Matthew 12

Ätemleja Sabade Cotre poto cidi me

(Mar 2:23-28; Luuka 6:1-5)

1Pui padare yepä *Sabade bimu cabu Yeesu teeme abiberäja bägrä cama wiiti calwacupi ngalebora lui gaabe cabu ädige. Abiberäja bägrä loolomecewe te joomlemige. Teepi puma cita ca wiiti mope bine ecrecimisi, kuu bine erwäjimisi. 2Parisea sigu biname cina jepänimisi, teepi ngena jewenisi, siige Yeesu ne jejisi egä, “Jepänimi! Määme abiberäja bägrä cina mime Sabade cotre ne bii jetropangtisi, teepi lui mule becnisi.”

3Yeesu jejemige egä, “Egäsu weene ituge acnema, mope biname Daawida lui mule ne jewenuji, tabe piiyepu teta cama lui biname teepi liba loolo me icrajuji, yepä teeme deedei lica. 4Tabe iiwäreja mete cabu me abacituji, buluduu ne sisatuji, buluduu lui Acejiyame tääpume acitäneji ge, siige ecäranemuji teta cama lui biname bine, siige teepi erwäjujisi. Teepi pui lui cotre ne jetropangtujisi, ingle iiwäreja biname taatu cina miiji gemi pui buluduu ne loolo. 5Egäsu weene cuta *Moose me Cotre mene cabu ituge acnema, egä iiwäreja biname cina Sabade bimu cabu miiji yaacluge iiwäreja mete me kaakesea wawename. Teepi cuta pui lui Sabade
Sabade cotre: Sabade cotre te jiicenige, egä biname te gone lecaleca padare otni Sabade bimu cabu.
cotre ne jaatropangtusi, yepä teepi kälyä birige.
6Cane jijenininine weebibine: cane säne baborage, iiwäreja mete matikäli gyene. 7Oogäräneji mene te jiicenige egä, ‘Cane singi lica gäne biname cina cebine iiwärejame, yepä cane singi gäne teepi biname bine owecu wawename.’ Weene liga toraca umle cirege, egä ai mene ngeno myene, weene piba lica cire jaatranemejiye, lui biname cina niiya mule bine lica jaawenimusi. 8Acejiyame bau ca lui te täduji biname me äbituji, teeme conocäco pisi nyene jajime Sabade bimu cabu ngena wawename.”

Duudemu Ime cama Biname

(Mar 3:1-6; Luuka 6:6-11)

9Yeesu pui cewe ne sebmalige, ädige, yepä abasecretna mete cabu me abacitige. 10Biname puga ge, lui me ime duudemu ge. Poto biname puga ge, lui cina singi ge ingle ne päpäname Yeesu ne aitnejame, siige teepi teebine itemlisi egä, “Nää Cotre ibi mule gyene Sabade bimu cabu pita biname ne miiji wawename?” 11Yeesu jejemige egä, “Weeme yepä me liba maamoi pisi nyene, siige Sabade bimu cabu cupicu bora me yaatramuge, egäsu weene saarpatuye? 12Maamoi matikäli gyene, biname baborage gyene, peei name pi nuuja cotre lica gyene biname tääpume miiji mule wawena Sabade bimu cabu.” 13Piba Yeesu pui pita biname ne jejige egä, “Määme ime tuuti!” Tabe ime uutige Yeesu bau me, piba siige teeme ime te miiji äbitige epu pana nuuja ime liiyepu. 14Yepä Parisea sigu biname cina puma cita ca eclige, siige mene jitranisi Yeesu ne budre me acitame.

Acejiyame me Kaakesea Bägrä Lipu Gemi?

15Yeesu itecijige, egä Parisea sigu biname cina mene jitranisi teebine aglime, siige tabe pui cewe ne sebmalige, nuuja gome me äyeblingtige. Bucurage biname cina teebine ingwe icwisi. Laati bemi pita cama, tabe iyeta teebibine miiji jewenanemige. 16Puma cita ca tabe teebibine giri jicranimige, egä teebine gone awabudni-ta. 17Yeesu lui mule jewenige, ibibi äbitige mename biname Isaya me mene cama egä,

18“Age sena, cane lui kaakesea bägrä ne ituge jaji.
Tabe cäme singi biname gyene, cane teeme tääpume ngenecu miiji gäne.
Cane cäme Seemo ne teeme cabu me cire yaacitepene.
Tabe te biname bine umle cire jaawenemepi cäme atrana poto cidi me.
19Tabe lica cirege mene abaja coo claabe cama ala abayena.
Teeme tagepogogo ne lica cirege gaabe cabu ta ätecijana.
20Tabe ajodnäneji sogo ne lica cirege ägäbuta,
cuta ätuma mameta lampa ne lica cirege ätuma.
Tabe apu cire läbitanepi, ngälu biname cina Acejiyame me cotre bine cire jaawenemepesi.
21Iyeta maramara gawe biname cina teeme ngene atwanena bine cire yaacranemepesi teeme bau me.”

