John 14

Yisu ti seŋ datêŋ iŋ Damba-ŋga

1Ma Yisu sôm têŋ ndê ŋgacsêŋomi, “Ambo ti nem ŋalôm ŋawapac dom. Akêŋ whiŋ Anötö, ma akêŋ whiŋ aö bocdinaŋ. 2Ŋalôm daêsam yêc Damaŋ ndê andu. Bu mba, oc wasôm yom dindec asê têŋ mac dom. Aö watêŋ Damaŋ ndê andu dau wandi, bu wamasaŋ mac nem malam. 3Aêc, aö oc wandi, ma wamasaŋ nem malam, ma tiŋambu aö wambu wameŋ ma wakôc mac sa bu ameŋ andöc gameŋ dinaŋ awhiŋ aö. 4Mac aŋyalê seŋ têŋ gameŋ naŋ aö oc wandi.” 5Magoc Tomas sôm têŋ iŋ, “Pômdau, yac am gauc gameŋ naŋ am oc ndi, ma bocdinaŋ ŋalêŋ bocke dec yac oc aŋyalê seŋ bu atêŋ gameŋ dau andi?” 6Ma Yisu sôm, “Aö dauŋ gati seŋ, ma yom ŋandô ti mac andöc tamli ŋahu yêc aö. Aö taŋwasêŋ gati seŋ bu ŋamalac sêtêŋ Damaŋ sêndi, ma seŋ daŋ yêc dom. 7Mac bu aŋyalê aö ŋapep, dec oc aŋyalê Damaŋ whiŋ. Ma kwahic dec ma ndi, mac aŋyalê iŋ, ma mac alic iŋ su.” 8Goc Pilip sôm, “Pômdau, tôc Damam têŋ yac, naŋ goc nditôm.” 9Ma Yisu ô iŋ ndê yom ma sôm, “O Pilip, aö gambo gawhiŋ mac ŋasawa baliŋ su, ma bocke am kêyalê aö dom? Tu sake-ŋga am sôm têŋ aö bu watôc Damaŋ têŋ mac? Aö wasôm têŋ am, bu asa naŋ gêlic aö su, naŋ gêlic Damaŋ su bocdinaŋ. 10Aö gasôm su, bu aö gambo Damaŋ ŋalôm, ma iŋ mbo aö ŋalôm. Mac akêŋ whiŋ yom dau, me mba? Yom naŋ aö gasôm, naŋ aö taŋwasêŋ neŋ yom dom. Damaŋ naŋ mbo aö ŋalôm, naŋ kôm iŋ ndê gweleŋ ŋa aö. 11Aö gasôm bu aö gambo Damaŋ ŋalôm, ma iŋ mbo aö ŋalôm. Akêŋ whiŋ aneŋ yom dinaŋ. Magoc mac bu akêŋ whiŋ aneŋ yom dom, dec gauc nem gêŋ atu-tu naŋ aö gakôm ŋa Damaŋ ndê ŋaclai, ma akêŋ whiŋ tu gêŋ dinaŋ-ŋga. 12Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu asa naŋ kêŋ whiŋ aö, naŋ oc kôm gêŋ atu-tu gitôm aö gakôm. Ma iŋ oc kôm gêŋ atu-tu naŋ hôc gêlêc iŋ dinaŋ su. Ŋahu bu kwahic dec aö watêŋ Damaŋ wandi. 13Ma aö wakôm gêŋ bocke naŋ mac ateŋ tu aneŋ ŋaê-ŋga, ma ŋalêŋ dinaŋ aö wapo Damaŋ ndê waê sa. 14Ateŋ gêŋ tu aneŋ ŋaê-ŋga, ma aö wakôm gêŋ dau ŋandô sa.”

Yisu gic bata bu êŋkiŋ Ŋalau Dabuŋ

15Ma Yisu sôm, “Mac bu atac whiŋ aö, dec daŋam wambu aneŋ yom. 16Ma aö wandac Damaŋ, ma iŋ oc kêŋ Ŋalau Yom Ŋandô-ŋga bu meŋ mbo whiŋ mac ŋapaŋ eŋ. Iŋ oc puc mac dôŋ ti nem mac awham ô aö. Lau sac nom-ŋga oc sêkôc iŋ sa dom, bu ŋac sêtôm dom bu sêlic iŋ me sêŋyalê iŋ. Tigeŋ mac aŋyalê iŋ, bu iŋ mbo whiŋ mac, ma oc mbo mac nem ŋalôm. 18Aö wahu mac siŋ bu ambo atôm mosibu dom. Mba! Aö dauŋ watêŋ mac waloc.

