1 Corinthians 15

Pol puc yom naŋ iŋ hoc asê pi Yisu, naŋ dôŋ

1O asidôwai, aö bu wawhê mac nem gauc sa tiyham pi ŋawaê ŋayham naŋ gahoc asê têŋ mac muŋ su. Mac akôc ŋawaê dau sa, ma ti mac nem akêŋ whiŋ ŋahu. 2Ŋawaê ŋayham naŋ gahoc asê têŋ mac, naŋ tôc lêŋ Anötö nem mac si-ŋga asê, ma bocdinaŋ dec asap dôŋ ŋapaŋ. Mac bu asap dôŋ dom, dec mac nem akêŋ whiŋ oc tisac ma ŋandô mbasi.

3Bu yom naŋ gac dulu têŋ mac, naŋ kêkuc yom naŋ aö dauŋ gaŋgô muŋ su. Ma yom naŋ atu ma tiŋamata aneŋ yom hoŋ, naŋ bocdec bu. Kilisi mbac ndu tu yac neŋ sac-ŋga, tôm yom naŋ sêto yêc, naŋ sôm. 4Lau sêŋsuhuŋ iŋ, ma têŋ bêc titö-ŋga Anötö uŋ iŋ sa, tôm sêto yêc naŋ. 5Goc iŋ hoc dau asê têŋ Pita, ma têŋ lau ŋatô naŋ sêmbo †ŋgacsêŋomi 12 si toŋ. 6Ma tiŋambu iŋ hoc dau asê têŋ asidôwai toŋ atu naŋ sêmbo sêwhiŋ dau. Ŋac lau daêsam, sêhôc gêlêc 500 su. Kwahic dec ŋac si lau ŋatô sêmbac ndu su, magoc daêsam gacgeŋ sêmbo tali. 7Tiŋambu iŋ hoc dau asê têŋ Jems ma têŋ lau aposel hoŋ. 8Ma tiŋambu andô iŋ hoc dau asê têŋ aö dauŋ, naŋ gati aposel gitôm balêkoc naŋ dinda kôc so ndê têm. 9Bu aö galic dauŋ tôm lau aposel si ŋgac ŋambu-ŋga solop. Sêsam aö bu aposel, magoc aö ŋgac ŋayham dom bu sêhê ŋaê aposel pi aö. Ŋahu bu muŋ-ŋga lê aö gakêŋ kisa Anötö ndê lau sêkêŋ whiŋ-ŋga. 10Magoc tu Anötö kêmwasiŋ aö-ŋga, dec aö gati aposel, ma iŋ ndê mwasiŋ dau meŋ ŋambwa dom. Mba! Bu aö gakôm gweleŋ gahoc gêlêc Kilisi ndê aposel hoŋ su. Magoc aö dauŋ gakôm dom. Anötö ndê mwasiŋ puc aö dôŋ, dec kêŋ ŋaclai têŋ aö bu wakôm gweleŋ. 11Bocdinaŋ aŋyalê ŋapep bu yom naŋ aö gahoc asê pi Kilisi, ma aposel hoŋ sêhoc asê, iŋ yom tigeŋ. Ma yom dau ti mac nem akêŋ whiŋ ŋahu.

Lau batê oc sêtisa

12Yac am mêtê ma ahoc asê bu Anötö uŋ Kilisi sa akêŋ lau batê-ŋga. Ma bocdinaŋ bocke dec mac nem lau ŋatô sêsôm bu lau batê oc sêtisa dom? 13Aŋgô! Iŋ bu yom ŋandô bu lau batê sêtôm dom bu sêtisa, dec tôm dom bu Kilisi dau tisa ma mbo tali tiyham bocdinaŋ. 14Ma Kilisi bu tisa su dom, dec mêtê naŋ yac am, naŋ oc ŋahu mbasi, ma mac nem akêŋ whiŋ ŋahu mbasi bocdinaŋ. 15Ma gêŋ daŋ tiyham. Yac lau aposel am mêtê ma asôm bu Anötö uŋ Kilisi sa akêŋ lau batê-ŋga. Magoc mac asôm bu lau batê oc sêtisa dom. Mac nem yom bu yom ŋandô, dec mêtê naŋ yac ahoc asê pi Anötö, naŋ yom tasaŋ. 16Bu lau batê bu sêtisa dom, dec Kilisi dau tisa su dom. 17Ma iŋ bu yom ŋandô bu Anötö uŋ Kilisi sa su dom, dec mac nem akêŋ whiŋ oc ŋandô mbasi, ma mac nem sac gacgeŋ yêc mac-ŋga. 18Ma Anötö bu uŋ Kilisi sa su dom, dec lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu ma sêmbac ndu su, naŋ gacgeŋ siŋga su. 19Tu Kilisi-ŋga dec yac dakêŋ bataŋ bu Anötö oc uŋ yac hoŋ sa têŋ têm ŋambu-ŋga. Yom dau bu yom ŋandô dom, dec gêŋ naŋ dakêŋ bataŋ, naŋ gêŋ têm kwahic dec-ŋga ŋambwa ma ŋandô mbasi têŋ têm ŋambu-ŋga. Ma lau hoŋ oc sêpu yac ma sêlic yac tôm lau gauc mbasi-ŋga.

