Galatians 2

Lau aposel Jerusalem-ŋga sêkôc Pol sa

1Yala 14 giŋga su goc gapi Jerusalem ga tiyham, ma gakôc Banabas lu Taitus sêwhiŋ aö. 2Anötö dau hoc yom daŋ asê têŋ aö ma kac aö, dec gapi Jerusalem ga têŋ ndoc dinaŋ. Ma ŋawaê ŋayham naŋ gahoc asê têŋ †lau gameŋ apa-ŋga, naŋ aö gawhê sa yêc Jerusalem. Aö gawhê sa têŋ lau hoŋ dom, magoc gawhê sa têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga si lau bata. Aö gatec bu lau sêpu gweleŋ naŋ gakôm, me sêsôm bu aö gakôm ŋambwa, ma tu dinaŋ-ŋga dec gawhê dauŋ sa têŋ ŋac lau dau. 3Ŋac sêŋyalê bu Taitus naŋ whiŋ aö têŋ têm dinaŋ, iŋ ŋgac Grik-ŋga. Magoc sêkac yac bu asê iŋ ndê ŋamlic ŋatô êŋkuc lau Israel-ŋga si pwac naŋ dom.

4Yom hoŋ dinaŋ hôc asê, ŋahu bu lau ŋatô sêŋsau bu sêti yac mba asidôwai ma sêmeŋ sêmbo sêwhiŋ yac bu sêtip lêŋ ti sakiŋ naŋ yac andôhôŋ têŋ lau gameŋ apa-ŋga. Yisu Kilisi kêgapwêc yac su yêc sakiŋ yomsu-ŋga, magoc ŋac lau tasaŋ dinaŋ sêkôm bu sêkac yac kwi ma aŋkuc lêŋ yomsu-ŋga tiyham atôm lau akiŋ ŋambwa. 5Tigeŋ yac alhac ŋaŋga ma asôc ŋac ŋapu daŋ dom, ŋahu bu yac atac whiŋ bu mac lau Galesia-ŋga aŋyalê yom ŋandô pi ŋawaê ŋayham, ma asap dôŋ ŋapaŋ.

6Aö kayalê bu Anötö toc ŋamalac daŋ sa hôc gêlêc daŋ su dom. Tu dinaŋ-ŋga dec gahêgo dauŋ dom têŋ ndoc naŋ gawhê dauŋ sa têŋ lau naŋ gôlôwac dabuŋ Jerusalem-ŋga sêtoc sa sêti ŋac si lau bata. Ma ŋac sêsôm yom daŋ bu sêmatôc ŋawaê ŋayham naŋ gam yêc lau apa si gameŋ, naŋ dom. 7Mba! Ŋac sêlic bu Anötö kêŋ ŋawaê ŋayham sip aö amaŋ bu wahoc asê têŋ lau naŋ lau Israel dom, tôm iŋ kêŋ sip Pita amba bu hoc asê têŋ lau Israel-ŋga. 8Bu Anötö kêŋ ŋaclai têŋ Pita ma kêyaliŋ iŋ sa ti lau Israel-ŋga si aposel, ma kêŋ ŋaclai têŋ aö bocdinaŋ, ma kêyaliŋ aö sa gati lau gameŋ apa-ŋga si aposel. 9Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga yêc Jerusalem sêtoc Jems, Pita ma Jon sa sêti ŋac si ŋagôlôŋ. Ma têŋ ndoc lau tö dinaŋ sêlic bu aö gatap Anötö ndê mwasiŋ sa su, dec sêkam alu Banabas tu bu sêtôc asê bu ŋac sêkôc alu ti alu mba yom sa. Ma ŋac si ŋalôm pitigeŋ bu yac akôm gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga awhiŋ lau gameŋ apa-ŋga, ma ŋac sêkôm sêwhiŋ lau Israel-ŋga. 10Ŋac sêndac gêŋ tigeŋ, naŋ bu yac gauc nem ŋac si lau naŋ sêpônda dau. Ma gêŋ dau aö gauc gêm tidôŋ su bu wakôm.

