1 Thessalonians 5

Pômdau ndê bêc mbu meŋ-ŋga

O asidôwai. Mac aŋyalê su, bu bêc Pômdau mbu meŋ-ŋga naŋ ŋapuc mbasi, tôm ŋgac kaŋ naŋ sôc andu têŋ ôbwêc. Bocdinaŋ yac gauc gêm bu ato yom têŋ mac pi têm ti bêc dom. Lau ŋatô oc sêsôm yom bocdec bu, “Yac dambo têm ŋayham ma ŋawapac mba.” Ŋac oc sêsôm yom kaiŋ dinaŋ sêmbo, ma ŋagahô eŋ bêc ŋambu-ŋga dau oc meŋ sa ma ŋac oc sêniŋga. Lau daŋ oc sêlhö su têm dinaŋ dom. Oc tôm awhê tidaê naŋ kêlhiŋ dau siŋ, magoc ŋandê tu kôc balêkoc-ŋga meŋ sa iŋ ŋagahô ŋambwa.

Magoc asidôwai, mac aŋyalê yom pi bêc ŋambu-ŋga dau su. Mac atôm lau naŋ sêmbo ŋasec ŋalôm, naŋ dom. Ma bocdinaŋ oc tôm dom bu bêc dau hôc asê mac gitôm ŋgac kaŋ e kôm mac asö. Bu mac ati balêkoc ŋasec ti ôbwêc-ŋga dom. Mac hoŋ ati balêkoc ŋawê ti acsalô-ŋga. Bocdinaŋ dambo datôm lau naŋ sêyêc bêc pu, naŋ dom. Mba! Dambo ti neŋ gauc ŋawa ma danem ali. Bu lau naŋ sênôm bu ŋaŋga e si gauc timboloc ma sêyêc bêc pu ŋawahô, naŋ lau ŋasec ti ôbwêc-ŋga. Magoc yac lau ŋawê-ŋga, ma bocdinaŋ dambo ti neŋ gauc ŋawa. Mêtê dakêŋ whiŋ-ŋga ma atac whiŋ lau-ŋga, naŋ dasap dôŋ ŋaŋga, gitôm ŋakwê siŋ-ŋga naŋ dasôc sac yac ŋabapo. Ma yac neŋ dakêŋ bataŋ Anötö ndê mwasiŋ nem yac si-ŋga ŋa-ŋandô, naŋ gitôm guluŋ ain naŋ lau siŋ-ŋga sêuŋ. Bu Anötö kêyaliŋ yac sa bu dahôc iŋ ndê tac ŋandê dom. Iŋ kêyaliŋ yac sa bu datap iŋ ndê mwasiŋ nem yac si-ŋga sa tu Pômdau Yisu Kilisi-ŋga. 10 Yisu mbac ndu tu yac-ŋga, ma bocdinaŋ yac bu dambac ndu me dambo taŋli têŋ ndoc iŋ mbu meŋ, naŋ taŋyalê bu yac oc dambo taŋli dawhiŋ iŋ. 11 Tu dinaŋ-ŋga asôm yom ŋayham-ŋayham têŋ daôm, ma apuc daôm dôŋ bu alhac ŋaŋga, tôm mac akôm ambo.

Yom ŋambu-ŋga

12 O asidôwai. Yac bu andac mac bu atoc lau bata naŋ sêyob mac sem Pômdau aŋgô, naŋ sa ŋapep. Ŋac sêkôm gweleŋ atu tu sênem mac sa-ŋga, ma sem la mac tu bu mac asap lêŋ gitêŋ dôŋ eŋ. 13 Boc-dinaŋ atoc ŋac sa ma atac whiŋ ŋac tu gweleŋ atu naŋ sêkôm têŋ mac-ŋga. Ma mac hoŋ ambo awhiŋ daôm ti atac malô eŋ.

14 Asidôwai. Yac bu anem la mac bocdec bu. Akêŋ puc lau oyom bu sêndöc ŋambwa dom. Lau naŋ maya ti sêtöc dau, naŋ aŋgilí ŋac bu sêlhac ŋaŋga. Ma anem lau gauc babalê ma lau licwalô mba, naŋ sa. Akôc nem ŋalôm dôŋ ma akôm mêtê malô têŋ lau hoŋ. 15 Lau bu sêkôm sac têŋ mac, naŋ dec mac hoŋ ayob daôm bu aô dom. Mac lau akêŋ whiŋ-ŋga akôm mêtê ŋayham eŋ têŋ daôm, ma têŋ lau hoŋ bocdinaŋ.

16 Tôm bêc hoŋ ambo ti atac ŋayham. 17 Ma ateŋ mbec ŋapaŋ. 18 Anem daŋge Anötö tu gêŋ wapac me gêŋ ŋayham bocke naŋ tap mac sa-ŋga. Bu iŋ tac whiŋ bu mac lau naŋ akêŋ whiŋ Yisu Kilisi, naŋ aŋkuc lêŋ dinaŋ. 19 Ma asi Ŋalau Dabuŋ ndê ya ndu dom. 20 Iŋ bu kac lau ŋatô bu sêhoc yom asê gitôm propet, naŋ dec apu ŋac si yom dom. 21 Aŋsahê gêŋ hoŋ, ma asap ŋayham dôŋ. 22 Ma andic ahê mêtê sac-sac hoŋ.

23 Yac ateŋ mbec tu mac-ŋga bocdec bu. Anötö Yom Malô Ŋadau ndic dabiŋ mac ati lau dabuŋ solop. Ma bocdinaŋ têŋ bêc naŋ Pômdau Yisu Kilisi mbu meŋ, naŋ Anötö oc tap sa bu mac nem giso mbasi, ma lic mac nem gatôm ti nem ŋalôm ma ŋamlic sambuc bu dabuŋ. 24 Yac akêŋ whiŋ bu Anötö, naŋ kêgalêm mac sa, naŋ oc ŋgô yac mba mbec ma kôm ŋandô sa.

25 O asidôwai, ateŋ mbec tu yac-ŋga. 26 Ma akam asidôwai hoŋ anem yac aŋôŋ tu Pômdau Yisu-ŋga. 27 Yêc Pômdau aŋgô-ŋga, aö wandac mac bu asam bapia dindec têŋ asidôwai hoŋ naŋ sêmbo mac nem gameŋ. 28 Pômdau Yisu Kilisi ndê mwasiŋ têŋ mac hoŋ.

Copyright information for `BUK