2 Corinthians 12

Pol gêlic undambê ŋagatu

1Mêtê dapo dauŋ waêŋ sa-ŋga oc kêŋ ŋayham daŋ têŋ yac dom. Magoc aneŋ ŋalôm kac aö, dec oc wapo dauŋ sa ma wandic têku yom, ma wasôm yom pi gêŋ ŋagatu, ma pi gêŋ ŋatô naŋ Pômdau hoc asê têŋ aö. 2Aö kayalê ŋgac kêŋ whiŋ Kilisi-ŋga daŋ. Yala 14 gi su, Anötö kôc iŋ sa pi lôlôc solop têŋ iŋ yêc undambê gi. Anötö kôc iŋ ti ŋamlic sambuc me kôc iŋ gatu ŋambwa, aö gam gauc. Anötö tawasê kêyalê. 4Ma Anötö tôc gameŋ †Paradais-ŋga têŋ iŋ. Iŋ ŋgô yom pi gêŋ atu-tu ŋatô naŋ iŋ gitôm dom bu w hê sa, ma Anötö gic yao iŋ bu sôm asê dom. 5Aö oc wapo ŋamalac kaiŋ dinaŋ waê sa, magoc aö bu wapo dauŋ sa, dec wasôm yom pi gêŋ tigeŋ, naŋ bu watôc asê bu aö ŋgac licwalô mba. 6Gêŋ ŋatô yêc bu wapo dauŋ sa pi-ŋga, ma aö bu wakôm, dec oc watôm ŋgac gauc mbasi-ŋga dom. Ŋahu bu aneŋ yom iŋ yomandô. Magoc aö watoc dauŋ sa pi gêŋ dinaŋ dom. Lau bu sêmpiŋ aö tu lêŋ naŋ sêlic aö gasa-ŋga, ma tu yom ŋandô naŋ gahoc asê-ŋga, dec oc solop.

Anötö kêmwasiŋ lau licwalô mba, bu tôc iŋ ndê ŋaclai asê

7Yomandô Anötö tôc gêŋ atu têŋ aö. Magoc iŋ tec bu aö wapo dauŋ sa pi gêŋ dau. Tu dinaŋ-ŋga iŋ kêŋ ŋasawa têŋ Sadaŋ bu êŋkiŋ iŋ ndê aŋela daŋ bu êŋgwiniŋ aö ŋa gêŋ wapac ŋamlic-ŋga daŋ. Gêŋ dau kêŋ ŋandê têŋ aö gitôm gêŋ ŋakwa kuŋ aö. 8Aö gateŋ mbec ŋaŋga têŋ Pômdau ma gandac iŋ tidim tö bu kôc gêŋ wapac dau su yêc aö. 9Magoc iŋ sôm têŋ aö bu, “Mba. Aneŋ mwasiŋ gitôm bu puc am dôŋ ma hôc ŋawapac dinaŋ. Bu aö oc wamwasiŋ lau licwalô mba, bu watôc aneŋ ŋaclai asê.” Tu dinaŋ-ŋga aö Pol oc wapo dauŋ sa tu ŋawapac bocke naŋ kêgwiniŋ aö e kôm aö licwalô mba. Ŋalêŋ dinaŋ aö oc taŋkwê Kilisi bu kêŋ iŋ ndê ŋaclai tu nem aö sa-ŋga. 10Tu dinaŋ-ŋga aö bu wambo licwalô mba, me lau bu sêpu aö ma sêkêŋ kisa aö, aö bu wapônda dauŋ, me aö bu wahôc ŋawapac tidau-tidau tu Kilisi-ŋga, dec wahôc ti atac ŋayham. Bu têŋ ndoc aö kasahê licwalô tôm dom, naŋ taŋkwê Kilisi ndê ŋaclai bu puc aö dôŋ ma walhac ŋaŋga.

Pol tac whiŋ lau Korin-ŋga

11Aö galic dauŋ gitôm ŋgac ŋambwa-ŋga daŋ, magoc aposel tasaŋ naŋ mac atoc ŋac sa, naŋ si asa hôc gêlêc aö su? Oc tôm bu mac apo aö waêŋ sa, magoc mba. Mac akôm dom, ma tu dinaŋ-ŋga dec aö kakuc lau gauc mbasi-ŋga si lêŋ ma gapo dauŋ sa têŋ mac. 12Têŋ têm aö gambo gawhiŋ mac, naŋ aö gakôm gêŋ naŋ aposel ŋandô sic waê bu sêkôm. Aö gakôm gêŋ dalô, gêŋ atu-tu ma gêŋ ti ŋaclai atu daêsam. 13Bocdinaŋ mac gauc gêm bu aö gakôm gêŋ sake têŋ gôlôwac dabuŋ ŋatô, naŋ gakôm têŋ mac dom? Mboe mac alic aö sac bu gandac mac bu akêŋ gêŋ tu anem aö sa-ŋga dom, a? Bu bocdinaŋ, dec wateŋ mac bu asuc aneŋ sac kwi.

