2 Corinthians 10

Pol whê ndê lêŋ sa

1Lau ŋatô sêsec aö ma sêsôm yom bocdec bu, “Pol, iŋ ŋgac kaiŋ daŋ. Têŋ ndoc iŋ mbo whiŋ mac, naŋ iŋ töc dau bu sôm yom ti ŋaŋga têŋ mac, magoc têŋ ndoc iŋ hu mac siŋ, naŋ iŋ ndê ŋalôm pêŋ dôŋ ma to yom ŋaŋga sip iŋ ndê bapia têŋ mac.” Aö Pol bu waŋkuc Kilisi ndê lêŋ malô kêgwiniŋ dau-ŋga, ma wandac mac bu mac akôc gauc kaiŋ tigeŋ pi aö, me mba? 2Aö wateŋ mac bu akôc gauc pi yom dau, ma amasaŋ nem ŋalôm tisolop muŋ su naŋ. Ma bocdinaŋ têŋ ndoc aö watêŋ mac waloc, naŋ gêŋ daŋ oc yêc bu wasôm yom ŋaŋga pi-ŋga dom. Tigeŋ aö bu waloc ma watap sa bu lau ŋatô gauc gêm bu yac aŋkuc lau nom-ŋga si mêtê, dec aö oc wakêŋ gêli ŋac dom. 3Yomandô yac ambo nom, magoc yac ac siŋ tôm lau nom-ŋga sic dom. 4Ma yac mba wapa siŋ-ŋga iŋ gitôm lau nom-ŋga si wapa sêndic siŋ-ŋga dom. Mba. Yac akôc Anötö dau ndê ŋaclai bu andic siŋ, ma bu aseŋ ŋacyo si tuŋbôm ŋaŋga hoŋ su. 5Gauc ti yom tasaŋ hoŋ, ma lau hoŋ naŋ sêtoc dau sa ma sêkêŋ kisa Anötö, ma sêlhac lau ahuc tu bu sêŋyalê Anötö ti ndê yom dom, naŋ yac akôc Anötö ndê ŋaclai bu aseŋ ŋac su. Gauc sac-sac hoŋ, naŋ yac akwê dôŋ yêc-ŋga, tu bu akêŋ gauc hoŋ sôc Kilisi ŋapu-ŋga. 6Têŋ ndoc yac aloc, naŋ yac oc akêŋ ŋagêyô têŋ lau daŋgapêc-ŋga hoŋ. Bocdinaŋ kwahic dec yac asôm têŋ mac bu amasaŋ nem ŋalôm, ma asôc Kilisi ndê yom ti yac mba yom hoŋ ŋapu.

7Mac nem lau ŋatô sêtoc dau sa, ma gauc gêm bu ŋac tawasê sêti Kilisi ndê. Am bu ŋamalac kaiŋ dinaŋ, dec wasôm têŋ am bu kôc gauc ŋapep pi gêŋ naŋ yêc awê, ma am oc êmyalê bu yac ati Kilisi ndê, atôm am. 8Ma mboe mac gauc gêm bu têm daêsam yac apo dauŋ mba waêŋ sa tu ŋaclai naŋ Kilisi kêŋ têŋ yac, dec kêyaliŋ yac sa ati aposel. Aö oc mayaŋ dauŋ tu yom dinaŋ-ŋga dom. Ŋahu bu Kilisi kêŋ ŋaclai dau têŋ yac tu bu aŋgwiniŋ mac-ŋga dom, magoc tu bu apuc mac dôŋ-ŋga. 9Aneŋ bapia ŋatô, naŋ gato têŋ mac muŋ su, naŋ ŋahu dau dinaŋ. Aö gato tu wakôm mac atöc daôm-ŋga dom. 10Bu lau ŋatô sêsôm yom pi aö bocdec bu, “Pol to yom ŋaŋga daêsam sip iŋ ndê bapia, tu kêŋ wapac yac-ŋga. Tigeŋ têŋ têm iŋ dau meŋ kalhac yac aŋôŋ-ŋga, naŋ dalic iŋ gitôm ŋgac ti ŋaclai atu dom, ma iŋ sôm yom ŋaŋga dom.” 11Mac lau naŋ asôm yom kaiŋ dinaŋ pi yac, naŋ ayob daôm. Bu têŋ ndoc yac bu ahôc asê mac, naŋ mac oc alic bu gêŋ naŋ yac oc akôm, naŋ oc êŋkuc yom naŋ ato sip bapia.

Pol ndê ŋahu po dau waê sa-ŋga

12Yac atec bu atoc dauŋ sa tôm aposel tasaŋ sêkôm, me anem dôhôŋ mba lêŋ ma ŋac si lêŋ. Bu aposel tasaŋ dinaŋ sêtoc dau sa, ma gauc gêm bu lau daŋ si lêŋ gi tap ŋac si sa dom. Ma bocdinaŋ ŋac sem dôhôŋ dau si lêŋ whiŋ ŋac dau si lêŋ. Ŋac si gauc dinaŋ solop dom. 13Yac atôm dom bu apo dauŋ mba waêŋ sa tôm ŋac lau dau sêkôm, magoc apo dauŋ sa tu gweleŋ naŋ Anötö kêŋ têŋ yac-ŋga. Bu Anötö dau kêyaliŋ gameŋ sa bu yac akôm gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga ambo, ma yac akôm gweleŋ dau e akôm yêc mac nem gameŋ whiŋ. 14Yomandô. Yac akôm gweleŋ ma ahoc ŋawaê ŋayham pi Kilisi asê e meŋ têŋ mac nem gameŋ. Yac bu akôm bocdinaŋ dom, dec oc tôm dom bu yac apo dauŋ sa tu mba gweleŋ-ŋga. 15Ma yac atec bu apo dauŋ sa tu gweleŋ naŋ lau ŋatô sêkôm-ŋga. Yac akêŋ bataŋ bu mac nem akêŋ whiŋ oc êŋsôwec tiatu, ma tu dinaŋ-ŋga gweleŋ naŋ yac akôm awhiŋ mac, naŋ ŋa-ŋandô oc êŋsôwec tiatu bocdinaŋ. 16Ŋalêŋ dinaŋ yac oc atôm bu anem mêtê lau ŋatô, naŋ si gameŋ yêc mac nem ŋa-ŋambu-ŋga. Yac bu anem mêtê lau wakuc, ŋahu bu yac atec bu apo dauŋ sa pi lau ŋatô si gweleŋ ŋa-ŋandô.

17Aneŋ lêŋ wapo dauŋ sa-ŋga kêkuc Anötö ndê yom naŋ sêto yêc bocdec bu:

  • Asa naŋ bu po dau sa, naŋ po dau sa tu Pômdau-ŋga eŋ.
[Jer 9:24]

18Bu ŋamalac naŋ po dau sa tu dau ndê lêŋ-ŋga, naŋ Anötö gêlic bu yham dom. Magoc ŋamalac naŋ Pômdau po iŋ sa, naŋ Anötö oc lic iŋ ŋayham.

Copyright information for `BUK