Pol sôm Pita yêc malac Antiok

11Tiŋambu aö gambo malac Antiok, ma Pita meŋ mbo malac dau whiŋ. Magoc malô aö galic yêc awê bu iŋ kôm gêŋ daŋ, naŋ so yom ŋandô ŋawaê ŋayham-ŋga. Ma tu dinaŋ-ŋga dec aö gasôm yom sêmbalaŋ-ŋga solop têŋ iŋ. 12Bu têŋ ndoc iŋ hôc asê Antiok tiwakuc, naŋ iŋ kôm mêtê solop. Iŋ ndöc ti gêŋ gêŋ whiŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga naŋ lau Israel dom, dec tôc asê bu iŋ hêgo dau tu Moses ndê yomsu-ŋga dom. Magoc tiŋambu lau Israel-ŋga ŋatô naŋ sem gweleŋ sêwhiŋ Jems, naŋ sêhôc asê malac Antiok. Pita kêyalê bu ŋac sêsap Moses ndê yomsu dôŋ ma ŋac bu sêkac lau gameŋ apa-ŋga bu sêŋkuc lau Israel-ŋga si †pwac sêsê lauŋgac ŋamlic ŋatô su-ŋga. Tu dinaŋ-ŋga dec iŋ töc dau ma kêdahiŋ dau su yêc lau naŋ lau Israel dom. Iŋ ndê lêŋ dau iŋ lêŋ giso. 13Ma lau sêkêŋ whiŋ-ŋga Israel-ŋga ŋatô naŋ sêmbo malac Antiok, naŋ sêŋkuc iŋ ma sêsa lêŋ tasaŋ dinaŋ sêwhiŋ, e lêŋ dau hê Banabas kwi whiŋ. 14Têŋ ndoc aö galic bu ŋac si mêtê dau so yom ŋandô ŋawaê ŋayham-ŋga, dec gasôm yom têŋ Pita yêc ŋac hoŋ aŋgô-ŋga bocdec bu, “Am ŋgac Israel-ŋga, magoc têŋ ndoc am mweŋ hôc asê malac Antiok, naŋ am mbo whiŋ lau naŋ lau Israel dom, ma hêgo daôm tu Israel-ŋga si yomsu-ŋga dom. Magoc malô am kac nem ŋalôm kwi ma kôm gitôm am gêlic Moses ndê yomsu gitôm gêŋ atu, ma hu lau dau siŋ ma mbo ahê ŋac. Bocke? Kwahic dec am bu kac lau gameŋ apa-ŋga bu sêsôc lau Israel-ŋga si ŋagôliŋ ŋapu, a?”

Lêŋ tigeŋ yêc bu dati lau gitêŋ, naŋ dakêŋ whiŋ

15Ma aö gasôm têŋ Pita, “Yac lau Israel-ŋga êlêmê dasam lau gameŋ apa-ŋga bu lau sac, bu ŋac sêŋkuc Moses ndê yomsu dom. Magoc hêclu neŋ ŋahu yêc lau gameŋ apa-ŋga dom. Mba. Dinaŋi sêkôc hêclu dambo lau Israel-ŋga naŋ dakôc Moses ndê yomsu, naŋ ŋalôm. 16Magoc yac taŋyalê su bu ŋamalac daŋ oc ti ŋamalac gitêŋ yêc Anötö aŋgô-ŋga tu iŋ kêkuc lêŋ yomsu-ŋga dom. Mba, oc tôm dom. Magoc tu ŋamalac daŋ kêŋ whiŋ Yisu Kilisi-ŋga, dec Anötö gêlic iŋ bu ŋamalac gitêŋ. Seŋ tigeŋ dinaŋ gic lau hoŋ ŋawaê, yac lau Israel-ŋga, ma lau gameŋ apa-ŋga boc-dinaŋ. Taŋkuc lêŋ dakêŋ whiŋ Yisu Kilisi-ŋga tu bu dati lau gitêŋ tu lêŋ dinaŋ-ŋga, ma tu taŋkuc lêŋ yomsu-ŋga lec dom.”

17Kwahic dec yac taŋkuc lêŋ dakêŋ whiŋ Kilisi-ŋga tu bu dati lau gitêŋ-ŋga. Mboe lau ŋatô oc sêsam yac bu lau sac tu yac taŋkuc lêŋ yomsu-ŋga tiyham dom. Magoc yac oc dasôm sake? Lêŋ dakêŋ whiŋ Kilisi-ŋga kêŋ ŋasawa têŋ yac tu dakôm sac-ŋga, a? Aö wasôm, mba andô! 18Muŋ-ŋga aö kasahê bu wati ŋgac gitêŋ tu kakuc yomsu-ŋga, magoc kwahic dec gahu lêŋ dau siŋ su. Aö bu wambu wandi wasôc yomsu ŋapu tiyham, dec oc tôc gêŋ tigeŋ asê têŋ aö, naŋ bu aö ŋgac kagilì yomsu-ŋga. 19Bu sakiŋ yomsu-ŋga tôc asê têŋ aö bu gawêkaiŋ seŋ wambac ndu-ŋga, ma bocdinaŋ dec aö taŋkwê lêŋ yomsu-ŋga bu nem aö sa tiyham lec dom. Yomandô. Aö gahu lêŋ yomsu-ŋga siŋ, tu bu wanem akiŋ Anötö tôm aneŋ bêc hoŋ wambo taŋli-ŋga. Anötö dau piŋ aö dôŋ gam damiŋ Kilisi gitôm gambac ndu pi a gicso dau gawhiŋ iŋ. 20Ma kwahic dec aneŋ ŋahu gambo taŋli-ŋga sip aö dauŋ dom, magoc gambo taŋli tu Kilisi naŋ tisa mbo tali tiyham ma mbo aneŋ ŋalôm naŋ-ŋga. Ma tôm bêc hoŋ naŋ wambo taŋli wambo nom lec, naŋ wasa lêŋ tigeŋ bocdec bu, wakêŋ whiŋ Anötö Atu naŋ tac whiŋ aö ma kêŋ dau tu aö-ŋga. 21Aö galic Anötö ndê mwasiŋ gitôm gêŋ ŋambwa dom. Mba. Ŋahu bu ŋamalac daŋ gitôm dom bu ti ŋamalac gitêŋ tu iŋ kêkuc yomsu-ŋga. Bu bocdinaŋ, dec Kilisi ndê mbac ndu naŋ oc ŋahu mbasi.

Copyright information for `BUK