Titus 3

Qotei a iga qa are boleiyonaqa kumbra boledamu egej deqa iga aqa kumbra bole yoqnqom

1O Taitus, ni na tamo uŋgasari naŋgi anjam endegsim minjroqne, “Mandor kokba ti sawa taqato qaji tamo kokba ti naŋgo sorgomq di niŋgi geregere sosibqa naŋgo anjam dauryoqniye. Osib gaigai wau bole yqajqa are qaloqniye. 2Niŋgi tamo qudei naŋgi misiliŋ anjam minjroqnaib. Osib anjam na qotoqnaib. Gaigai lawo na sosib tamo uŋgasari kalil naŋgi kumbra bole enjroqniye.” O Taitus, ni na tamo uŋgasari naŋgi anjam degsim minjroqne.

3Ni qalie, iga dego nami areqalo uge ti sosimqa Qotei aqa anjam gotraŋyoqnem. Bati di Satan a na iga gisa gisaŋgeqnaqa iga Qotei aqa gam bole dauryqa uratosim kumbra uge dauryqajqa are pruggeqnaqa gago segi jejamu qa tulaŋ areboleboleigoqnej. Kumbra dena iga siŋgila na ojesoqnej. Deqa iga minjiŋ ti are uge ti sosim walweloqnem. Tamo naŋgi na iga jeutgeqnabqa iga na kamba dego naŋgi jeutnjroqnem.

4Ariya bati di Qotei agi iga eleŋej qaji a na iga tulaŋ qala-qalaigosiqa iga qa are boleiyonaqa kumbra boledamu egej. Aqa kumbra di a segi na boleq atej. 5Osiqa agi iga eleŋej. Gago segi kumbra bole iga nami yoqnem qaji a deqa osiq iga eleŋosai. A iga qa dulosiqa iga laŋa eleŋej. Osiqa gago are miligi yansetgo-siqa aqa Mondor Bole egsiqa iga aŋgro bunuj bul olo ŋambabtgej. 6Yesus Kristus agi iga eleŋej qaji aqa wau na Qotei na aqa Mondor Bole qariŋyonaqa gago are miligiq aiej. 7Kristus a iga qa are tulaŋ boleiyej aqa kumbra dena iga Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bole une saiqoji unum. Deqa mondoŋ iga ŋambile gaigai sqom. Iga ŋambile di oqajqa tariŋoqnsim unum. 8Qotei aqa anjam di tulaŋ boledamu. Deqa iga anjam di gago areqaloq di siŋgilatqom.

O Taitus, ni Qotei aqa anjam di siŋgila na palontoqnimqa tamo uŋgasari Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji naŋgi quoqnsib kumbra bole bole yoqnqab. Kumbra deqaji na tamo uŋgasari naŋgi aqaryainjreqnu. Kumbra di bolequja.
9Ariya tamo qudei naŋgi nanari anjam maroqnsib laŋa laŋa ŋiriŋoqnsib anjam na qotoqnsib laqnub. Naŋgo moma naŋgo ñam qa ti Moses aqa dal anjam qa ti laŋa laŋa maroqnsib anjam na qoteqnub. Naŋgi anjam di marqajqa tulaŋ arearetnjreqnu. Iga qalie, anjam dena iga aqaryaigwa keresai. Deqa Taitus, ni tamo deqaji naŋgo anjam di quetnjraim. Torei urat.

10Tamo bei na Kristen tamo uŋgasari naŋgo areqalo ugetetnjrsim naŋgi segi seginjrimqa ni na tamo di minjimqa aqa kumbra di uratem. A na ni quetmosaiamqa ololo minje. Minjimqa olo quetmosaiamqa ni a uratosim torei qoreiye. 11Ni qalie, tamo deqaji naŋgi Qotei aqa gam torei uratonub. Naŋgi une yo qaji tamo. Naŋgo une dena naŋgi osornjreqnu, naŋgi tamo uge.

Pol na Taitus minjej, “Ni urur bosim e itbe.”

12Ariya Taitus, e na Artemas kio Tikikus kio qariŋyitqa a ni qa bqas. Bosim mermimqa ni urur bosim Nikopolis qureq di e itbe. Di kiyaqa? Yuwal ugeo bati qa e Nikopolis qureq di sqai. Soqnit ni bosim di e itbe. 13Apolos wo dal anjam qalie tamo Senas wo naŋgi aiyel walwelqa laqnibqa ni na iŋgi iŋgi kalil qa aqaryainjrimqa naŋgi gamq dia iŋgi bei qa truquqasai.

14Ni na Kristen tamo uŋgasari naŋgi gam osornjroqnimqa naŋgi wau bole yoqnqajqa geregere qalieqab. Qalieosib tamo uŋgasari iŋgi iŋgi qa truqueqnub qaji naŋgi aqaryainjroqnqab. Naŋgi laŋa sosib Qotei aqa kumbra dauryosaio uge.

15Tamo uŋgasari kalil e koba na endi unum qaji naŋgi na ni kaiyeimonub. Deqa ni na tamo uŋgasari iga tulaŋ qalaqala-igeqnub qaji naŋgi kamba gago kaiye anjam endi minjrime. Tamo uŋgasari naŋgi di Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub.

O was qu, Qotei a niŋgi kalil qa are boleiyeme.

Copyright information for `BOJ