John 4

Yeesu piiyepu Samariya Magebi

1Parisea sigu biname cina itecijemige, egä Yeesu bucurage biname bine niiye ca jicisäjemige, Yoane nesae bine; cuta teeme abiberäja bägrä bucurage ge, Yoane me nesae ge. 2Puu Yeesurage te biname bine lica jicisäjemige yepä teeme abiberäja bägrä cina. 3Yeesu liba umle äbitige, egä Parisea sigu biname cina umle bäbitininisi ai poto cidi me, tabe Yuudea probins ne ebmalige, ädige Galilaya probins cabu me. 4Tabe miiji ge Samariya probins cabu ta otni Galilaya probins ne oomlaname.

5Tabe liba ädige, tabe atyaramtige yepä Samariya cewe ngii Suuka me. Pui cewe lui calwacupi mameta gyene, Yakobu lui calwacupi teeme bägrä Yoosepa ne ecäruji. 6Yakobu me niiye cupicu cuta puga ge. Yeesu worämu te joomlige, ingle lecaleca padare lipu otnige, siige tabe adnatige cupicu gome. Pui lui bimu duusa ge.

7Puma cita ca yepä Samariya magebi te toclige niiye iitaname. Yeesu jojige egä, “Cäme niiye niiti nanime!” 8Abiberäja bägrä puga lica ge. Teepi cewe me beclige deedei aletname. 9Siige magebi te Yeesu ne jejige egä, “Maane lui Israela biname gäte, maane lipulipu najite cane Samariya magebi te määme niiye iitaname?” Tabe naace popi apu jejige, ingle Israela biname piiyepu Samariya biname teepi cude padare ge. Teepi gigri deedei gwidape bine lica jääbämuyäjimusi.

10Yeesu magebi ne jojige egä, “Maane liba umle cirege, egä Acejiyame te ngena bine miiji gyene ceera piiyepu cane laasi näne lui te meebine niiye tääpume näätinärine, maane nätinärejite, cane ireclota niiye nääcärejine meebine.” 11Magebi te jejige, “Babo biname, cupicu lui uuglerage gyene, cuta määme iitana gwidape lica gyene; luma cita ca pui ireclota niiye ne siitenite? 12Nää, maane baborage gäte mime kaakesaare Yakobu bau ca, ai cupicu ne lui te nicärinuji? Tabe ama cita ca niiye ne senajenäjumi, cuta teeme bägrä cina piiyepu cuta teeme ngeerangera cibu cina.” 13Yeesu jojige egä, “Iyeta, lui cina ai niiye ne enenisi, pagege cääri niiyemecewe jajwi. 14Yepä laati te yaanuge, cane lui niiye yääcärune, tabe ingwe ca lica pagege niiyemecewe jajwi. Cane lui niiye yääcärune, teeme cabu waja me läbituge, siige tuudruge iyeteta ireclota tääpume.” 15Piba magebi te jejige, “Babo biname, näcäri pui niiye! Piba ingwe ca cane lica pagege niiyemecewe jajwi, cuta lica pa twaatnepene aima niiye iitanename.”

16Yeesu jojige egä, “Äte, määme rooriye ne serwojuti!” 17Tabe jejige egä, “Eewe, cäme rooriye lica gyene.” Yeesu jojige egä, “Toraca gyene, maane lipu najite, egä määme rooriye lica gyene. 18Maane niinäce faib rooriye bine yaawadanemepete, page lui rooriye ne ecananenite, määmerage rooriye lica gyene peei. Maane peei toraca najite.” 19Magebi te Yeesu ne jejige egä, “Babo biname, cane ngene ca naagline, egä maane Acejiyame me mename biname gäte. 20Cine Samariya biname bime kaakesaare cina ai podo cabu irecu lätumutanininusi Acejiyame bau me, yepä weene Israela biname cina jiicuye, egä Acejiyame ne miiji Yerusalema taatu je awejena. Maane lipu ngene jotwananenite ai poto cidi me?” 21Yeesu jowecnistige egä, “Cäme mene nacati, padare te pa tädepi, biname cina liba lica Acejiyame bau me pagege irecu ätumuta ai podo cabu coo Yerusalema je. 22Weene Samariya biname toraca umle lica gemi, weene laati bau me irecu lätumutanininuye, yepä cine Israela biname cina umle gemi, cine laati bau me irecu lätumutanininago, ingle Israela biname bime cabu ca gyene biname, lui te pagege biname bine niiya cabu ca äsecrera. 23Padare te tädenige - siige uja bii tatyaramtige - liba toraca irecu ätumuta biname cina Acejiyame bau me pagege irecu ätumuta teeme seemo ca piiyepu toraca ngene atwanena cama. Apu irecu ätumuta biname tääpume Acejiyame singi gyene. 24Acejiyame lui Seemo gyene, siige laatibi teeme bau me irecu lätumutanininusi, teepi miiji irecu ätumuta teeme seemo ca piiyepu toraca ngene atwana cama.”

25Puma cita ca magebi te Yeesu ne jejige egä, “Cane nata umle gäne, egä Mesaya, lui ne yaainusi *Keriso ca, pagege otni, siige tabe te iyeta gwidape bine mime bau me pagege aboclomäja.” 26Yeesu jojige egä, “Cane age säne pui biname, lui te mene naajanenine.”

