John 10

Yom gôliŋ pi ŋgac yob domba-ŋga

Ma Yisu sôm, “Yom ŋandô aö wasôm têŋ mac, bu ŋgac naŋ sôc domba si tuŋlôm yêc gatam dom, magoc kêgilì tuŋ bambaliŋ bu sôc ndi, naŋ ŋgac kaŋ-nda. Magoc ŋgac naŋ sôc domba si tuŋlôm yêc gatam solop, naŋ ŋgac yob domba-ŋga ŋandô. Ŋgac naŋ yob gatam oc lêc gatam su têŋ iŋ, ma domba sêŋyalê iŋ awha. Iŋ oc ta domba tigeŋ-tigeŋ si ŋaê, ma wê ŋac sêsa sêndi. Têŋ ndoc iŋ kôc iŋ ndê domba hoŋ sêsa si, naŋ iŋ kêsêlêŋ muŋ ma ŋac sêŋkuc iŋ, bu ŋac sêŋyalê iŋ awha. Tigeŋ ŋac oc sêŋkuc ŋgac apa daŋ dom. Mba! Ŋac oc sêlhö bambaliŋ yêc iŋ, bu sêŋyalê iŋ awha dom!” Yisu sôm yom gôliŋ dinaŋ, magoc ŋac sêŋyalê iŋ ndê yom ŋahu dom.

Yisu iŋ gatam domba-ŋga

Bocdinaŋ Yisu sôm tiyham, “Yom ŋandô aö wasôm têŋ mac! Aö gatôm gatam tu domba sêsôc si tuŋlôm sêndi-ŋga. Kêdôhôŋwaga tasaŋ hoŋ naŋ sêhôc asê sêmuŋ aö, naŋ lau kaŋ. Magoc domba sêkêŋ daŋga ŋac dom. Aö gatam, ma domba naŋ sêsôc yêc aö, naŋ oc sêtap Anötö ndê mwasiŋ nem ŋac si-ŋga sa. Ŋac oc sêsôc sêsa, ma sêtap gêŋ sêneŋ-ŋga ŋayham sa. 10 Ŋgac kaŋ meŋ bu nem kaŋ ti ndic ndu ma seŋ popoc. Iŋ ndê gweleŋ dau dinaŋ. Tigeŋ aö gameŋ bu wamasaŋ lêŋ bu lau sêtap Anötö ndê mwasiŋ sêndöc tali-ŋga sa, ma mwasiŋ dau oc êŋsalê ŋac ahuc.”

Yisu iŋ Ŋadau yob domba-ŋga ŋayham

11 “Aö ŋgac wayob domba-ŋga ŋayham. Ŋgac yob domba-ŋga ŋayham oc kêŋ dau sambuc e nditôm iŋ mbac ndu bu nem iŋ ndê domba sa. 12 Magoc ŋgac naŋ yob domba tu tap ŋaôli sa-ŋga, naŋ gitôm ŋgac naŋ yob dau ndê domba, naŋ dom. Iŋ bu lic giam sac daŋ meŋ, dec iŋ oc hu domba siŋ ma lhö ndi. Goc giam sac oc seŋ domba ma sêlhö bambaliŋ. 13 Ŋgac dinaŋ oc lhö ndi, bu iŋ gêm gweleŋ tu awa-ŋga ŋambwa, ma hêgo dau tu domba-ŋga dom.

14 “Aö ŋgac wayob domba-ŋga ŋayham. Gitôm Damaŋ kêyalê aö, ma aö kayalê Damaŋ, bocdinaŋ aö kayalê aneŋ domba, ma aneŋ domba sêŋyalê aö. Ma wakêŋ dauŋ sambuc e nditôm wambac ndu bu wanem ŋac sa. 16 Ma aneŋ domba ŋatô sêmbo, naŋ sêmbo sêwhiŋ domba toŋ dindec dom. Aö wandic ŋac sa sêmeŋ sêmbo sêwhiŋ domba dindec, ma ŋac oc sêti toŋ tigeŋ. Ŋac si ŋadau tigeŋ aö dec wayob ŋac, ma ŋac hoŋ oc sêkêŋ daŋga aö awhaŋ.

17 “Damaŋ tac whiŋ aö, bu aö wakêŋ dauŋ gacgeŋ wambac ndu, ma tiŋambu aö watisa tiyham. 18 Ŋamalac daŋ oc kôc taŋli ŋahu su yêc aö dom. Aö dauŋ oc wahu taŋli ŋahu siŋ tôm aö dauŋ atac whiŋ. Anötö kêŋ ŋaclai têŋ aö bu aö dauŋ wahu siŋ, ma bu aö dauŋ wakôc sa tiyham. Damaŋ gic atu yom dau dinaŋ.”

19 Lau bata Israel-ŋga sêŋgô yom dinaŋ ma sêwhê dau kôc ti sêseŋ dandi tiyham. 20 Lau daêsam sêsôm, “Ŋalau sac daŋ mbo iŋ ndê ŋalôm ma kôm iŋ ndê gauc timboloc. Aŋgô iŋ ndê yom dom!” 21 Magoc lau ŋatô sêsôm, “Ŋgac ti ŋalau sac oc sôm yom kaiŋ dinaŋ dom. Ma ŋalau sac oc kôm ŋgac tapec tandô po asê dom!”

