1 Timothy 3

Yom pi gôlôwac dabuŋ si ŋagôlôŋ

1Yom dindec iŋ yom ŋandô. Asa naŋ tac whiŋ bu ti gôlôwac dabuŋ si ŋagôlôŋ,
3:1Yêc 3:1-7 Pol to yom pi gôlôwac dabuŋ si ŋagôlôŋ. Yêc Yom Grik iŋ toepiskopos, naŋ danem kwi bu ‘ŋgac ŋamata-ŋga’ me ‘hetman.’ Lau ŋatô sem kwi bu ‘Bisop.’ Bocdinaŋ Pol ndê yom hêganôŋ gôlôwac dabuŋ si ŋagôlôŋ hoŋ gitôm Bisop me Siots Presiden me gêyobwaga.
naŋ atac whiŋ gweleŋ ŋayham daŋ.
2Bocdinaŋ ŋgac naŋ bu yob gôlôwac dabuŋ, naŋ yob dau ŋapep, ma sa ndê lêŋ gitêŋ e lau daŋ gitôm dom bu sêpu iŋ. Iŋ nem awhê tigeŋ, ma kôm gêŋ hoŋ ti gauc ŋawa. Alic bu iŋ ŋgac kaiŋ bocdec. Iŋ ŋgac kôc lau sa ti êmwasiŋ ŋac-ŋga, ma ŋgac ti gauc gitôm bu êndôhôŋ lau. 3I ŋ ŋgac nôm gêŋ êŋiŋ iŋ-ŋga dom, ma ŋgac tac ŋandê-ŋga me ŋgac sôm lau-ŋga dom. Iŋ ŋgac malô ma iŋ atac whiŋ mone kêlêc dom. 4Ŋgac naŋ bu yob gôlôwac dabuŋ, naŋ yob dau ndê balêkoc ŋapep e sêsôc iŋ ŋapu ma sêtoc iŋ sa. 5Ŋamalac daŋ naŋ tôm dom bu nem gôliŋ iŋ dau ndê gôlôwac, naŋ oc tôm dom bu nem gôliŋ Anötö ndê gôlôwac bocdinaŋ. 6Ma ŋgac naŋ gêm dau kwi ma kêŋ whiŋ ŋasawa apê eŋ, naŋ akêŋ iŋ yob gôlôwac dabuŋ dom. Bu mboe iŋ oc toc dau sa e Anötö kêŋ ŋagêyô têŋ iŋ, gitôm iŋ kêŋ têŋ Sadaŋ. 7Alic bu iŋ ŋgac naŋ gôlôwac dabuŋ ti lau naŋ sêmbo gôlôwac ŋalôm dom, naŋ hoŋ sêlic iŋ ŋayham. Ma bocdinaŋ gitôm dom bu lau daŋ sêpu iŋ, ma Sadaŋ oc tôm dom bu ku iŋ dulu.

8Ma lau naŋ bu sênem akiŋ gôlôwac dabuŋ,
3:8Yêc 3:8-13 Pol to yom pi lau bocke naŋ bu sênem akiŋ gôlôwac dabuŋ. Yêc Yom Grik iŋ todiakonoi, naŋ danem kwi bu ‘lau akiŋ.’ Bocdinaŋ yom dau gic waê lau naŋ bu sênem akiŋ gôlôwac dabuŋ, gitôm pasto (ŋgacsakiŋ), ma lau bata (ol elda), ma dabuŋwaga.
naŋ bocdinaŋ. Ŋac lau naŋ sêsa lêŋ gitêŋ eŋ ma tu dinaŋ-ŋga lau hoŋ sêtoc ŋac sa. Ŋac lau tasaŋ dom, magoc sêsôm yom ŋandô eŋ. Ŋac lau sênôm gêŋ êŋiŋ ŋac-ŋga dom, ma lau naŋ sêŋsalê lêŋ daêsam tu sêtap awa sa-ŋga dom.
9Yom ŋandô dakêŋ whiŋ-ŋga naŋ ŋahu sip ŋalôm gi, naŋ sêsap dôŋ ŋaŋga, ma sêsa lêŋ gitêŋ eŋ tu bu sêmbo Anötö aŋgô-ŋga ti atac pa su eŋ. 10Bocdinaŋ lau naŋ mac bu akêŋ ŋac tu sênem akiŋ gôlôwac dabuŋ-ŋga, naŋ aŋsahê ŋac si lêŋ ti sakiŋ muŋ, ma lau naŋ si giso mbasi, naŋ goc sêkôc gweleŋ dau. 11Yom kaiŋ tigeŋ hêganôŋ lau dau si lauwhê. Ŋac lauwhê ti lêŋ solop naŋ lau hoŋ sêtoc ŋac sa. Ŋac sêyob si whasuŋ bu sêsôm yom bambaliŋ pi lau ŋatô dom, lauwhê gauc ŋawa, m a lauwhê naŋ lau hoŋ sêkêŋ whiŋ bu gêŋ bocke naŋ sêkêŋ sip ŋac amba, naŋ ŋac oc sêyob ŋapep eŋ. 12Ŋgac bocke naŋ bu nem akiŋ gôlôwac dabuŋ, naŋ nem awhê tigeŋ ma nem gôliŋ iŋ ndê awhê ti balêkoc ŋapep. 13Lau naŋ sem akiŋ ŋapep, naŋ oc sêtap waê ŋayham sa, ma ŋac oc sêlhac ŋaŋga ma atac l u-lu dom tu ŋac si sêkêŋ whiŋ Yisu Kilisi-ŋga.

Pol whê ndê bapia ŋahu sa

14Aö gakêŋ bataŋ bu ŋasawa sauŋ aö oc watêŋ am waloc. Magoc aö gakôc gauc gi lu gi lu, bu mboe gweleŋ daŋ oc hê aö dôŋ, ma boc-dinaŋ dec gato bapia dindec têŋ am. Ma gato yom hoŋ dindec bu wawhê am nem gauc sa pi lêŋ solop tu yac gôlôwac dabuŋ taŋkuc-ŋga. Bu yac dati Anötö Tali Ŋadau ndê gôlôwac dabuŋ ma yac datôm alhö ŋaŋga bu tambalaŋ iŋ ndê yom ŋandô.

Yom tampiŋ Kilisi-ŋga

16Ma yac lau naŋ tam akiŋ Anötö, naŋ dakêŋ whiŋ yom pi Kilisi, naŋ ŋahu atu ma sip ŋalôm gi. Yomandô! Bu yac dakêŋ whiŋ yom bocdec bu:

  • Iŋ sip nom meŋ ti ŋamalac.
  • Ŋalau Dabuŋ whê iŋ sa ma tôc asê bu iŋ ŋgac gitêŋ.
  • Ma aŋela sêlic iŋ.
  • Lau sêhoc ŋawaê ŋayham asê pi iŋ yêc nom ŋagameŋ hoŋ.
  • Ma lau sêkêŋ whiŋ iŋ yêc gameŋ sambob.
  • Ma Anötö kôc iŋ sa, mbu têŋ iŋ ndê gameŋ ŋawasi-ŋga gi.
Copyright information for `BUK