Acts 26

Paulo Teemämu Aitnige Agripa bau me

1Agripa te Paulo ne mene jejige egä, “Yoo, maane miiji määme poto cidi me mene iicana.” Paulo piba ime uutige, gije abacitige teemämu aitnejame egä:

2“Agripa Mopeyame, page babo miijirage gyene cäme tääpume egä cane määme opo gaabe je naclajutenige cäme ngii cängena wawename Israela biname bime aitneja poto cidi me, 3ingle naace popi maane babo umle gäte Israela biname bime mule piiyepu teeme äciseräja mene poto cidi me. Peei name pi cane meebine näätemlenine cäme mene cängenarage ätecijame.

4Iyeta Israela biname umle gemi cäme ireclota lipu ge matikolä bägrä cabu ca. Teepi umle gemi cane lipu nanajuji niinäce cäme gawecewe cabu cuta piiyepu ingwe ca Yerusalema je. 5Teepi sasa cabu ca umle gemi cane, siige teepi liba singi gemi, teepi miiji gemi aitname egä cane lipu niinäce cabu ca yepä sigu cabu nanajuji, lui Parisea sigu biname cina Acejiyame ne yaawejanusi mäpu cotre mule ca. 6Yoo, page cane naclajutenige atrana tääpume, ingle cane ngene atwana ne ecitenine peei mene cabu Acejiyame cime kaakesaare bine lui mene itu jejemuji. 7Yoo, cime biname lui iyeta twelb ingle cabu ca gemi, teepi liba Acejiyame ne ciiye bimu yaawejanusi, teepi cuta jaawagrijusi peei jajeji mule ne päpäname. Yoo, Mopeyame, cäme peei ngene atwana name pi Israela biname cina cebine naitnenisi. 8Nää, weene ngena name pi äblicäco gemi ätrunga egä Acejiyame te biname bine budre cabu ca cire yaarpinäremepi?

9Yoo, cane cuta piiyepu apu nanguji egä cane miiji iyeta gwidape wawena Yeesu Nasareta ceweyame me ngii ne äyeblingtame. 10Cane pepu jewenanujine Yerusalema je. Cane mene ecanujine modamoda iiwäreja biname bime bau ca, bucurage Acejiyame me biname bine icranemujine krokeciiye mete cabu me. Ingwe ca biname liba singi ge teebibine budre me acraname, cane cuta singi ge teepi budre me. 11Bucurage padare cane teebibine mäpu cabu yaacranune iyeta Israela biname bime abasecretna mete cabu ta. Cane pepu pi singi teebibine giri acraname teeme mara ätrunga mule ne abmalame. Yoo, cane epu mage claabe teeme tääpume egä cane nuuja gawe biname bime cewe cabu ta otnujine teebibine mäpu cabu acraname.”

Paulo Jejemige Tabe Lipu Ätrungayame me Äbituji

12“Cane peei name pi Damaseko me ädujine modamoda iiwäreja biname bime peba mene cama. 13Yoo, Mopeyame, bimu duusa gaabe cabu jage, cane apaclyera ne jepänujine lui baborage ge bimu cabu ca, dume cabu tuungepmaluji cäme gome piiyepu teeme gome lui cina cane cama secluji. 14Cine iyeta gawe me nitramitnimuji. Cane tagepogogo nätecijuji, *Heberu mene ca lui najuji egä, ‘Saulo, Saulo! Maane ngenome cebine mäpu näcäranenite? Maane määmämu niiya cabu äbitenite peei mule cabu ca, ingle maane toraca gaabe ne jigyenite, nuuja gaabe cabu otnenite.’ 15Cane puma cita ca itemlujine egä, ‘Babo Biname, maane laasi näte?’ Yageyame te najuji egä, ‘Cane Yeesu säne, maane lui ne mäpu näcäranenite. 16Maane abujängti, ernge ca naaclajutege. Cane määme bau baboclomtine meebine jajime cäme kaakesea biname me äbitame. Maane biname bine cire jejanemepi, maane ngena page bii jepänite cäme poto cidi me, piiyepu ciige cane ngena cire nawabepene. 17Cane määme Israela biname bime ime cabu ca meebine cire naasatepene, piiyepu nuuja gawe biname bime ime cabu ca, cane lui biname bime bau me cire näätyepepene. 18Maane teeme irecu cire jiitnemepi, teebibine etatrongäremepi krokeciiye cabu ca apaclyera cabu me, cuta piiyepu etatrongäremepi Satani me kokre cabu ca Acejiyame bau me. Pipu pi teeme cäme bau ätrunga name pi, teepi teeme niiya mule cabu ca cire läsecräripesi, teepi puupu ne piba cire jääpänepesi Acejiyame me miiji biname cama.’”

