John 16

1“Aö gasôm yom hoŋ dindec têŋ mac bu wapuc mac dôŋ, bu ahu nem akêŋ whiŋ aö siŋ dom têŋ ndoc mac atap kisa sa. 2Lau Israel-ŋga oc sêmasuc mac su yêc gôlôwac Israel-ŋga. Ndoc oc meŋ, naŋ lau oc sêndic mac nem lau ŋatô ndu, ma ŋac oc gauc nem bu sêkôm gêŋ ŋayham tu sênem akiŋ Anötö-ŋga. 3Ŋac sêŋyalê Damaŋ dom, ma sêŋyalê aö dom, ma tu dinaŋ-ŋga dec ŋac oc sêkôm bocdinaŋ têŋ mac. 4Magoc kwahic dec aö gasôm yom dindec têŋ mac, bu têŋ ndoc gêŋ dau hôc asê mac, naŋ gauc nem bu aö gakêŋ puc mac gwanaŋ su.”

Ŋalau Dabuŋ ndê gweleŋ

“Aö gasôm yom dinaŋ asê têŋ mac muŋ su dom, ŋahu bu aö gambo gawhiŋ mac.
5Magoc kwahic dec aö oc wahu mac siŋ, ma wambu watêŋ iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ wandi. Ma bocke dec mac nem daŋ ndac aö pi gameŋ wandi-ŋga dom? 6Tigeŋ tu aö gasôm bu wahu mac siŋ-ŋga, dec kayalê bu mac nem ŋalôm ŋawapac ŋandô. 7Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu aö bu wahu mac siŋ dec oc wanem mac sa. Aö bu wahu mac siŋ dom, goc Ŋalau Nem Mac Sa-ŋga oc têŋ mac meŋ dom. Magoc aö bu wandi, dec aö waŋkiŋ iŋ têŋ mac meŋ. 8Ma têŋ ndoc iŋ meŋ, naŋ iŋ oc tôc lau nom-ŋga si giso asê tiawê pi sac, ma pi lêŋ gitêŋ, ma pi Anötö ndê matôc. 9Iŋ oc tôc ŋac si sac ŋahu asê, naŋ sip ŋac sêkêŋ whiŋ aö dom. 10Ma iŋ oc tôc asê bu lau nom-ŋga sêŋyalê Anötö ndê lêŋ gitêŋ dom, bu aö oc watêŋ Damaŋ wandi, ma mac oc alic aö tiyham dom.
16:10Yom dau ŋahu yêc awê dom. Lau ŋatô gauc gêm bu yom dau ŋahu bocdec bu. Lau nom-ŋga sêtec Yisu ma sêkic yom bu sêndic iŋ ndu. Ŋac si gauc sa dom, ma sêlic iŋ gitôm ŋgac sac daŋ. Magoc Anötö uŋ iŋ sa, ma kôc iŋ sa pi undambê gi, dec tôc asê bu Yisu iŋ ŋgac gitêŋ. Bocdinaŋ Ŋalau Dabuŋ oc tôc asê bu lau nom-ŋga si gauc sa pi Yisu dom. Ma lau ŋatô gauc gêm bu yom dau ŋahu bocdec. Yisu oc pi undambê ndi ma gitôm dom bu êndôhôŋ lau nom-ŋga pi lêŋ gitêŋ tiyham, dec Ŋalau oc meŋ bu whê ŋac si gauc sa pi mêtê sac ma mêtê gitêŋ.
11Ma iŋ oc tôc asê bu Anötö oc êmatôc sac hoŋ, tôm kwahic dec iŋ oc êmatôc nom dindec ŋadau.

12“Yom daêsam yêc bu wasôm têŋ mac, magoc mac atôm dom bu akôc sa. 13Magoc têŋ ndoc Ŋalau Yom Ŋandô-ŋga meŋ su, naŋ iŋ oc nem mac sa bu aŋyalê yom ŋandô hoŋ. Ŋahu bu iŋ oc sôm dau ndê yom asê dom, magoc yom hoŋ naŋ iŋ ŋgô yêc alu Damaŋ, naŋ dec iŋ oc hoc asê. Ma iŋ oc kêŋ puc mac pi gêŋ naŋ oc hôc asê tiŋambu. 14Ŋalau Dabuŋ oc po aneŋ waêŋ sa, ŋahu bu iŋ oc kôc aö dauŋ neŋ yom, ma hoc asê têŋ mac. 15Damaŋ ndê gêŋ hoŋ ti aö neŋ, ma tu dinaŋ-ŋga dec gasôm têŋ mac bu gêŋ hoŋ naŋ Ŋalau oc hoc asê têŋ mac, naŋ meŋ akêŋ aö neŋ.”

