1 Corinthians 11

1Aŋkuc aneŋ lêŋ dinaŋ, tôm aö dauŋ kakuc Kilisi ndê.

Ŋagôliŋ lauwhê ma lauŋgac sêlic om-ŋga

2Aö wampiŋ mac bu mac gauc gêm aö ŋapaŋ, ma mêtê naŋ aö kadôhôŋ ti gac dulu têŋ mac, naŋ mac asap dôŋ ŋapaŋ. 3Magoc aö bu mac aŋyalê ŋapep bu Anötö iŋ Kilisi ndê ŋagôlôŋ, ma Kilisi iŋ lauŋgac si ŋagôlôŋ, ma lauŋgac sêti lauwhê si ŋagôlôŋ.

4Ŋgac asa naŋ teŋ mbec me hoc yom asê gitôm propet, magoc uŋ gêŋ daŋ kôm iŋ ndê ŋagôlôŋ ahuc, naŋ toc iŋ ndê ŋagôlôŋ Kilisi sa ŋapep dom. 5Ma awhê asa naŋ teŋ mbec me hoc yom asê gitôm propet, magoc uŋ gêŋ daŋ kôm iŋ ndê ŋagôlôŋ ahuc dom, naŋ kôm iŋ ndê ŋagôlôŋ naŋ iŋ nakweŋ maya sa. Awhê dau iŋ gitôm awhê naŋ sêŋgaliŋ kêclauŋ hoŋ su giŋga, naŋ lau sêlic tôm gêŋ mayaŋ-ŋga. 6Bocdinaŋ, awhê asa naŋ tec bu uŋ gêŋ tiŋ ŋagôlôŋ, naŋ aŋgapiŋ iŋ ndê kêclauŋ hoŋ su niŋga. Iŋ bu maya tu aŋgapiŋ iŋ kêclauŋ su-ŋga, dec êŋkuc lauwhê si lêŋ solop, ma uŋ gêŋ daŋ kôm ndê ŋagôlôŋ ahuc. 7Ŋahu bu iŋ lêŋ solop bu lauŋgac sêuŋ gêŋ tiŋ ŋagôlôŋ dom, bu Anötö kêmasaŋ ŋac bu sênem iŋ angô sêmbo nom, ma sêtôc iŋ ndê waê asê. Ma iŋ lêŋ solop bu lauwhê sêuŋ gêŋ kôm si ŋagôlôŋ ahuc, bu ŋac sêtôc si lauŋgac si waê asê. 8Bu têŋ ndoc Anötö kêmasaŋ gêŋ hoŋ, naŋ ŋgac sa akêŋ awhê dom, magoc awhê sa akêŋ ŋgac. 9Ma Anötö kêŋ ŋgac tu awhê-ŋga dom, iŋ kêŋ awhê tu ŋgac-ŋga. 10Tu dinaŋ-ŋga, ma tu aŋela-ŋga, dec solop bu lauwhê sêuŋ gêŋ tu bu sêtôc asê bu sêsôc si ŋagôlôŋ ŋapu. 11Magoc yêc yac lau naŋ dakêŋ whiŋ Pômdau-ŋga, naŋ mac lauwhê ambo tu daôm-ŋga dom, ma mac lauŋgac ambo tu daôm-ŋga dom bocdinaŋ. 12Bu awhê ŋamata-ŋga sa akêŋ ŋgac, ma tiŋambu lauŋgac sêsa akêŋ lauwhê. Ma gêŋ hoŋ meŋ akêŋ Anötö.

13Akôc gauc ŋapep pi lauwhê naŋ sêteŋ mbec têŋ Anötö magoc sêuŋ gêŋ dom. Mac aŋyalê dom bu iŋ lêŋ so, a? 14Ŋamalac si lêŋ sêmbo-ŋga tôc sake asê pi gêŋ dindec? Ŋgac daŋ bu ndê kêclauŋ baliŋ, dec dasôm sake? Dalic gitôm gêŋ mayaŋ-ŋga. Yomandô, me? 15Ma awhê daŋ bu ndê kêclauŋ baliŋ, naŋ dasôm sake? Dasôm bu gêŋ dau po iŋ ndê waê sa. Bu Anötö kêŋ kêclauŋ baliŋ têŋ lauwhê bu êŋgatöc ŋac si ŋagôlôŋ ahuc. 16Lau daŋ bu sêseŋ yom dec ma sêsôc ŋapu dom, dec wasôm têŋ ŋac bu yac ma Anötö ndê gôlôwac dabuŋ hoŋ taŋkuc lêŋ tigeŋ dindec, ma lêŋ daŋ tiyham yêc dom.

