2 Corinthians 4

Ŋawaê ŋayham gitôm ya ŋawê

1Anötö tawalô yac ma kêŋ sakiŋ pwac wakuc-ŋga sip yac amaŋ, ma tu iŋ tawalô yac-ŋga dec yac atôm dom bu ahu gweleŋ dau siŋ têŋ ndoc ŋawapac tap yac sa. 2Mba. Mêtê mayaŋ-ŋga naŋ lau sêkôm sêsiŋ-sêsiŋ sêmbo, naŋ yac ac ahê su. Yac aŋgaluŋ yom daŋ whiŋ Anötö ndê yom, me aŋsau lau daŋ bu sêkêŋ whiŋ-ŋga lec dom. Mba. Yac ahoc yomandô asê yêc awê. Ma ŋalêŋ dinaŋ, lau oc sêŋyalê yêc ŋac si ŋalôm, bu yac akôm mba gweleŋ solop ambo Anötö aŋgô-ŋga. 3Lau ŋatô sêŋgô ŋawaê ŋayham naŋ yac ahoc asê, magoc sêkêŋ whiŋ dom, gitôm gêŋ daŋ kôm ŋac si gauc ti ŋalôm ahuc, ma bocdinaŋ ŋac gacgeŋ sêmbo seŋ sêniŋga-ŋga. 4Anötö tasaŋ têm dindec-ŋga, naŋ Sadaŋ dau, iŋ kêŋ ŋasec atu pôc lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom, naŋ si gauc ahuc. Ma ŋac gitôm dom bu sêkôc ŋawaê ŋayham sa. Bocdinaŋ dec sêŋyalê Kilisi ndê ŋawasi dom. Ma sêŋyalê Anötö ndê ŋawasi dom bocdinaŋ, bu Kilisi gêm Anötö dau aŋgô bu tôc Anötö asê têŋ yac.

5Aŋgô su naŋ. Yac am mêtê hêganôŋ dauŋ dom. Mba. Yac am mêtê pi Yisu Kilisi, ma akac lau bu sêkôc iŋ sa ti ŋac si Pômdau. Ma yac am akiŋ mac atôm lau akiŋ, tu bu apo Yisu ndê waê sa-ŋga. 6Anötö iŋ Ŋawê Ŋadau naŋ sôm, “Ŋawê sa ma pô gameŋ ŋasec,” têŋ ndoc iŋ kêŋ undambê ti nom. Ma iŋ kêŋ ndê ŋawê pô yac neŋ ŋalôm tu bu taŋyalê iŋ ndê ŋawasi atu-ŋga. Ma ŋawasi atu dau, naŋ dalic yêc Kilisi, naŋ gêm Anötö aŋgô têŋ yac.

Anötö kêŋ ndê ŋawaê ŋayham têŋ lau licwalô mba bu sêhoc asê

7Yac dauŋ mba licwalô gitôm dom bu akôm gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga, tigeŋ Anötö kêŋ gweleŋ dau sip yac amaŋ. Iŋ ndê lêŋ dinaŋ gitôm iŋ kêŋ gêŋ ŋaôli atu daŋ sip gêŋ ŋambwa-ŋga gitôm lôŋ-si. Iŋ kôm bocdinaŋ dec tôc asê bu ŋaclai puc gweleŋ dau dôŋ-ŋga, naŋ hôc gêlêc ŋaclai hoŋ su, naŋ meŋ akêŋ iŋ ndê. 8Ŋawapac daêsam sêyêc, magoc kêgwiniŋ yac dom. Yac aŋsalê lêŋ bu aŋlêc ŋawapac daêsam dinaŋ ŋapaŋ, magoc kôm yac atac tec mba gweleŋ dom. 9Daêsam sêkêŋ kisa yac, magoc yac aŋyalê bu Anötö mbo whiŋ yac ma tôm dom bu hu yac siŋ. Sêpu ti sêkôm yac ŋayom, magoc sêseŋ yac su dom. 10Yac akôm gweleŋ tu Yisu-ŋga, ma tu dinaŋ-ŋga dec lau sêkôm bu sêndic yac ndu, magoc mba, yac ambo taŋli. Yac ahôc ŋandê ti ŋawapac ŋapaŋ, naŋ tôc asê bu yac aŋkuc Yisu ndê lêŋ mbac ndu-ŋga. Magoc gêŋ dau ku yac dulu dom, tu bu tôc asê bu Yisu mbo tali tiyham ma kêŋ ŋaclai têŋ yac bu akôm gweleŋ. 12Bocdinaŋ, tu gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga dec yac ahôc ŋawapac atu ŋapaŋ, tôm bu ndic yac ndu, magoc mac atap Anötö ndê ŋaclai kêŋ mac andöc tamli-ŋga sa.

13Sêto yom daŋ yêc bocdec bu:

  • Aö gakêŋ whiŋ Pômdau, dec gahoc iŋ ndê waê asê.
[BW 116:10]

Ma yac aŋkuc gauc tigeŋ dinaŋ. Yac akêŋ whiŋ Pômdau, dec ahoc iŋ ndê waê asê.
14Ma yac aŋyalê bu Anötö, naŋ uŋ Pômdau Yisu Kilisi sa akêŋ lau batê-ŋga, naŋ oc uŋ yac sa awhiŋ Yisu bocdinaŋ, ma kêŋ yac alhac iŋ aŋgô-ŋga awhiŋ mac. 15Yac alic ŋayham bu ahôc ŋawapac tu bu anem mac sa-ŋga. Ma tu yac mba gweleŋ-ŋga, dec Anötö ndê mwasiŋ oc êŋsalê mac nem lau daêsam ahuc, ma mac oc anem daŋge Anötö êŋlêc e iŋ ndê waê tiatu ma tiapa.

16Tu dinaŋ-ŋga yac atôm dom bu ahu gweleŋ dau siŋ têŋ ndoc ŋawapac tap yac sa. Yomandô. Yêc awê-ŋga yac neŋ ŋamlic tiakwa ma tisac, magoc yêc ŋalôm-ŋga Anötö kôm yac atiwakuc tôm bêc hoŋ. 17Bu ŋawapac naŋ yac ahôc, naŋ yac alic gitôm gêŋ ŋambwa têm apê-ŋga. Ma tu yac ahôc ŋawapac dinaŋ-ŋga, dec oc atap Anötö ndê ŋawasi atu sa. Ma ŋawasi dau oc pacndê dom, magoc oc yêc titêm-titêm, ma iŋ gêŋ ŋandô hôc gêlêc ŋawapac hoŋ dinaŋ su. 18Bocdinaŋ yac taŋkwê gêŋ nom-ŋga naŋ tanôŋ alic su, naŋ dom, ŋahu bu gêŋ dau oc niŋga. Magoc yac akêŋ bataŋ gêŋ naŋ yac tanôŋ alic su dom, bu gêŋ dau oc yêc ŋapaŋ ma pacndê dom.

Copyright information for `BUK