John 11

Lasarus mbac ndu

Ŋgac daŋ ŋaê Lasarus mbo malac Betani. Ma iŋ ndê lhuwê lu sêmbo, daŋ ndê ŋaê Mata, ma daŋ ŋaê Maria, awhê naŋ tiŋambu tac bu ŋamalu ŋayham pi Pômdau gahi, ma puŋ ŋa iŋ kêclauŋ. Têŋ bêc daŋ Lasarus gêmbac. Goc Maria lu Mata sêkêŋ yom têŋ Yisu bocdec bu, “Pômdau, ŋgac naŋ am atac whiŋ dec gêmbac.” Yisu ŋgô yom dau ma sôm, “Iŋ gêmbac tu bu mbac ndu ŋambwa-ŋga dom. Iŋ gêmbac bu tôc Anötö ndê ŋaclai ti waê asê, ma bu Anötö ndê Atu tap waê sa whiŋ.”

Yisu tac whiŋ Maria lu Mata ma Lasarus. Tigeŋ têŋ ndoc iŋ ŋgô ŋawaê bu Lasarus gêmbac, naŋ iŋ têŋ iŋ gi ŋagahô dom. Iŋ gacgeŋ mbo gameŋ dinaŋ gitôm bêc lu. Goc iŋ sôm têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi, “Dalhö dambu datêŋ gameŋ Judia-ŋga dandi.” Magoc ŋac sêsôm, “Kêdôhôŋwaga, mba! Ŋasawa apê lec lau bata Israel-ŋga naŋ sêmbo dindê, naŋ tac whiŋ bu sêtuc am ŋa hoc. Bocke dec am bu mbu ndi tiyham?” Ma Yisu ô yom ŋa yom gôliŋ daŋ, ma sôm, “Têŋ bêc hoŋ ac pô gameŋ gitôm acgatu ŋasawa 12, ma tiŋambu ŋasec sa. Ŋamalac daŋ bu êŋsêlêŋ têŋ ndoc ac-ŋga, dec iŋ oc tiŋ gahi dom, bu iŋ gêlic ŋawê nom dindec-ŋga. 10 Magoc iŋ bu êŋsêlêŋ têŋ ôbwêc, dec iŋ oc tiŋ gahi, bu iŋ ndê ŋawê mba.” 11 Goc Yisu gic têku yom ma sôm, “Yac neŋ silip Lasarus yêc bêc. Aö watêŋ iŋ wandi bu wauŋ iŋ sa.” 12 Ma ŋgacsêŋomi sêsôm, “Pômdau, iŋ bu yêc bêc yêc, dec iŋ dau oc ŋayham sa.” 13 Ŋac gauc gêm bu Yisu sôm bu Lasarus mbo tali ma yêc bêc, magoc iŋ ndê yom dau ŋahu bu Lasarus mbac ndu su. 14 Goc Yisu sôm yom yêc awê têŋ ŋac bu, “Lasarus mbac ndu. 15 Tu mac-ŋga dec aö atac ŋayham bu aö gambo g awhiŋ iŋ dom, bu kwahic dec mac oc akêŋ whiŋ tu gêŋ naŋ aö bu wakôm-ŋga. Bocdinaŋ yac datêŋ iŋ dandi.” 16 Ma Tomas, ŋgacsêŋom naŋ sêsam bu Lôcmpôŋ, naŋ sôm têŋ ŋgacsêŋomi ŋatô, “Ayôc! Dawhiŋ iŋ dandi, ma dambac ndu dawhiŋ iŋ.”

