John 13

Yisu kêgwasiŋ ŋgacsêŋomi gahi

1Lau Israel-ŋga si om atu mwasiŋ Pasowa-ŋga meŋ kêpiŋ, ma Yisu kêyalê bu ndoc meŋ hôc asê su, bu iŋ hu nom dindec siŋ ma mbu têŋ Damba ndi. Iŋ atac whiŋ iŋ dau ndê lau naŋ sêmbo nom, ma iŋ bu tôc asê tiawê, ŋalêŋ naŋ iŋ atac whiŋ ŋac ndu andô. 2Iŋ ti ndê ŋgacsêŋomi sêndöc sêwhiŋ dau bu sêneŋ gêŋ, ma Judas Iskeriot, Saimon ndê atuŋgac, mbo whiŋ ŋac. Sadaŋ sip iŋ ndê ŋalôm muŋ su, ma kêŋ gauc têŋ iŋ bu hoc Yisu asê. 3Yisu kêyalê bu Damba kêŋ gêŋ hoŋ sip iŋ amba, ma bu iŋ meŋ akêŋ Anötö, ma oc mbu têŋ iŋ ndi. 4Bocdinaŋ iŋ tisa yêc tebo, kac iŋ ndê ŋakwê awê-ŋga su, ma kic po dapuŋ dauŋ-ŋga daŋ pi iŋ ŋampê. 5Goc iŋ tac bu sip suc daŋ, ma gic hu kêgwasiŋ ŋgacsêŋomi gahi, ma puŋ ŋa po naŋ iŋ kic pi ŋampêbalê. 6Iŋ têŋ Saimon Pita meŋ, ma Pita ndac, “Pômdau, am bu êmgwasiŋ aö gahiŋ whiŋ, a?” 7Ma Yisu ô yom ma sôm, “Kwahic dec am nem gauc sa dom pi gêŋ naŋ aö gakôm gambo, tigeŋ tiŋambu am oc êmyalê.” 8Magoc Pita sôm, “Mba! Am êmgwasiŋ aö gahiŋ dom andô!” Ma Yisu ô yom ma sôm, “Aö bu waŋgwasiŋ am dom, dec am oc ti aneŋ daŋ dom.” 9Dec Pita sôm, “Bocdinaŋ Pômdau, êmgwasiŋ aö gahiŋ ŋambwa dom, magoc amaŋ ti ŋagôlôŋ whiŋ!” 10Magoc Yisu ô yom ma sôm, “Ŋamalac naŋ gêliŋ bu su, naŋ tiŋambu êŋgwasiŋ gahi ŋambwa, dec iŋ ndê ŋamlic sambuc ŋawasi sa. Aö wasôm têŋ mac lau dinaŋ bu mac ŋawasi sa su, magoc mac hoŋ dom.” 11Yisu kêyalê ŋgac naŋ oc hoc iŋ asê, ma tu dinaŋ-ŋga sôm bu ŋac hoŋ ŋawasi dom.

12Yisu kêgwasiŋ ŋac hoŋ gahi pacndê, dec sôc iŋ ndê ŋakwê awê-ŋga sa tiyham, ma mbu gi ndöc ndê mala. Ma iŋ ndac, “Mac aŋyalê gêŋ naŋ aö gakôm têŋ mac, naŋ ŋahu, me mba? 13Iŋ solop bu mac asam aö bu ‘Kêdôhôŋwaga,’ ma ‘Pômdau,’ bu aö dauŋ dindec. 14Ma kwahic dec aö, mac nem kêdôhôŋwaga ma Pômdau, kagwasiŋ mac gahim. Ma aö wasôm têŋ mac, bu aŋgwasiŋ nem asidôwai si gahi bocdinaŋ. 15Aö gatôc ŋadôŋ têŋ mac, bu mac alic ma akôm tôm aö gakôm têŋ mac. 16Aö wasôm yom ŋandô, bu ŋgac akiŋ daŋ hôc gêlêc iŋ ndê ŋadau dom, ma ŋgac aheŋ-ŋga hôc gêlêc iŋ naŋ kêkiŋ iŋ, naŋ dom. 17Kwahic dec aö gawhê gêŋ dindec sa ma mac aŋyalê, ma mac bu akôm ŋandô sa, dec oc atap Anötö ndê mwasiŋ sa.”

Yisu sôm ŋgac hoc iŋ asê-ŋga asê

18Ma Yisu sôm, “Aö gasôm yom dindec pi mac hoŋ dom, bu aö kayalê lau naŋ aö kayaliŋ ŋac sa. Tigeŋ yom daŋ naŋ sêto yêc, naŋ oc ŋandô sa. Yom dau sêto yêc bocdec bu, ‘Ŋgac naŋ gêŋ gêŋ whiŋ aö, naŋ kêŋ kisa aö.’ 19Aö gasôm yom asê gwanaŋ pi gêŋ dau, bu têŋ têm gêŋ dau hôc asê, naŋ mac oc akêŋ whiŋ bu aö Mesaya dau. 20Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu asa naŋ kôc ŋamalac naŋ aö kakiŋ iŋ, naŋ sa, naŋ kôc aö dauŋ sa. Ma asa naŋ kôc aö sa, naŋ kôc iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ sa.”

