1 Corinthians 10

Lau Israel si mêtê sac kêŋ puc yac

1O asidôwai. Aö atac whiŋ bu mac akôc gauc ŋapep pi gêŋ naŋ tap abaŋi Israel-ŋga sa. Ŋac hoŋ sêŋsêlêŋ sêwhiŋ Moses sêmbo Anötö ndê dao ŋapu, ma sêlom gwêc sêwhiŋ dau si. 2Ŋac sêmbo sêwhiŋ Moses yêc gwêc ti dao dinaŋ, dec gitôm sêliŋ busaŋgu kaiŋ daŋ, naŋ piŋ ŋac hoŋ dôŋ sem damiŋ iŋ. 3Ŋac hoŋ seŋ gêŋ daneŋ-ŋga kaiŋ tigeŋ, naŋ Anötö kêŋ ŋa iŋ ndê ŋaclai atu. 4Ma ŋac hoŋ sênôm bu kaiŋ tigeŋ naŋ Anötö ndê ŋaclai kêŋ sa akêŋ hoc. Hoc dinaŋ iŋ Kilisi dau, naŋ kêsêlêŋ whiŋ ŋac têŋ ndoc sêmbo gameŋ sawa. 5Aŋgô ŋapep! Lau dau hoŋ sêtap Anötö ndê mwasiŋ sa, tigeŋ ŋac si lau daêsam sêsa si lêŋ sic iŋ tandô dom, dec iŋ gic ŋac ndu yêc gameŋ sawa.

6Gêŋ hoŋ dinaŋ ŋandô sa gitôm dôhôŋ bu kêŋ puc yac. Abaŋi Israel-ŋga dinaŋ si ŋalôm sap mêtê sac dôŋ ŋapaŋ, ma bocdinaŋ dayob dauŋ bu taŋkuc ŋac si lêŋ dom. 7Ŋac si lau ŋatô sem akiŋ anötöi gwam têŋ têm sêmbo gameŋ sawa. Sêto yom pi ŋac, naŋ yêc bocdec bu:

  • Lau dau sêndöc sic bu sêneŋ ti sênôm gêŋ, ma sêtisa bu sêtê wê ma sêkôm mêtê ŋalôm ŋagalac-ŋga tidau-tidau.
[Eks 32:6]

Bocdinaŋ ayob daôm ŋapep bu aŋkuc ŋac si lêŋ sênem akiŋ gwam-ŋga dom.
8Ma akôm mêtê mockaiŋ-ŋga tôm ŋac si lau ŋatô sêkôm, naŋ dom. Bu Anötö gic ŋac si lau 23,000 ndu têŋ bêc tigeŋ. 9Ma gauc nem ŋac si lau ŋatô naŋ sêŋsahê Pômdau, ma iŋ kêŋ mboc sac sêseŋ ŋac ndu. Bocdinaŋ gauc nem bu akôm sac ma aŋsahê Pômdau dom. 10Ma atucdiŋ tôm ŋac si lau ŋatô sêkôm, naŋ dom. Ŋac sêtucdiŋ, dec Anötö kêkiŋ aŋela seŋ lau su-ŋga gic ŋac ndu.

11Aŋgô su naŋ. Bêc ŋambu-ŋga meŋ kêpiŋ su. Ma gêŋ hoŋ naŋ hôc asê abaŋi, ma sêto ŋayom sa yêc, naŋ gitôm dôhôŋ bu kêŋ puc yac lau têm kwahic dec-ŋga, bu taŋkuc ŋac si lêŋ dom. 12Bocdinaŋ am asa naŋ gauc gêm bu am kalhac ŋaŋga, naŋ yob daôm bu pweŋ dom! 13Lêtôm bocke naŋ mac aŋsahê, naŋ tap lau hoŋ sa bocdinaŋ. Iŋ gêŋ wakuc dom. Magoc Anötö oc hu mac siŋ me tec mac dom. Iŋ oc yob mac bu lêtôm naŋ hôc gêlêc nem licwalô su, naŋ ŋadaŋ tap mac sa dom. Magoc lêtôm bu meŋ, dec iŋ oc êmasaŋ lêŋ bu mac alhö su yêc lêtôm dau, ma puc mac dôŋ bu alhac ŋaŋga ma aku sa dom.

Sakiŋ mwasiŋ dabuŋ-ŋga ma sakiŋ gwam-ŋga

14Bocdinaŋ aneŋ lau atac whiŋ-ŋga, aŋgô! Alhö su yêc sakiŋ gwam-ŋga. 15Mac lau tigauc, ma bocdinaŋ aŋsahê aneŋ yom ma alic, iŋ yom ŋandô. 16Têŋ ndoc yac daneŋ mwasiŋ dabuŋ, naŋ tam mbec laclhu wain-ŋga goc danôm, ma gêŋ dau piŋ yac dôŋ tam damiŋ Kilisi ndê dac. Ma têŋ ndoc yac taŋ bolom mwasiŋ dabuŋ-ŋga naŋ dapô kôc-kôc, dec gêŋ dau piŋ yac dôŋ tam damiŋ Kilisi ndê ŋandô. Yom dindec iŋ yom ŋandô, me? 17Yac lau daêsam taŋ yêc bolom tigeŋ, dec gêŋ dau piŋ yac hoŋ dôŋ dati gêŋ tigeŋ.