20Magoc Anötö uŋ Kilisi sa akêŋ lau batê-ŋga yomandô. Iŋ gitôm lau hoŋ naŋ sêmbac ndu su, naŋ si ŋgac mbêc. 21Ŋamalac tigeŋ ti dambac ndu ŋahu. Ma ŋamalac tigeŋ ti datisa akêŋ lau batê-ŋga ŋahu. 22Yomandô! Tu Adam-ŋga dec yac hoŋ dawêkaiŋ seŋ dambac ndu-ŋga. Magoc tu Kilisi-ŋga dec lau naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ, naŋ sêwêkaiŋ seŋ sêmbo tali-ŋga. 23Tigeŋ lau naŋ sêmbac ndu, naŋ oc sêtisa tôm ŋandoc. Kilisi tisa muŋ, gitôm gêŋ ŋandô mbêc. Ma têŋ ndoc iŋ mbu meŋ, naŋ lau naŋ sêti iŋ ndê, naŋ oc sêtisa. 24Têŋ dinaŋ iŋ oc ndic bata têm kwahic dec-ŋga, ma iŋ oc seŋ ŋaclai ti ŋagôliŋ hoŋ su, ma kêŋ gêŋ hoŋ sip Damaŋ Anötö amba bu nem gôliŋ. 25Bu Kilisi gic waê bu nem gôliŋ e iŋ kêŋ iŋ ndê ŋacyo hoŋ sêsôc iŋ gahi ŋapu. 26Ma ŋacyo ŋambu-ŋga naŋ iŋ oc seŋ su, naŋ ŋaclai dambac ndu-ŋga. 27Sêto yom yêc bocdec bu:

  • Iŋ kêŋ gêŋ hoŋ sêsôc iŋ gahi ŋapu.
[BW 8:6]

Yom dinaŋ pi ‘gêŋ hoŋ,’ naŋ hêganôŋ Anötö dom, bu Anötö dau kêŋ ŋaclai têŋ Kilisi pi gêŋ hoŋ.
28Tigeŋ têŋ ndoc Anötö ndê Atu dau kêŋ gêŋ hoŋ sêsôc iŋ ndê gôliŋ ŋapu su, naŋ goc iŋ dau oc sôc Anötö ŋapu. Ma bocdinaŋ Anötö tigeŋ oc ti ŋadau ma nem gôliŋ gêŋ hoŋ.

29Anötö oc uŋ lau batê sa têŋ têm ŋambu-ŋga, yomandô. Bu bocdinaŋ dom, dec tu sake-ŋga lau ŋatô sêliŋ saŋgu tu lau naŋ sêmbac ndu su-ŋga?
15:29Mêtê dau ŋahu yêc awê dom, magoc Pol ndê yom tôc asê bu lau Korin ŋatô sêliŋ saŋgu tu ŋac si lau naŋ sêmbac ndu-ŋga. Mboe lau batê dinaŋ sêkêŋ whiŋ Yisu su, magoc sêliŋ busaŋgu su dom têŋ ndoc sêmbo tali, ma tu dinaŋ-ŋga dec lau ŋatô sêliŋ saŋgu tu ŋac-ŋga. Pol sôm bu mêtê dinaŋ iŋ solop me so dom, magoc iŋ sôm yom pi mêtê dau tu bu puc iŋ ndê yom pi lau batê sêtisa-ŋga naŋ dôŋ.
30Ma gauc nem yac lau aposel. Tu sake-ŋga yac ahôc ŋawapac ti kisa ŋapaŋ tu gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga? 31O asidôwai. Aö gapo mac nem waêm sa tu mac nem akêŋ whiŋ yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi-ŋga. Mac aŋyalê bu yom dau iŋ yom ŋandô, dec aŋyalê bu yom dec iŋ yom ŋandô bocdinaŋ. Lau sêkôm bu sêndic aö ndu tôm bêc hoŋ. 32Yêc malac Epesas lau sêkêŋ kisa aö gitôm bôclai sac, magoc aö gac siŋ têŋ ŋac ti ŋaŋga. Magoc lau batê bu sêtisa dom, tôm mac nem lau ŋatô sêsôm, dec aö neŋ gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga iŋ ŋamalac ŋambwa si gêŋ, ma oc nem aö sa daŋ dom. Bu bocdinaŋ dec dakôm tôm yom naŋ sêto yêc bocdec bu:

