2 Corinthians 3

Lau Korin-ŋga si lêŋ whê Pol ndê gweleŋ sa

1Mac gauc gêm bu yac asôm yom dindec tu bu atoc dauŋ sa-ŋga, a? Mba. Lau ŋatô sêkôc bapia whê ŋac sa tu sêkôm gweleŋ-ŋga. Magoc yac atôm lau dinaŋ dom. Yac ahêgo dauŋ bu akôc bapia daŋ bu whê yac sa têŋ mac, me bu mac ato bapia whê yac sa têŋ lau ŋatô-ŋga dom. Mba. 2Ŋahu bu mac daôm atôm bapia whê yac sa-ŋga, naŋ sêto yêc yac mba ŋalôm. Ma têŋ ndoc lau sêlic mac nem lêŋ ti sakiŋ, naŋ tôm ŋac sêsam bapia dau, ma sêŋyalê bu yac aposel ŋandô. 3Kwahic dec mac ati Kilisi ndê lau tu yac mba gweleŋ-ŋga. Ma têŋ ndoc lau sêlic mac asa nem lêŋ tiwakuc, naŋ tôm sêlic bapia whê yac sa têŋ ŋac-ŋga. Ma mac atôm bapia naŋ sêto ŋa kêlêpê me atôm Moses ndê yomsu naŋ Anötö to pi hoc, naŋ dom. Mba! Mac atôm bapia naŋ Anötö Tali Ŋadau ndê Ŋalau to, ma iŋ to sip ŋamalac si ŋalôm.

Pwac wakuc oc kêŋ yac dandöc taŋli

4Tu Kilisi-ŋga dec yac akêŋ whiŋ bu mac oc asap nem lêŋ ti sakiŋ ŋayham dinaŋ dôŋ ŋapaŋ. Bocdinaŋ yac ambo ti atac pa su tu mac-ŋga yêc Anötö aŋgô-ŋga. 5Yac bu atoc dauŋ sa ma asôm bu yac dauŋ atôm bu akôm Anötö ndê gweleŋ lec dom. Mba. Tigeŋ tu Anötö kêŋ ŋaŋga têŋ yac-ŋga, dec yac atôm bu akôm. 6Aêc! Tu ŋaclai naŋ Anötö dau kêŋ têŋ yac-ŋga, dec yac atôm bu anem akiŋ iŋ, ma ati lau akiŋ pwac wakuc-ŋga. Ma pwac wakuc dau, iŋ gitôm pwac akwa yomsu-ŋga dom. Bu lau daŋ sêtôm dom bu sêŋkuc pwac yomsu-ŋga ŋapep, ma bocdinaŋ pwac dau tôc asê bu tac waê bu dambac ndu. Tigeŋ pwac wakuc naŋ hêganôŋ Ŋalau ndê gweleŋ, naŋ oc nem yac sa bu dandöc taŋli.

Pwac wakuc hôc gêlêc pwac akwa su

7Aŋgô su naŋ. Pwac akwa naŋ Anötö to pi hoc ma kêŋ têŋ Moses, naŋ meŋ ti Anötö ndê ŋawasi. Ŋawasi dau gêm Moses ahuc dec lau Israel-ŋga daŋ sêtôm dom bu sêlic iŋ aŋgô andô solop e ŋawasi dau hê su. Pwac dau meŋ ti ŋawasi, magoc sakiŋ pwac akwa-ŋga dau ŋa-ŋandô, naŋ dambac ndu.
3:7Yom dau ŋahu bocdec bu. Yac bu gauc nem bu danem akiŋ Anötö taŋkuc lêŋ pwac yomsu-ŋga, dec oc tôm dom bu dati lau gitêŋ ma datap seŋ dandöc taŋli-ŋga sa. Bu ŋamalac daŋ oc tôm dom bu êŋkuc yomsu hoŋ ŋapep, ma bocdinaŋ lêŋ yomsu-ŋga oc tôm dom bu kêŋ yac dandöc taŋli. Alic yom ŋatô yêc Rom 3:20, Gal 2:16 ma Jems 2:10.
8Tigeŋ sakiŋ pwac wakuc-ŋga, naŋ Ŋalau Dabuŋ gêm gôliŋ, naŋ ndê ŋawasi hôc gêlêc su. 9Pwac yomsu-ŋga ŋa-ŋandô naŋ datap Anötö ndê matôc sa. Tigeŋ pwac wakuc ŋa-ŋandô naŋ dati lau gitêŋ tu Ŋalau Dabuŋ ndê gweleŋ-ŋga. Bocdinaŋ pwac wakuc ndê ŋawasi hôc gêlêc pwac akwa ndê su. 10Pwac akwa meŋ ti ŋawasi, tigeŋ yac bu danem dôhôŋ pwac akwa dau whiŋ pwac wakuc, oc dalic gitôm gêŋ ŋawasi mba, bu pwac wakuc ndê ŋawasi hôc gêlêc su. 11Ŋawasi naŋ gêm Moses ahuc têŋ ndoc iŋ kôc pwac akwa, naŋ yêc baliŋ dom ma hê su, magoc pwac wakuc ndê ŋawasi iŋ atu andô, ma oc pacndê dom.

12Bocdinaŋ yac akêŋ bataŋ pwac wakuc ŋa-ŋandô, ma akôm mba gweleŋ ti atac pa su. 13Ma yac akôm Anötö ndê ŋawasi ahuc tôm Moses kôm, naŋ dom. Bu têŋ ndoc Anötö ndê ŋawasi gêm Moses ahuc, naŋ iŋ kôm aŋgô andô ahuc ŋa po, bu lau Israel-ŋga sêlic iŋ aŋgô andô dom e ŋawasi dau hê su. 14Magoc lau dau si gauc ti ŋalôm ŋadandi, ma ŋac gauc gêm bu pwac yomsu-ŋga naŋ Anötö kêŋ sip Moses amba, naŋ ti lêŋ Anötö nem ŋac si-ŋga. Têŋ ndoc sêsam pwac yomsu-ŋga dinaŋ, naŋ sêŋyalê ŋahu andô dom, tôm po daŋ kôm ŋac si ŋalôm ahuc. Ma têŋ Moses ndê têm e meŋ têŋ kwahic dec, po dau gacgeŋ yêc. Ŋalêŋ tigeŋ yêc bu po dau niŋga yêc ŋac si ŋalôm, naŋ sêkêŋ whiŋ Kilisi, dec iŋ oc kac po dau su. 16Yomandô. Asa naŋ gêm ndê ŋalôm kwi ma kêŋ whiŋ Pômdau, naŋ Pômdau dau oc kac po dau su yêc iŋ.

17Pômdau iŋ Ŋalau, ma Pômdau ndê Ŋalau bu mbo whiŋ yac, dec iŋ oc êŋgapwêc yac su yêc gapocwalô yomsu-ŋga. 18Kwahic dec po daŋ kôm yac aŋôŋ andô ahuc gitôm Moses dom, magoc yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga hoŋ datôc Pômdau ndê ŋawasi asê tiawê gitôm busunôm. Ma ŋawasi dau oc hê su dom, magoc oc tiatu-tiatu ndi. Ŋahu bu Pômdau ndê Ŋalau gêm gweleŋ yêc yac neŋ ŋalôm ŋapaŋ, tu bu kôm yac datiwakuc.

Copyright information for `BUK