John 10

Yom gôliŋ pi ŋgac yob domba-ŋga

1Ma Yisu sôm, “Yom ŋandô aö wasôm têŋ mac, bu ŋgac naŋ sôc domba si tuŋlôm yêc gatam dom, magoc kêgilì tuŋ bambaliŋ bu sôc ndi, naŋ ŋgac kaŋ-nda. 2Magoc ŋgac naŋ sôc domba si tuŋlôm yêc gatam solop, naŋ ŋgac yob domba-ŋga ŋandô. 3Ŋgac naŋ yob gatam oc lêc gatam su têŋ iŋ, ma domba sêŋyalê iŋ awha. Iŋ oc ta domba tigeŋ-tigeŋ si ŋaê, ma wê ŋac sêsa sêndi. 4Têŋ ndoc iŋ kôc iŋ ndê domba hoŋ sêsa si, naŋ iŋ kêsêlêŋ muŋ ma ŋac sêŋkuc iŋ, bu ŋac sêŋyalê iŋ awha. 5Tigeŋ ŋac oc sêŋkuc ŋgac apa daŋ dom. Mba! Ŋac oc sêlhö bambaliŋ yêc iŋ, bu sêŋyalê iŋ awha dom!” 6Yisu sôm yom gôliŋ dinaŋ, magoc ŋac sêŋyalê iŋ ndê yom ŋahu dom.

Yisu iŋ gatam domba-ŋga

7Bocdinaŋ Yisu sôm tiyham, “Yom ŋandô aö wasôm têŋ mac! Aö gatôm gatam tu domba sêsôc si tuŋlôm sêndi-ŋga. 8Kêdôhôŋwaga tasaŋ hoŋ naŋ sêhôc asê sêmuŋ aö, naŋ lau kaŋ. Magoc domba sêkêŋ daŋga ŋac dom. 9Aö gatam, ma domba naŋ sêsôc yêc aö, naŋ oc sêtap Anötö ndê mwasiŋ nem ŋac si-ŋga sa. Ŋac oc sêsôc sêsa, ma sêtap gêŋ sêneŋ-ŋga ŋayham sa. 10Ŋgac kaŋ meŋ bu nem kaŋ ti ndic ndu ma seŋ popoc. Iŋ ndê gweleŋ dau dinaŋ. Tigeŋ aö gameŋ bu wamasaŋ lêŋ bu lau sêtap Anötö ndê mwasiŋ sêndöc tali-ŋga sa, ma mwasiŋ dau oc êŋsalê ŋac ahuc.”

Yisu iŋ Ŋadau yob domba-ŋga ŋayham

11“Aö ŋgac wayob domba-ŋga ŋayham. Ŋgac yob domba-ŋga ŋayham oc kêŋ dau sambuc e nditôm iŋ mbac ndu bu nem iŋ ndê domba sa. 12Magoc ŋgac naŋ yob domba tu tap ŋaôli sa-ŋga, naŋ gitôm ŋgac naŋ yob dau ndê domba, naŋ dom. Iŋ bu lic giam sac daŋ meŋ, dec iŋ oc hu domba siŋ ma lhö ndi. Goc giam sac oc seŋ domba ma sêlhö bambaliŋ. 13Ŋgac dinaŋ oc lhö ndi, bu iŋ gêm gweleŋ tu awa-ŋga ŋambwa, ma hêgo dau tu domba-ŋga dom.

14“Aö ŋgac wayob domba-ŋga ŋayham. Gitôm Damaŋ kêyalê aö, ma aö kayalê Damaŋ, bocdinaŋ aö kayalê aneŋ domba, ma aneŋ domba sêŋyalê aö. Ma wakêŋ dauŋ sambuc e nditôm wambac ndu bu wanem ŋac sa. 16Ma aneŋ domba ŋatô sêmbo, naŋ sêmbo sêwhiŋ domba toŋ dindec dom. Aö wandic ŋac sa sêmeŋ sêmbo sêwhiŋ domba dindec, ma ŋac oc sêti toŋ tigeŋ. Ŋac si ŋadau tigeŋ aö dec wayob ŋac, ma ŋac hoŋ oc sêkêŋ daŋga aö awhaŋ.

17“Damaŋ tac whiŋ aö, bu aö wakêŋ dauŋ gacgeŋ wambac ndu, ma tiŋambu aö watisa tiyham. 18Ŋamalac daŋ oc kôc taŋli ŋahu su yêc aö dom. Aö dauŋ oc wahu taŋli ŋahu siŋ tôm aö dauŋ atac whiŋ. Anötö kêŋ ŋaclai têŋ aö bu aö dauŋ wahu siŋ, ma bu aö dauŋ wakôc sa tiyham. Damaŋ gic atu yom dau dinaŋ.”

19Lau bata Israel-ŋga sêŋgô yom dinaŋ ma sêwhê dau kôc ti sêseŋ dandi tiyham. 20Lau daêsam sêsôm, “Ŋalau sac daŋ mbo iŋ ndê ŋalôm ma kôm iŋ ndê gauc timboloc. Aŋgô iŋ ndê yom dom!” 21Magoc lau ŋatô sêsôm, “Ŋgac ti ŋalau sac oc sôm yom kaiŋ dinaŋ dom. Ma ŋalau sac oc kôm ŋgac tapec tandô po asê dom!”