19“Ŋasawa sauŋ ma lau nom-ŋga oc sêlic aö tiyham dom, tigeŋ mac oc alic aö. Ŋahu bu aö oc watisa tiyham ma wambo taŋli, ma tu dinaŋ-ŋga dec oc nditôm bu mac ambo tamli ŋapaŋ awhiŋ. 20Têŋ têm dinaŋ, mac oc aŋyalê bu aö gambo Damaŋ ŋalôm, ma mac ambo aö ŋalôm, ma aö gambo mac ŋalôm. 21Asa naŋ kôc aneŋ yomsu sa yêc iŋ ndê ŋalôm ma daŋga wambu, naŋ tôc asê bu iŋ atac whiŋ aö ŋandô, ma Damaŋ oc atac whiŋ iŋ bocdinaŋ. Ma aö dauŋ oc atac whiŋ iŋ, ma watôc dauŋ asê têŋ iŋ.”

22Goc ŋgacsêŋom daŋ ŋaê Judas sôm, “Pômdau, tu sake-ŋga am sôm bu tôc daôm asê têŋ yac, magoc têŋ lau nom-ŋga hoŋ dom?” (Ŋgacsêŋom dinaŋ iŋ Judas Iskeriot dom.) 23Ma Yisu ô yom ma sôm, “Asa naŋ atac whiŋ aö, naŋ oc daŋga wambu aneŋ yom. Ma Damaŋ oc atac whiŋ iŋ ma alu oc atêŋ iŋ aloc ma ambo awhiŋ iŋ. 24Yom naŋ aö gasôm asê têŋ mac, naŋ aö dauŋ neŋ yom dom. Damaŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ ndê yom. Tigeŋ lau nom-ŋga naŋ atac whiŋ aö dom, naŋ daŋga wambu aneŋ yom dau dom.

25“K wahic dec aö gambo gawhiŋ mac ma gasôm yom hoŋ dindec têŋ mac. 26Magoc tiŋambu, Damaŋ oc êŋkiŋ Ŋalau Dabuŋ nem aö aŋôŋ têŋ mac loc bu nem mac sa. Iŋ oc êndôhôŋ mac pi gêŋ hoŋ, ma kêŋ mac gauc nem yom hoŋ naŋ aö gasôm têŋ mac su. 27Aö wakêŋ aneŋ yom malô têŋ mac bu yêc mac ŋapaŋ, dec ambo ti atac malô. Bu yom malô naŋ aö oc wakêŋ têŋ mac, naŋ hôc gêlêc lau nom-ŋga si su. Bocdinaŋ ahêgo daôm dom, ma atöc daôm dom.

28“Aö gasôm têŋ mac bu aö oc wahu mac siŋ, ma tiŋambu oc wambu wameŋ tiyham. Ma mac bu atac whiŋ aö, dec mac oc atac ŋayham bu aö watêŋ Damaŋ wandi, bu Damaŋ hôc gêlêc aö su. 29Kwahic dec aö gasôm yom dindec têŋ mac gwanaŋ, bu tiŋambu têŋ ndoc aneŋ yom dau ŋandô sa, naŋ goc mac oc akêŋ whiŋ aö.

30“Ndoc tiapê, dec gitôm dom bu wasôm yom daêsam têŋ mac. Ŋahu bu nom dindec ŋadau kêpiŋ bu meŋ. Iŋ dau ndê ŋaclai mba bu kôm gêŋ daŋ têŋ aö. 31Magoc aö wakôm gêŋ hoŋ nditôm Damaŋ gic atu aö, ma ŋalêŋ dinaŋ dec lau nom-ŋga oc sêŋyalê bu aö atac whiŋ Damaŋ. Bocdinaŋ atisa ma dalhö.”

Copyright information for `BUK