Ŋalôm ŋawapac oc nem dau kwi ti atac ŋayham

16Goc Yisu sôm, “Ŋasawa sauŋ mac oc alic aö dom, ma ŋasawa sauŋ mac oc alic aö tiyham.” 17Yisu sôm yom dinaŋ, goc iŋ ndê ŋgacsêŋomi sem yomgalôm, ma ŋatô sêsôm têŋ dandi, “Yom bocke dec iŋ sôm bu ŋasawa sauŋ yac oc dalic iŋ dom, ma ŋasawa sauŋ yac oc dalic iŋ tiyham? Ma iŋ sôm bu iŋ oc têŋ Damba ndi.” 18Goc sêndac dandi ŋapaŋ bu, “Iŋ ndê yom dinaŋ pi ŋasawa sauŋ, naŋ ŋahu bocke? Yac taŋyalê iŋ ndê yom ŋahu dom.”

19Yisu kêyalê bu ŋac bu sêndac iŋ pi yom dau, dec sôm têŋ ŋac, “Aö gasôm bu ŋasawa sauŋ mac oc alic aö dom, ma ŋasawa sauŋ mac oc alic aö tiyham. Tu sake-ŋga mac am yomgalôm pi yom dau? 20Yomandô aö wasôm têŋ mac, bu têŋ ndoc aö wahu mac siŋ, naŋ mac oc ahu daŋgibo asê ma ataŋ, magoc lau sac nom-ŋga oc atac ŋayham sa. Mac oc ambo ti nem ŋalôm ŋawapac, magoc tiŋambu mac nem ŋalôm ŋawapac oc nem dau kwi ti atac ŋayham. 21Oc nditôm awhê tidaê naŋ ndê ndoc meŋ sa bu kôc balêkoc-ŋga. Iŋ ŋalôm ŋawapac bu iŋ kêsahê ŋandê atu. Tigeŋ têŋ ndoc iŋ kôc balêkoc dau su, naŋ iŋ oc gauc nem ŋandê dau tiyham dom, bu iŋ atac ŋayham sa bu iŋ ndê balêkoc hôc asê su. 22Ma mac bocdinaŋ, kwahic dec mac ambo ti ŋalôm ŋawapac, magoc tiŋambu aö walic mac tiyham, ma têŋ ndoc dinaŋ, mac oc atac ŋayham atu. Ma lau daŋ oc sêkôc atac ŋayham su yêc mac dom. 23Têŋ têm dinaŋ mac oc andac aö pi gêŋ daŋ tiyham dom. Yomandô aö wasôm têŋ mac, bu gêŋ sake naŋ mac ateŋ têŋ Damaŋ tu aneŋ ŋaê-ŋga, naŋ iŋ oc kêŋ têŋ mac. 24Têŋ ŋamata-ŋga e meŋ têŋ kwahic dec, mac ateŋ gêŋ daŋ tu aneŋ ŋaê-ŋga dom. Kwahic dec ma ndi, naŋ ateŋ gêŋ tu aneŋ ŋaê-ŋga. Ma Anötö oc kêŋ têŋ mac, ma mac oc atisambuc ŋandô.”

Yisu ku ŋaclai nom-ŋga dulu

25“Gêŋ hoŋ dinaŋ aö gasôm têŋ mac ŋa yom gôliŋ. Magoc têm oc meŋ sa, naŋ aö oc wasôm yom têŋ mac ŋa yom gôliŋ dom. Aö oc wasôm yom yêc awê têŋ mac pi Damaŋ. 26Têŋ ndoc dinaŋ mac oc ateŋ gêŋ tu aneŋ ŋaê-ŋga. Aö wasôm têŋ mac, bu aö dauŋ oc wanem mac awham têŋ Damaŋ lec dom. Mac daôm ateŋ nem mbec solop têŋ iŋ, 27bu iŋ atac whiŋ mac. Aêc! Damaŋ Anötö atac whiŋ mac, ŋahu bu mac atac whiŋ aö, ma akêŋ whiŋ bu iŋ kêkiŋ aö gameŋ. 28Aö gambo gawhiŋ Damaŋ muŋ su, dec gasip nom gameŋ. Ma kwahic dec aö bu wahu nom siŋ ma wambu watêŋ iŋ wandi.”

29Têŋ dinaŋ Yisu ndê ŋgac-sêŋomi sêsôm têŋ iŋ, “Kwahic dec am sôm yom yêc awê, ma sôm ŋa yom gôliŋ dom. 30Ma kwahic dec yac aŋyalê bu am kêyalê gêŋ hoŋ. Ma lau sêkêŋ gêndac têŋ am dom magoc am kêyalê ŋac si gauc ti yom hoŋ muŋ. Tu dinaŋ-ŋga dec yac akêŋ whiŋ bu am mweŋ akêŋ Anötö ndê.” 31Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Kwahic dec mac akêŋ whiŋ, a? 32Aö wasôm têŋ mac, bu ndoc oc meŋ sa, ma kwahic dec meŋ kêpiŋ su, naŋ mac hoŋ oc ahu aö siŋ ma alhö têŋtêŋ. Magoc aö oc wambo taŋwasêŋ dom, bu Damaŋ oc mbo whiŋ aö. 33Aö gasôm yom hoŋ dindec têŋ mac bu wapuc mac dôŋ bu ambo ti atac malô tu aö-ŋga. Yêc nom mac oc atap ŋawapac sa, magoc ambo ti nem ŋalôm pêŋ dôŋ, bu aö gaku ŋaclai nom-ŋga dulu su.”

Copyright information for `BUK