John 1

Yisu Kilisi Ŋahu

1Têŋ têm ŋamata-ŋga nom sambuc dindec mbasi, naŋ Yisu naŋ dasam bu Yom Dau, iŋ mbo. Iŋ mbo whiŋ Anötö, ma iŋ Anötö dau. 2Iŋ mbo whiŋ Anötö têŋ têm ŋamata-ŋga. 3Gêŋ hoŋ naŋ yêc, naŋ iŋ dau kêŋ, ma gêŋ daŋ hôc asê ŋa lêŋ daŋ dom. 4Yac neŋ dambo taŋli ŋahu iŋ dau, ma iŋ dau ti ŋamalac nom-ŋga si Ŋawê. 5Ŋawê dau pô gameŋ ŋasec, ma ŋasec gitôm dom bu kôm ŋawê dau ahuc.

6Anötö kêkiŋ ŋgac aheŋ-ŋga daŋ meŋ, naŋ ndê ŋaê Jon. 7Iŋ meŋ bu hoc yom ŋandô asê pi Ŋawê dau, tu bu lau hoŋ naŋ sêŋgô iŋ ndê yom, naŋ sêkêŋ whiŋ Ŋawê dau. 8Jon iŋ Ŋawê dau dom, tigeŋ iŋ meŋ bu hoc yom asê pi Ŋawê ŋandô dau, naŋ oc meŋ êŋkuc iŋ bu pô ŋamalac hoŋ.

10Nom sambuc dindec Anötö kêŋ ŋa iŋ, tigeŋ têŋ ndoc iŋ hôc asê, naŋ lau nom-ŋga sêŋyalê iŋ dom. 11Iŋ ti nom sambuc dindec ŋadau, magoc têŋ ndoc iŋ meŋ, naŋ iŋ ndê lau Israel-ŋga sêkôc iŋ sa dom. 12Magoc lau hoŋ naŋ sêkôc iŋ sa, ma sêkêŋ whiŋ iŋ, naŋ Anötö gêlic ŋayham ma kôc ŋac sa sêti iŋ ndê balêkoc. 13Sêti iŋ ndê balêkoc ŋa lêŋ tôm lau nom-ŋga si lêŋ sêkwê balêkoc asê-ŋga dom, me tu ŋamalac dau si gauc gêm me atac whiŋ-ŋga dom. Mba! Anötö dau kôm ŋac sêtiwakuc dec sêti iŋ ndê balêkoc.

14Iŋ naŋ dasam bu Yom Dau sip nom meŋ ti ŋamalac, ma mbo whiŋ yac. Iŋ meŋ akêŋ Damba Anötö, ma Damba ndê mwasiŋ ti yom ŋandô gêm iŋ ahuc. Iŋ Anötö ndê Atu tigeŋ, dec wêkaiŋ ŋaclai ti ŋawasi atu, ma yac alic iŋ ndê ŋaclai ti ŋawasi dau, naŋ su. 15Jon hoc yom asê pi iŋ gwanaŋ su bocdec bu, “Ŋgac daŋ oc êŋkuc aö, naŋ hôc gêlêc aö su, ŋahu bu iŋ mbo wandêc su mbo.” Ma têŋ ndoc iŋ hôc asê, naŋ Jon sôm bu, “Iŋ ŋgac dau dinaŋ dec gahoc yom asê pi iŋ gwanaŋ su.”

16Muŋ-ŋga Anötö kêmwasiŋ lau Israel-ŋga ŋa yomsu naŋ iŋ kêŋ têŋ Moses. Magoc kwahic dec Yisu Kilisi meŋ, ma Anötö ndê mwasiŋ gêm iŋ ahuc sambuc, dec yac hoŋ datap mwasiŋ ti yom ŋandô sa hôc gêlêc su, yêc Yisu. 18Ŋamalac daŋ gêlic Anötö su dom. Magoc iŋ ndê Atu tigeŋ Yisu †Kilisi, naŋ mbo kêpiŋ Anötö dau, iŋ dau iŋ Anötö, naŋ sip nom meŋ ti ŋamalac, ma whê Damba Anötö sa têŋ yac, dec taŋyalê iŋ.