Abiberäja Bägrä cina Täcnärige

27Puirage padare cabu abiberäja bägrä cina tatyarige, cälu te jitemige, liba Yeesu ne jepänisi magebi cama mene iicema je. Yepä nuuja te lica itemlige, egä tabe ngena tääpume singi, cuta magebi cama ngena tääpume mene jiicemenige. 28Puma cita ca magebi te teeme niiye iitana gwidape ne ebmalige cupicu gome, oclige babo cewe me, siige biname bine jejemige puma egä, 29“Naaclege biname ne päpäname, lui te umle gyene iyeta, cane ngena ituge wawenetnäja. Nää pama Keriso sine, Acejiyame te lui ne ätyepame biname bine äsecrerame niiya cabu ca?” 30Siige teepi babo cewe ne sebmalisi, Yeesu bau me seclige.

31Magebi te liba babo cewe jage, abiberäja bägrä cina piba Yeesu ne jejisi egä deedei äbitame. 32Yepä tabe jejemige egä, “Cäme piti nemi deedei loolo me, weene lui tääpume umle cäco gemi.” 33Abiberäja bägrä cina teemeteme jitranisi, egä nuuja biname te pama bii tewadimige deedei teeme loolo me. 34Yeesu piba jejemige egä, “Cäme deedei lui eei gyene, cane teeme singi ne wawename lui te cebine itu nätyepuji piiyepu ämlitejame tabe lui kaakesea itu näcäruji cane wawename. 35Weene jiiceniye egä, ‘Cerämu fooa mabye piti nemi piiyeme ärucna padare oomla-name.’ Yepä cane jiicenine, egä calwacupi bine jepänemeye! Iyeta gwidape kuu cama gemi ärucna tääpume. 36Siige ärucna biname te page daremu ne jepänenige, kuu bine etomlecnemige iyeteta ireclota tääpume. Siige ätema biname piiyepu ärucna biname teepi gigri gege äbitenäsi. 37Ai iicana lui toraca gyene egä, ‘Nuuja te yäätemuge, nuuja te yäärucnimuge.’ 38Cane weebibine itu jityepipene ärucname, weene luma kaakesea lica ituge wawena. Poto cina ituge puma kaakesea wawena, weene yepä ärucna taatu memi.”

39Bucurage biname pui Samariya cewe cabu Yeesu ne jitru-ngisi, ingle pui magebi te lipu teebine jeitnäjige egä, “Tabe umle gyene iyeta cane lui bine ituge wawenetnäja.” 40Puma cita ca Samariya biname cina liba eclige Yeesu bau me, teepi jejisi teta cama lenajame, siige tabe puma enajige neeneni bimu cama. 41Cerämu bucurage biname cina Yeesu ne jitrungisi, teepi liba itecijemige teeme mene. 42Teepi pui magebi ne jojisi egä, “Siige page cine cerämu määme mene name pi taatu teebine lica jitrunge-nisi, ingle cine cinerage te bii nitecijinige teeme mene. Cine siige umle gemi, egä peese nyene biname, lui te biname bine pa yääsecräremepi niiya cabu ca.”

Yeesu Miiji Jewenige Babo Biname me Bägrä ne

43Neeneni bimu ingwe gaabe ca Yeesu Samariya probins ne sebmalige Galilaya probins cabu me ädige, teemerage cewe luma. 44Tabe apu ituge iicana egä, “Acejiyame me mename biname ne yaacatusi iyeta poto ta, yepä lica teemerage cewe cabu je.” 45Yepä ai taje tabe liba Galilaya probins cabu me ädige, biname cina miijirage jewablisi, ingle teepi niinäce itu yaaclepi Yerusalema babo cewe me *äsuplengta bimu ne ngene apecname; siige teepi puga jääpänepesi, Yeesu ngena mule bine jaawenemepi.

46Puma cita ca Yeesu Kaana cewe me acnenutige lui Galilaya probins cabu jage. Peese nyene pui cewe, tabe luma niinäce niiyerage ne waina niiye tääpume yaateplingtepi. Galilaya probins cabu Kaprenauma cewe je yepä *Rooma gabmani babo biname puga ge, lui me bägrä pita cama ge. 47Tabe liba itecijige, egä Yeesu Yuudea probins cabu ca tacnige Galilaya probins cabu me, tabe ädige, siige jejige tabe Kaprenauma cewe me otnime teeme bägrä, lui te budre mameta ge, teebine pita cabu ca miiji wawename. 48Yeesu teebine jejige, “Weene liba ciitaca mule piiyepu kokre mule bine lica jääpänimuye, weene ätrunga lica birige.” 49Yepä tabe Yeesu ne jejige egä, “Yageyame, tädi watata, cije cäme bägrä te budre läbituge.” 50Yeesu jejige egä, “Äte acnenuti, määme bägrä te ireclota gyene!” Siige tabe Yeesu me mene jecatige, acnenutige teeme cewe me. 51Tabe liba acnenutige, teeme kaakesea bägrä cina teebine potera jewenisi gaabe lamlecu je, jejisi egä, “Määme bägrä ireclota gyene.” 52Siige tabe itemlimige, egä lui padare cabu tabe gije abacitige miiji äbitame. Teepi jejisi egä, “Birice bimu duusa kaake poto cidi ca gebale te piba sebmalumi teebine.” 53Babe te ngene jotwige, egä puirage padare cabu Yeesu piba najumi egä, “Määme bägrä ireclota gyene.” Siige tabe teeme binamewale cama Yeesu ne jitrungige.

54Ai lui neeneni manu ciitaca mule gyene Yeesu wawename, tabe liba Yuudea probins cabu ca Galilaya probins cabu me tacnenutige.

Copyright information for `BON