Yeesu piiyepu Beelsebul, Satani ca Lui ne Cuta Einenisi

(Mar 3:20-30; Luuka 11:14-23)

22Biname cina yepä biname ne secanisi Yeesu bau me, lui te irecu määsumäsu piiyepu mene iicema cäco ge, ingle teeme niiya cable puga ge. Yeesu teebine miiji jewenige, siige tabe mene jiicemige piiyepu tabe irecu aasatige. 23Biname tomi cina mutäcäco äbitininisi. Teepi ätemläjinisi egä, “Nää, tabe pama mope biname Daawida me kaakesaare gyene?”

24Parisea sigu biname cina liba ai mene itecijemige, teepi jiicisi egä, “Tabe naace popi niiya cable bine yääyecräjemuge, ingle *Beelsebul lui niiya cable bime mopeyame gyene, tabe te teebine kokre ecäranenige niiya cable bine äyecrejame.”

25Yeesu umle äbitige teeme ngene atwana poto cidi me, siige jejemige egä, “Nuuja gawe biname cina liba labelaninusi teemeteme cubu me, teepi watata lapirininusi. Cuta piiyepu babo cewe biname coo ingle biname cina liba labelaninusi teemeteme cubu me, teepi lica birige lenaja. 26Siige Satani lui bine yaawadimuge, teeme yepä tomi te liba nuuja tomi cama cubu jiicäsi, teepi siige uja maramara me läbitininusi, cije Satani me waadena mule te piba lipulipu kokre lenaja? 27Yoo, weene jiiceniye egä Beelsebul, lui ne Satani ca cuta einenisi, tabe te cebine kokre näcäruge cane teeme niiya cable bine äyecrejame. Peei toraca lica gyene, ingle Beelsebul singi lica gyene teeme niiya cable bine biname cabu ca äyecrejame. Yoo, poto weeme abiberäja bägrä cina niiya cable bine cuta yääyecräjemusi. Luma cita ca teeme kokre peei mule ne wawename? Lica Beelsebul bau ca. Peei name pi weemerage abiberäja bägrä cina jaawabudnitusi weeme conocono mene, egä cäme kokre cable bine äyecrejame lui Beelse-bul bau ca gyene. 28Eewe, cäme kokre lui teeme bau ca lica gyene, yepä Acejiyame me Seemo te kokre näcäruge cane niiya cable bine äyecrejame, siige weene peei name pi umle gemi, egä Acejiyame me waadena mule te weeme cabu me ituge atyaramta.

29Nuuja te äblicäco abacita kokre biname me mete cabu me teeme gwidape bine waadename, tabe liba teebine niinäce lica jäätäyuge. Yepä tabe liba teebine niinäce jäätäyuge, tabe piba labacituge teeme mete me gwidape waadename.

30Laati te cäme biname lica gyene, tabe cebine näcisärmutuge. Laati te cäme bau me lica taabasecretnimuge, tabe yaaplidnäremuge. 31Peei name pi cane jijenininine, egä laati te liba ngena niiyaniya mene jiicemuge coo ngena nuuja niiya mule bine jaawenimuge, tabe miiji gyene kälyä äbitame pui niiya cabu ca. Yepä laati te liba niiyarage mene jiicemuge Aceji Seemo poto cidi me, teeme peei niiya te iyeteta yaanajuge. 32Laati te liba näcisärmutuge cebine, Acejiyame bau ca lui te tädujine biname me äbitujine, tabe miiji gyene kälyä äbitame teeme peei niiya mule cabu ca. Yepä laati te Aceji Seemo ne yääcisärmutuge, teeme peei niiya te iyeteta yaanajuge.”

