Romans 8

Kristus a gago une kobotosiqa Qotei aqa Mondor Bole egej

1O was qu, iga Kristus Yesus beteryejunum deqa dal anjam na gago une qa iga olo mergwa keresai. Deqa iga gago une qa olo awai uge oqasai. 2Di kiyaqa? Niŋgi segi segi Kristus Yesus aqa tamo deqa. Qotei aqa Mondor Bole iga ŋambile egej qaji a na niŋgi aqaryaiŋgej deqa une ti moio ti na niŋgi olo taqatŋgwa keresai. Qotei aqa Mondor a segi na niŋgi taqatŋgeqnu. 3Dal anjam na gago une kobotqa keresai. Di kiyaqa? Iga areqalo namijq di unum deqa iga dal anjam dauryqa keresai. Ariya dal anjam na gago une kobotqa keresai deqa Qotei a segi na gago une kobotej. A gam endena gago une kobotej. A na aqa segi Ŋiri Yesus qariŋyonaqa a une tamo bulosiqa gago une kobotqa bonaqa aqa segi jejamuq di Qotei na gago une aqa awai uge atsiqa une aqa siŋgila kobotej. 4Qotei a kumbra degyej. Yim iga dal anjam aqa kumbra tiŋtiŋ dauryosim sqajqa deqa. Deqa iga gago areqalo namij na walwelosaieqnum. Iga Qotei aqa Mondor Bole aqa kumbra na walweleqnum.

5Tamo naŋgi areqalo namij na walweleqnub qaji naŋgi areqalo namij segi dauryeqnub. Ariya tamo naŋgi Qotei aqa Mondor Bole aqa kumbra na walweleqnub qaji naŋgi Mondor Bole aqa areqalo dauryeqnub. 6Tamo naŋgi areqalo namij dauryoqnqab di naŋgi moreŋqab. Ariya tamo naŋgi Mondor Bole aqa areqalo dauryoqnqab di naŋgi lawo na ŋambile sqab. 7Tamo naŋgi areqalo namij dauryoqnqab di naŋgi Qotei ti jeu sqab. Di kiyaqa? Naŋgi Qotei aqa dal anjam aqa sorgomq di sosai deqa. Naŋgi dal anjam dauryqa keresai bolesai. 8Tamo naŋgi areqalo namij na walweleqnub qaji naŋgi kumbra Qotei a areareteqnu qaji di dauryqa keresai.

9Ariya niŋgi areqalo namij na walwelosaieqnub. Qotei aqa Mondor a nuŋgo are miligiq di unu deqa niŋgi aqa kumbra na walweleqnub. Tamo a Kristus aqa Mondor ti sqasai di a Kristus aqa tamo sqa keresai. 10Niŋgi une ti unub deqa nuŋgo jejamu moiqas. Ariya Kristus a nuŋgo are miligiq di unu deqa niŋgi Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bole une saiqoji unub. Deqa Qotei aqa Mondor na niŋgi ŋambile eŋgwas. 11Qotei a na aqa Ŋiri Kristus Yesus subq na olo tigeltej. Qotei aqa Mondor a nuŋgo are miligiq di unu deqa Qotei na aqa Mondor aqa siŋgila na nuŋgo jejamu moiqas qaji di dego olo subq na tigeltosim niŋgi ŋambile eŋgwas.

Qotei aqa Mondor a na iga Qotei aqa aŋgro tiŋtiŋ sqajqa deqa elenej

12Deqa was qu, iga kumbra qujai na walwelqom. Iga areqalo namij na walwelqajqa e deqa marosai. 13Niŋgi areqalo namij na walwelqab di niŋgi moreŋqab. Ariya niŋgi Qotei aqa Mondor aqa kumbra na walwelosib aqa siŋgila na nuŋgo segi jejamu aqa kumbra uge uge moiotqab di niŋgi ŋambile sqab. 14Tamo uŋgasari kalil Qotei aqa Mondor na naŋgi gam osornjreqnaq walweleqnub qaji naŋgi Qotei aqa aŋgro tiŋtiŋ unub. 15Qotei na niŋgi laŋa wau tamo sqajqa deqa aqa Mondor niŋgi eŋgosai. Niŋgi laŋa wau tamo sqab di niŋgi ulaqab. Qotei na niŋgi aqa segi aŋgro tiŋtiŋ sqajqa deqa aqa Mondor niŋgi eŋgej. Deqa aqa siŋgila na niŋgi endegsib Qotei meteqnub, “O ni gago Abu.” 16Qotei aqa Mondor a segi gago are miligiq di waueqnu deqa iga endegsi boleq di mareqnum, bole, iga Qotei aqa aŋgro unum. 17Ariya iga Qotei aqa aŋgro unum deqa mondoŋ iga iŋgi bole bole Abu Qotei na nami iga egwa marej qaji di oqom. Iŋgi bole di agi gago was Kristus a na nami esoqnej. A jaqatiŋ ej dego kere iga dego jaqatiŋ oqnsim sqom. Ariya mondoŋ iga a ombla ñam koba osim so bole gaigai sqom.