Lau sêndac bata Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga

19Têŋ ndoc Jon kêku lau mbo, naŋ lau bata Israel-ŋga sêŋkiŋ †dabuŋsiga ŋatô ti lau †Liwai ŋatô akêŋ Jerusalem sêtêŋ iŋ si, ma sêndac iŋ bu, “Am asa?” Jon sêc yom daŋ ahuc dom, iŋ sôm yom yêc awê bu, “Aö †Mesaya dom.” 21Dec ŋac sêndac iŋ, “Bocdinaŋ dec am asa? Am Elaija, a?” Ma iŋ sôm, “Mba!” Goc sêndac, “Am propet gitôm Moses naŋ Anötö gic bata bu êŋkiŋ meŋ, a?” Ma iŋ sôm, “Mba!” 22Bocdinaŋ sêsôm têŋ iŋ, “Dec sôm daôm asê têŋ yac bu am asa. Yac bu akêŋ ŋawaê têŋ lau naŋ sêŋkiŋ yac ameŋ naŋ.” 23Jon ô ŋac si gêndac ŋa propet Aisaya ndê yom daŋ, ma sôm, “Ŋamalac naŋ ta yom yêc gameŋ sawa bu, ‘Amasaŋ Pômdau ndê seŋ tisolop,’ naŋ aö dauŋ dec.”

24Lau Palêsai ŋatô sêmbo sêwhiŋ lau naŋ lau bata sêŋkiŋ sêtêŋ Jon si. 25Sêŋgô Jon ndê yom dau, dec sêndac iŋ bocdec bu, “Am daôm sôm bu am Mesaya dom, ma bu am Elaija dom, ma propet atu dau dom. Ma bocke dec am kêku lau mbo?” 26Ma Jon sôm, “Aö dec kaku lau ŋa bu, magoc ŋgac daŋ oc êŋkuc aö, naŋ hôc gêlêc aö su. Aö dec ŋgac ŋambwa, gitôm dom bu wati iŋ ndê ŋgac akiŋ bu waŋgapwêc iŋ ndê atapa ŋawalô. Ŋgac dau kwahic dec mbo mac ŋalhu, magoc mac aŋyalê iŋ dom.”

28Jon kêku lau mbo malac daŋ ŋaê Betani, naŋ yêc Bu Jordan ŋadaŋga mbu têŋ ac pi-ŋga. Ma gêŋ hoŋ dinaŋ hôc asê yêc gameŋ dinaŋ.

Yisu iŋ Anötö ndê Domba

29Bêc daŋ tiyham ma Jon gêlic Yisu kêsêlêŋ têŋ iŋ meŋ, ma sôm, “Alic ŋgac dê! Iŋ †Anötö ndê Domba, naŋ Anötö kêŋ bu kôc ŋamalac si sac su. 30Iŋ ŋgac dau naŋ aö gasôm yom pi iŋ muŋ su, bu ŋgac daŋ oc êŋkuc aö meŋ, naŋ hôc gêlêc aö su, bu iŋ mbo wandêc su mbo. 31Muŋ-ŋga aö dauŋ neŋ gauc sa pi iŋ dom, tigeŋ kwahic dec aö gameŋ kaku lau ŋa bu, tu bu watôc iŋ asê têŋ lau Israel-ŋga.” 32Jon sôm yom dinaŋ su, goc gic têku yom ma whê yom sa bocdec bu, “Yomandô. Muŋ-ŋga aö dauŋ neŋ gauc sa pi iŋ dom, tigeŋ Anötö naŋ kêkiŋ aö bu waŋku lau ŋa bu, naŋ sôm têŋ aö bu, ‘Am oc lic Ŋalau Dabuŋ sip têŋ ŋgac daŋ meŋ. Ma ŋgac dau dinaŋ oc êŋku lau ŋa Ŋalau Dabuŋ.’ Tiŋambu aö galic Ŋalau Dabuŋ gêm balusi aŋgô ma sip akêŋ undambê têŋ ŋgac dindec meŋ ma mbo whiŋ iŋ. 34Aö tanôŋ galic gêŋ dinaŋ hôc asê ŋgac dau su, ma tu dinaŋ-ŋga kwahic dec gahoc yom asê pi iŋ, ma gasôm asê têŋ mac bu iŋ Anötö ndê Atu.”

