John 15

Yisu gêm dôhôŋ dau pi a wain

1Ma Yisu sôm, “Aö a wain ŋandô,
15:1Yêc Yom Lêŋsêm Akwa Anötö gêm dôhôŋ lau Israel-ŋga pi a wain - alic BW 80:8-16, Ais 5:1-7 ma Jer 2:21. Magoc ndoc daêsam lau Israel sêso Anötö ndê mêtê. Yisu gêm dôhôŋ dau pi a wain, ma sôm bu iŋ a wain ŋandô.
ma Damaŋ ti ôm wain-ŋga ŋadau.
2A wain ŋasaŋgac hoŋ naŋ sêlhac wain ŋahu aö dauŋ ma sem ŋandô dom, naŋ Damaŋ oc so kic. Ma ŋasaŋgac naŋ sem ŋandô, naŋ iŋ oc ndic sêli bu kôm ŋawasi sa ma nem ŋandô daêsam. 3Ma ŋalêŋ tigeŋ, yom naŋ aö gasôm têŋ mac su, naŋ kôm mac nem ŋalôm ŋawasi sa su. 4Asap aö dôŋ, ma aö wasap mac dôŋ bocdinaŋ. A wain ŋasaŋgac daŋ bu sap ŋahu dôŋ dom, dec oc tôm dom bu nem ŋandô yêc dau-ŋga. Ma mac bocdinaŋ. Mac bu asap aö dôŋ dom, dec oc tôm dom bu mac anem ŋandô. 5Aö gatôm a w ain ŋahu, ma mac atôm ŋasaŋgac. Asa naŋ sap aö dôŋ, ma aö wasap iŋ dôŋ, naŋ oc nem ŋandô daêsam. Mac bu asap aö dôŋ dom, dec oc atôm bu akôm gêŋ ŋayham daŋ dom. 6Asa naŋ sap aö dôŋ dom, naŋ gitôm ŋasaŋgac naŋ kegwelec sip nom ma tibasô. Ma ŋasaŋgac kaiŋ dinaŋ oc sêhoŋ sa ma sêkêŋ pi ya ndi ma ya neŋ su.

7“Mac bu asap aö dôŋ, ma bu akôc aneŋ yom sa tidôŋ yêc nem ŋalôm, dec gêŋ bocke naŋ mac bu atac whiŋ, naŋ ateŋ têŋ Anötö, ma iŋ oc kêŋ têŋ mac. 8Asap aö dôŋ ma anem ŋandô daêsam, dec oc whê mac sa bu aneŋ ŋgacsêŋomi ŋandô, ma ŋalêŋ dinaŋ mac oc apo Damaŋ ndê waê sa. 9Aö atac whiŋ mac, gitôm Damaŋ atac whiŋ aö. Kwahic dec ambo aneŋ atac whiŋ ŋalôm. 10Aö daŋaŋ wambu yom hoŋ naŋ Damaŋ gic atu aö, ma aö gambo iŋ ndê atac whiŋ ŋalôm. Ma mac bu daŋam wambu yom naŋ aö gac atu mac, dec mac oc ambo aneŋ atac whiŋ ŋalôm.

11“Aö gasôm yom dindec têŋ mac, tu bu aneŋ atac ŋayham nem mac nem ŋalôm ahuc. Ma aneŋ atac ŋayham oc êŋsalê mac ahuc. 12Aneŋ yomsu dau dec, bu mac atac whiŋ nem asidôwai, gitôm aö atac whiŋ mac. 13Ŋamalac naŋ kêŋ dau sambuc ma mbac ndu ô iŋ ndê asidôwa, naŋ ndê mêtê atac whiŋ-ŋga hôc gêlêc lau hoŋ si su.

