2 Corinthians 2

1Tu dinaŋ-ŋga dec aö gauc gêm tidôŋ bu wambu watêŋ mac waloc dom, ŋahu bu aö gatec bu yac dambo ti ŋalôm ŋawapac tiyham tu wamatôc mac-ŋga. 2Ma aö bu wakôm mac ŋalôm ŋawapac, dec asa mbo bu kôm aö atac ŋayham? Bu mac lau daôm dinaŋ ati aneŋ atac ŋayham ŋahu. 3Tu dinaŋ-ŋga dec aö gac mac kêsi tôm aö gasôm su, naŋ dom, magoc gato bapia daŋ têŋ mac. Ma aö gakêŋ bataŋ bu mac oc asôc aneŋ yom dau ŋapu. Ma bocdinaŋ têŋ ndoc aö bu watêŋ mac waloc, naŋ ŋawapac daŋ oc yêc yac ŋasawa dom, ma gêŋ dau oc kôm aö atac ŋayham. Ma aö gakêŋ whiŋ bu mac hoŋ oc atac ŋayham awhiŋ aö. 4Yom dau aö kayalê bu yom ŋaŋga, ma aö gato ti taŋsulu eŋ, ma kasahê ŋawapac ti ŋandê atu yêc neŋ ŋalôm. Aö gato tu bu wakêŋ ŋawapac têŋ mac-ŋga dom, magoc tu bu watôc asê bu aö atac whiŋ mac ndu andô.

Pol sôm bu sêsuc ŋac si ŋamalac daŋ ndê sac kwi

5Mac nem ŋgac daŋ kôm aö ŋayom, ma gêŋ dau kêŋ ŋawapac têŋ aö taŋwasêŋ dom. Aö gatec bu wasôm yom daêsam pi gêŋ dau, tigeŋ aö wasôm têŋ mac bu iŋ kêŋ wapac mac hoŋ bocdinaŋ. 6Magoc kwahic dec iŋ pu dau, dec aö wasôm têŋ mac bu lêŋ bocke naŋ gôlôwac dabuŋ sêsôm tidôŋ tu sêmatôc iŋ-ŋga, naŋ gitôm. 7Aö gatec bu iŋ mbo ti ŋalôm ŋawapac atu ŋapaŋ, ma bocdinaŋ asuc iŋ ndê sac kwi, ma anem malô iŋ ndê ŋalôm. 8Aö atac whiŋ bu mac akôm bocdinaŋ, tu bu atôc asê têŋ iŋ bu mac atac whiŋ iŋ. 9Yom naŋ aö gato pi ŋgac dinaŋ, naŋ gato tu bu waŋsahê mac bu oc asôc aneŋ yom hoŋ ŋapu, me mba. 10Mac bu asuc ŋamalac dinaŋ ndê giso kwi, dec aö wasuc iŋ ndê sac kwi bocdinaŋ. Bu giso bocke naŋ iŋ kôm têŋ aö, naŋ Kilisi kêyalê bu aö gasuc kwi, ma aö gakôm bocdinaŋ tu bu wanem mac sa tu lêŋ amatôc giso-ŋga ti apiŋ daôm dôŋ-ŋga. 11Aö gatec bu mac akêŋ ŋasawa têŋ Sadaŋ bu seŋ lêŋ dapiŋ dauŋ dôŋ-ŋga su. Bu yac taŋyalê Sadaŋ ndê lêŋ hoŋ su.

Pol tac whiŋ bu lic Taitus

12Têŋ ndoc aö gatêŋ malac Troas ga, naŋ galic bu Pômdau gêlêc gatam su têŋ aö bu wahoc Kilisi ndê ŋawaê ŋayham asê yêc gameŋ dinaŋ. 13Magoc aneŋ ŋalôm gi lu gi lu, ŋahu bu aö gatap aneŋ asidôwa Taitus sa yêc malac dinaŋ dom. Tu dinaŋ-ŋga aö gahu lau malac dinaŋ-ŋga siŋ, ma gatêŋ gameŋ Masedonia-ŋga ga.

Pol whê lau aposel si gweleŋ sa

14Magoc aö bu wanem daŋge Anötö, ŋahu bu iŋ wê yac lau naŋ dakêŋ whiŋ Kilisi, gitôm ŋgac siŋsêlêc ti ndê lau siŋ-ŋga naŋ sêku si ŋacyo hoŋ dulu. Ma wanem daŋge iŋ bu lau daêsam sêtap gauc sa pi Kilisi, tu gweleŋ naŋ iŋ kêŋ sip yac amaŋ-ŋga. Ma gauc pi Kilisi dau, iŋ gitôm gêŋ malu ŋayham naŋ ŋamalu pôm gameŋ kwi. 15Bu Anötö gêlic yac atôm gêŋ malu ŋayham, tu yac mba gweleŋ ahoc ŋawaê ŋayham asê pi Kilisi-ŋga. Lau naŋ sêkôc ŋawaê dau sa ma sêtap seŋ sêndöc tali-ŋga sa, naŋ sêlic yac ti mba gweleŋ tôm sêŋgu gêŋ ŋamalu ŋayham. Magoc lau naŋ sêkôc sa dom dec sic waê bu sêniŋga, naŋ sêtec yac ti mba gweleŋ tôm sêŋgu gêŋ mbôp ŋasu. Gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga dau iŋ gweleŋ atu andô, ma yac neŋ asa gitôm bu kôm? 17Magoc tu Anötö puc yac dôŋ-ŋga, dec yac atôm bu akôm. Ma yac akôm tôm lau daêsam naŋ sêkôm tu sêtap awa sa-ŋga lec dom. Mba. Yac aŋyalê tidôŋ bu Anötö kêyaliŋ yac sa ma piŋ yac dôŋ am damiŋ Kilisi, dec akôm gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga ti ŋalôm ŋawasi ambo iŋ aŋgô-ŋga.

Copyright information for `BUK