18Gauc nem lau Israel-ŋga naŋ seŋ gêŋ daneŋ-ŋga naŋ lau sêkêŋ ti da pi alta. Lau hoŋ naŋ seŋ gêŋ dau, naŋ gêŋ dau piŋ ŋac dôŋ sem damiŋ alta dinaŋ ŋadau. 19Aö gasôm yom dau tu bu watôc asê bu gwam iŋ gêŋ ŋandô lec dom, me da naŋ lau sêkêŋ pi alta tu sênem akiŋ gwam daŋ-ŋga, iŋ gêŋ ŋandô lec dom. Mba andô! 20Magoc gêŋ naŋ lau sambuc sêkêŋ ti da, naŋ sêkêŋ ti da têŋ Anötö dom, sêkêŋ tu sênem akiŋ ŋalau sac-ŋga. Ma aö gatec bu mac aneŋ gêŋ naŋ oc piŋ mac dôŋ anem damiŋ ŋalau sac. 21Gitôm dom andô bu mac anôm gêŋ yêc laclhu naŋ piŋ mac dôŋ am damiŋ Pômdau, ma tiŋambu andi anôm yêc laclhu naŋ oc piŋ mac dôŋ anem damiŋ ŋalau sac whiŋ. Gitôm dom andô bu mac aneŋ Pômdau ndê mwasiŋ, ma aneŋ mwasiŋ naŋ lau seŋ tu sêtoc ŋalau sac sa-ŋga whiŋ. 22Yac bu dakôm, dec oc dakôm Pômdau tac ŋandê sa, bu iŋ gêm lêmuŋ iŋ ndê gêŋ. Mac gauc gêm bocke? Yac neŋ l icwalô hôc gêlêc iŋ ndê, dec datôm bu taŋlêc iŋ ndê atac ŋandê, a?

Dakôm neŋ gêŋ hoŋ tu dapo Anötö waê sa-ŋga

23Mac nem lau ŋatô sêsôm yom daŋ bocdec bu, “Gêŋ hoŋ gitôm bu yac dakôm. Yao daŋ yêc dom.” Tigeŋ aö wasôm têŋ mac bu gêŋ hoŋ oc êmwasiŋ yac dom. Yomandô, gêŋ hoŋ gitôm bu yac dakôm, ma yao daŋ yêc dom, magoc gêŋ hoŋ oc puc yac dôŋ dom. 24Ayob daôm bu akôm gêŋ hoŋ tu apo daôm sa-ŋga dom, magoc akôm tu bu amwasiŋ lau ŋatô-ŋga.

25Wata naŋ mac amlhi yêc maket ŋamala, naŋ aneŋ ti atac lu-lu dom, aneŋ ti atac pa su eŋ. 26Bu sêto yom yêc bocdec:

  • Nom sambuc, ma gêŋ nom-ŋga hoŋ, naŋ Pômdau ndê gêŋ.
[BW 24:1]

27Ŋamalac naŋ kêŋ whiŋ dom, naŋ bu êŋgalêm mac bu aneŋ gêŋ awhiŋ iŋ, ma mac bu atac whiŋ bu andi, naŋ andi. Ma gêŋ hoŋ naŋ iŋ bu kêŋ têŋ mac, naŋ aneŋ ti atac lu-lu dom. Aneŋ ti atac pa su. 28Magoc ŋgac daŋ bu lic mac ma sôm bu, “Ei! Wata dinaŋ sêkêŋ ti da têŋ gwam muŋ su,” naŋ aneŋ dom. Mac daôm aŋyalê ŋapep ma atôm bu aneŋ ti atac pa su, magoc tu ŋgac naŋ kêŋ puc mac-ŋga, dec aneŋ dom, bu aŋsôŋ iŋ ndê gauc dom. Lau naŋ sêkêŋ whiŋ ŋaŋga, naŋ sêŋyalê bu gêŋ hoŋ naŋ Anötö kêŋ têŋ yac tu daneŋ-ŋga, naŋ yao daŋ kalhac ahuc dom. Magoc yac bu daneŋ gêŋ naŋ sêkêŋ ti da têŋ gwam, dec mboe ŋamalac naŋ kêŋ whiŋ gwalec, naŋ ndê gauc sa ŋapep pi gêŋ dau dom, naŋ oc pu yac neŋ lêŋ yao mbasi-ŋga dinaŋ. 30Yac bu daneŋ gêŋ, naŋ danem daŋge Anötö muŋ, ma aö gatec bu lau sêpu yac tu gêŋ daneŋ-ŋga naŋ yac tam daŋge Anötö muŋ su ma taŋ-ŋga.

31Bocdinaŋ, gêŋ hoŋ naŋ mac bu aneŋ ti anôm ma akôm, naŋ akôm ŋalêŋ ŋayham naŋ tôm bu po Anötö ndê waê sa. 32Gauc nem lau hoŋ, lau Israel me lau Grik, ma lau hoŋ naŋ sêmbo Anötö ndê gôlôwac dabuŋ ŋalôm, ma ayob nem lêŋ hoŋ ŋapep, bu akôm lau daŋ si sêkêŋ whiŋ tisac dom. 33Aö dauŋ neŋ lêŋ dinaŋ. Aö gayob neŋ lêŋ hoŋ bu ndic lau hoŋ tandô ŋayham. Aö gakôm tu bu wamwasiŋ dauŋ-ŋga dom, magoc gakôm tu bu wanem lau daêsam sa bu sêtap Anötö ndê mwasiŋ nem ŋac si-ŋga sa.

Copyright information for `BUK