21Yisu sôm yom dinaŋ su, ma iŋ ndê ŋalôm ŋawapac ŋandô, dec sôm, “Yomandô aö wasôm têŋ mac, bu ŋgac daŋ mbo dec, naŋ oc hoc aö asê.” 22Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêŋgô yom dinaŋ ma tahê dandi, bu ŋac sem gauc bu ŋgac naŋ iŋ sôm yom pi, iŋ asa. 23Ŋgacsêŋom naŋ Yisu tac whiŋ ndu andô, naŋ ndöc gi paŋ Yisu. 24Dec Saimon Pita gic amba têŋ iŋ, ma sôm, “Am ndac iŋ bu iŋ sôm yom pi asa.” 25Goc ŋgacsêŋom dau töŋ sac Yisu, ma ndac, “Pômdau, asa?” 26Ma Yisu ô yom ma sôm, “Ŋgac naŋ aö wapuc bolom dindec sip sulu ma wakêŋ têŋ iŋ.” Goc iŋ puc bolom sip sulu ma kêŋ têŋ Judas Iskeriot, Saimon atuŋgac. 27Judas kôc bolom dau su, ma ŋagahô Sadaŋ sip iŋ ndê ŋalôm. Ma Yisu sôm têŋ iŋ, “Sa ndi, ma gêŋ naŋ am gauc gêm bu kôm, naŋ kôm ŋagahô.” 28Lau hoŋ naŋ sêndöc tebo, naŋ sêŋgô yom naŋ Yisu sôm têŋ Judas, magoc sêŋyalê ŋahu dom. 29Judas iŋ ŋgac naŋ yob ŋac si talhi mone-ŋga, ma bocdinaŋ dec ŋgacsêŋomi ŋatô gauc gêm bu Yisu kêkiŋ iŋ sa gi bu nemlhi gêŋ tu Mwasiŋ Pasowa-ŋga, me bu kêŋ gêŋ têŋ lau ŋalôm sawa. 30Judas gêŋ bolom naŋ Yisu kêŋ têŋ iŋ, ma sa awê gi. Ma gameŋ ŋasec sa.

Yomsu wakuc

31Judas sa gi su, ma Yisu sôm, “Kwahic dec Ŋamalac ndê Atu oc tap iŋ ndê waê sa, ma iŋ oc po Anötö ndê waê sa whiŋ. 32Ma Anötö oc kêŋ dau ndê ŋawasi têŋ ndê Atuŋgac bu po Atu ndê waê sa. Ma iŋ oc po ndê waê sa ŋagahô eŋ.

33“O aneŋ lau hac. Aö wambo wawhiŋ mac ŋasawa sauŋ eŋ. Tiŋambu mac oc aŋsalê aö, tigeŋ tôm aö gasôm têŋ lau bata Israel-ŋga su, dec wasôm têŋ mac bu gameŋ naŋ aö bu wandi, naŋ mac atôm dom bu ameŋ. 34Kwahic dec aö wakêŋ yomsu wakuc têŋ mac bocdec bu. Akêŋ nem atac whiŋ lom daôm. Tôm aö atac whiŋ mac, dec mac atac whiŋ nem asidôwai bocdinaŋ. 35Ma têŋ ndoc lau hoŋ sêlic mac nem mêtê atac whiŋ daôm-ŋga, dec ŋac oc sêŋyalê pi ŋandô bu aneŋ ŋgacsêŋomi mac.”

Yisu sôm asê bu Pita oc sêc iŋ ahuc

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Goc Saimon Pita ndac iŋ bu, “Pômdau, am oc mbo nde?” Ma Yisu ô yom ma sôm, “Gameŋ naŋ aö oc wandi, naŋ am gitôm dom bu êmkuc aö kwahic dec. Magoc tiŋambu am oc êmkuc aö mweŋ.” 37Goc Pita ndac, “Pômdau, tu sake-ŋga am sôm bu kwahic dec aö gatôm dom bu waŋkuc am? Aö wakêŋ dauŋ sambuc e nditôm wambac ndu tu am-ŋga.” 38Ma Yisu ô yom ma sôm, “Am gauc gêm bu am gitôm bu mbwac ndu tu aö-ŋga, a? Aö wasôm yomandô têŋ am, bu ôbwêc dau dindec am oc sêc aö ahuc tidim tö muŋ, goc dalec oc taŋ.”

Copyright information for `BUK