Mondoŋ Qotei na ñam koba ti so bole ti iga egwas

18Mondoŋ Qotei na ñam koba ti so bole ti di boleq atsim iga egwas. E are qalonum, so bole dena jaqatiŋ iga bini eqnum qaji di tulaŋ buŋyqas. 19Di kiyaqa? Qotei a nami aqa aŋgro naŋgi boleq atqajqa bati atej. Iŋgi iŋgi kalil Qotei a nami ateleŋej qaji naŋgi bati di unqajqa deqa tariŋoqnsib unub. Iŋgi iŋgi naŋgi di taroqnsib ŋam atoqnsib endegsib nenemeqnub, “Bati gembu bati di brantqas?” 20Bini iŋgi iŋgi kalil naŋgi di ugeosib unub. Naŋgo segi areqalo na naŋgi ugeosai. Qotei a segi na naŋgi ugetnjrej. Di kiyaqa? Naŋgi kumbra bole bole mondoŋ Qotei na enjrqas qaji deqa tariŋoqnsib sqajqa deqa. 21Qotei na iŋgi iŋgi kalil di naŋgi ugetnjrsiq tonto talq di breinjrobulej unub. Ariya bunuqna bati Qotei a nami atej qaji di brantimqa a na iŋgi iŋgi kalil di olo boletnjrimqa naŋgi Qotei aqa aŋgro naŋgi ti koba na tulaŋ boledamu sqab.

22Iga qalie, iŋgi iŋgi kalil Qotei a nami ateleŋej qaji naŋgi di jaqatiŋ koba oqnsib akam ti unub. Naŋgi nami jaqatiŋ oqneb agi bini oqnsib unub. Uŋa a aŋgrotqa osiq gulube eqnu dego kere. 23Iŋgi iŋgi kalil di naŋgi segi akamosai. Iga Qotei aqa Mondor ejunum deqa iga dego akamoqnsim unum. Qotei na aqa Mondor iga namo egej. Iga Qotei aqa aŋgro unum deqa iga dego jaqatiŋ oqnsim akamoqnsim unum. Mondoŋ Qotei na iga aqa segi aŋgro qa boleq na endegsi marqas, “Naŋgi ijo aŋgro kalil.” O was qu, bati di brantqajqa deqa iga tariŋoqnsim unum. Bati di brantimqa Qotei na gago jejamu bulyetgosim jejamu bunuj egwas. 24Qotei na iga eleŋej deqa bini iga Qotei qa gago areqalo siŋgilatosim a na iga jejamu bunuj egwajqa deqa tariŋoqnsim unum. Iga mareqnum, iga iŋgi deqa tariŋeqnum. Di kiyaqa? Iga iŋgi di osaiunum deqa. Ariya tamo bei a iŋgi bei osimqa a kiyaqa iŋgi deqa olo tariŋqas? 25Ariya iga qalie, iga iŋgi di osaiunum deqa iga mondoŋ oqom. Deqa iga are siŋgilatoqnsim tariŋoqnsim unum.

26Iga siŋgila saiqoji unum deqa Qotei aqa Mondor a dego iga aqaryaigeqnu. Iga iŋgi kie qa pailyqajqa di iga geregere qaliesai. Deqa Qotei aqa Mondor a segi na iga aqaryaigwa osiqa iga qa pailyeqnu. A akamoqnsiq boleq na marosaieqnu. 27Qotei a tamo naŋgo are miligi unoqnsiq deqa a Mondor aqa areqalo dego qalieeqnu. Di kiyaqa? Mondor a Qotei aqa segi areqalo dauryosiq deqa aqa tamo uŋgasari naŋgi qa pailyeqnu.