Lau bata Israel-ŋga sêtiŋ Yisu su

22 Têŋ ndoc uhô-ŋga, lau Israel-ŋga si †Mwasiŋ Sic Gawi Lôm-ŋga hôc asê Jerusalem. 23 Yisu kêsêlêŋ mbo lôm dabuŋ ŋabatêmndö, mbo gameŋ naŋ sêsam bu Solomon ndê Batêm. 24 Ma lau bata Israel-ŋga sêkac sa sêŋgihi iŋ ahuc, ma sêsôm, “Ŋasawa baliŋ lec yac atac lu-lu tu am-ŋga. Bocdinaŋ dec sôm yom yêc awê têŋ yac. Am Mesaya dau, me mba?” 25 Ma Yisu sôm, “Aö gasôm têŋ mac su, magoc mac akêŋ whiŋ aö dom. Ma aö gakôm gêŋ dalô gam Damaŋ aŋgô. Gêŋ dau puŋ yom ŋandô pi aö dôŋ, ma whê aneŋ ŋahu sa tiawê. 26 Magoc mac akêŋ whiŋ aö dom, ŋahu bu mac ati aö neŋ domba dom. 27 Aneŋ domba sêkêŋ daŋga aö awhaŋ. Aö kayalê ŋac, ma ŋac sêŋkuc aö. 28 Aö oc wakêŋ ŋac sêndöc tali ŋapaŋ ma oc tôm dom bu ŋac sêniŋga têŋ têm ŋambu-ŋga dom. Ma lau daŋ sêtôm dom bu sêŋgaho ŋac su yêc aö amaŋ. 29 Damaŋ kêŋ aneŋ domba têŋ aö, ma gêŋ daŋ hôc gêlêc iŋ su dom. Bocdinaŋ lau daŋ sêtôm dom bu sêŋgaho ŋac su yêc Damaŋ amba. 30 Alu Damaŋ ati gêŋ tigeŋ.”

31 Têŋ dinaŋ lau bata sêkôc hoc sa tiyham bu sêtuc iŋ. 32 Magoc iŋ sôm têŋ ŋac, “Mac bu atuc aö ŋa hoc tu gêŋ dalô bocke-ŋga? Bu aö gatôc gêŋ ŋayham daêsam têŋ mac, tôm naŋ Damaŋ kêŋ têŋ aö.” 33 Ma ŋac sêô yom ma sêsôm, “Yac bu atuc am tu gêŋ daŋ naŋ am kôm-ŋga dom. Mba! Am ŋamalac daŋ, magoc toc daôm sa bu nditôm Anötö dau. Am nem yom dinaŋ sac sambuc, ma tu dinaŋ-ŋga yac bu atuc am ŋa hoc.”

34 Goc Yisu ô yom ma sôm, “Mac aŋyalê yom naŋ Anötö dau sôm pi lau bata Israel-ŋga ŋatô, naŋ sêto yêc mac nem Buku Yomsu-ŋga
10:34Yom dau yêc Buku Wê-ŋga 82:6 (alic footnote yêc Jon 15:25). Anötö dau kêŋ ŋaclai têŋ kiŋ ti gôliŋwaga bu sênem gôliŋ sêmbo nom, ma bocdinaŋ iŋ sam ŋac bu anötöi. Ma têm ŋatô iŋ sam ŋac bu Anötö atui - alic BW 2:7 ma 82:6.
bocdec bu, ‘Aö gasam mac bu anötöi.’
35 Aŋgô su naŋ! Anötö kêŋ iŋ ndê yom têŋ lau nom-ŋga dinaŋ, ma sam ŋac bu anötöi. Ma gitôm dom bu daseŋ Anötö ndê yom daŋ su. 36 Ma aö bocke? Damaŋ dau kêyaliŋ aö sa ma kêkiŋ aö gasip nom gameŋ. Bocdinaŋ tu sake-ŋga mac asôm bu aneŋ yom sac sambuc, têŋ ndoc aö gasôm bu aö Anötö ndê Atu? 37 Aö bu wakôm Damaŋ ndê gweleŋ naŋ kêŋ sip aö amaŋ, naŋ dom, naŋ akêŋ whiŋ aö dom. 38 Tigeŋ aö gakôm Damaŋ ndê gweleŋ, ma bocdinaŋ dec mac bu akêŋ whiŋ aneŋ yom dom, tigeŋ akêŋ whiŋ tu gêŋ naŋ aö gakôm-ŋga. Ma bocdinaŋ mac oc aŋyalê pi ŋandô bu Damaŋ mbo aö ŋalôm, ma aö gambo iŋ ŋalôm.”

39 Têŋ dinaŋ sêŋsahê tiyham bu sêkôc iŋ dôŋ, magoc ŋac gitôm dom, ma iŋ kölhö gi. 40 Ma iŋ pi Bu Jordan ŋadaŋga gi, ma mbo gameŋ naŋ muŋ-ŋga Jon kêku lau mbo. 41 Lau daêsam sêsa sêtêŋ iŋ si, ma sêsôm têŋ dau, “Jon kôm gêŋ dalô daŋ dom. Magoc yom hoŋ naŋ iŋ sôm pi ŋgac dindec, naŋ yom ŋandô.” 42 Ma lau daêsam sêkêŋ whiŋ Yisu yêc gameŋ dinaŋ.

Copyright information for `BUK