Galatians 6

Lêŋ ŋayham ŋatô

1O asidôwai, mac bu aŋyalê bu mac nem daŋ kôm sac, dec mac lau naŋ Ŋalau Dabuŋ gêm gweleŋ ŋaŋga yêc nem ŋalôm, naŋ aŋsahê bu anem iŋ sa. Akôm lêŋ malô eŋ têŋ iŋ, e iŋ nem dau kwi ma sa Pômdau ndê lêŋ tiyham. Magoc ayob daôm bu lêtôm tap mac sa whiŋ dom. 2Dahôc asidôwai si ŋawapac dawhiŋ ŋac, ma ŋalêŋ dinaŋ yac oc dakôm Kilisi ndê yomsu atac whiŋ asidôwai-ŋga ŋandô sa. 3Bu asa naŋ toc dau sa bu iŋ ŋamalac tiwaê hôc gêlêc ndê asidôwai su, naŋ kêsau dau. Iŋ ŋamalac waêmba. 4Anem dôhôŋ daôm nem lêŋ pi asidôwai ŋatô si lêŋ tu bu apo daôm sa-ŋga dom. Mba. Mac tigeŋ-tigeŋ akôm gweleŋ bocke naŋ Anötö kêŋ sip mac amam, naŋ ŋapep eŋ, dec oc ti mac nem ŋahu apo daôm sa-ŋga. 5Bu Anötö gic sam gweleŋ ti sakiŋ tidau-tidau têŋ yac tigeŋ-tigeŋ bu dawêkaiŋ, ma bocdinaŋ dakôc sa tôm ndi, ma dakôm ŋapep.

6Asa naŋ bu ndöc ŋamalac daŋ ŋapu tu êndôhôŋ Anötö ndê yom-ŋga, naŋ goc êmwasiŋ iŋ ndê kêdôhôŋwaga dau ŋa gêŋ ŋayham-ŋayham ŋatô ndic ŋawaê.

Anötö oc kêŋ ŋagêyô têŋ lau êŋkuc ŋac si mêtê têŋtêŋ

7Akôc gauc ŋapep pi yom dindec. Mac atôm dom bu aŋsau Anötö ma asiŋ gêŋ daŋ têŋ iŋ. Mba! Bu gêŋ ŋandô naŋ datap sa yêc yac neŋ ôm, naŋ kêkuc gêŋ ŋawhê naŋ dasô muŋ. 8Am bu kôm mêtê êŋkuc lêŋ ŋalôm akwa-ŋga, naŋ gitôm am sô gêŋ ŋawhê sac yêc ôm, ma am oc tap ŋandô sac sa. Am oc niŋam tu ŋalôm akwa-ŋga. Magoc am bu kôm mêtê êŋkuc Ŋalau Dabuŋ ndê atac whiŋ, naŋ gitôm am sô gêŋ ŋawhê ŋayham. Ma am oc tap ŋandô ŋayham sa bocdec bu, Ŋalau dau oc kêŋ am ndöc tamli ŋapaŋ.

9Yac dakôm mêtê ŋayham dasiŋ su, ma lic ŋakam dom. Yac bu dahu siŋ dom, dec oc datap ŋandô ŋayham sa tôm ŋandoc. 10Tu dinaŋ-ŋga têm hoŋ naŋ Anötö kêŋ têŋ yac, naŋ dakôm mêtê ŋayham têŋ lau hoŋ. Ma dakôm hôc gêlêc têŋ lau sêkêŋ whiŋ Kilisi-ŋga.

Yac datiwakuc iŋ gêŋ atu

11Alic yom ŋalhô atu-tu dindec naŋ aö dauŋ amaŋ gato têŋ mac.

12Lau naŋ sêkac mac bu asôc yomsu sêsê ŋamlic-ŋga ŋapu, naŋ sêkôm gêŋ dau ŋahu bu sêtec bu sêtap kisa sa tu Kilisi ndê a gicso-ŋga. Ŋac atac whiŋ bu lau Israel-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Kilisi dom, naŋ sêlic ŋac ŋayham. 13Bu ŋac lau dau sêsôc yomsu sêsê ŋamlic-ŋga ŋapu su, magoc ŋac sêŋkuc Anötö ndê yomsu ŋatô hoŋ dom. Ŋac sêkac mac bu aŋkuc yomsu sêsê ŋamlic-ŋga, tu bu sêtoc dau sa pi gêŋ naŋ sêkôm têŋ mac nem ŋamlic-ŋga ŋambwa.

14Magoc aö oc watoc dauŋ sa pi gêŋ tigeŋ, naŋ gêŋ atu naŋ Pômdau Yisu Kilisi kôm têŋ ndoc iŋ mbac ndu pi a gicso dau. Bu gêŋ dau gêm aö sa bu wahu mêtê ti lêŋ nom-ŋga hoŋ siŋ, tôm aö gac pi a gicso gi. Ma ŋalêŋ dinaŋ tôm aö dauŋ gambac ndu pi a gicso dau gawhiŋ. 15Mac lau naŋ sêsê mac nem ŋamlic ŋatô su, ma mac lau naŋ sêsê mac dom, aŋyalê bu gêŋ dau iŋ gêŋ ŋambwa. Gêŋ atu tigeŋ bocdec yêc, naŋ bu dati lau wakuc tu Yisu Kilisi-ŋga. 16Pômdau ndê yom malô ti tawalô têŋ mac hoŋ naŋ aŋkuc ŋagôliŋ wakuc dindec. Mac atôm Anötö ndê lau Israel-ŋga wakuc.

17Aö gatec bu ŋamalac daŋ kêŋ ŋawapac têŋ aö pi yom kaiŋ dindec tiyham. Lau sic aö ma sêkêŋ gôc daêsam têŋ aö tu kakuc Yisu-ŋga, naŋ whê aö sa bu iŋ ndê ŋgac akiŋ.

18O aneŋ asidôwai. Mwasiŋ akêŋ yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi puc mac gatôm dôŋ. Yomandô.

Copyright information for `BUK