John 21

Yeesu Aboclomtige Seben Abiberäja Bägrä bime bau me

1Ai ingwe gaabe ca Yeesu teeme abiberäja bägrä bime bau me cääri aboclomtige Tiberiya sawa gome. Peei mule lui apu gyene: 2Simona Peteru piiyepu Tooma, lui ne ‘Päädepäde’ ca einenisi, piiyepu Natanaela Kaana cewe biname Galilaya probins cabu ca piiyepu Jebedayo me bägrä neeneni, cuta nuuja abiberäja bägrä neeneni, iyeta teepi puga ge. 3Simona Peteru poto bine jejemige egä, “Cane cibubade me lädene.” Teepi jejisi egä, “Cine cuta naclenige maane cama.” Piba teepi eclige, poo cabu me acetnärige, yepä pui ciiye cabu teepi nuuja cibu ne lica joomlisi.

4Krokerage bimu te liba tajarige, Yeesu niiye ligiligi jeclajutige, yepä abiberäja bägrä cina opo lica ewatnisi teebine. 5Piba tabe itemlimige egä, “Cäme binamewale, cibu bine weene lica bii joomlemiye?” Teepi jejisi egä, “Eewe, cime nuuja gwidape lica gyene.” 6Tabe jejemige egä, “Weeme net ne ijareye poo camu poto cidi ca, piba weene cibu bine joomlenenemiye,” siige teepi net ne pui poto cidi me ijarisi piiyeme. Mäpu name pi teepi äblicäco ge net ne aswecla poo cabu me acenutame, ingle bucurage cibu bine joomlemige.

7Puma cita ca pui abiberäja bägrä, Yeesu lui tääpume babo singi ge, Peteru ne jejige egä, “Ai lui Yageyame sine.” Simona Peteru liba itecijige, egä Yageyame sine ai, tabe cäbletääpe ca amlemaltige, ingle tabe cäbletääpe bine iirecäneji ge, siige piba niiye cabu me uuplige doro atwangame. 8Poto abiberäja bägrä cina poo ne sewäcisi doro me, net ne cuta selädnisi teeme cibu cama, ingle teepi cudecewe lica ge doro cabu ca, yepä hanred miita pana padare ge doro oomlaname. 9Teepi liba poo cabu ca ärpige, teepi jepänisi egä cibu muye wiiryere cabu puga ge piiyepu buluduu cuta puga ge. 10Yeesu jejemige egä, “Sewademeye poto cibu, weene lui bine joomlemiye.”

11Yoo, poo liba doro jage, Simona Peteru acenutige poo cabu me, net ne piba selädnige doro me bucurage modamoda cibu cama. Pui lui yepä hanred fiftitri cibu ge. Ngänuge puu bucurage cibu, yepä net te lica äderärige. 12Yeesu jejemige egä, “Naaclege deedei äbitame.” Abiberäja bägrä cina wälu ge ätemlame egä, “Maane laasi näte?” ingle teepi umle ge, egä ai lui Yageyame sine. 13Puma cita ca Yeesu ädige, buluduu sewadige, teebibine ecäranemige piiyepu cibu ecäranemige. 14Ai lui Yeesu nesae me aboclomtige abiberäja bägrä bime bau me, tabe liba budre cabu ca arpinantige.

Yeesu piiyepu Peteru

15Teepi liba deedei äbita siige, piba Yeesu Simona Peteru ne itemlige, “Simona Yoane me bägrä, määme singi cäme tääpume nää baborage gyene ai poto bime singi cabu ca?” Tabe jejige egä, “Yoo Yageyame! Maane umle gäte, egä cane singi gäne määme tääpume.” Yeesu teebine cuta jejige, “Maane cäme maamoi bine cängena engäremepi!” 16Puma cita ca tabe neeneni me itemlige egä, “Simona Yoane me bägrä, äi nää maane singi gäte cäme tääpume?” Peteru jejige, “Yoo Yageyame! Maane umle gäte, egä cane singi gäne määme tääpume.” Yeesu jejige, “Maane cäme maamoi bine ire natwemepi.” 17Puma cita ca tabe nesae gääbu me cuta itemlige egä, “Simona Yoane me bägrä, äi nää maane singi gäte cäme tääpume?” Peteru ngenecu mäpu me äbitige, ingle Yeesu lipu nesae gääbu teebine itemläjige yepä mene ca. Puma cita ca tabe Yeesu ne jejige egä, “Yageyame, maane umle gäte iyeta gwidape, cije maane umle gäte, egä cane singi gäne määme tääpume!” Yeesu jejige teebine, “Cäme maamoi bine engäremepi. 18Cane toraca naajenine, maane liba mamye biname ge, maane lamacetnäjute, siige lädute maane liiyeme singi otnime. Yepä maane liba moda je cirege, maane ime cire uutepi, siige nuuja te cire naamacetnäjepi otnime, cire naacanepi, maane liiyeme singi lica gäte otnime.”

19Ai iicema ca Yeesu eboclomtige Peteru lipulipu gaabe ca cirege budre päpäna Acejiyame me ngii ne awepentame. Piba Yeesu Peteru ne jejige egä, “Cebine ingwe näcwepi!”

Yeesu piiyepu Nuuja Abiberäja Bägrä

20Puma cita ca Peteru atatrongtige ingwe gaabe me, pui nuuja abiberäja bägrä ne jepänige, Yeesu lui tääpume babo singi ge. Tabe peese nyene, lui te Yeesu cabu me läbyenutepi, teepi liba deedei äbita cabu jage, yäätemlepi egä, “Yageyame, laati te meebine naawabenige budre me?” 21Yoo siige, Peteru liba teebine jepänige, tabe Yeesu ne jejige egä, “Yageyame, ai biname tääpume ngena te cire läbitepi?” 22Yeesu Peteru ne jejige egä, “Cane liba singi gäne tabe ama lenajame ngälu cane cire tacnenutepene, peei määme bau lica gyene. Maane cebine yepä ingwe näcwepi!”

23Siige mene te iyeta otnetnäjige eei biname bime cabu me, Yeesu ne lui cina jitrungenisi, egä ai abiberäja bägrä te lica budre cire läbitepi. Yepä Yeesu lica jiicige, egä tabe budre lica cire läbitepi, yepä tabe jiicige egä, “Cane liba singi gäne tabe ama lenajame ngälu cane cire tacnenutepene, peei määme bau lica gyene.”

24Tabe sine pui abiberäja bägrä, lui te jeitnäjemige iyeta ai mule bine, cuta tabe te yoogäremige iyeta ai mene bine. Mine umle gemi, egä tabe ngena jiicemige, toraca gyene.

25Yeesu bucurage poto mule bine jewenimige. Iyeta peei bine liba oogära je yepäyepä, cane apu ngene jotwanenine, egä puupu ibi lica gyene ai gawecewe cabu iyeta peei peba bine acraname. Cäme mene ngälu peese nyene.

Copyright information for `BON