14Kwahic dec aö kamasaŋ dauŋ bu wandic mac kêsi tidim tö-ŋga. Magoc aö waloc tu bu wakôc mac nem gêŋ daŋ-ŋga dom. Bu gêŋ naŋ aö tac whiŋ, naŋ mac nem wapa ti mone dom, magoc mac daôm. Y omandô. Aö bu wakêŋ wapac mac dom, bu aö gatôm mac damam, ma solop dom bu balêkoc sêkêŋ gêŋ tu sêlôm damba ti dindai-ŋga. Damba ti dindai bu sêkêŋ gêŋ tu sêlôm si balêkoc-ŋga, dec oc solop. 15Boc-dinaŋ aö galic ŋayham bu wakêŋ neŋ gêŋ hoŋ tu wanem mac sa-ŋga, e wakêŋ dauŋ sambuc tu mac-ŋga whiŋ. Ŋalêŋ dinaŋ aö bu watôc asê bu aö atac whiŋ mac ndu andô, ma mac bu atac whiŋ aö gwalec, oc ŋayham me mba? 16Mac bu atac whiŋ aö me atac whiŋ aö dom, magoc mac aŋyalê su bu aö gakêŋ ŋawapac daŋ têŋ mac dom. Magoc mboe lau naŋ sêkêŋ kisa aö, naŋ oc sêsôm bu aö kasalê lêŋ bu waŋsau mac ma malô wakôc mac nem gêŋ ŋatô-ŋga. 17Mac gauc gêm bu aö kakiŋ aneŋ lau ŋatô sêtêŋ mac sêloc, bu sêŋgaho mac nem gêŋ ŋatô su tu aö-ŋga, a? 18Aö gandac Taitus bu têŋ mac loc, ma kakiŋ yac neŋ asidôwa daŋ whiŋ iŋ. Ma Taitus kôc mac nem gêŋ bocke, a? Mba andô. Alu akôc gauc tigeŋ ma asa lêŋ tigeŋ, naŋ akôm gweleŋ ŋaôli mbasi-ŋga.

Pol gêm la lau Korin-ŋga

19Mac gauc gêm bu yac asôm yom hoŋ dinaŋ tu bu alhac dauŋ ahuc, a? Mba. Yac akêŋ whiŋ Kilisi, ma asôm mba yom hoŋ yêc awê têŋ mac yêc Anötö aŋgô-ŋga. Ma gêŋ hoŋ naŋ yac akôm, naŋ akôm tu bu apuc yac mba lau atac whiŋ-ŋga mac dôŋ alhac ŋaŋga-ŋga. 20Aö gatöc dauŋ bu mboe aö waloc ma watap sa bu mac nem la u ŋatô sêsap mêtê sac dôŋ sêmbo. Bocke? Mac nem lau ŋatô sêsôm dau, me sem lêmuŋ dau, a? Lau ŋatô atac ŋandê têŋ dau, sêwhê dau kôc-kôc, sêpu si asidôwai ma sêsec gameŋ, sêtoc dau sa, me sêli dau sa, a? Aö bu waloc ma walic bu mac nem lau ŋatô sêŋkuc lêŋ naŋ aö atac whiŋ dom, dec aö oc waŋkuc lêŋ matôc-ŋga naŋ mac oc atac whiŋ dom. 21Muŋ-ŋga, mac nem lau daêsam sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga ti atac ŋagalac-ŋga tidau-tidau. Aö gasôm têŋ ŋac bu sênem dau kwi ma sêhu lêŋ sac dinaŋ siŋ. Kwahic dec aö gatöc dauŋ bu mboe aö wambu waloc, ma walic bu ŋac sêsap lêŋ dinaŋ dôŋ ŋapaŋ sêmbo. Bu bocdinaŋ, dec mêtê sac dau oc kêŋ wapac aö, ma aneŋ Anötö oc kêŋ aö mayaŋ dauŋ atu tu mac-ŋga.

Copyright information for `BUK