Yisu ndê ŋgacsêŋomi ŋamata-ŋga

35Ŋagalaŋsê Jon mbo bu dau ŋadali ma iŋ ndê †ŋgacsêŋom lu sêmbo sêwhiŋ iŋ. 36Yisu kêsêlêŋ meŋ, ma Jon tahê iŋ ma sôm, “Kec, Anötö ndê Domba dê.” 37Têŋ ndoc ŋgacsêŋom lu sêŋgô Jon ndê yom dinaŋ, naŋ sêhu iŋ siŋ ma sêŋkuc Yisu. 38Yisu kac dau kwi ma gêlic bu iŋlu sêŋkuc iŋ, dec ndac, “Bocke dec amlu aŋkuc aö?” Goc iŋlu sêsôm, “Rabai, am yêc nde?” (Ŋaê †Rabai danem kwi bu ‘Kêdôhôŋ-waga.’ ) 39Ma iŋ sôm, “Ameŋ ma alic.” Goc iŋlu sêŋsêlêŋ sêwhiŋ iŋ si, ma sêlic gameŋ naŋ iŋ yêc. Sêhôc asê têŋ telha, acgatu gitôm 4 kilok, ma bocdinaŋ dec sêmbo sêwhiŋ iŋ.

40Ŋgac lu naŋ sêŋgô Jon ndê yom ma sêŋkuc Yisu, naŋ si daŋ iŋ Andru, Saimon Pita ndê asi. 41Ŋagahô iŋ gi tap dôwa Saimon sa, ma sôm têŋ iŋ, “Yac atap †Mesaya sa su.” (Yom Mesaya dau danem kwi bu Kilisi.) 42Goc iŋ wê Saimon s a têŋ Yisu gi. Yisu tahê iŋ ma sôm, “Am Saimon, Jon ndê atu. Kwahic dec aö wasam am bu Kepas.” (Ŋaê dau
1:42Ŋaê ‘Kepas’ naŋ Yisu kêŋ têŋ Pita, iŋ Yom †Hibru daŋ, naŋ danem kwi bu ‘hoc.’ Alic Yisu ndê yom yêc Mat 16:18.
sem kwi sip Yom Grik bu Pita.)

Yisu kêgalêm Pilip lu Natanael sa

43Têŋ ŋagalaŋsê Yisu tisa ma gi tap ŋgac daŋ ŋaê Pilip sa. Pilip iŋ ŋgac akêŋ malac Betsaida yêc gameŋ Galili-ŋga. Malac dau Pita lu Andru si malachu whiŋ. Yisu gauc gêm bu têŋ Galili ndi, dec sôm têŋ Pilip, “Mweŋ êmkuc aö.” 45Goc Pilip gi tap ŋgac daŋ ŋaê Natanael sa, ma sôm têŋ iŋ bu, “Mesaya naŋ Moses ti lau propet sêto yom pi iŋ muŋ su, naŋ yac atap iŋ sa su. Iŋ Josep ndê atu Yisu akêŋ malac Nasaret.” 46Natanael ŋgô su goc ndac, “Nasaret? Gêŋ ŋayham bocke oc meŋ akêŋ malac ŋambwa dinaŋ?” Dec Pilip sôm, “Mweŋ ma lic.”

47Yisu gêlic Natanael têŋ iŋ meŋ, ma sôm yom pi iŋ bocdec bu, “Yomandô! Iŋ ŋgac Israel-ŋga naŋ yom tasaŋ daŋ yêc iŋ ndê ŋalôm dom.” 48Dec Natanael ndac iŋ, “Am kêyalê aö ŋalêŋ bocke?” Ma Yisu sôm têŋ iŋ, “Pilip mbwêc am dom eŋ, ma aö galic am ndöc a atu daŋ ŋahu.” 49Natanael ô yom ma sôm, “Kêdôhôŋwaga, am Anötö ndê Atu. Am yac lau Israel-ŋga mba Kiŋ.” 50Ma Yisu ô yom ma sôm têŋ iŋ, “Aö gasôm bu galic am yêc a daŋ ŋahu ma tu dinaŋ-ŋga dec am kêŋ whiŋ. Am oc lic gêŋ atu-tu hôc gêlêc iŋ dinaŋ su.” 51Ma iŋ gic têku yom ma sôm, “Yom ŋandô aö wasôm têŋ mac. Tiŋambu mac oc alic undambê kac sa, ma †Ŋamalac ndê Atu oc ti seŋ bu Anötö ndê aŋela sêsip sêpi-ŋga.”

Copyright information for `BUK