1 Thessalonians 3

Pol kêkiŋ Timoti têŋ malac Tesalonika gi

Yac mba ŋalôm kac yac ŋandô bu alic mac. Magoc atap seŋ daŋ sa dom. Bocdinaŋ yac alic ŋayham bu ambo malac Atens, ma aŋkiŋ Timoti têŋ mac goloc. Iŋ yac neŋ asidôwa daŋ, naŋ kôm Anötö ndê gweleŋ ma hoc Kilisi ndê ŋawaê ŋayham asê whiŋ yac. Yac aŋkiŋ iŋ têŋ mac goloc, bu puc mac dôŋ ma êŋgilí mac bu asap nem akêŋ whiŋ dôŋ ŋaŋga. Yac ahêgo dauŋ bu mboe ŋawapac naŋ tap mac sa, naŋ oc kôm mac nem lau ŋatô sêhu si sêkêŋ whiŋ siŋ. Magoc mac aŋyalê su, bu ŋawapac kaiŋ dinaŋ gic waê yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga. Gauc nem bu têŋ ndoc yac ambo awhiŋ mac, naŋ yac asôm asê têŋ mac tidim daêsam, bu kisa oc tap yac sa. Ma yac mba yom dinaŋ, kwahic dec ŋandô sa su. Aö gahêgo dauŋ bu mboe Sadaŋ êntôm mac e gweleŋ naŋ yac akôm têŋ mac, naŋ oc ŋandô mba. Gauc dinaŋ kôm aö ŋalôm ŋawapac ŋapaŋ, dec kakiŋ Timoti bu lic mac ma kêŋ ŋawaê têŋ aö bu mac asap nem lêŋ akêŋ whiŋ-ŋga dôŋ, me ahu siŋ su.

Pol tac ŋayham têŋ ndoc iŋ ŋgô Timoti ndê yom

Ma kwahic dec Timoti mbu meŋ hôc asê aö, ma kêŋ puc ŋayham pi mac nem lêŋ akêŋ whiŋ Pômdau ti atac whiŋ lau-ŋga. Ma iŋ sôm bu mac gauc gêm yac ti atac ŋayham ŋapaŋ, ma atac whiŋ bu alic yac tiyham, tôm yac atac whiŋ bu alic mac tiyham bocdinaŋ. O asidôwai. Yac dec ambo ti ahôc ŋawapac daêsam, ma lau sêkêŋ kisa yac ŋapaŋ. Tigeŋ kwahic dec yac aŋgô bu mac akêŋ whiŋ ŋaŋga ambo, ma ŋawaê dau puc yac dôŋ ma kôm yac ŋalôm tigahô. Kwahic dec yac aŋyalê bu mac asap Pômdau dôŋ ma ahu iŋ siŋ dom, dec ambo ti atac ŋayham sambuc.

Pol teŋ mbec tu lau Tesalonika-ŋga

Yac mba atac ŋayham tu mac-ŋga gêm yac mba ŋalôm ahuc têŋ ndoc yac ateŋ mbec yêc yac neŋ Anötö aŋgô-ŋga. Yac atac whiŋ ŋandô bu anem daŋge iŋ tu mac-ŋga, madec oc akôm andic ŋawaê. 10 Tôm acsalô ti ôbwêc yac ateŋ mbec ŋaŋga, ma andac Anötö bu tôc seŋ daŋ têŋ yac bu alic mac tiyham. Yac atac whiŋ bu atêŋ mac aloc, ma awhê mac nem gauc sa tiyham pi Anötö ndê yom ŋatô, bu apuc mac nem akêŋ whiŋ dôŋ.

11 Yac andac Damaŋ Anötö lu yac neŋ Pômdau Yisu bu sêmasaŋ seŋ bu yac atêŋ mac aloc. 12 Ma yac ateŋ mbec tu mac-ŋga bocdec bu. Pômdau êmwasiŋ mac e mac nem mêtê atac whiŋ asidôwai sêkêŋ whiŋ-ŋga êŋsôwec tiatu. Ma mac atac whiŋ lau hoŋ bocdinaŋ, e mac nem mêtê atac whiŋ-ŋga êŋsalê mac ahuc, tôm yac atac whiŋ mac. 13 Ma iŋ puc mac nem ŋalôm dôŋ bu asa Anötö ndê lêŋ eŋ, e Pômdau Yisu mbu meŋ whiŋ iŋ ndê aŋela ti lau dabuŋ hoŋ. Bocdinaŋ têŋ ndoc mac alhac Damaŋ Anötö aŋgô-ŋga, naŋ iŋ oc lic mac bu lau dabuŋ ma mac nem giso mbasi.

Copyright information for `BUK