Ephesians 4

Yac gôlôwac dabuŋ dapiŋ dauŋ dôŋ dati Kilisi ndê ŋandô

Ŋalêŋ dinaŋ Anötö tac whiŋ mac ma kêgalêm mac sa bu ati iŋ ndê lau dabuŋ. Tu dinaŋ-ŋga dec aö, naŋ gati Pômdau ndê ŋgac gapocwalô-ŋga, waŋgilí mac bu asa nem lêŋ gitêŋ ti dabuŋ, aŋkuc iŋ ndê galem dau. Akôm nem gêŋ hoŋ ti aŋgwiniŋ daôm, ma ti lêŋ malô. Akôc nem ŋalôm dôŋ, ma giso bocke naŋ asidôwai bu sêkôm têŋ mac, naŋ asuc kwi ma akôc ŋac sa bu atôc nem mêtê atac whiŋ-ŋga asê. Ayob bu gêŋ daŋ seŋ Ŋalau Dabuŋ ndê gweleŋ piŋ mac dôŋ-ŋga su dom. Ma bocdinaŋ iŋ ndê yom malô oc piŋ mac hoŋ dôŋ bu ambo ti nem ŋalôm tigeŋ. Yac dati Kilisi ndê ŋandô tigeŋ, ma Ŋalau tigeŋ mbo yac tigeŋ-tigeŋ neŋ ŋalôm. Ma tu Anötö kêgalêm mac sa awhiŋ yac-ŋga, dec yac hoŋ taŋkwê mwasiŋ atu tigeŋ. Tam akiŋ Pômdau tigeŋ, dakêŋ whiŋ yom ŋandô tigeŋ, ma busaŋgu tigeŋ piŋ yac hoŋ dôŋ tam damiŋ Yisu Kilisi. Anötö tigeŋ ti yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga hoŋ Damaŋ, ma iŋ gêm gôliŋ yac. Iŋ mbo yac hoŋ ŋalôm, ma puc yac dôŋ bu dakôm iŋ ndê gweleŋ.

Kilisi kêmwasiŋ yac tu bu dapo gôlôwac dabuŋ sa-ŋga

Ma Anötö kêmwasiŋ yac tigeŋ-tigeŋ ŋa mwasiŋ ŋalôm-ŋga tidau-tidau, tôm Kilisi gic sam têŋ yac ŋambwa. Tôm Anötö ndê yom daŋ, naŋ sêto yêc bocdec bu:

  • Iŋ ku ndê ŋacyo dulu ma wê ŋac gitôm lau gapocwalô-ŋga, goc pi lôlôc gi ma kêmwasiŋ lau ŋa gêŋ ŋayham-ŋayham, naŋ kêŋ têŋ ŋac ŋambwa.
[BW 68:18]

Yom dau sôm bu iŋ pi lôlôc gi, dec whê sa bu iŋ sip nom meŋ muŋ. 10 Ma iŋ ŋgac tigeŋ dinaŋ, naŋ sip nom meŋ, naŋ mbu pi lôlôc gi mbo gameŋ ŋamata-ŋga andô yêc undambê, tu bu nem gôliŋ gêŋ hoŋ ma êmwasiŋ iŋ ndê lau hoŋ êŋlêc.

11 Ma bocdinaŋ iŋ kêyaliŋ iŋ ndê lau ŋatô sa sêti aposel, ŋatô sêti propet, ŋatô sêti lau aheŋ-ŋga, ŋatô sêti ŋacsakiŋ, ma ŋatô bu sêndôhôŋ Anötö ndê mêtê. 12 Iŋ kêmwasiŋ ti kêyaliŋ ŋac sa bu sêndôhôŋ ma sêpuc Anötö ndê lau dabuŋ dôŋ e ŋac hoŋ sêkôm sakiŋ tidau-tidau tu bu sêpo gôlôwac dabuŋ, naŋ sêti Kilisi ndê ŋandô, naŋ sa-ŋga. 13 Ma yac hoŋ dakôm neŋ sakiŋ tidau-tidau e yac neŋ dakêŋ whiŋ ti gauc taŋyalê Anötö ndê Atu-ŋga êŋsôwec tiatu ma piŋ yac hoŋ dôŋ pitigeŋ. Ma ŋalêŋ dinaŋ yac oc dati lau gwalam akwa dakêŋ whiŋ-ŋga ma dasa neŋ lêŋ gitêŋ eŋ tôm Kilisi dau.

14 Ma bocdinaŋ yac oc dambo datôm balêkoc tiyham dom. Ma lau naŋ sêndôhôŋ yom tasaŋ ma sêŋsalê lêŋ bu sêtim yac ma sêkôm yac neŋ dakêŋ whiŋ tisac, naŋ oc sêtôm dom bu sêkôm yac atac lu-lu tôm gakoc naŋ mbu kêyôc, me agatê naŋ gwêc ŋampoŋ kêŋiŋ gi ma meŋ. 15 Magoc yac oc dati lau naŋ dalhac ŋaŋga ma dasap yom ŋandô ti mêtê atac whiŋ-ŋga dôŋ eŋ. Ma dakôm gêŋ hoŋ datôm lau gwalam akwa naŋ dasap yac neŋ ŋagôlôŋ tigeŋ, naŋ Kilisi dôŋ. 16 Bu iŋ dau piŋ yac hoŋ dôŋ dati iŋ ndê ŋandô, ma kêmwasiŋ yac tigeŋ-tigeŋ tu bu danem akiŋ asidôwai-ŋga ma dasap mêtê atac whiŋ-ŋga dôŋ. Ma ŋalêŋ dinaŋ gôlôwac dabuŋ oc êŋsôwec tiatu-tiatu ndi.

