Colossians 1

Pol gic hu ndê bapia

1Aö Pol, naŋ gati Yisu Kilisi ndê aposel kêkuc Anötö ndê atac whiŋ, lu yac neŋ asidôwa Timoti ato bapia dindec. 2Ato têŋ mac asidôwai naŋ andöc malac atu Kolosi, mac lau dabuŋ naŋ akêŋ whiŋ Kilisi. Mwasiŋ ti yom malô akêŋ Damaŋ Anötö têŋ mac.

Pol teŋ mbec tu lau Kolosi-ŋga

3Tôm bêc hoŋ yac ateŋ mbec têŋ Anötö, yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi Damba, ma am daŋge iŋ tu mac-ŋga. 4Ŋahu bu yac aŋgô ŋawaê bu mac akêŋ whiŋ Yisu Kilisi ŋaŋga, ma atac whiŋ Anötö ndê lau dabuŋ hoŋ. 5Mac nem akêŋ whiŋ ti atac whiŋ ŋahu sip mwasiŋ atu naŋ mac akêŋ batam ambo, naŋ Anötö po sa gwanaŋ tu mac-ŋga yêc undambê. Yom pi gêŋ dau mac aŋgô muŋ su, têŋ ndoc sêhoc yom ŋandô ŋawaê ŋayham-ŋga asê têŋ mac. 6Ŋawaê ŋayham dau têŋ mac meŋ, ma mac aŋgô ti aŋyalê yom ŋandô pi Anötö ndê mwasiŋ atu. Têŋ ndoc mac aŋgô tiwakuc e meŋ têŋ kwahic dec, naŋ ŋawaê ŋayham dau gêm ŋandô ma tiapa yêc mac nem gameŋ. Ma ŋalêŋ tigeŋ iŋ gêm ŋandô ma tiapa ma gêm gameŋ naŋ lau Rom-ŋga sem gôliŋ, naŋ ahuc. 7Ŋawaê dau Epapras kêdôhôŋ têŋ mac. Iŋ yac neŋ ŋgac atac whiŋ-ŋga naŋ gêm gweleŋ whiŋ yac, ma ŋgac akiŋ ŋandô naŋ gêm akiŋ Kilisi tu mac-ŋga. 8Ma iŋ gic miŋ têŋ yac pi mac nem lêŋ atac whiŋ asidôwai-ŋga naŋ Ŋalau Dabuŋ kêŋ têŋ mac.

9Tu dinaŋ-ŋga têŋ bêc ŋamata-ŋga naŋ yac aŋgô mac nem ŋawaê e meŋ têŋ kwahic dec, naŋ yac ateŋ mbec tu mac-ŋga ŋapaŋ. Yac andac Anötö bu kêŋ gauc têŋ mac e aŋyalê Ŋalau Dabuŋ ndê lêŋ tidôŋ. Ma ŋalêŋ dinaŋ mac oc aŋyalê lêŋ naŋ Anötö tac whiŋ bu yac dasa-ŋga, naŋ ŋapep eŋ. 10Yac ateŋ mbec bu mac asa nem lêŋ gitêŋ, bu tôc asê bu mac ati Pômdau ndê lau, ma iŋ oc lic mac nem lêŋ hoŋ ndic iŋ tandô ŋayham. Yac ateŋ mbec bu mac nem akêŋ whiŋ oc nem ŋandô ŋayham yêc gweleŋ hoŋ naŋ mac akôm, ma bu mac nem gauc aŋyalê Anötö-ŋga êŋsôwec tiatu. 11Anötö ndê ŋaclai ti ŋawasi atu kêŋ ŋaŋga têŋ mac bu akôm gêŋ hoŋ, ma ŋawapac bu tap mac sa, dec mac atôm bu alhac ŋaŋga ma ahôc ti atac pa su. Ma ambo ti atac ŋayham, 12ma anem daŋge Damaŋ Anötö, naŋ gic dabiŋ mac e atôm bu awêkaiŋ iŋ ndê gameŋ ŋawê-ŋga awhiŋ iŋ ndê lau dabuŋ hoŋ. 13Iŋ kêgaho yac su yêc ŋaclai ŋasec-ŋga, ma kêŋ yac dambo iŋ ndê Atu naŋ iŋ atac whiŋ ŋandô, naŋ ndê gôliŋ ŋapu. 14Ma Anötö kêmwasiŋ yac, dec gêmlhi yac ti kêgapwêc yac su yêc sakiŋ mêtê sac-ŋga, ma suc yac neŋ sac kwi. Ma datap mwasiŋ atu dau sa yêc iŋ ndê Atu dau.

