1 Corinthians 12

Ŋalau Dabuŋ ndê Mwasiŋ Ŋalôm-ŋga

1O asidôwai, yêc mac nem bapia, mac ato yom ŋatô pi Ŋalau Dabuŋ ndê mwasiŋ, ma kwahic dec aö bu wato yom bu wawhê mac nem gauc sa ŋapep. 2Mac aŋyalê ŋalêŋ naŋ Sadaŋ gêm gôliŋ mac nem gauc têŋ têm mac akêŋ whiŋ su dom, ma wê mac asa lêŋ anem akiŋ anötöi gwam awha mba-ŋga. 3Tu dinaŋ-ŋga dec mac oc atôm bu aŋyalê yom naŋ aö bu wasôm têŋ mac bocdec bu. Anötö ndê Ŋalau bu nem gôliŋ ŋamalac daŋ ndê whasuŋ, dec iŋ oc tôm dom bu sôm bu, “Aö wapucbo Yisu.” Ma ŋamalac naŋ Ŋalau Dabuŋ gêm gôliŋ iŋ dom, naŋ oc tôm dom bu hoc yom asê ma sôm bu, “Yisu iŋ Pômdau.”

4Yac datap mwasiŋ tidau-tidau sa, magoc meŋ akêŋ Ŋalau tigeŋ. 5Ma yac tam akiŋ Pômdau ŋalêŋ tidau-tidau, magoc tam akiŋ Pômdau tigeŋ. 6Ma yac dakôm gweleŋ tidau-tidau tu danem akiŋ Anötö-ŋga, magoc Anötö tigeŋ kôm gweleŋ yêc yac hoŋ neŋ ŋalôm, ma kêŋ ŋaclai têŋ yac bu dakôm gêŋ dau. 7Ma gêŋ hoŋ naŋ lau tigeŋ-tigeŋ sêkôm ŋa Ŋalau ndê ŋaclai, naŋ Anötö kêŋ tu bu êmwasiŋ yac lau hoŋ naŋ dambo gôlôwac dabuŋ ŋalôm, ma puc yac hoŋ dôŋ.

8Ŋalau Dabuŋ kêŋ yom ti gauc têŋ ŋamalac daŋ bu hoc asê têŋ gôlôwac dabuŋ. Ma Ŋalau tigeŋ dinaŋ kêŋ gauc têŋ ŋamalac daŋ tiyham, bu êŋyalê gêŋ naŋ ŋahu sip ŋalôm gi, ma sôm asê têŋ lau. 9Ŋamalac daŋ oc tap mwasiŋ kêŋ whiŋ ŋaŋga-ŋga sa, ma daŋ tiyham oc tap mwasiŋ kôm lau ti gêmbac ŋayham sa-ŋga yêc Ŋalau tigeŋ dinaŋ. 10Ŋamalac daŋ oc kôc ŋaclai bu kôm gêŋ dalô, ma daŋ oc kôc mwasiŋ tu hoc yom asê tôm lau propet-ŋga. Daŋ tiyham oc kôc mwasiŋ bu êŋyalê bu lau naŋ sêhoc yom asê, naŋ Ŋalau Dabuŋ gêm gôliŋ ŋac, me ŋalau daŋ dau-ŋga daŋ gêm gôliŋ ŋac. Ma daŋ oc kôc mwasiŋ bu sôm yom awha wakuc-ŋga naŋ iŋ kêyalê muŋ su dom. Ma ŋamalac daŋ tiyham oc tap mwasiŋ sa bu êŋyalê yom awha wakuc-ŋga kaiŋ dinaŋ ma nem kwi. 11Gweleŋ tidau-tidau hoŋ dinaŋ meŋ akêŋ Ŋalau tigeŋ dinaŋ, naŋ gic sam iŋ ndê mwasiŋ ti ŋaclai têŋ lau tigeŋ-tigeŋ tôm iŋ dau gêlic ŋayham.

Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga sêti gôlôwac dabuŋ tigeŋ

12Alic su naŋ. Ŋamalac daŋ ndê ŋandô tigeŋ, magoc iŋ amba ti gahi ma tandô ma ŋagêŋ daêsam. Magoc gêŋ hoŋ dinaŋ sêyêc têŋtêŋ dom, sêyêc ŋandô tigeŋ dinaŋ. Ma ŋalêŋ tigeŋ, yac lau naŋ dambo Kilisi ndê gôlôwac dabuŋ ŋalôm, naŋ dati ŋandô tigeŋ. 13Bu Anötö kêku yac ŋa Ŋalau Dabuŋ ma piŋ yac dôŋ dati gôlôwac dabuŋ tigeŋ. Yac neŋ lau ŋatô lau Israel-ŋga, ma ŋatô ŋac lau gameŋ apa-ŋga. Ŋatô sem akiŋ ŋadaui nom-ŋga, ma ŋatô sem akiŋ dom. Magoc yac hoŋ dakôc Ŋalau tigeŋ sip yac neŋ ŋalôm têŋtêŋ.

