Acts 24

Israela Biname cina Paulo ne Jeitnäjisi

1Faib bimu ingwe ca iiwäreja mope biname Ananiya atyaramtige Kesarea cewe je, poto modamoda biname cama piiyepu teeme mene iicema biname, ngii Teretulus. Teepi Mopeyame Peliki me opo gaabe jeclajutemige Paulo ne aitnejame. 2Mopeyame te piba Paulo ne tesoglicige teeme bau otnime, puma cita ca Teretulus te gije abacitige Paulo ne aitnejame egä,

“Babo Biname Peliki, cine poode cama ninajininige leca padare määme miijirage ire atwi name pi, cuta piiyepu weene poto cotre bine cängena itu yaamacetnäjemepeye cime gawecewe miiji tääpume.
3Cine singi pepu miiji mule tääpume iyeta padare cabu iyeta poto ta, peei name pi baborage eso! 4Yoo, cane singi lica määme babo padare acata, peei name pi cane näätemlenine cime matikolä mene cängena ätecijame. 5Cine umle äbitinago egä ai biname te niiya mule jaawenuge ai gawecewe tääpume. Tabe Israela biname bine claabe me jaawenemuge iyeta maramara gawe cabu ta. Tabe mopeyame gyene Nasareta sigu biname tääpume, 6piiyepu tabe liga tapicetnärumi iiwäreja mete ne sabe wawename, siige cine piba teebine toomlumesi. Yoo, cine singi ge teebine atraname cimerage cotre ibibi, 7yepä cubu mopeyame Lusiyus piba tädumi, babo drowä cama teebine secatumi cime bau ca. 8Lusiyus puma cita ca mene tiicumi egä aitneja biname cina miiji määme opo gaabe me otnime. Maane liba ai biname ne yäätemläjute, maane teeme bau ca piba umle päbitepi iyeta gwidape poto cidi me, cine lui tääpume jeitnäjenisi.” 9Yoo, Teretulus me mene liba siige, pui Israela biname cina piba jejisi egä iyeta pui aitneja mene lui toraca ge.

Paulo Mene Jiicige Peliki me Opo Gaabe je

10Probins Mopeyame Peliki puma cita ca Paulo ne ime ca jewenige mene me. Paulo piba jejige egä,

“Babo Biname Peliki, cane umle gäne egä maane ai gawe biname bine jaatranemute bucurage kämäge cama. Cane peei name pi ngenecu miiji gäne cämämu aitname määme opo gaabe.
11Maane liba singi, maane ibibi gäte umle äbitame egä twelb bimu ingwe gaabe ca, cane piba itu lädepene Yerusalema me puma iiwäreja mete cabu irecu ätumutame. 12Cane liba iiwäreja mete cabu jage, Israela biname cina lica puma itu näpänepesi nuuja biname cama äcela je, piiyepu cuta lica itu näpänepesi biname bine giri acrana cabu Israela biname bime abasecretna mete cabu ta coo cewe nuuja poto ta, 13piiyepu teepi äblicäco gemi teeme pui aitneja mene ne toraca me wawena. 14Yoo, page cane määme bau me cämämu aitnenine. Cane cime kaakesaare bime Acejiyame ne mara mule ca yaawejanune, teepi lui mule ne yaainusi egä toraca mule lica gyene. Yepä, cane cuta iyeta Oogäräneji Mene jäätrungemune, lui pisi nyene Cotre Mene ngalebora piiyepu sasa mename biname bime oogäräneji mene ngalebora. 15Cane piiyepu iyeta nuuja Parisea biname cine Acejiyame me padare ne jewagrijenisi, lui padare cabu iyeta miiji mule biname piiyepu iyeta niiya mule biname piba budre cabu ca cirege arpinera. 16Cane pui name pi cängenarage nanajuge cämämu conocäco me ngene ca agli biname bime opo gaabe piiyepu Acejiyame me opo gaabe je.

17Cane nesae kämäge cama Yerusalema ca itu äyeblingtujine. Cema cane piiyeme cääri lädepene poto rarekaake cäme binamewale bime bau me waadename, cuta piiyepu Acejiyame ne iiwärejame. 18Ai neeneni mule bine liba jaawenepene, teepi cebine näpänepesi iiwäreja mete cabu. Cane niinäce kälyä läbitepene iyeta cudege gwidape cabu ca, ingwe ca piba Acejiyame me mete puupu cabu me labacitepene. Biname tomi lica ge cäme gome, cuta piiyepu guugla lica ge piba. 19Yepä, puga ge poto Israela biname Asiya probins cabu ca. Teepi teemämu määme opo gaabe cire saacleji, teeme liba pisi nyene mene cebine aitnejame. 20Coo, age temi lui biname, teepi miiji jiicesi teepi ngena conocono ne cäme cabu tepänumesi, cane liba naclajutumi atrana tääpume pui mutre biname tomi cabu je. 21Coo, pama teeme tääpume conocono gyene pui yepä mene babo tage ca lui tiicumene, cane liba teeme opo gaabe naclajutumi. Agesa pui mene: ‘Cebine nacanisi weeme bau atraname, ingle naace gyene cane jitrungenine egä budre biname cirege arpinera ireclota tääpume.’”

22Siige, Peliki lui te cängena umle ge ätrunga gaabe poto cidi me, tabe piba peei atrana padare ne epirige. Tabe pui Israela modamoda biname bine jejemige egä, “Cane ingwe ca atrana pagege weeme poto cidi me, cubu mopeyame Lusiyus te liba pa tatyaramtepi.” 23Siige, tabe mene yepä cubu babo biname ne jejige Paulo ne awamutame, yepä Paulo miiji ge asatame abacitame pui mete cabu, piiyepu teeme binamewale miiji ge teeme singi gwidape teebine ceerame.

Paulo Jeclajutige Peliki naabi Drusila Teeme Opo Gaabe je

24Poto bimu ingwe ca Peliki coga cama taaclige. Teeme coga, ngii Drusila, lui Israela magebi gwene. Mopeyame Peliki Paulo ne tesoglicige, teeme mene jitecijige Yeesu Keriso ne ätrunga poto cidi me. 25Yepä, Paulo liba teebibine mene jaajanige conocäco mule poto cidi me, piiyepu tääpe singisingi abmala poto cidi me, cuta piiyepu atrana bimu poto cidi me, lui te cirege otni, Peliki wälu te piba joomlige, tabe Paulo ne jejige, “Siige, page ai padare cabu maane cibibine nibmali! Cane liba miiji padare ne pa jääpänepene, cane piba cääri pa naasoglecepene.” 26Yoo, Peliki apu jengenige egä, “Paulo pama rarekaake cebine näcärenige teeme asata tääpume.” Tabe peei name pi poto padare Paulo ne taasoglicuge ten cama mene abaitname.

27Neeneni kämäge ingwe ca, kirece biname teeme ngii Porokiyo-Peesto, tabe Peliki me puupu jecatige Probins Mope biname tääpume. Peliki liba äyeblingtige puma cita ca, tabe Paulo ne sebmalige puga awamuta biname cama krokeciiye mete cabu, ingle naace popi tabe singi Israela biname bine ngenecu miiji me wawename teeme poto cidi me.

Copyright information for `BON