2 Corinthians 6

1Anötö sôm yom bocdec bu:

  • Têm naŋ aö galic ŋayham bu wamwasiŋ mac-ŋga, dec gaŋgô mac nem yom. Ma têŋ bêc naŋ kamatiŋ tidôŋ bu wanem mac si, naŋ gam mac sa.
[Ais 49:8]

Aö wasôm têŋ mac bu têm kwahic dec-ŋga iŋ Anötö ndê têm êmwasiŋ ti nem yac si-ŋga. Tu dinaŋ-ŋga yac lau naŋ akôm gweleŋ awhiŋ Anötö, naŋ ateŋ mac bu akôc Anötö ndê mwasiŋ ŋambwa dom.

Pol hôc ŋawapac tu gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga

3Yac atec bu lau daŋ sêpu yac mba gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga e sêtec Anötö ndê yom. Tu dinaŋ-ŋga dec yac ayob mba lêŋ bu akôm giso daŋ dom. 4Gêŋ naŋ yac akôm, naŋ whê sa bu yac Anötö ndê lau akiŋ. Yac ahôc ŋawapac ti aŋsahê ŋandê tidau-tidau kêgwiniŋ yac, tigeŋ ahu mba gweleŋ siŋ dom, akôm ti atac pa su eŋ. 5Lau sic yac, sêkêŋ yac andöc gapocwalô, ma sêli dau sa tu yac-ŋga. Yac akôm gweleŋ atu, ma têm daêsam gêŋ yô yac, ma yac ayêc bêc tanôŋ dom. 6Magoc gweleŋ atu naŋ yac akôm, naŋ akôm ti mba ŋalôm ŋawasi, ma ti gauc ŋawa, akôc mba ŋalôm dôŋ ma akôm mêtê ŋayham têŋ lau hoŋ. Ŋalau Dabuŋ gêm gôliŋ yac, ma yac asap mêtê atac whiŋ lau-ŋga dôŋ ŋapaŋ. 7Yac akôm gweleŋ dau ŋa Anötö ndê ŋaclai, ma asôm yom ŋandô eŋ. Ma yac asap lêŋ gitêŋ dôŋ, gitôm yac akôc wapa siŋ-ŋga yêc amaŋ daŋga lu-lu bu andic siŋ. 8Lau ŋatô sêŋyalê bu yac aposel ŋandô, ma sêmpiŋ yac ma sem ŋawaê sa pi gweleŋ naŋ yac akôm. Ma ŋatô sêpu ma sêŋgôliŋ yom pi yac ti mba gweleŋ, ma sêsôm bu yac lau tasaŋ. 9Ŋatô sêŋyalê yac, ma ŋatô sem gauc yac. Yac ahôc ŋawapac ŋapaŋ tôm bu ambac ndu, magoc mba, yac ambo taŋli. Lau sic yac, magoc sic yac ndu dom. 10Gêŋ hoŋ dinaŋ gitôm bu kôm yac ŋalôm ŋawapac, magoc ambo ti atac ŋayham ŋapaŋ. Yac atôm lau ŋalôm sawa, tigeŋ yac am lau daêsam sa sêti lau ti lêlôm tu sêtap Anötö ndê mwasiŋ sa-ŋga. Yac awêkaiŋ gêŋ nom-ŋga daŋ dom, magoc tu Kilisi-ŋga dec yac awêkaiŋ gêŋ hoŋ tu puc yac gatuŋ dôŋ-ŋga.

Pol teŋ lau Korin-ŋga bu sêtôc si atac whiŋ asê

11Yac asôm mba yom hoŋ tiawê têŋ mac lau Korin-ŋga, ma akêŋ mba ŋalôm sambuc têŋ mac. 12Yac atôc têŋ mac bu yac atac whiŋ mac, tigeŋ mac atôc nem atac whiŋ yac-ŋga asê su dom. 13Aö galic mac atôm aneŋ balêkoc, dec wateŋ mac bu akêŋ nem ŋalôm sambuc têŋ yac, tôm yac akôm têŋ mac.

Pol kêŋ puc lau Korin-ŋga pi lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom

14Aŋgô su naŋ. Lau gitêŋ ti lau ŋawê-ŋga oc sêwêkaiŋ gêŋ daŋ sêwhiŋ lau ŋasec-ŋga ti lau sac-ŋga dom. Tu dinaŋ-ŋga yac lau naŋ dakêŋ whiŋ Yisu, naŋ dayob bu dandic sôŋ dauŋ dawhiŋ lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom, naŋ dom. 15Yomandô! Kilisi lu Belial
6:15Belial - Sadaŋ ndê ŋaê daŋ.
oc tôm dom bu sêkêŋ si ŋalôm pitigeŋ tu gêŋ daŋ-ŋga. Ma ŋgac naŋ kêŋ whiŋ ma ŋgac naŋ kêŋ whiŋ dom, iŋlu si gauc kaiŋ tigeŋ dom.
16Ma lau naŋ sem akiŋ Anötö bu sêndic sôŋ dau sêwhiŋ lau naŋ sem akiŋ anötöi gwam, naŋ iŋ gêŋ so sambuc. Bu yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga datôm Anötö Tali Ŋadau ndê lôm dabuŋ. Anötö dau sôm yom pi ndê lau bocdec bu:

  • Aö oc waŋsêlêŋ ti wambo wawhiŋ ŋac. Aö wati ŋac si Anötö, ma ŋac oc sêti aneŋ lau.
[Lev 26:12]

17Tu dinaŋ-ŋga dec andic ahê lau naŋ sêsap mêtê sac dôŋ ŋapaŋ, tôm Pômdau ndê yom naŋ sêto yêc bocdec bu:

  • Ahu ŋac siŋ ma andic ahê ŋac. Amasec gêŋ ŋadômbwi daŋ dom, ma aö oc wakôc mac sa.
[Ais 52:11]

Ma Pômdau, Ŋaclai Ŋadau kêmatiŋ yom tidôŋ bocdec bu:

  • Aö oc wati mac Damam, ma mac ati aneŋ balêkoc ŋgac ti awhê.
18[2 Sam 7:14]

Copyright information for `BUK