1 Corinthians 13

Mêtê ŋandô atac whiŋ-ŋga

1Aö bu watôm bu wasôm ŋamalac si yom ma aŋela si yom, magoc mêtê atac whiŋ-ŋga m ba yêc aö, naŋ aö gatôm geŋgeleŋ me oŋ naŋ taŋ ŋambwa. 2Ma aö bu wahoc yom asê gitôm propet, ma bu waŋyalê gêŋ hoŋ naŋ ŋahu sip ŋalôm gi, ma watap gauc atu sa pi gêŋ hoŋ, ma bu wakêŋ whiŋ ŋaŋga tôm bu wasôm têŋ lôc daŋ bu puc dau sa ma lom gameŋ wakuc ndi, tigeŋ mêtê atac whiŋ-ŋga mba yêc aö, dec aö gatôm gêŋ ŋambwa. 3Ma aö bu wakêŋ aneŋ gêŋ hoŋ tu wanem lau ŋalôm sawa sa-ŋga, me wakêŋ dauŋ sambuc tu gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga e tôm ŋacyo sêkêŋ ya neŋ aö su, magoc mêtê atac whiŋ-ŋga bu mba yêc aö, dec oc tôm dom bu wapo dauŋ sa tu gêŋ hoŋ dinaŋ ŋadaŋ-ŋga.

4Mêtê atac whiŋ-ŋga ŋandô ŋahu bocdec. Ŋamalac naŋ mêtê atac whiŋ-ŋga kêsalê iŋ ahuc, naŋ kôc ndê ŋalôm dôŋ, ma kêmwasiŋ lau. Iŋ gêm lêmuŋ lau ŋatô dom, ma sôm yom toc dau sa-ŋga me po dau sa ŋambwa dom. 5Iŋ kôm gêŋ mayaŋ-ŋga dom, gauc gêm gêŋ tu êmwasiŋ dau-ŋga kêlêc dom, ma atac ŋandê ŋagahô dom. Ma iŋ hê yom dôŋ pi sac naŋ lau sêkôm têŋ iŋ, naŋ dom. 6Mêtê naŋ so lêŋ gitêŋ, naŋ ŋadaŋ oc kôm iŋ atac ŋayham dom, magoc iŋ oc atac ŋayham tu lau hoŋ naŋ sêŋkuc yom ŋandô-ŋga. 7Iŋ oc hôc kisa ti atac pa su. Iŋ oc hu iŋ ndê kêŋ whiŋ ti gêŋ bocke naŋ iŋ takwê, naŋ siŋ dom, ma ŋawapac daŋ oc ku iŋ dulu dom.

8Mêtê atac whiŋ-ŋga oc yêc ŋapaŋ. Magoc mêtê dahoc yom asê gitôm propet-ŋga oc pacndê. Ma mêtê dasôm yom awha wakuc-ŋga ma gauc pi gêŋ naŋ ŋahu sip ŋalôm gi, naŋ oc sêniŋga. 9Ŋahu bu têŋ têm kwahic dec-ŋga yac taŋyalê gêŋ hoŋ timala dom, ma yom naŋ lau propet sêhoc asê, naŋ tôc gêŋ hoŋ asê timala dom. 10Magoc têŋ ndoc Yisu mbu meŋ, naŋ iŋ oc ndic dabiŋ gêŋ hoŋ, ma mêtê hoŋ naŋ kwahic dec dakôm timala dom, naŋ oc pacndê. 11Têŋ têm naŋ aö gambo balê, naŋ gasôm yom gitôm balê, ma kayalê gêŋ gitôm balê, ma gakôc gauc gitôm balê. Magoc têŋ ndoc aö gati ŋgac su, naŋ gahu balêkoc si mêtê siŋ. 12Kwahic dec yac taŋyalê gêŋ hoŋ yêc awê dom, gitôm datôc gwaniŋ sip busunôm
13:12Busunôm - lau ŋatô sêsam bu glas tasalagatu, ma yêc Yom Inglis sêsôm bu ‘mirror.’
ŋadauŋ-dauŋ daŋ. Magoc têŋ têm ŋambu-ŋga yac oc dalic gêŋ hoŋ yêc awê eŋ. Kwahic dec aö kayalê gêŋ timala dom, magoc tiŋambu aö oc waŋyalê gêŋ hoŋ timala, tôm Anötö kêyalê aö e pi sa timala eŋ têŋ kwahic dec.
13Mêtê atu tö kwahic dec sêyêc, mêtê dakêŋ whiŋ-ŋga, mêtê dakêŋ bataŋ-ŋga, ma mêtê atac whiŋ-ŋga. Magoc mêtê atac whiŋ-ŋga tiŋamata mêtê hoŋ.

Copyright information for `BUK