1 Corinthians 7

Ätemla Coga Rooriye bime Ireclota poto cidi me

1Niinäce weene lui gwidape poto cidi me leta soogärepeye cäme bau me, siige cane page pui daremu mene jiwecnistenininine. Nuuja niiya lica gyene biname te liba coga cäco lenaja. 2Yepä ero piiyepu sargi mule wälu name pi biname cina miiji coga rooriye awadreca. 3Siige rooriye te miiji teeme coga bau me läcäruge piiyepu coga te teeme rooriye bau me läcäruge. Teepi miiji yepäyepä teeme singi ngene aglime. 4Coga te yageyame lica gwene teeme tääpe tääpume, yepä rooriye sine yageyame. Cuta pepu gyene, rooriye te yageyame lica gyene teeme tääpe tääpume, yepä coga tune yageyame. 5Weene nuuja ingle name pi gone äbwäreca coga rooriye bime mule cabu ca, yepä ebä läbwäricuye, weene liba gigri singi yaanajuge padare acatename irecu ätumutame. Cuta weeme peei irecu ätumuta padare te liba siige, weene cuta piba gigri icijuge, siige Satani te piba weebibine lica angletneja ingle weeme singisingi name pi.

6Cane ai lui naace tääpume lica jiicenine, egä cane weebibine giri jicitinine coga rooriye awadrecame. Yepä weene liba singi gemi, cane lica jiibenininine. 7Cane gege cirege, weene iyeta liba epu cirege cane lipu coga acata cäco. Yepä mime yepäyepä cina maramara mule tääpume kokre ne jääpänusi Acejiyame bau ca. Yepä me kokre lui yepä gwidape tääpume, nuuja me kokre lui nuuja gwidape tääpume.

8Yepä atejäclmuta cäco biname piiyepu cuublacubla bime tääpume cane cäme ngene atwana mene jiicenine, egä teepi miiji atejäclmuta cäco lenaja cane liiyepu. 9Yepä weene liba singi idrinuge coga rooriye awadrecame, siige äblicäco weeme singi bine iibaname, weene lawadricinuye. Weeme singi ädri cabu ca miiji gyene weene atejäclmuta.

10Piiyepu cuta laatibi ituge atejäclmuta, weeme tääpume mene age sena. Ai cäme mene lica gyene, Yageyame miji mene gyene. Coga te gone teeme rooriye ne ägyi. 11Yepä tabe liba jäägyuge, tabe miiji taatu lenaja coo tabe miiji acnenuta teeme rooriye bau me. Cuta rooriye te gone teeme coga ne ägyi.

12Poto bime tääpume Yageyame bau ca mene lica gyene, yepä cane te jiicenine. Liba ätrunga biname me coga pitu nwene, tabe lui ätrunga cäco gwene, gone jwäägyute, tabe liba singi maane cama lenajame. 13Cuta ätrunga magebi, määme liba rooriye ätrunga cäco, tabe liba singi maane cama lenajame, gone jäägyute. 14Cane ai mene naace name pi jiicenine, ingle ätrunga cäco rooriye te ätrunga biname cama lalenglecäjuge teeme coga me ätrunga miji pi; cuta ätrunga cäco magebi te teeme rooriye me ätrunga miji pi lalenglecäjuge ätrunga biname cama. Liba apu lica cirege, piba teeme bägrä eei biname bime bägrä pana cirege, laatibi Acejiyame ne lica jäätrungusi. Yepä liba apu cirege, teeme bägrä cina cuta ätrunga biname cama lalenglecäjininusi. 15Yepä lui te ätrunga cäco birige, tabe liba singi teeme ätrunga coga ne coo rooriye ne abmalame, tabe jaawenuge. Piba ätrunga coga coo rooriye kälyä birige pui atejäclmuta cotre cabu ca, ingle Yageyame te weebibine itu tisoglicipi weene poode cama lenajame. 16Ätrunga coga, maane toraca umle lica gäte, egä määme mule te nää määme rooriye ne singi me jaawenuge ireclota gaabe cabu me atatrongtame, piiyepu ätrunga rooriye maane cuta toraca umle lica gäte, egä määme mule te määme coga ne singi me jwaawenuge ireclota gaabe cabu me atatrongtame.

Ätrunga Biname cina Miiji Acejiyame me Singi cabu Lenajame

17Ätrunga biname cina miiji eei ireclota cabu lenajame, Yageyame te luma itu icranimuji piiyepu luma cita ca tabe ituge ala asogleca teeme bägrä tääpume. Cane apu yaabiberäjimune iyeta ätrunga ingle ngalebora. 18Laati te liba *tääpe cewecu cama birige, Yageyame te liba ala taasoglicuge, tabe gone läbituge pui cewecu ne äyeblingtame. Cuta piiyepu laati te liba tääpe cabu cewecu cäco birige, Yageyame te liba ala taasoglicuge, tabe gone läbituge pui cewecu ne acatame. 19Nuuja gwidape lica gyene biname te liba tääpe cewecu cama coo tääpe cewecu cäco, yepä eei gyene baborage gwidape tabe Acejiyame me Mene ne ätecijame. 20Biname te lipu ireclota cabu yaanajuge, Acejiyame te liba ala taasoglicuge teeme biname tääpume, tabe miiji pepu lenaja. 21Maane liba *aletnäneji biname gäte, Acejiyame te liba ala naasoglicuge, ngänu gyene, maane pepu naanajepi. Yepä maane liba ibibi gäte pui ireclota cabu ca kälyä äbitame, yoo maane kälyä äbitepi. 22Yageyame te liba ala taasoglicuge aletnäneji biname ne, tabe kälyä läbituge Keriso me miji pi. Cuta pepu gyene, laati te liba lica gyene aletnäneji biname, Acejiyame te liba ala taasoglicuge, tabe Keriso me aletnäneji biname me läbituge. 23Weebibine ituge babo daremu ca aletna, peei name pi ire taatu gone acrana biname cina weebibine cääri ätäyame. 24Cäme ätru-nga binamewale, weene lui ireclota cabu inajipi, Acejiyame te liba ala tisoglicipi teeme binamewale tääpume, weene peema inajipi.