Paulo Teebibine Cuta Jejemige Teeme Kaakesea poto cidi me

19“Yoo, Agripa Mopeyame, cane lica ibwärujine ätecijame cäme Babo Biname cabucewe ca lui mene seboclomtuji. 20Yepä, cane mene jiicemune niinäce Damaseko je, puma cita ca Yerusalema je, puma cita ca iyeta Israela biname bime gawe cabu ta, piba cuta piiyepu nuuja gawe biname bime bau me. Cane apu jiicemune egä, ‘Weeme niiya mule ebmalemepeye, Acejiyame bau me atatrongäripeye. Piba miiji mule jewenemepeye awabudnitame egä weene niiya mule bine ituge abmala.’ 21Peei mene pi Israela biname cina cebine itu noomlepesi, cane liba iiwäreja mete cabu jage, siige läbitipesi cebine aglime. 22Yepä, iyeta padare ngälu page ai bimu Acejiyame cebine nätityäruge. Pipu pi cane page naclajutenige toraca mene iyeta biname bine jajanename, matimati biname cuta piiyepu modamoda biname. Piiyepu cane nuuja mene lica jijenininine, yepä pui mene taatu Moose piiyepu mename biname cina lui poto cidi me jiicemujisi egä toraca me cirege äbita. 23Peei mene apu egä, ‘Israela biname bime niiya cabu ca äsecrera biname te miiji mäpu päpäna, budre äbita, siige niinäce me cirege äbita budre cabu ca arpinentame, mene iicemame piiyepu ireclota gaabe pepu apaclyerame Israela biname bime tääpume piiyepu nuuja gawe biname bime tääpume.’”

24Siige, Paulo liba pepu teemämu aitnäjige, Probins Mopeyame Peesto babo tage ca jejige, “Paulo, maane buduma gäte; määme oräre abiberäja te buduma me naawenige!”

25Paulo jejige egä, “Mopeyame, cane buduma lica gäne. Cane toraca mene miiji ngene atwana cama jiicemenine. 26Yoo, Agripa Mopeyame, cane wälu lica gäne ai mene meebine jajime, ingle maane umle gäte ai mule poto cidi me, ingle naace gyene ai mule ämlitäneji lica gyene, yepä biname bime sobe cabu wawenäneji ge. 27Agripa Mopeyame, nää maane Acejiyame me sasa mename biname bime mene jitrungenemite? Cane umle gäne, maane peei ne jewenenite!”

28Siige, Agripa Paulo ne jejige, “Nää, maane apu naangenenige egä ai matikolä padare cabu cebine Yeesu Keriso me biname me nawenenite?”

29Paulo jejige egä, “Ngänu gyene liba matikolä padare coo leca padare, cane Acejiyame ne ewejanenine egä maane piiyepu weene iyeta lui cina page cebine nätecijeniye, weene cäme pana ätrunga-yame me äbitame, yepä cane singi lica weeme tääpume ai ayana seea!”

30Mene liba siige, Mopeyame Peesto, Mopeyame Agripa, Berenike, piiyepu iyeta cina abujängige. 31Teepi liba abyemärige, teemeteme ajananinisi egä, “Ai biname nuuja niiya lica ituge wawena lui daremu me teebine miiji budre me acita coo krokeciiye mete me äsinglenta.” 32Puma cita ca Agripa te Peesto ne jejige egä, “Ai biname cire lasateji, yepä tabe Rooma Babo Mope Biname bau me otnime meebine itu näätemlepi.”

Copyright information for `BON