28Iga qalieonum, Qotei na tamo uŋgasari kalil a tulaŋ qalaqalaiyeqnub qaji naŋgi geregere taqatnjreqnu. Deqa kumbra kalil naŋgoq di branteqnu qaji dena naŋgi olo boletnjreqnu. Tamo naŋgi di Qotei na nami oqa marsiq metnjrej. 29Tamo naŋgi Qotei na nami oqa marej qaji naŋgi di a na giltnjrej dego. Yim naŋgi aqa Aŋgro Yesus a bulosib aqa segi kumbra bole dauryqajqa deqa. Gam dena Qotei aqa aŋgro gargekoba naŋgi brantoqnib Kristus a naŋgo was matu sqas. 30Ariya tamo naŋgi Qotei na nami giltnjrej qaji naŋgi di a na metnjrej dego. Tamo naŋgi a na metnjrej qaji naŋgi di a na tamo bole une saiqoji qa minjrej. Tamo naŋgi a na tamo bole une saiqoji qa minjrej qaji naŋgi di a na aqa segi ŋambile bole ti ñam koba ti enjrej.

Iŋgi bei na Qotei aqa qalaqalaiyo kumbra getentqa keresai

31Deqa iga Qotei aqa kumbra deqa kiersi marqom? Qotei na iga aqaryaigej deqa tamo yai na iga olo jeutgwas? Tamo dego bei sosai. 32Qotei na aqa segi Ŋiri Yesus getentosai. A na qariŋyonaq iga kalil aqaryaigwa bosiq moiej. A na aqa segi Ŋiri Yesus iga egej deqa iga qalieonum, a na iŋgi iŋgi kalil dego iga egoqnqas.

33Qotei na iga aqa segi qa giltgej deqa tamo yai na gago une qa olo mergwas? Tamo dego bei sosai. Qotei a segi na iga tamo bole une saiqoji qa mergej. 34Deqa tamo yai na iga gago une aqa awai uge olo oqa mergwas? Tamo dego bei sosai. Kristus Yesus a moisiq olo subq na tigelej. Deqa bini a Qotei aqa baŋ woq di awejunu. Awesosiqa iga qa Qotei pailyeqnu. 35Kristus a segi na iga tulaŋ qalaqalaigeqnu. Deqa tamo yai na aqa qalaqalaiyo kumbra di olo getentimqa a na iga qalaqalaigwasai? Tamo dego bei sosai. O was qu, iga gulube osimqa kio, jaqatiŋ osimqa kio, tamo qudei na iga ugeugeigibqa kio, iga mam koba osimqa kio, gara saigimqa kio, kumbra uge bei na ugetgimqa kio, qoto bei gagoq di brantimqa kio Kristus a deqa iga qalaqalaigwasai e? Sai. 36Bole, iŋgi uge uge di gagoq di brantoqnqab. Agi Qotei aqa anjam bei nami endegsib neŋgreŋyeb unu,

“O Qotei, iga ino segi tamo uŋgasari unum
deqa bati gaigai jeu tamo naŋgi na iga lugoqnsib moiotgeqnub.
Naŋgi iga kaja du du bul nugoqnsib lugeqnub.”
37Ariya Kristus na iga qalaqalaigej deqa gulube kalil di gagoq di brantoqnqas di uŋgum. A na gaigai iga aqaryaigeqnu deqa iga qoto siŋgilaoqnsim tigelejunum. 38Od, Qotei na iga tulaŋ qalaqalaigeqnu. Deqa e endegsi ijo are siŋgilatosim qalieonum, iŋgi bei na Qotei getentim a na iga olo qalaqalaigwasai iŋgi dego bei sosai. Moio ti ŋambile ti laŋ aŋgro naŋgi ti mondor siŋgila naŋgi ti iŋgi iŋgi bini unub qaji naŋgi ti iŋgi iŋgi bunuqna branteleŋqab qaji naŋgi ti iŋgi iŋgi kalil siŋgila ejunub qaji naŋgi ti iŋgi iŋgi kalil laŋ goge di unub qaji naŋgi ti iŋgi iŋgi kalil mandam sorgomq di unub qaji naŋgi ti iŋgi iŋgi kalil Qotei na nami ateleŋej qaji naŋgi ti kalil dena Qotei getentqa keresai. Yim a na iga olo qalaqalaigwasai. Iga qalieonum, gago Tamo Koba Kristus Yesus aqa siŋgila na Qotei na iga qalaqalaigoqnsim sqas.

Copyright information for `BOJ