1 Corinthians 10

Umle Mene Uuje bine Iiwäreja poto cidi me

1Cäme ätrunga binamewale, weene ngene gone jitrimalinuge, ngena te äbituji mime kaakesaare bime tääpume, teepi liba Moose cama Aikupito ca secluji. Carbe te gaabe tewabimuji teepi luma otnime, piiyepu teepi iyeta Ududi Malu ne cängenarage ernge ta suurujisi. 2Teepi carbe uuwa cabu lipu secluji piiyepu malu ne lipu ernge ta suurujisi, teepi peei lui Moose cama yepä me äbitininujisi cotre bine äcwetname. 3Teepi yepä deedei ne serwa-nenanumesi piiyepu yepä niiye ne senäjumesi teeme seemo ireclota tääpume. Teepi ireclota kula cabu ca niiye ne senäjumesi, teta cama lui kula te äduji. Pui kula lui Keriso tage. 5Ngänuge apu, yepä Acejiyame te ngenecu miiji lica ge teeme iyeta bime tääpume, siige teeme bucurage cina budre äbitininujisi daapo taatu cewe cabu.

6Yoo siige, ai lui umle mene gyene mime tääpume, egä mine gone singi ädri niiyaniya mule wawename teepi liiyepu. 7Cuta mine gone uuje bine awejena teeme poto cina liiyepu. Oogäräneji mene te ai poto cidi me jiicenige, egä teepi soriyomu eclitujisi, giire jewäjanujisi ime ca wawenäneji uuje gwidape ne opo gaabe me acitame. 8Mine cuta ero piiyepu sargi gaabe cabu gone otnetneja teeme poto cina liiyepu, siige yepä taatu bimu cabu twentitrii tausen biname cina budre itrametnemalemuji. 9Piiyepu mine gone Yageyame ne apicetnära, egä mine luma ngälu niiya mule acni tabe piba daremu ceerame mibibine, teeme poto cina lipu jewenujisi, siige cobyame cina teebibine budre me eglecanemujisi. 10Piiyepu mine gone Acejiyame bau me yaaratusi teeme poto cina liiyepu, siige teebibine sabe wawenayame mename seemo te budre me eglecanemuji.

11Iyeta ai gwidape cina äpletnäruji teeme tääpume naace tääpume teepi peema cita ca ngene ca aglanename; siige oogäräneji gemi mime umle tääpume, lui cina ireclota gemi page ai padare cabu, ngälugaabe liba mameta gyene atyaramta. 12Peei name pi laati te ngene apu jwaatwananuge, egä tabe ätrunga cabu kokre cama jeclajutenige, tabe miiji cängena ire, cije tabe yaatramuge. 13Iyeta apicetnära weene lui bine jääpänanemuye, weeme taatu cabu lica, cuta iyeta biname cina peei bine jääpänanemusi. Yepä Acejiyame te teeme mene ibi jaawenuge, tabe epu taatu apicetnära bine täätyepäjemuge weeme bau me, weene lui cabu ca miiji gemi uutruta. Apicetnära te liba täduge, tabe kokre icärininuge weene ämyemutame siige äsime.

14Peei name pi cäme miijirage binamewale, weene uucratni-peye uuje bine awejena cabu ca. 15Weene ngene atwanena cama biname gemi, weene jitranemepeye cane lui jijananenininine. 16Mine liba aareto yaarwusi, siige eso yääcärusi kwäye tääpume, mine liba pui kwäye cabu ca nani, mine piba gigri yepä me läbitininago Keriso cama teeme uudi nani name pi. Cuta mine liba yäätrecusi buluduu ne, siige yaarwusi, mine piba gigri yepä me läbitininago Keriso cama teeme tääpe arwi name pi. 17Aareto buluduu lui yepä gyene. Mine puu bucurage gemi, yepä mine yepä tääpe gemi, ingle mine iyeta peei yepä buluduu ne yaarwusi.

