1 Timothy 4

Lau oc sêhu yom ŋandô siŋ

1Ŋalau Dabuŋ tôc asê yêc awê bu têŋ têm ŋambu-ŋga, lau ŋatô oc sêhu yom ŋandô dakêŋ whiŋ-ŋga siŋ. Ma ŋac oc sêŋkuc Sadaŋ ndê ŋalau sac ti ŋac si yom tasaŋ. 2Lau tasaŋ oc sêmeŋ ma sêndôhôŋ yom tasaŋ dau e sêtim lau ŋatô ma sêhu yom ŋandô siŋ. Lau tasaŋ dinaŋ sêkôm gêŋ dau ti atac pa su, ŋahu bu Sadaŋ pôc ŋac si gauc ahuc e sêŋyalê si giso dom. 3Ŋac sêkêŋ yao bu lauwhê ma ŋgac sênem dau dom, ma sic yao ŋac bu sêneŋ gêŋ daneŋ-ŋga ŋatô dom. Magoc yac lau naŋ dakêŋ whiŋ ma taŋkuc yom ŋandô, naŋ taŋyalê bu Anötö kêŋ gêŋ daneŋ-ŋga dau bu yac daneŋ ti danem daŋge iŋ. 4Bu gêŋ hoŋ naŋ Anötö kêŋ, naŋ gêŋ ŋayham ma bocdinaŋ datec dom. Dakôc sa ma danem daŋge iŋ. 5Anötö ndê yom ma mbec naŋ dateŋ, naŋ gitôm bu kôm gêŋ hoŋ ti dabuŋ.

Pol gêm la Timoti

6Am bu whê yom hoŋ dindec sa têŋ am nem asidôwai sêkêŋ whiŋ-ŋga, dec am oc ti Yisu Kilisi ndê ŋgac akiŋ-ŋga ŋayham. Tôm am kôm e meŋ têŋ kwahic dec, sap yom ŋandô dakêŋ whiŋ-ŋga dôŋ, ma daŋam wambu yom ŋayham naŋ yac ac dulu têŋ am, bu gêŋ dau oc puc am dôŋ bu lhac ŋaŋga tôm bêc hoŋ. 7Ma miŋ ŋambwa naŋ lau andô naŋ sem gauc Anötö, naŋ sic dulu têŋ lau wakuc, ma yom ŋasawa-ŋga hoŋ, naŋ am tec yêc-ŋga. Yob daôm nem lêŋ ŋapep, ma timêtê daôm tu bu ti Anötö ndê ŋgac gitêŋ-ŋga. 8Lau naŋ sêtimêtê dau ŋamlic tu sêtap licwalô sa tu gêŋ nom-ŋga-ŋga, naŋ oc nem ŋac sa ŋandô dom. Magoc yac bu datimêtê dauŋ tu dasa Anötö ndê lêŋ gitêŋ-ŋga, oc nem yac sa ŋandô. Oc nem yac sa têŋ kwahic dec, ma têŋ têm ŋambu-ŋga bocdinaŋ.

9Yom dec aö bu wasôm, iŋ yom ŋandô ma yom ŋayham tu lau hoŋ sêkôc sa ma sêkêŋ whiŋ-ŋga. 10Anötö Tali Ŋadau kêmasaŋ lêŋ bu nem lau hoŋ si, ma lau naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ, naŋ sêtap lêŋ dau sa su. Bocdinaŋ yac dakêŋ bataŋ bu oc datap yom dau ŋa-ŋandô sa, dec dalhac ŋaŋga ti dakôm gweleŋ bu dapuc yom dau dôŋ.

11Êmdôhôŋ yom hoŋ dindec ma ndic atu lau bu sêsôc ŋapu. 12Yob daôm bu kôm nem gêŋ hoŋ ŋapep, ma lau daŋ oc sêpu am bu am balê wakuc dom. Yob nem lêŋ mbo-ŋga, sôm yom ŋayham eŋ, sap mêtê atac whiŋ lau ti kêŋ whiŋ-ŋga dôŋ ŋaŋga, ma sa nem lêŋ gitêŋ bu tôc dôhôŋ ŋayham têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga bu sêlic ma sêŋkuc. 13Kêŋ daôm sambuc bu nem akiŋ Anötö e tôm aö wahôc asê am. Sam iŋ ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ asê têŋ lau, nem mêtê ŋac, ma êmdôhôŋ ŋac.

14Muŋ-ŋga, têŋ ndoc lau bata sêkêŋ amba sac am, naŋ ŋac si daŋ tisa gitôm propet, ma hoc yom asê pi mwasiŋ naŋ Ŋalau Dabuŋ oc kêŋ têŋ am, tu kôm Anötö ndê gweleŋ-ŋga. Kwahic dec aö bu wapuc am dôŋ bu kôm nem gweleŋ ŋapaŋ ŋa mwasiŋ dinaŋ ŋa-ŋaclai. 15Kôc aneŋ yom dindec sa ma kôm ŋandô sa. Kêŋ nem ŋalôm sambuc tu kôm Anötö ndê gweleŋ-ŋga, ma lau hoŋ oc sêlic am nem gweleŋ ŋa-ŋandô yêc awê. 16Yob daôm nem lêŋ ti yom naŋ am kêdôhôŋ têŋ lau, naŋ ŋapep. Sap lêŋ ŋayham ti yom ŋandô dôŋ ma lhac ŋaŋga, ma am bu kôm bocdinaŋ, dec am oc tap Anötö ndê mwasiŋ nem am si-ŋga ŋa-ŋandô sa, ma lau naŋ sêkôc am nem yom sa, naŋ bocdinaŋ.

Copyright information for `BUK