Yisu iŋ yac neŋ datisa ti dambo taŋli ŋahu

17 Yisu hôc asê gameŋ Judia-ŋga ma tap sa bu sêkêŋ Lasarus ndê ŋamlaŋ yêc hocsuŋ daŋ gitôm bêc hale su. 18 Malac Betani yêc suŋ sa têŋ Jerusalem, seŋ ŋasawa gitôm kilometa tö. 19 Ma lau Israel-ŋga daêsam sêsa akêŋ Jerusalem sêmeŋ, ma sêndöc sêwhiŋ Mata lu Maria, bu sênem malô iŋlu tu lhuŋgac hu iŋlu siŋ-ŋga. 20 Mata ŋgô bu Yisu kêsêlêŋ meŋ, goc sa gi bu lic iŋ, magoc Maria ndöc andu. 21 Têŋ ndoc Mata hôc asê Yisu, naŋ iŋ sôm têŋ iŋ, “O Pômdau, am bu mbo, dec aö lhuŋgac oc mbac ndu dom. 22 Magoc kwahic dec am mweŋ hôc asê su, ma aö kayalê bu gêŋ bocke naŋ am bu ndac têŋ Anötö, naŋ iŋ oc kôm.” 23 Ma Yisu sôm, “Am lhômŋgac oc tisa ma mbo tali tiyham.” 24 Dec Mata ô yom ma sôm, “Aêc! Aö kayalê bu iŋ oc tisa têŋ bêc ŋambu-ŋga naŋ lau batê hoŋ oc sêtisa.” 25 Goc Yisu sôm, “Ŋamalac si sêtisa ma sêmbo tali ŋahu, naŋ aö dauŋ. Asa naŋ kêŋ whiŋ aö ma mbac ndu su, naŋ oc mbo tali tiyham. 26 Ma asa naŋ mbo tali ma kêŋ whiŋ aö, naŋ oc niŋga têŋ têm ŋambu-ŋga dom, iŋ oc gacgeŋ mbo tali. Am kêŋ whiŋ yom dindec, me mba?” 27 Ma Mata sôm, “Aêc Pômdau! Aö gakêŋ whiŋ bu am Mesaya, ma Anötö ndê Atu naŋ iŋ gic bata bu êŋkiŋ sip nom meŋ.”

28 Mata sôm yom dinaŋ su, goc mbu gi ma ta Maria têŋ iŋ meŋ. Ma iŋ sôm têŋ iŋ, “Kêdôhôŋwaga meŋ su, ma iŋ ndac am.” 29 Maria ŋgô su, goc tisa ŋagahô bu sa têŋ Yisu ndi. 30 Têŋ ndoc dinaŋ Yisu hôc asê Betani su dom, iŋ gacgeŋ mbo gameŋ naŋ Mata hôc pi iŋ. 31 Lau Israel-ŋga naŋ sêmbo andu sêwhiŋ Maria tu bu sênem malô iŋ, naŋ sêlic iŋ tisa ŋagahô ma kölhö gi. Ŋac gauc gêm bu iŋ oc têŋ sêhô ndi bu taŋ lhuŋgac mbo dindê, ma bocdinaŋ sêsa si ma sêŋkuc iŋ.

32 Têŋ ndoc Maria hôc asê gameŋ naŋ Yisu mbo ma gêlic iŋ, naŋ iŋ hu dau sip nom yêc iŋ gahi-ŋga, ma sôm, “O Pômdau, am bu mbo, dec aö lhuŋgac oc mbac ndu dom.” 33 Yisu gêlic Maria taŋ, ma gêlic lau Israel-ŋga naŋ sêwhiŋ iŋ, naŋ sêtaŋ bocdinaŋ, dec kêsahê ŋawapac atu yêc ndê ŋalôm. 34 Ma iŋ ndac, “Mac aŋsuhuŋ iŋ yêc nde?” Ma sêsôm, “Mweŋ Pômdau, ma lic.” 35 Têŋ dinaŋ Yisu tasulu sa. 36 Ma lau Israel-ŋga dinaŋ sêsôm, “Alic, iŋ atac whiŋ Lasarus ndu andô.” 37 Magoc ŋatô sêsôm, “Iŋ kôm ŋgac tapec tandô po asê. Bocke dec iŋ kôm Lasarus ŋayham sa dom, ma iŋ mbac ndu?”

Yisu uŋ Lasarus sa

38 Têŋ dinaŋ Yisu ndê ŋalôm ŋawapac atu tiyham, ma iŋ kêsêlêŋ têŋ sêhô gi. Ŋac sêkêŋ ŋgac batê dau ndê ŋamlaŋ yêc hocsuŋ daŋ, ma sêmpi hoc daŋ gi ndöc sê awha ahuc. 39 Têŋ ndoc Yisu hôc asê, naŋ iŋ sôm têŋ lau naŋ sêwhiŋ iŋ bu, “Mac ampi hoc dau sa.” Magoc ŋgac batê ndê lhuwê Mata sôm, “Pômdau! Iŋ yêc gitôm bêc hale su. Oc ŋamaniŋ sa su.” 40 Dec Yisu sôm, “Aö gasôm têŋ am su, bu kêŋ whiŋ, dec am oc lic Anötö ndê ŋaclai ti ŋawasi.” 41 Iŋ sôm yom dinaŋ su, goc lau sêmpi hoc dau sa. Ma Yisu tatac undambê ma sôm, “Damaŋ, aö wanem daŋge am, bu am ŋgô aneŋ yom. 42 Aö kayalê bu am kêŋ daŋam aö ŋapaŋ, magoc kwahic dec aö bu wanem daŋge am, bu lau naŋ sêlhac dec oc sêŋgô aneŋ yom, ma sêkêŋ whiŋ bu am kêkiŋ aö gameŋ.” 43 Goc iŋ mbwêc awha atu, “Lasarus! Sa mweŋ!” 44 Dec Lasarus sa meŋ, ma po naŋ sêmpaŋ iŋ gahi ti amba, ma po daŋ naŋ sêhi pi iŋ ŋagôlôŋ, naŋ gacgeŋ sêyêc iŋ. Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Akôc po su yêc iŋ, ma akêŋ iŋ lhö ndi.”