18Weene ngene jotwananineye Israela biname bime poto cidi me. Teeme apu mule pisi nyene, egä laatibi yäärwäjimusi cibu deedei bine, lui ca Acejiyame ne yiiwärujisi, teepi iiwäreja dade cabu ca gigri yäärwäjimusi, siige teepi gigri Acejiyame cama yepä me läbitininusi. 19Cane naace tääpume lica jiicenine, egä lui cibu deedei uuje bine iiwäräneji gemi, mara gemi poto cibu deedei cabu ca, piiyepu cane naace me lica jiicenine, egä uuje lui toraca gwidape gemi. 20Yepä cane naace me jiicenine, egä Acejiyame umle cäco biname cina liba uuje bine yiiwäräjemusi, teepi niiya cable bine yiiwäräjemusi, lica Acejiyame ne. Cane singi lica gäne weene peei mule cabu ätenglecäjame niiya cable bime cama yepä äbitame. 21Weene äblicäco gemi Yageyame me aareto kwäye cabu ca nani piiyepu cuta niiya cable bime kwäye cabu ca nani. Weene cuta äblicäco gemi Yageyame me dade cabu ca loolo cuta piiyepu niiya cable bime dade cabu ca loolo. 22Mine liba apu läbitininago mine peei lui Acejiyame ne yaapicetnärusi, egä lipu, tabe ire taatu nicranininige mine ai mule wawename? Mine nää apu ninge-nininuge, egä mine kokre gemi, tabe kokre cäco gyene?

Weene Jaawenimuye Iyeta Gwidape bine Acejiyame me Ngii Babo Wawename

23Biname cina apu jiicusi egä, “Iyeta mule lui papa gemi wawenetnäjame.” Yoo toraca gyene, yepä iyeta mule lui miiji lica gemi. Cuta apu jiicusi egä, “Cine papa gemi iyeta mule bine wawenetnäjame.” Yoo, yepä iyeta mule lui biname bine lica yäätityeräjimusi. 24Nuuja te gone teeme taatu miiji ne jäärnguge, yepä miiji tabe poto bime miiji ne ärngi.

25Weene miiji gemi loolo me iyeta cibu deedei bine, lui bine jaaletnimusi aletna puupu cabu. Pepu cibu deedei ärwäja cabu ca weene gone niiyaniya lasicnantinuye, egä pama uuje bine iiwäräneji deedei gemi. 26Oogäräneji mene te apu jiicenige egä, “Gawecewe piiyepu iyeta teeme gwidape Yageyame memi.”

27Piiyepu ätrunga cäco biname te liba weebibine ala tisoglicininuge deedei loolo me, weene liba singi otnime, piba naaclepi, erwäjemepeye, tabe ngena icärininuge. Weeme nuuja ingle lica birige niiya asicnentame pui cibu deedei name pi. 28Yepä pui abasecretna cabu liba nuuja te jijinuge egä, “Ai cibu lui uuje bine iiwäräneji gemi,” piba pui biname name pi gone yäärngäjuye, lui te jijinuge pui mene. Cuta piiyepu teeme asicnenta name pi gone yäärngäjuye, ingle tabe lasicnantuge egä niiya mule gyene. 29Yoo, cane weeme asicnenta name pi lica jiicenine ai mene, ingle pui cibu ärngäja te äblicäco weeme asicnenta ne sabe wawena, yepä pui nuuja me asicnenta name pi cane jiicenine.

Siige weeme yepä te pama jiicenige egä, “Nuuja biname me asicnenta te ngeno me niibenige cane gwidape wawename, lui cäme tääpume papa gemi.
30Cane liba Acejiyame ne eso yääcärune deedei tääpume, siige yäärwäjune, piba ngena name pi poto cina cebine niicetnusi deedei poto cidi me, cane lui tääpume eso yääcärune Acejiyame ne?” 31Agesa cäme mene pui biname tääpume: weene ngena liba jaawenuye, yäärwäjuye coo yäänäjuye, weene iyeta jaawenimuye Acejiyame me ngii babo wawename. 32Weene epu inajipi, egä weene Israela biname bine atramame gone jaawenimuye, coo piiyepu lui cina Israela biname lica gemi, coo piiyepu Keriso ne lui cina jäätrungusi. 33Weene epu äbitinineye cane liiyepu, lui te äbitinine iyeta biname bine ngenecu miiji me wawename. Cane cäme miiji tääpume lica äbitinine, yepä iyeta biname bime miiji tääpume naace tääpume piba iyeta cina ireclota ne päpäname Yeesu cabu ca.

Copyright information for `BON