Uli piiyepu Teeme Kuu

(Luuka 6:43-45)

33“Uli liba miiji birige, teeme kuu cuta piiyepu miiji birige. Yepä, uli liba niiya birige, teeme kuu cuta niiya birige. Weene uli ne opo yaawatnuye teeme kuu cabu ca. 34Weene cobyame pana gemi! Biname me ngenecu liiyepu, teeme mene cuta piiyepu. Weene lipulipu miijirage mene iicema, ingle weene niiyarage gemi? 35Miiji biname te teeme miiji ngenecu cabu ca miiji mule bine saaboclomäjimuge, niiya biname te teeme niiya ngenecu cabu ca niiya mule bine saaboclomäjimuge. 36Cane jijenininine weebibine, egä Acejiyame me atrana bimu cabu biname cina miiji cire yaaboclomäjemepesi, egä ngena ingle cabu teepi papa kuu cäco mene ituge iicema. 37Weeme mene cabu ca weebibine atrana cirege, egä weene miiji biname gemi coo niiya biname gemi.”

Biname cina Singi Ge Yeesu Ciitaca Mule Wawename

(Mar 8:11-12; Luuka 11:29-32)

38Poto cotre abiberäja biname piiyepu Parisea sigu biname cina Yeesu ne jejisi egä, “Abiberäja biname, cine singi gemi maane ciitaca mule ne wawename cime päpäname.”

39Yeesu jejemige egä, “Weene lipu niiyarage ätrunga cäco biname gemi, page ai padare cabu lui cina ireclota gemi! Weene singi gemi cäme bau ca ciitaca mule ne päpäname, yepä weene nuuja ciitaca mule ne lica pa jepänepeye, yepä Acejiyame me mename biname *Yoona me ciitaca mule ne taatu pa jepänepeye. 40Yoona lipu babo cibu me camuge bora enajuji nesae bimu nesae ciiye cama, cane lui Acejiyame bau ca tädujine biname me äbitujine, cane cuta piiyepu gawe bora pagege lenaja nesae bimu nesae ciiye cama. 41Atrana bimu cabu Ninewa cewe biname cina cire talotnäripesi budre cabu ca weene cama gigri atrana tääpume. Teepi weebibine cirege aitneja, ingle teepi teeme niiya mule bine itu ebmalimujisi Yoona me bäärmi mene name pi. Siige cane age säne baborage Yoona bau ca, yepä weene cebine lica ituge ätrunga.

42Cuta Siiba gawe mope magebi te atrana bimu cabu weene cama gigri cire tarpinantepi siige tabe weebibine cirege aitneja, ingle tabe cudecewe cewe ca tocluji Solomona me umle mene ätecijame. Siige cane age säne baborage Solomona bau ca, yepä weene singi lica gemi cebine ätecijame.”

Yeesu me Mene Niiya Cable Acnenuta poto cidi me

(Luuka 11:24-26)

43“Niiya cable te liba biname me trupa ne yaabmaluge, tabe waatnetnäjuge niiye cäco cewe cabu ta, puupu ne jäärnguge ngene oocaname. 44Liba lica jääpänuge, tabe jiicuge egä, ‘Cane acnenine piiyeme, cane lui mete ne sebmalumene.’ Tabe siige lacnuge, jääpänuge mete ne apretnäjeji piiyepu miijirage acranäneji. 45Tabe piba läduge poto seben mage niiyarage cable bine arwojame, siige teepi iyeta saacluge pui biname me trupa cabu lenajame. Niinäce pui biname miiji lica birige, yepä page tabe siige iyeta mage niiyarage me läbituge. Pui yepä mule te cirege äbita ai niiyarage biname bime tääpume, lui cina ireclota gemi page.”

Yeesu me Ingle Biname Laati Bemi?

(Mar 3:31-35; Luuka 8:19-21)

46Yeesu liba camu biname bine mene jajanena cabu jage, teeme mage piiyepu iganewale cina piba tatyarige. Teepi puutucu je imyemutäjimige, biname bine itemlimisi Yeesu cama mene me. 47Puma cita ca yepä biname te Yeesu ne jejige egä, “Määme mage piiyepu iganewale puutucu je ete nemä. Teepi singi gemi maane cama mene iicemame.”

48Yeesu pui biname ne itemlige egä, “Maane lipu ngene jotwa-nenite, laatu nwene cäme mage cuta laati bemi cäme naane igane?” 49Puma cita ca tabe teeme abiberäja bägrä bine teeme ime ca jewabimige, jiicige egä, “Ire, cäme mage piiyepu cäme naane igane age tema. 50Laati te liba jaawenuge cäme Babe cabucewe je teeme singi ne, tabe lui cäme naane, cäme igane, cäme ngule, cäme mage.”

Copyright information for `BON