Lau Korin-ŋga seŋ Mwasiŋ Dabuŋ ŋa lêŋ so

17A ö bu wasôm yom pi mac nem lêŋ akac daôm sa tu alic om-ŋga. Aö wampiŋ mac pi lêŋ dinaŋ dom, magoc wandic yomsu mac. Mac nem lêŋ dau so, ma gêm gôlôwac dabuŋ sa dom. 18Gêŋ ŋamata-ŋga aö gaŋgô ŋawaê bu têŋ ndoc mac akac daôm sa, naŋ mac awhê daôm kôc-kôc. Ma aö gauc gêm bu ŋawaê naŋ gaŋgô, naŋ yom tasaŋ dom, magoc yom ŋandô. 19Iŋ solop dom bu mac awhê daôm kôc-kôc êŋkuc gêŋ nom-ŋga, magoc mac nem lêŋ ti sakiŋ bu whê mac kôc-kôc ma tôc asê bu lau nde sêkêŋ whiŋ ŋaŋga ma lau nde sêkêŋ whiŋ gwalec, dec iŋ lêŋ solop. 20Têŋ têm mac akac daôm sa bu aneŋ Pômdau ndê Mwasiŋ, naŋ mac gauc gêm bu aŋ ŋapep. Magoc aö wasôm bu gêŋ naŋ mac aŋ, naŋ Pômdau ndê Mwasiŋ dom. 21Bu têŋ ndoc mac bu aneŋ gêŋ, naŋ mac hoŋ aŋ têŋtêŋ e lau ŋatô gêŋ yô ŋac, magoc lau ŋatô sênôm gêŋ e kêŋiŋ ŋac. 22Bocke? Mac nem andu sêlhac dom, a? Gitôm bu mac aneŋ ti anôm gêŋ yêc nem andu muŋ su, goc akac daôm sa. Mac nem lêŋ aneŋ Mwasiŋ Dabuŋ-ŋga tôc asê bu mac apu nem asidôwai naŋ sêmbo Anötö ndê gôlôwac dabuŋ ŋalôm, ma alic ŋayham bu akôm lau ŋalôm sawa maya sa. Aö wasôm yom bocke têŋ mac? Mac gauc gêm bu aö wampiŋ mac pi gêŋ dinaŋ, a? Mba andô!

Pômdau ndê yom pi Mwasiŋ Dabuŋ

(Mat 26:26-28; Mak 14:22-24; Luk 22:17-20)

23Bu yom naŋ aö gac dulu têŋ mac pi Mwasiŋ Dabuŋ, naŋ Pômdau dau kêŋ têŋ aö bocdec bu. Têŋ ôbwêc naŋ Judas hoc Pômdau Yisu asê, naŋ Yisu kôc bolom sa, 24gêm daŋge Anötö, ma pô kôc goc sôm, “Aö neŋ ŋandô dau dec, naŋ wakêŋ tu mac-ŋga. Aneŋ gêŋ dindec tu bu gauc nem aö-ŋga.” 25Ŋac seŋ gêŋ daneŋ-ŋga su, ma ŋalêŋ tigeŋ iŋ kôc laclhu wain-ŋga daŋ ma sôm, “Iŋ dindec aneŋ dac, naŋ aö wakêc siŋ tu wamatiŋ pwac wakuc-ŋga. Têm hoŋ naŋ mac bu anôm wain mwasiŋ dindec-ŋga tiyham, naŋ akôm tu bu gauc nem aö-ŋga.” 26Gauc nem Pômdau ndê yom dinaŋ ŋapep, bu têm bocke naŋ mac bu aneŋ bolom ti anôm wain Mwasiŋ Dabuŋ-ŋga tiyham e iŋ mbu meŋ, naŋ gitôm mac ahoc iŋ ndê mbac ndu ŋawaê asê.

Daneŋ Mwasiŋ Dabuŋ ŋambwa dom

27Bocdinaŋ dec asa naŋ bu neŋ bolom dau me nôm yêc Pômdau ndê laclhu, magoc gauc gêm ŋahu ti toc sa ŋapep dom, naŋ kôm giso pi Pômdau ndê ŋandô ti dac. 28Lau tigeŋ-tigeŋ hoŋ sêtôc gwaniŋ dau si lêŋ muŋ su, goc sêneŋ bolom ti sênôm yêc laclhu. 29Ŋahu bu asa naŋ bu neŋ ti nôm magoc iŋ ndê gauc sa ŋapep pi Pômdau ndê ŋandô dom,
11:29Lau ŋatô gauc gêm bu Pol ndê yom pi ‘Pômdau ndê ŋandô’ hêganôŋ gôlôwac dabuŋ (tôm iŋ to yêc 1 Kor 10:17), dec Pol to bu kêŋ puc lau naŋ seŋ Mwasiŋ Dabuŋ magoc sêtoc si asidôwai sa ŋapep dom (11:17-22). Ma lau ŋatô gauc gêm bu yom dau hêganôŋ Yisu dau ndê ŋandô (1 Kor 10:16), dec Pol to bu kêŋ puc lau naŋ sêlic sac gitôm gêŋ ŋambwa ma seŋ Mwasiŋ Dabuŋ, bu lau dau sêŋyalê dom bu gêŋ dau piŋ ŋac dôŋ sem damiŋ Yisu ndê ŋandô.
naŋ oc tap Anötö ndê matôc sa tu iŋ ndê lêŋ neŋ Mwasiŋ Dabuŋ-ŋga.
30Tu dinaŋ-ŋga dec mac nem lau daêsam licwalô mbasi ma gêmbac kôm ŋac, ma ŋatô sêmbac ndu su. 31Yac bu taŋsahê dauŋ ŋapep, dec oc datap Pômdau ndê matôc kaiŋ dinaŋ sa dom. 32Magoc Pômdau kêŋ ŋawapac têŋ yac ti kêmatôc yac tu bu danem dauŋ kwi e dandiŋaŋ dawhiŋ lau sac nom-ŋga dom.

33Bocdinaŋ aneŋ asidôwai, aŋgô ŋapep. Têŋ ndoc mac akac daôm sa bu aneŋ Mwasiŋ Dabuŋ, naŋ ayob bu akôm ŋalêŋ naŋ toc asidôwai hoŋ sa ŋapep. 34Ŋamalac daŋ bu gêŋ yô iŋ basô, naŋ neŋ gêŋ yêc ndê andu muŋ. Ma bocdinaŋ têŋ ndoc mac akac sa, naŋ oc tôm dom bu atap Pômdau ndê matôc sa tu akôm gêŋ bambaliŋ-ŋga. Gauc nem yom dinaŋ, ma têŋ ndoc aö watêŋ mac waloc, naŋ oc wawhê gêŋ ŋatô sa têŋ mac tiyham.

Copyright information for `BUK