Ätemleja Atejäclmuta cäco Biname piiyepu Cuublacubla bime poto cidi me

25Mime Yageyame te lica ituge mene iicema atejäclmuta cäco biname bime poto cidi me, yepä cane cäme ngene atwana mene jiicenine. Ai puu cäme mene gyene, yepä weene miiji ngenecu ceera, ingle Yageyame te ngene atwana näcäranuge cane umle cama mene iicemame.

26Ingle naace popi ai lui mäpu padare gyene, peei name pi cäme ngene atwanena apu gyene, egä rooriye te miiji epu lenaja, tabe lipu yaanajuge. 27Määme liba coga pitu nwene, gone waabmalute. Maane liba coga cäco gäte, gone läbitute coga ne acatame. 28Yepä maane liba coga waacatute, maane nuuja niiya mule ne lica jaawenute. Cuta ngulebägrä te liba rooriye acata je, tabe niiya mule lica jaawenuge. Yepä laatibi latejäclmutäsi, pui cabu cuta mäpu pisi nyene, cije cane singi lica gäne weene pui mäpu cabu me abacitame.

29Cäme ätrunga binamewale, cane naace tääpume jiicenine, egä babo padare lica gyene ngälugaabe oomlaname, peei name pi coga rooriye cama biname, teepi puu atejäclmuta biname gemi, yepä teepi miiji ama cita ca epu yepä ngene atwana cama lenajame atejäclmuta cäco biname liiyepu. 30Piiyepu laatibi ele yaangene-tnemuge, teeme puu ngenecu mäpu piti nemi, yepä teepi miiji epu lenaja ele cäco biname liiyepu. Piiyepu laati bemi ngange, teepi puu gege gemi, yepä teepi miiji epu lenaja ngange cäco biname liiyepu. Cuta piiyepu laatibi gwidape bine jaaletnanemusi, teeme puu gwidape piti nemi, yepä teepi miiji epu lenaja gwidape cäco biname liiyepu. 31Yoo, laatibi gawecewe ireclota mule tääpume kaakesea jaawenusi, teepi ngene atwanena oräre gone peei cabu lenajame, ingle ai gawe te lecaleca padare apu lica cirege lenaja.

32Cäme singi apu gyene, egä weene ngenecu mäpu cäco lenajame. Ätrunga cama cusucusi me nuuja ngene atwanena lica gyene, yepä tabe singi Yageyame ne ngenecu miiji me wawename. 33Yepä coga cama biname te, tabe ngene jwaatwananuge ai gawecewe ireclota poto cidi me, ingle tabe singi teeme coga ne ngenecu miiji me wawename, 34siige tabe neeneni poto ire jaatwu-ge. Cuta piiyepu rooriye cäco magebi coo ngulebägrä cina, teepi ngene jwaatwananinusi Yageyame poto cidi me taatu, ingle teepi singi teeme tääpume mara me äbita teeme seemo ireclota piiyepu tääpe ireclota ngalebora. Yepä rooriye cama magebi te, tabe ngene jwaatwananuge ai gawecewe ireclota poto cidi me, ingle tabe singi birige teeme rooriye ne ngenecu miiji me wawename.

35Cane naace tääpume jiicenine egä weebibine ätityerame, lica iibaname coga rooriye awadreca cabu ca. Cane singi gäne weene eei bine wawenetnäjame, ngena gemi miiji piiyepu conocäco, piiyepu yepä ngene atwana cama äcärame Yageyame me kaakesea wawename.

36Liba ciwelooloyame wäsi piti negi, siige teepi liba niinäce apu egä, “Cine lica atejäclmuta,” yepä ingwe ca liba cusucusi te apu egä, “Ai atejäclmuta cäco mule lui miiji lica gyene ngulebägrä tääpume,” coo piiyepu teeme singi cina ngulebägrä tääpume liba kokre yaacrajuge, tabe siige lasicnantuge egä, “Cane miiji atejäclmuta,” siige teepi latejäclmutäsi. Ai mule lui niiya mule lica gyene. 37Yepä, cusucusi me liba ciwelooloyame pitu nwene, siige nuuja te liba lica jiibuge egä, “Maane gone waacatute,” yepä tabe teemämu ngene jwaatwanuge coga cäco lenajame, siige pui ngene atwana cabu kokre yaanajuge, tabe peei lui miiji mule jaawenuge. 38Pipu pi laati te coga waacatuge, peei lui niiya lica gyene, yepä laati te lica waacatuge, peei lui miijirage gyene.

39Piiyepu rooriye cama magebi te miiji teeme rooriye cama lenaja. Yepä rooriye te liba budre, tabe piba kälyä läbituge. Siige tabe liba singi nuuja rooriye ne acatame, tabe yaacatuge, yepä pui rooriye te miiji ätrunga biname. 40Yepä cäme ngene atwana te apu jiicenige, egä tabe liba rooriye cäco waanajuge, peei miiji gyene. Ai puu cäme mene gyene, yepä Acejiyame me Seemo cäme cabu pisi nyene.

Copyright information for `BON