Lau bata Israel-ŋga sêtiŋ Yisu su

22Têŋ ndoc uhô-ŋga, lau Israel-ŋga si †Mwasiŋ Sic Gawi Lôm-ŋga hôc asê Jerusalem. 23Yisu kêsêlêŋ mbo lôm dabuŋ ŋabatêmndö, mbo gameŋ naŋ sêsam bu Solomon ndê Batêm. 24Ma lau bata Israel-ŋga sêkac sa sêŋgihi iŋ ahuc, ma sêsôm, “Ŋasawa baliŋ lec yac atac lu-lu tu am-ŋga. Bocdinaŋ dec sôm yom yêc awê têŋ yac. Am Mesaya dau, me mba?” 25Ma Yisu sôm, “Aö gasôm têŋ mac su, magoc mac akêŋ whiŋ aö dom. Ma aö gakôm gêŋ dalô gam Damaŋ aŋgô. Gêŋ dau puŋ yom ŋandô pi aö dôŋ, ma whê aneŋ ŋahu sa tiawê. 26Magoc mac akêŋ whiŋ aö dom, ŋahu bu mac ati aö neŋ domba dom. 27Aneŋ domba sêkêŋ daŋga aö awhaŋ. Aö kayalê ŋac, ma ŋac sêŋkuc aö. 28Aö oc wakêŋ ŋac sêndöc tali ŋapaŋ ma oc tôm dom bu ŋac sêniŋga têŋ têm ŋambu-ŋga dom. Ma lau daŋ sêtôm dom bu sêŋgaho ŋac su yêc aö amaŋ. 29Damaŋ kêŋ aneŋ domba têŋ aö, ma gêŋ daŋ hôc gêlêc iŋ su dom. Bocdinaŋ lau daŋ sêtôm dom bu sêŋgaho ŋac su yêc Damaŋ amba. 30Alu Damaŋ ati gêŋ tigeŋ.”

31Têŋ dinaŋ lau bata sêkôc hoc sa tiyham bu sêtuc iŋ. 32Magoc iŋ sôm têŋ ŋac, “Mac bu atuc aö ŋa hoc tu gêŋ dalô bocke-ŋga? Bu aö gatôc gêŋ ŋayham daêsam têŋ mac, tôm naŋ Damaŋ kêŋ têŋ aö.” 33Ma ŋac sêô yom ma sêsôm, “Yac bu atuc am tu gêŋ daŋ naŋ am kôm-ŋga dom. Mba! Am ŋamalac daŋ, magoc toc daôm sa bu nditôm Anötö dau. Am nem yom dinaŋ sac sambuc, ma tu dinaŋ-ŋga yac bu atuc am ŋa hoc.”

34Goc Yisu ô yom ma sôm, “Mac aŋyalê yom naŋ Anötö dau sôm pi lau bata Israel-ŋga ŋatô, naŋ sêto yêc mac nem Buku Yomsu-ŋga
10:34Yom dau yêc Buku Wê-ŋga 82:6 (alic footnote yêc Jon 15:25). Anötö dau kêŋ ŋaclai têŋ kiŋ ti gôliŋwaga bu sênem gôliŋ sêmbo nom, ma bocdinaŋ iŋ sam ŋac bu anötöi. Ma têm ŋatô iŋ sam ŋac bu Anötö atui - alic BW 2:7 ma 82:6.
bocdec bu, ‘Aö gasam mac bu anötöi.’
35Aŋgô su naŋ! Anötö kêŋ iŋ ndê yom têŋ lau nom-ŋga dinaŋ, ma sam ŋac bu anötöi. Ma gitôm dom bu daseŋ Anötö ndê yom daŋ su. 36Ma aö bocke? Damaŋ dau kêyaliŋ aö sa ma kêkiŋ aö gasip nom gameŋ. Bocdinaŋ tu sake-ŋga mac asôm bu aneŋ yom sac sambuc, têŋ ndoc aö gasôm bu aö Anötö ndê Atu? 37Aö bu wakôm Damaŋ ndê gweleŋ naŋ kêŋ sip aö amaŋ, naŋ dom, naŋ akêŋ whiŋ aö dom. 38Tigeŋ aö gakôm Damaŋ ndê gweleŋ, ma bocdinaŋ dec mac bu akêŋ whiŋ aneŋ yom dom, tigeŋ akêŋ whiŋ tu gêŋ naŋ aö gakôm-ŋga. Ma bocdinaŋ mac oc aŋyalê pi ŋandô bu Damaŋ mbo aö ŋalôm, ma aö gambo iŋ ŋalôm.”

39Têŋ dinaŋ sêŋsahê tiyham bu sêkôc iŋ dôŋ, magoc ŋac gitôm dom, ma iŋ kölhö gi. 40Ma iŋ pi Bu Jordan ŋadaŋga gi, ma mbo gameŋ naŋ muŋ-ŋga Jon kêku lau mbo. 41Lau daêsam sêsa sêtêŋ iŋ si, ma sêsôm têŋ dau, “Jon kôm gêŋ dalô daŋ dom. Magoc yom hoŋ naŋ iŋ sôm pi ŋgac dindec, naŋ yom ŋandô.” 42Ma lau daêsam sêkêŋ whiŋ Yisu yêc gameŋ dinaŋ.

Copyright information for `BUK