1 Thessalonians 2

Pol ndê gweleŋ yêc Tesalonika

O asidôwai, mac aŋyalê bu yac ac mac kêsi ŋambwa dom, magoc gweleŋ naŋ akôm têŋ mac, naŋ ŋandô sa su. Mac aŋgô su bu têŋ ndoc yac ambo malac Pilipai, naŋ lau sêpu ti sêkôm yac ŋayom daêsam. Ma têŋ ndoc yac ahôc asê mac nem malac Tesalonika, naŋ lau sêkêŋ kisa yac ŋaŋga bocdinaŋ. Magoc Anötö puc yac dôŋ, dec alhac ŋaŋga ma ahoc iŋ ndê ŋawaê ŋayham asê têŋ mac. Yac alhac ŋaŋga ma akac mac bu akêŋ whiŋ Yisu, ŋahu bu yac aŋyalê bu yom naŋ yac ahoc asê, naŋ yom tasaŋ dom, ma yac ameŋ ambo awhiŋ mac tu bu akôm mêtê sac me aŋsau mac-ŋga dom. Mba! Yac aŋyalê bu Anötö gêlic yac atôm solop, dec kêŋ ŋawaê ŋayham sip yac amaŋ. Ma bocdinaŋ yac ahoc ŋawaê ŋayham asê tu bu lau sêlic yac ŋayham-ŋga dom. Mba! Yac akôm tu bu Anötö, naŋ kêyalê yac neŋ ŋalôm e pi sa, naŋ lic ŋayham. Mac aŋyalê bu yac ambac yom mac dom. Ma Anötö dau kêyalê bu yom taŋgatu gêŋ-ŋga daŋ siŋ dau yêc yac mba ŋalôm dom. Ma yac akôm tu bu mac me lau ŋatô sêtoc yac mba waêŋ sa-ŋga dom.

Kilisi dau kêyaliŋ yac sa ati †aposel, ma tu dinaŋ-ŋga dec gitôm bu yac oc taŋkwê mac bu akêŋ gêŋ tu anem yac sa-ŋga. Tigeŋ yac atec bu akêŋ ŋawapac têŋ mac, dec andac mac bu akêŋ gêŋ daŋ têŋ yac dom. Yac ambo awhiŋ mac ti akôm gêŋ malô, gitôm dinda daŋ yob iŋ ndê balêkoc. Yac atac ŋayham atu bu ahoc Anötö ndê ŋawaê ŋayham asê têŋ mac. Magoc yac akêŋ gêŋ tigeŋ dinaŋ dom. Yac alic ŋayham bu akêŋ dauŋ sambuc tu mac-ŋga bocdinaŋ. Ŋahu bu yac atac whiŋ mac ndu andô. O asidôwai, gauc nem gweleŋ naŋ yac akôm yêc mac nem gameŋ. Yac ambo awhiŋ mac bu ahoc Anötö ndê ŋawaê ŋayham asê, magoc tôm ac ti ôbwêc yac akôm gweleŋ atu whiŋ, bu akôm kwaŋ dauŋ-ŋga. Yac atec bu akêŋ ŋawapac têŋ mac, ma tu dinaŋ-ŋga dec yac akôm gweleŋ dinaŋ.

10 Mac lau naŋ akêŋ whiŋ Yisu alic yac mba mêtê hoŋ naŋ akôm têŋ ndoc yac ambo awhiŋ mac, ma aŋyalê bu yac akôm gêŋ so daŋ dom. Yac akôm mêtê gitêŋ ti dabuŋ eŋ. Ma Anötö kêyalê yac mba mêtê hoŋ whiŋ. 11 Mac aŋyalê bu yac akôm mêtê ŋayham têŋ mac hoŋ, gitôm damba daŋ kôm têŋ iŋ ndê balêkoc. 12 Yac am malô mac, ma aŋgilí mac ti ac yomsu mac bu aŋsêlêŋ ti asa nem lêŋ atôm Anötö ndê lau dabuŋ solop. Bu iŋ kêgalêm mac sa bu asôc iŋ ndê †gôliŋ ŋapu, ma bu atap iŋ ndê ŋawasi atu sa.

Lau Tesalonika-ŋga sêhôc ŋawapac magoc sêlhac ŋaŋga

13 Ma yac am daŋge Anötö tôm bêc hoŋ, bu têŋ ndoc mac aŋgô iŋ ndê yom yêc yac, naŋ mac akôc sa gitôm ŋamalac si yom ŋambwa dom. Mba! Mac aŋyalê ŋapep bu Anötö ndê yom solop, ma bocdinaŋ dec mac akôc sa. Ma kwahic dec yac aŋyalê bu yom dau kôm gweleŋ yêc mac nem ŋalôm. 14 Ŋahu bu mac daôm nem lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom, naŋ sêkêŋ ŋawapac daêsam têŋ mac, magoc yac alic bu mac alhac ŋaŋga. O asidôwai, ŋalêŋ dinaŋ mac aŋkuc Anötö ndê gôlôwac dabuŋ naŋ sêmbo gameŋ Judia-ŋga, naŋ si lêŋ. Bu ŋac dau si lau Israel-ŋga sêkêŋ ŋawapac têŋ ŋac tu sêkêŋ whiŋ Yisu Kilisi-ŋga. 15 Aŋgô su naŋ! Muŋ-ŋga lau Israel-ŋga dau sic Anötö ndê lau propet ndu, ma ŋasawa lec ŋac sic Pômdau Yisu ndu, ma sêsoc yac su yêc ŋac si gameŋ. Ŋac si lêŋ dinaŋ Anötö gêlic sac. Ma ŋac sêkêŋ kisa lau yêc gameŋ hoŋ, 16 bu ŋac sêkôm bu sêlhac yac mba gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga ahuc e yac atôm dom bu ahoc yom asê têŋ †lau gameŋ apa-ŋga pi Anötö ndê lêŋ nem ŋac si-ŋga. Bocdinaŋ sac naŋ ŋac sêkôm, naŋ kêsôwec tiatu ŋapaŋ, ma ŋac sic waê bu sêtap Anötö ndê tac ŋandê atu sa.

Pol tac whiŋ bu lic lau Tesalonika-ŋga tiyham

17 O asidôwai, lau naŋ sêkêŋ kisa yac, naŋ sêkac yac su ambo ahê mac ŋasawa apê lec. Yac aŋôŋ mba, magoc yac gauc gêm mac ŋapaŋ, ma yac atac whiŋ kêlêc bu alic mac tiyham. 18 Yac atac whiŋ bu ambu aloc, ma aö Pol kasahê tidim daêsam bu waloc, tigeŋ Sadaŋ kalhac yac ahuc. 19 O lauhac! Têŋ ndoc Pômdau Yisu bu mbu meŋ, naŋ yac lau aposel oc akêŋ bataŋ gêŋ sake? Ma gêŋ sake oc kôm yac atisambuc? Ma ŋaôli ŋayham bocke oc po yac sa yêc Yisu aŋgô-ŋga? Aö wasôm têŋ mac! Mac lau daôm dinaŋ. 20 Yomandô! Mac daôm ati yac mba waêŋ ti atac ŋayham ŋahu.

Copyright information for `BUK