14Ma ŋamalac daŋ ndê ŋandô ŋagêŋ hoŋ kaiŋ tigeŋ dom. Gêŋ tidau-tidau sêyêc ŋandô tigeŋ dinaŋ. 15Iŋ ndê gahi bu sôm bu, “Aö amba dom, bocdinaŋ gati ŋandô ŋagêŋ daŋ dom,” dec yom dau oc kac gahi dau su yêc ŋandô dinaŋ dom. 16Me iŋ ndê daŋgasuŋ bu sôm bu, “Aö tandô dom, bocdinaŋ gati ŋandô ŋagêŋ daŋ dom,” dec yom dau oc kac daŋgasuŋ su yêc iŋ ndê ŋandô dom. 17Ma gêŋ hoŋ naŋ sêyêc yac neŋ ŋandô bu tanôŋ hoŋ, dec oc daŋgô yom ŋalêŋ bocke? Ma gêŋ hoŋ naŋ sêyêc yac neŋ ŋandô bu daŋaŋsuŋ hoŋ, dec oc daŋgu gêŋ ŋamalu ŋalêŋ nde? 18Magoc yac neŋ ŋandô iŋ bocdinaŋ dom. Anötö dau kêmasaŋ yac neŋ ŋandô ŋagêŋ tidau-tidau hoŋ tôm iŋ dau gêlic ŋayham. 19Ma yac neŋ ŋandô ŋagêŋ hoŋ bu kaiŋ tigeŋ, dec yac oc dambo ŋalêŋ bocke? Oc tôm dom bu dambo. 20Magoc yac ŋagêŋ daêsam sêyêc ŋandô tigeŋ dinaŋ ŋalôm, dec dambo ŋayham.

21Oc tôm dom bu tandô sôm têŋ amba, “Am bu mbo dom, aö wambo ŋayham eŋ.” Ma tôm dom bu ŋagôlôŋ sôm têŋ gahi, “Am bu mbo dom, oc wambo ŋayham eŋ.” 22Mba andô! Yac ŋagêŋ ŋatô dalic bu gêŋ licwalô mba, tigeŋ gêŋ dau bu yêc dom, dec oc dambo ŋayham dom. 23Ma ŋandô ŋagêŋ ŋatô naŋ dalic bu gêŋ waêmba, naŋ datoc sa têŋ ndoc dakôm ahuc ŋa po. Ma ŋagêŋ naŋ dalic bu gêŋ mayaŋ-ŋga, naŋ dakôm ahuc ti dayob ŋapep. 24Magoc ŋagêŋ ŋatô naŋ dalic bu gêŋ ŋayham tu lau sêlic-ŋga, naŋ sêpônda gôlôŋ dom, ma dakôm ahuc dom. Anötö dau kêmasaŋ yac ŋagêŋ hoŋ dinaŋ, ma toc gêŋ ŋambwa-ŋambwa sa kêlêc. 25Iŋ kêmasaŋ ŋamalac ŋalêŋ dinaŋ tu bu ŋagêŋ hoŋ sênem ŋandô tigeŋ dinaŋ sa, ma sêwhê dau kôc-kôc dom. 26Yac ŋagêŋ daŋ bu êŋsahê ŋandê, dec ŋagêŋ hoŋ oc sêŋsahê ŋandê sêwhiŋ. Ma ŋagêŋ daŋ bu tap waê sa, dec ŋagêŋ hoŋ oc atac ŋayham sêwhiŋ.

27Aŋgô su naŋ! Mac lau tigeŋ-tigeŋ hoŋ ati Kilisi ndê ŋandô tigeŋ, naŋ gôlôwac dabuŋ. 28Ma Anötö kêyaliŋ lau sa yêc gôlôwac dabuŋ ŋalôm bocdec bu. Lau ŋamata-ŋga ŋac lau aposel, lau tilu-ŋga lau propet, ma lau titö-ŋga iŋ kêŋ ŋac bu sêndôhôŋ gôlôwac dabuŋ. Ma iŋ kêmwasiŋ lau ŋatô bu sêkôm gêŋ dalô, ŋatô sêkôm lau gêmbac ŋayham sa, ŋatô bu sênem lau sa, ma ŋatô bu sênem gôliŋ gôlôwac dabuŋ. Ma ŋatô sêtap mwasiŋ sêsôm yom awha wakuc-ŋga sa. 29Mac gauc gêm bocke? Iŋ kêmwasiŋ lau hoŋ tu bu sêti aposel, a? Ŋac hoŋ sêti propet, a? Ŋac hoŋ kêdôhôŋwaga, a? Hoŋ sêkôm gêŋ dalô, a? 30Ŋac hoŋ sêtap mwasiŋ sêkôm gêmbac ŋayham sa-ŋga, a? Ŋac hoŋ sêkôc mwasiŋ sêsôm yom awha wakuc-ŋga me sênem yom awha wakuc kwi-ŋga, a? Mba andô! 31Bocdinaŋ dec aö wasôm têŋ mac, bu tamkwê mwasiŋ ŋandô naŋ oc nem lau hoŋ sa êŋlêc. Ma lêŋ naŋ kwahic dec aö bu watôc têŋ mac naŋ hôc gêlêc lêŋ hoŋ su.

Copyright information for `BUK