  • Gauc nem gêŋ daneŋ ti danôm-ŋga eŋ, bu ŋasawa apê eŋ yac oc dambac ndu ma dandiŋaŋ.
[Ais 22:13]

33Ayob daôm bu lau sêŋsau mac dom. Gauc nem yom naŋ sêsôm bocdec bu, “Mac bu ambo awhiŋ lau naŋ sêkôm mêtê sac, dec mêtê sac dau oc kôm mac nem mêtê ŋayham tisac whiŋ.” 34Aö wasôm têŋ mac bu mayam daôm, bu mac nem lau ŋatô sêsa si lêŋ gitôm sem gauc Anötö ma sêsap mêtê sac dôŋ ŋapaŋ. Bocdinaŋ akôc gauc ŋapep ma ahu mêtê sac siŋ gacgeŋ.

Lau oc sêtisa ti ŋamlic kaiŋ bocke?

35Mboe mac nem lau ŋatô oc sêndac, “Anötö oc uŋ lau batê sa ŋalêŋ bocke?” me “Lau batê oc sêtisa ti ŋamlic kaiŋ bocke?” 36Yom dau iŋ yom gauc mbasi-ŋga. Aŋgô! Gêŋ naŋ mac asô sip nom, naŋ bu tibalê dom, dec oc po pi meŋ dom. 37Mac bu asô gêŋ ŋamatu gitôm yaŋgom me gêŋ ŋawhê ŋatô, dec mac asô gêŋ dau ŋagatôm naŋ oc po pi meŋ tiŋambu, naŋ dom, magoc asô ŋamatu ŋambwa sip nom. 38Ma Anötö dau kêŋ gêŋ ŋagatôm têŋ gêŋ ŋawhê tôm iŋ dau kêmasaŋ su. Iŋ kêŋ ŋagatôm tidau-tidau têŋ gêŋ ŋawhê tigeŋ-tigeŋ. 39Ma ŋagatôm ti ŋamlic naŋ iŋ kêŋ têŋ gêŋ hoŋ, naŋ sêtôm dau d om. Iŋ kêŋ ŋamalac si ŋamlic kaiŋ daŋ, ma bôc si kaiŋ daŋ, ma mbac ti i bocdinaŋ. 40Gêŋ undambê-ŋga sêmbo ti ŋac si ŋawasi kaiŋ daŋ, ma gêŋ nom-ŋga sêmbo ti ŋac si ŋawasi kaiŋ daŋ bocdinaŋ. 41Ac ti ayô ma tata hoŋ si ŋawasi têŋtêŋ. Ma tata hoŋ si ŋawasi gitôm dau dom. 42Ma têŋ ndoc lau batê sêtisa, naŋ oc ŋalêŋ kaiŋ tigeŋ. Lau batê naŋ taŋsuhuŋ sip nom, naŋ si ŋamlic iŋ gêŋ têm kwahic dec-ŋga, ma tôm dom bu yêc ŋapaŋ. Magoc Anötö oc uŋ sa ma nem kwi ti gêŋ yêc ŋapaŋ-ŋga. 43Gêŋ naŋ taŋsuhuŋ iŋ gêŋ waêmba, magoc Anötö oc uŋ sa ma kôm ti gêŋ tiwaê. Taŋsuhuŋ gêŋ ŋaclai mba, magoc Anötö oc uŋ sa ti ŋaclai. 44Bu yac taŋsuhuŋ ŋamlic nom-ŋga, magoc Anötö oc uŋ sa ti ŋamlic wakuc undambê-ŋga. Yac taŋyalê bu ŋamlic nom-ŋga dec yêc, ma ŋamlic undambê-ŋga yêc bocdinaŋ. 45Anötö kêmasaŋ ŋamalac si ŋamlic nom-ŋga, tôm yom naŋ sêto yêc bocdec bu:

  • Ŋgac ŋamata-ŋga Adam iŋ ti gêŋ tali.
[Gen 2:7]

Ma Adam ŋambu-ŋga, naŋ Kilisi dau, naŋ tisa ti ŋamlic undambê-ŋga. Ma yac oc dambo taŋli tu iŋ-ŋga, ma datap neŋ ŋamlic wakuc undambê-ŋga sa, tôm iŋ ndê.
46Yac dakôc ŋamlic undambê-ŋga muŋ dom, magoc dakôc ŋamlic nom-ŋga muŋ, ma tiŋambu oc datap ŋamlic undambê-ŋga sa. 47Ŋamalac ŋamata-ŋga meŋ akêŋ nom. Magoc ŋamalac tilu-ŋga meŋ akêŋ undambê. 48Kwahic dec yac hoŋ dambo datôm ŋamalac nom-ŋga ŋamata-ŋga dinaŋ. Dinaŋi sêkôc yac bu dambo datôm ŋamalac nom-ŋga dinaŋ. Magoc lau naŋ sêmbo undambê, naŋ sêmbo sêtôm ŋ amalac undambê-ŋga, ma tiŋambu yac oc datiwakuc, ma dambo datôm ŋamalac undambê-ŋga.

50Bocdinaŋ aneŋ asidôwai, aö wasôm têŋ mac bu yac datôm dom bu dasôc Anötö ndê gameŋ undambê-ŋga ti neŋ ŋamlic têm kwahic dec-ŋga. Bu yac neŋ dac ti ŋamsôm iŋ gêŋ yêc ŋapaŋ-ŋga dom, ma tôm dom bu wêkaiŋ gameŋ dandöc taŋli ŋapaŋ-ŋga. 51Aö bu wasôm yom ŋahu atu daŋ têŋ mac aŋgô. Yac hoŋ oc dambac ndu dom, magoc Anötö oc nem yac hoŋ kwi ma kêŋ ŋamlic wakuc têŋ yac. 52Têŋ bêc ŋambu-ŋga dahuc oc taŋ, ma sep tigeŋ lau batê oc sêtisa ti ŋamlic wakuc sêndöc tali ŋapaŋ-ŋga. Ma Anötö oc nem yac lau naŋ dambo taŋli, naŋ kwi dawhiŋ, ma kêŋ ŋamlic wakuc têŋ yac. 53Bu ŋamlic nom-ŋga oc tôm dom bu yêc ŋapaŋ, ma gic waê bu niŋga. Bocdinaŋ têŋ bêc ŋambu-ŋga Anötö oc nem ŋamlic nom-ŋga kwi ti gêŋ yêc ŋapaŋ-ŋga, naŋ tôm dom bu niŋga. Gauc nem yom naŋ sêto yêc bocdec bu:

  • Anötö ku ŋaclai dambac ndu-ŋga dulu su, ma pacndê sambuc.
[Ais 25:8]

Yom dau oc ŋandô sa têŋ bêc ŋambu-ŋga.

55
  • O ŋaclai dambac ndu-ŋga, am oc ku yac dulu ŋalêŋ bocke? Am nem ŋamalic ndic yac ndu-ŋga yêc nde?
[Hos 13:14]

56Ŋamalic naŋ wê yac dasa seŋ dambac ndu-ŋga, naŋ mêtê sac. Ma yomsu kêŋ ŋaclai têŋ mêtê sac. 57Magoc danem daŋge Anötö naŋ ku yac neŋ ŋacyo dulu tu yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi-ŋga. 58Bocdinaŋ, aneŋ asidôwai atac whiŋ-ŋga, alhac ŋaŋga ma ayob daôm bu gêŋ daŋ ku mac dulu dom. Akêŋ nem ŋalôm sambuc tu Pômdau ndê gweleŋ-ŋga. Bu mac aŋyalê su bu gêŋ bocke naŋ mac akôm tu Pômdau-ŋga, naŋ gêŋ ŋandô mbasi-ŋga dom. Oc nem ŋandô!

Copyright information for `BUK