Dasa neŋ lêŋ tiwakuc

17 Tu dinaŋ-ŋga dec aö bu wasôm yom têŋ mac wanem Pômdau aŋgô, ma wakac mac bu ambu atêŋ lêŋ akwa tiyham dom. Ambo atôm lau naŋ daŋgasuŋ sambuc ŋawaê ŋayham ma sêsap gauc ti lêŋ ŋandô mba-ŋga dôŋ ŋapaŋ, naŋ dom. 18 Ŋasec kôm ŋac si gauc ahuc. Ma sêsa lêŋ gauc mbasi-ŋga tu ŋac si ŋalôm ŋadandi-ŋga, dec kalhac ŋac ahuc bu sêtap Anötö ndê lêŋ sêndöc tali-ŋga sa dom. 19 Ŋac maya dau daŋ dom, ma sêkêŋ dau sambuc têŋ lêŋ ŋalôm ŋagalac-ŋga. Ŋac si ŋalôm kac ŋac bu sêkôm mêtê ŋadômbwi tidau-tidau ŋapaŋ, ma ŋac atac whiŋ awa ti wapa hôc gêlêc.

20 Magoc têŋ ndoc mac aŋgô ŋawaê ŋayham pi Kilisi, naŋ sêndôhôŋ mac bu asa lêŋ kaiŋ dinaŋ dom. 21 Mac aŋgô yom pi Yisu ma akêŋ whiŋ iŋ, ma sêndôhôŋ mac sêŋkuc yom ŋandô naŋ ŋahu yêc iŋ. 22 Sêndôhôŋ mac su bu ahu lêŋ ŋalôm akwa-ŋga naŋ muŋ-ŋga asa ambo, naŋ siŋ. Bu lêŋ dau kêgilí mac bu asa lêŋ tasaŋ ŋalôm ŋagalac-ŋga, naŋ kôm mac nem lêŋ ambo-ŋga tisac, ma ac waê bu andiŋam. 23 Ma sêndôhôŋ mac bu aŋkuc gauc wakuc naŋ Anötö ndê Ŋalau kêŋ sip nem ŋalôm, dec asa nem lêŋ tiwakuc. 24 Asa lêŋ ŋalôm wakuc-ŋga tôm mac asôc nem ŋakwê wakuc sa. Anötö dau kêŋ ŋalôm wakuc têŋ yac, naŋ iŋ kêmasaŋ tu bu datôm iŋ dau, ma taŋkuc iŋ ndê yom ŋandô ti dasa neŋ lêŋ dabuŋ ma gitêŋ eŋ.

25 Tu dinaŋ-ŋga ahu yom tasaŋ hoŋ siŋ, ma asôm yom ŋandô eŋ awhiŋ daôm. Bu yac hoŋ dambo datôm Kilisi ndê ŋandô tigeŋ, ma yac bu taŋsau neŋ asidôwai, dec oc seŋ yac neŋ lêŋ dapiŋ dauŋ dôŋ-ŋga popoc. 26 Mac bu atac ŋandê, naŋ ayob daôm bu akôm sac dom. Yom atac ŋandê-ŋga bu lhac mac ŋasawa, naŋ amasaŋ têŋ acsalô dau dinaŋ, muŋ su naŋ ac ndi sip. 27 Akêŋ ŋasawa têŋ Sadaŋ bu êntôm mac dom. 28 Am asa naŋ gêm kaŋ gêŋ, naŋ hu siŋ ma kôm gweleŋ ŋayham ŋa amam bu nem daôm sa, ma nem lau naŋ sêpônda dau, naŋ sa sêwhiŋ.

29 Ayob nem whamsuŋ têŋ yom sac-sac hoŋ. Asôm yom ŋayham eŋ, naŋ tôm bu nem asidôwai sa ma puc ŋac dôŋ, ma mac nem yom oc êmwasiŋ lau naŋ sêŋgô. 30 Ayob daôm bu asa lêŋ gitêŋ ti dabuŋ eŋ, bu akêŋ ŋawapac têŋ Ŋalau Dabuŋ dom. Bu Anötö kêŋ ndê Ŋalau dau têŋ mac ti nem ŋadalô, bu tôc asê bu mac ati iŋ ndê, ma bu wê mac asa nem lêŋ gitêŋ ti dabuŋ eŋ, e iŋ kôc mac sa têŋ bêc ŋambu-ŋga, awhiŋ lau hoŋ naŋ iŋ gêmlhi ŋac su sêti iŋ ndê. 31 Yom dalic dauŋ sac-ŋga, yom atac ŋandê-ŋga, mêtê dali dauŋ sa ti dasôm dauŋ-ŋga, ma yom datigasec lau-ŋga, mêtê kaiŋ dinaŋ hoŋ naŋ ahu siŋ sambuc. 32 Ma ambo ti atac whiŋ nem asidôwai hoŋ, ma tamwalô ŋac ti anem ŋac sa. Ma asuc sac naŋ asidôwai bu sêkôm têŋ mac, naŋ kwi, tôm Anötö suc mac nem sac kwi tu Kilisi-ŋga.

Copyright information for `BUK