Lau bata sêkic yom bu sêndic Yisu ndu

45 Tu gêŋ atu dinaŋ-ŋga dec lau Israel-ŋga daêsam naŋ sêmbo sêwhiŋ Maria ma sêlic gêŋ naŋ Yisu kôm, naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ. 46 Magoc ŋatô sêtêŋ lau Palêsai si, ma sic miŋ pi gêŋ naŋ Yisu kôm. 47 Goc dabuŋsiga atu-tu ti lau Palêsai sêmbwêc lau †Sanedrin-ŋga sêpitigeŋ, ma sêndac ŋac, “Yac oc dakôm gêŋ sake? Ŋgac dinaŋ kôm gêŋ dalô daêsam. 48 Yac bu dalhac iŋ ahuc dom, dec lau hoŋ oc sêkêŋ whiŋ bu iŋ Mesaya dau. Ma lau Rom-ŋga oc sêmeŋ ma sêseŋ yac neŋ gameŋ danem akiŋ Anötö-ŋga ti yac lau Israel-ŋga hoŋ su.”

49 Têŋ yala dinaŋ Kayapas iŋ †dabuŋsiga ŋamata-ŋga. Ma iŋ sôm têŋ lau Sanedrin-ŋga, “Mac nem gauc sa dom! 50 Iŋ mbac ndu maŋ! Yham dom bu lau Israel-ŋga hoŋ sêniŋga. Ŋgac tigeŋ bu mbac ndu ô lau hoŋ, naŋ oc ŋayham hôc gêlêc su.” 51 Kayapas sôm yom dinaŋ ŋa iŋ dau ndê gauc dom. Magoc têŋ yala dinaŋ iŋ dabuŋsiga ŋamata-ŋga, dec iŋ sôm yom dau gitôm propet daŋ. Ma yom dau ŋahu bocdec bu. Yisu oc mbac ndu tu lau Israel-ŋga hoŋ. 52 Ma tu ŋac tawasê-ŋga dom. Iŋ oc mbac ndu tu Anötö ndê lau hoŋ naŋ sêmbo gameŋ nom-ŋga tidau-tidau, tu bu ndic ŋac hoŋ sa sêpitigeŋ.

53 Bocdinaŋ têŋ bêc dinaŋ lau bata Israel-ŋga dinaŋ sic hu sêŋsalê lêŋ bu sêndic Yisu ndu. 54 Ma tu dinaŋ-ŋga Yisu kêsêlêŋ mbo awê yêc lau Israel-ŋga ŋalôm dom. Iŋ kölhö gi mbo malac Eprayim, naŋ yêc gameŋ sawa ŋamakê. Ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêmbo gameŋ dinaŋ sêwhiŋ iŋ.

55 Têŋ ndoc lau Israel si om atu Mwasiŋ Pasowa-ŋga meŋ kêpiŋ, n aŋ lau daêsam yêc gameŋ ŋamakê-ŋga sêpi Jerusalem si. Ŋac bu sêŋkuc lau Israel si lêŋ sêmasaŋ dau ŋawasi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga muŋ su naŋ goc Pasowa ŋabêc hôc asê. 56 Ma ŋac sêŋsalê Yisu ŋapaŋ. Têŋ ndoc sêkac sa sêmbo lôm dabuŋ, naŋ sêndac dandi, “Mac gauc gêm bocke? Iŋ oc meŋ tu Mwasiŋ Pasowa-ŋga, me mba?” 57 Tigeŋ dabuŋsiga atu-tu ti lau Palêsai sic atu lau bu asa bu tap gameŋ naŋ Yisu mbo, naŋ sa, naŋ kêŋ ŋawaê têŋ ŋac, ma ŋac oc sêkôc iŋ dôŋ.

Copyright information for `BUK