14“Mac bu aŋkuc aö neŋ yomsu ma akêŋ nem atac whiŋ lom daôm, naŋ mac ati aneŋ lau atac whiŋ-ŋga. 15Ŋadau daŋ oc sôm gêŋ hoŋ asê têŋ iŋ ndê lau akiŋ dom. Magoc gêŋ hoŋ naŋ aö gaŋgô yêc Damaŋ, naŋ aö gawhê sa têŋ mac su. Tu dinaŋ-ŋga aö wasam mac bu lau akiŋ tiyham dom, magoc aö wasam mac bu aö neŋ lau atac whiŋ-ŋga. 16Mac aŋkuc aö tu daôm nem gauc-ŋga dom. Mba! Aö dauŋ kayaliŋ mac sa, ma kakiŋ mac bu asa andi ma anem ŋandô daêsam, naŋ oc yêc ŋapaŋ. Ma têŋ ndoc dinaŋ, gêŋ sake naŋ mac ateŋ têŋ Damaŋ anem aö aŋôŋ, naŋ iŋ oc kêŋ têŋ mac. 17Aö neŋ yomsu dau bocdec bu, atac whiŋ mac nem asidôwai andic ŋawaê.”

Lau nom-ŋga atac tec Yisu ndê lau

18Ma Yisu sôm, “Têŋ ndoc lau sac nom-ŋga atac tec mac, naŋ gauc nem bu ŋac sêtec aö muŋ su. 19Mac bu aŋkuc lau nom-ŋga si mêtê, dec lau nom-ŋga oc atac whiŋ mac, ŋahu bu ŋac atac whiŋ ŋac dau si lau. Magoc mac ambo atôm lau nom-ŋga dom, bu aö kayaliŋ mac sa su yêc ŋac, ma tu dinaŋ-ŋga dec ŋac oc sêtec mac.

20Gauc nem yom naŋ aö gasôm têŋ mac bocdec bu, ‘Ŋgac akiŋ daŋ oc hôc gêlêc iŋ ndê ŋadau dom.’ Lau nom-ŋga sêkêŋ kisa aö, ma oc sêkêŋ kisa mac bocdinaŋ. Ŋac sêkôc aneŋ yom sa dom, ma bocdinaŋ ŋac oc sêkôc mac nem yom sa dom. 21Ŋac oc sêkôm gêŋ hoŋ dinaŋ têŋ mac tu mac akêŋ whiŋ aö-ŋga, ŋahu bu ŋac sêŋyalê iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ dom.

22“Aö bu wameŋ ma wahoc neŋ yom asê têŋ ŋac dom, dec ŋac si giso mba. Magoc ŋac sêŋgô aneŋ yom hoŋ su ma sêkêŋ whiŋ dom, dec ŋalêŋ mba bu sêmasaŋ yom têŋ Anötö tu ŋac si giso-ŋga. 23Asa naŋ atac tec aö, naŋ atac tec Damaŋ whiŋ. 24Aö gakôm gêŋ dalô yêc ŋac si aŋgô-ŋga, naŋ ŋamalac daŋ gitôm dom bu kôm. Aö bu watôc têŋ ŋac dom, dec ŋac si giso mba. Magoc ŋac sêlic su, ma sêkêŋ whiŋ aö dom. Mba! Ŋac sêtec aö, ma sêtec Damaŋ whiŋ. 25Ma bocdinaŋ Anötö ndê yom naŋ sêto yêc ŋac si buku yomsu-ŋga,
15:25Yom dau yêc BW 35:19, 69:4. Têm ŋatô lau Israel sêsam Anötö ndê yom naŋ kwahic dec dasam bu Yom Lêŋsêm Akwa naŋ bu ‘Buku Yomsu-ŋga.’ Magoc ŋaê ‘Buku Yomsu-ŋga’ dau hêganôŋ buku amaŋdaŋ naŋ Moses to (Genesis, Eksodas, Levitikas, Namba ma Diuteronomi).
naŋ dec ŋandô sa. Yom dau sôm bu, ‘Ŋac atac tec aö ŋambwa.’

26“Tiŋambu, aö waŋkiŋ Ŋalau meŋ bu puc mac dôŋ ma nem mac awham sa. Iŋ Ŋalau naŋ sa akêŋ Damaŋ, ma sôm yom ŋandô eŋ. Ma têŋ ndoc iŋ meŋ, naŋ iŋ oc hoc yom ŋandô asê pi aö. 27Ma mac oc ahoc yom ŋandô asê pi aö bocdinaŋ, b u mac ambo awhiŋ aö têŋ ŋamata-ŋga e meŋ têŋ dec.

Copyright information for `BUK