1 Thessalonians 4

Taŋkuc lêŋ naŋ Anötö tac whiŋ

1O asidôwai, yac mba yom ŋambu-ŋga têŋ mac bocdec. Lêŋ gitêŋ naŋ Anötö gêlic ŋayham, ma yac andôhôŋ têŋ mac su, naŋ mac akôm ambo. Ma kwahic dec yac bu ateŋ mac tu Pômdau Yisu ndê ŋaê-ŋga, bu asap lêŋ dau dôŋ ŋapaŋ, ma akôm tiatu-tiatu ndi. 2Bu yom hoŋ naŋ yac andôhôŋ têŋ mac am Pômdau Yisu aŋgô, naŋ mac aŋyalê su. 3Ma lêŋ naŋ Anötö tac whiŋ, naŋ bocdec. Asa nem lêŋ solop e ati lau dabuŋ ŋandô. Ma andic ahê mêtê mockaiŋ-ŋga tidau-tidau. 4Anötö kêmasaŋ lêŋ ŋayham ma dabuŋ bu awhê lu ŋgac sêmbo sêwhiŋ dau, dec mac lau tigeŋ-tigeŋ ayob daôm bu asa lêŋ dau ŋapep eŋ. 5Yomandô! Akôm mêtê ŋalôm ŋagalac-ŋga tôm lau sambuc dom, bu ŋac sêŋyalê Anötö dom. 6Ayob ŋapep bu mac nem daŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga whiŋ asidôwa daŋ ndê awhê dom. Yac asôm asê ti akêŋ puc mac muŋ su, bu Pômdau oc kêŋ ŋagêyô têŋ lau pi sac kaiŋ dinaŋ hoŋ. 7Aŋgô! Anötö kêgalêm yac sa bu dasa lêŋ ŋadômbwi dom. Mba! Iŋ kêgalêm yac sa bu dasa lêŋ dabuŋ eŋ. 8Yom dindec meŋ akêŋ Anötö, naŋ kêŋ ndê Ŋalau Dabuŋ sip mac nem ŋalôm. Bocdinaŋ asa naŋ sôc yom dau ŋapu dom, naŋ tec ŋamalac si yom dom, iŋ tec Anötö dau ndê yom bocdinaŋ.

9Anötö dau kêdôhôŋ mac pi mêtê atac whiŋ asidôwai-ŋga, ma bocdinaŋ dec yac gauc gêm bu ato yom têŋ mac pi mêtê dau dom. 10Bu yac aŋyalê su bu mac atac whiŋ asidôwai sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ naŋ sêndöc gameŋ Masedonia-ŋga. Kwahic dec yac bu asôm têŋ mac bu asap mêtê dau dôŋ ŋapaŋ eŋ, ma akôm tiatu-tiatu ndi. 11Akêŋ nem gauc ti atac whiŋ sambuc bu asa nem lêŋ malô. Gauc nem gêŋ naŋ gic mac ŋawaê solop, ma auŋ lau ŋatô si yom sa dom. Ma anem gweleŋ bu akôm kwam daôm-ŋga, tôm yac asôm têŋ mac su. 12Akôm bocdinaŋ bu akêŋ ŋawapac têŋ lau ŋatô tu sênem mac sa-ŋga dom. Ma lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu dom, naŋ oc sêlic mac nem mêtê dinaŋ, ma sêtoc mac nem lêŋ sa.

Lau batê oc sêtisa tiyham

13O asidôwai, yac atac whiŋ bu awhê mac nem gauc sa pi lau naŋ sêmbac ndu su. Yac atec bu mac ataŋ daŋgibo atu tu ŋac-ŋga, gitôm lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu dom, naŋ sêtaŋ. Lau dau sêtaŋ daŋgibo atu, ŋahu bu sêkêŋ bata bu lau batê oc sêtisa tiyham dom. 14Tigeŋ yac dakêŋ whiŋ bu Yisu mbac ndu ma tisa tiyham, ma tu dinaŋ-ŋga dec yac dakêŋ whiŋ bu lau naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ ma sêmbac ndu su, naŋ Anötö oc uŋ ŋac sa têŋ ndoc Yisu mbu meŋ. 15Pômdau dau sôm têŋ yac, ma kwahic dec yac ahoc iŋ ndê yom asê têŋ mac bocdec bu. Têŋ ndoc iŋ mbu meŋ, naŋ iŋ oc kôc yac lau naŋ dambo taŋli, naŋ sa muŋ dom. Iŋ oc kôc lau naŋ sêmbac ndu su, naŋ sa muŋ. 16Anötö oc ndic atu yom ti ŋaŋga, ma aŋela ŋamata-ŋga oc mbwêc awha atu, ma Anötö ndê dahuc oc taŋ, goc Pômdau oc sip akêŋ undambê meŋ. Ma lau naŋ sêkêŋ whiŋ Kilisi ma sêmbac ndu su, naŋ oc sêtisa sêmuŋ. 17Goc Anötö oc kôc yac lau naŋ dambo taŋli, naŋ sa dapi lôlôc dandi dawhiŋ ŋac, ma yac hoŋ oc datap Pômdau sa yêc dao ŋalôm. Ma yac oc dambo dawhiŋ iŋ ŋapaŋ eŋ. 18Bocdinaŋ, asôm yom dindec têŋ daôm, bu puc mac dôŋ ma ndic malô mac nem ŋalôm.

Copyright information for `BUK