e? Sai. 16Niŋgi quiye. Niŋgi nuŋgo segi jejamu tamo bei yosib aqa anjam dauryoqnqab di niŋgi aqa wau tamo sqab. Dego kere niŋgi une aqa wau tamo sqab di niŋgi moreŋqab. Ariya niŋgi Qotei aqa wau tamo sosib aqa anjam dauryoqnqab di niŋgi tamo bole une saiqoji sqab. Di niŋgi qaliesai kio? 17Bole, nami niŋgi une aqa wau tamo soqneb. Ariya bini Qotei na niŋgi osiq aqa anjam aqa sorgomq di atej unub deqa niŋgi nuŋgo are miligiq na aqa anjam dauryeqnub. Qotei a kumbra degyej deqa iga a qa tulaŋ areboleboleigeqnu. 18Nuŋgo une na niŋgi tonto talq waiŋgobulonaq sonabqa Qotei a dena niŋgi olo eleŋej. Deqa bini niŋgi kumbra bole tiŋtiŋ aqa wau tamo unub. 19O was qu, e mandam tamo naŋgo kumbra qa niŋgi yawo anjam merŋgeqnum. Di kiyaqa? Niŋgi ijo anjam endi geregere poiŋgosai deqa. Nami niŋgi na nuŋgo siŋga ti baŋ ti nuŋgo jejamu ti kalil naŋgi odnjreqnabqa naŋgi kumbra jiga ti kumbra uge ti naŋgo wau tamo sosib niŋgi kumbra ugeq di breiŋgoqneb. Ariya bini niŋgi na nuŋgo siŋga ti baŋ ti nuŋgo jejamu ti kalil di olo minjribqa naŋgi kumbra bole tiŋtiŋ aqa wau tamo sqab. Yim deqa niŋgi Qotei aqa segi tamo uŋgasari boledamu sosib aqa kumbra bole dauryoqnqab.

20Nami niŋgi une aqa wau tamo sosib bati deqa niŋgi kumbra bole tiŋtiŋ aqa wau tamo sosai. 21Kumbra uge uge niŋgi nami yoqneb qaji dena niŋgi iŋgi bole kie oqneb? Agi bini niŋgi kumbra deqa olo are qaloqnsib dena niŋgi jemai eqnub. O was qu, niŋgi kumbra dena iŋgi bole bei osaioqneb. Agi kumbra dena tamo naŋgi moio gam tureqnub. 22Ariya nuŋgo une na niŋgi tonto talq waiŋgobulonaq sonabqa Qotei a dena olo niŋgi eleŋej. Deqa bini niŋgi Qotei aqa segi wau tamo unub. Deqa niŋgi iŋgi bole bole endi oqnqab. A na niŋgi aqa segi kumbra boleq di atimqa niŋgi kumbra bole bole a tulaŋ areareteqnu qaji di yoqnqab. Osib niŋgi ŋambile gaigai sqab. 23Une na aqa wau tamo naŋgi awai enjreqnu. Awai agiende. Tamo naŋgi moreŋeqnub. Ariya Qotei na iga iŋgi boledamu laŋa egeqnu. Iŋgi boledamu di agi iga ŋambile gaigai sqom. Ŋambile di iga gago Tamo Koba Yesus Kristus aqa wau na oqom.

Copyright information for `BOJ