Kilisi ti ndê gweleŋ

15Lau daŋ sêlic Anötö dom, magoc iŋ Atu Kilisi gêm iŋ aŋgô ma tôc iŋ asê têŋ yac. Iŋ tiŋamata gêŋ hoŋ naŋ Anötö kêŋ. 16Bu gêŋ undambê-ŋga ti gêŋ nom-ŋga hoŋ naŋ Anötö kêŋ, naŋ kêŋ ŋa Kilisi. Gêŋ naŋ dalic ŋa tanôŋ, ma gêŋ naŋ tôm dom bu dalic ŋa tanôŋ, gitôm aŋela me ŋalau me gôliŋ ma ŋaclai tidau-tidau, gêŋ hoŋ dinaŋ Anötö kêŋ ŋa Kilisi ma kêŋ tu Kilisi-ŋga. 17Iŋ tiŋamata gêŋ hoŋ, ma gêŋ hoŋ si ŋahu sêmbo-ŋga yêc iŋ. 18Ma iŋ gêm gôliŋ gôlôwac dabuŋ. Iŋ ti ŋagôlôŋ, ma gôlôwac dabuŋ sêti iŋ ndê ŋandô. Ma iŋ muŋ gôlôwac dabuŋ bu ti ŋgac ŋamata-ŋga bu tisa akêŋ lau batê-ŋga. Ma bocdinaŋ gêŋ daŋ hôc gêlêc iŋ su dom. 19Bu Anötö gêlic ŋayham bu kêŋ dau sambuc sip Atuŋgac ŋalôm ma mbo whiŋ iŋ. 20Ma iŋ kêkiŋ Atu dau sip nom meŋ bu hê wamba ŋamalac ma gêŋ nom-ŋga ti gêŋ undambê-ŋga hoŋ têŋ Anötö. Ma kwahic dec ŋamalac sêtôm bu sêmbo Anötö aŋgô-ŋga ti yom malô, tu Atuŋgac ndê dac naŋ kêc siŋ pi a gicso-ŋga.

21Muŋ-ŋga, mac ambo ahê têŋ Anötö. Mac ambo atôm iŋ ndê ŋacyo tu gauc ti mêtê sac-sac naŋ yêc mac-ŋga. 22Magoc iŋ dau kêmasaŋ lêŋ bu Kilisi sip nom meŋ ti ŋamalac ma mbac ndu, tu bu hê wamba mac têŋ Anötö tiyham. Ma iŋ tac whiŋ bu kêŋ mac alhac iŋ aŋgô-ŋga atôm lau dabuŋ naŋ nem giso ti yom mbasi. 23Mac bu alhac ti akêŋ whiŋ ŋaŋga ma akêŋ batam Anötö ndê mwasiŋ naŋ ŋawaê ŋayham tôc asê têŋ mac, ma ahu siŋ dom, dec mac oc atap mwasiŋ dau sa. Ŋawaê ŋayham dau mac aŋgô su, ma sêhoc asê yêc gameŋ hoŋ naŋ yêc lau Rom si gôliŋ ŋapu, naŋ bocdinaŋ. Ma aö Pol gati ŋgac akiŋ ŋawaê ŋayham dau-ŋga.

Pol whê ndê gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga sa

24Ŋandê bocke naŋ aö gahôc tu wapuc mac nem akêŋ whiŋ dôŋ-ŋga, naŋ gahôc ti atac ŋayham eŋ. Ma aö kayalê bu aö gac waê bu wahôc ŋandê ŋapaŋ, tu gweleŋ naŋ aö gakôm tu bu wapo Kilisi ndê ŋandô, naŋ gôlôwac dabuŋ sa-ŋga. M agoc aö oc wahôc e wandic dabiŋ gêŋ hoŋ naŋ Kilisi kêyaliŋ sa bu wahôc. 25Aö gakôm gweleŋ gam akiŋ gôlôwac dabuŋ, kakuc lêŋ naŋ Anötö dau kêmasaŋ dec kêyaliŋ aö sa tu mac-ŋga, ma kêkiŋ aö bu wahoc ŋawaê ŋayham asê e Anötö ndê yom tiapa yêc gameŋ hoŋ. 26Têŋ ŋamata-ŋga e meŋ, yom pi Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga, naŋ ŋahu yêc siŋ dau têŋ lau nom-ŋga. Magoc kwahic dec iŋ tôc asê tiawê têŋ iŋ ndê lau dabuŋ. 27Iŋ tac whiŋ bu lau dabuŋ sêŋyalê yom naŋ muŋ-ŋga yêc siŋ dau, naŋ bocdec bu. Iŋ bu êmwasiŋ mac †lau gameŋ apa-ŋga bu atap iŋ ndê ŋawasi atu sa, dec kêŋ Kilisi sip nem ŋalôm. Ma gêŋ dinaŋ ti mac nem ŋahu akêŋ batam bu atap iŋ ndê ŋawasi sa-ŋga.

28Yac ahoc Kilisi ndê ŋawaê ŋayham asê, ma Anötö kêŋ gauc ŋayham têŋ yac bu akêŋ puc ti andôhôŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ. Ma yac akôm bocdinaŋ tu bu andic dabiŋ ŋac hoŋ e akêŋ ŋac sêlhac Anötö aŋgô-ŋga sêtôm lau gwalam akwa sêkêŋ whiŋ Kilisi-ŋga. 29Ma aö gakôm gweleŋ ti gahôc ŋandê atu, tu bu wakôm gêŋ dau ŋandô sa-ŋga, ŋa Kilisi dau ndê ŋaclai naŋ gêm gweleŋ ŋaŋga yêc aö neŋ ŋalôm.

Copyright information for `BUK