John 17

Yisu teŋ mbec tu iŋ dau-ŋga

Yisu sôm yom dinaŋ su, goc tatac undambê, ma teŋ mbec bocdec bu, “Damaŋ, aneŋ ndoc hôc asê su. Po am Atôm, aö dec neŋ waêŋ sa, ma ŋalêŋ dinaŋ aö oc wapo am nem waêm sa. Am kêŋ ŋaclai têŋ aö pi ŋamalac hoŋ, tu bu wakêŋ lau hoŋ naŋ am kêŋ têŋ aö, naŋ sêmbo tali ŋapaŋ. Ma ŋac si ŋahu sêmbo tali ŋapaŋ-ŋga dau bocdec bu, sêŋyalê am Anötö ŋandô tigeŋ, ma sêŋyalê aö, Yisu Kilisi naŋ am kêkiŋ aö gameŋ.

“Aö gac dabiŋ gweleŋ naŋ am kêŋ sip aö amaŋ, ma tu dinaŋ-ŋga dec aö gapo nem waêm sa yêc nom. Têŋ ŋamata-ŋga nom dindec mbasi, naŋ aö dec gambo gawhiŋ am ma hêclu dawêkaiŋ ŋawasi atu dawhiŋ dauŋ. Kwahic dec Damaŋ, aö wandac am bu kôc aö sa bu wambo wawhiŋ am tiyham ti ŋawasi atu dau.”

Yisu teŋ mbec tu iŋ ndê ŋgacsêŋomi-ŋga

Ma Yisu sôm, “O Damaŋ, am kêyaliŋ am nem lau sa yêc nom, ma kêŋ ŋac sêsip aö amaŋ. Aö gatôc am asê têŋ ŋac su, ma ŋac daŋga wambu am nem yom. Ma kwahic dec ŋac sêŋyalê bu gêŋ hoŋ naŋ aö gakôm, naŋ ŋahu am daôm, ma am kêŋ sip aö amaŋ bu wakôm-ŋga. Bu yom naŋ am kêŋ têŋ aö, naŋ aö gasôm asê têŋ ŋac, ma sêkôc sa. Ma ŋac sêŋyalê pi ŋandô bu muŋ-ŋga aö gambo gawhiŋ am, ma sêkêŋ whiŋ bu am daôm kêkiŋ aö gameŋ. Kwahic dec aö bu wateŋ mbec tu ŋac-ŋga. Aö wateŋ tu lau nom-ŋga hoŋ-ŋga dom, magoc aö wateŋ tu am nem lau hoŋ, naŋ am kêŋ sip aö amaŋ-ŋga. 10 Aneŋ lau hoŋ sêti am nem, ma am nem lau hoŋ sêti aö neŋ. Ma aö gatap waêŋ sa tu ŋac-ŋga. 11 Aneŋ têm wambo nom-ŋga pacndê, ma malô aö oc watêŋ am waloc. Magoc ŋac oc gacgeŋ sêmbo nom. O Damaŋ dabuŋ, aö bu wateŋ am bu yob lau dinaŋ ŋa am nem ŋaê ŋa-ŋaclai atu naŋ am gêlic ŋayham bu kêŋ têŋ aö. Yob ŋac bu sêpiŋ dau dôŋ sêti gêŋ tigeŋ, gitôm hêclu dati gêŋ tigeŋ. 12 Têŋ ndoc aö gambo gawhiŋ ŋac, naŋ aö gayob ŋ ac ŋapep ŋa am nem ŋaê ŋa-ŋaclai naŋ am kêŋ têŋ aö. Ma bocdinaŋ ŋac si daŋ giŋga dom. Ŋgac tigeŋ naŋ gic waê bu peŋ, naŋ tawasê oc niŋga, bu kôm yom naŋ sêto yêc, naŋ ŋandô sa.

13 “Malô aö oc watêŋ am waloc. Tigeŋ kwahic dec aö gambo nom ma gasôm yom hoŋ dinaŋ asê têŋ aneŋ lau, tu bu aneŋ atac ŋayham nem ŋac ahuc, ma kôm ŋac sêtisambuc. 14 Aö gakêŋ am nem yom têŋ ŋac, ma lau sac nom-ŋga atac tec ŋac. Sêtec ŋac ŋahu bu ŋac si mala ŋandô yêc nom dom, gitôm aö dauŋ neŋ malaŋ ŋandô yêc nom dom. 15 Aö wateŋ am bu kôc ŋac su yêc nom dom, magoc aö wateŋ am bu yob ŋac tu ŋgac sac Sadaŋ-ŋga. 16 Ŋac si mala ŋandô yêc nom dom, gitôm aö neŋ malaŋ ŋandô yêc nom dom. 17 Damaŋ, am nem yom iŋ yom ŋandô eŋ. Kêŋ nem yom ŋandô sip ŋac si ŋalôm bu kôm ŋac sêti lau dabuŋ ŋandô. 18 Tôm am kêkiŋ aö gasip nom gameŋ, dec aö waŋkiŋ ŋac sêsa sêndi sêmbo lau nom-ŋga ŋalôm. 19 Kwahic dec aö gam dabuŋ dauŋ bu wandic bata am nem lêŋ nem lau si-ŋga, ma ŋalêŋ dau dinaŋ dec oc tôm bu ŋac dau sêti am nem lau dabuŋ.”

Yisu teŋ mbec tu lau hoŋ naŋ oc sêkêŋ whiŋ iŋ-ŋga

20 “Aö wateŋ mbec tu lau naŋ kwahic dec sêŋyalê aö, naŋ tawasê-ŋga dom. Aö wateŋ mbec tu lau hoŋ naŋ sêŋgô yom naŋ ŋac oc sêhoc asê pi aö, ma sêkêŋ whiŋ aö-ŋga sêwhiŋ. 21 Kêŋ ŋac hoŋ sêmbo ti ŋalôm ma gauc tigeŋ, gitôm hêclu dati gêŋ tigeŋ, am mbo aö ŋalôm, ma aö gambo am ŋalôm. Pwiŋ ŋac hoŋ dôŋ sênem damiŋ hêclu, ma bocdinaŋ têŋ ndoc lau nom-ŋga sêlic ŋac sêpiŋ dau dôŋ ti ŋalôm tigeŋ, dec ŋac hoŋ oc sêkêŋ whiŋ bu am kêkiŋ aö gameŋ. 22 Am nem ŋaclai ti ŋawasi naŋ am kêŋ têŋ aö, naŋ dec aö gakêŋ têŋ ŋac, bu ŋac oc sêti gêŋ tigeŋ gitôm hêclu dati gêŋ tigeŋ. 23 Am mbo aö ŋalôm, ma aö wambo ŋac ŋalôm, tu bu wapiŋ ŋac dôŋ bu sêmbo ti ŋalôm ma gauc tigeŋ. Ma bocdinaŋ lau nom-ŋga oc sêŋyalê bu am kêkiŋ aö gameŋ, ma bu am atac whiŋ ŋac gitôm am atac whiŋ aö.

24 “Damaŋ, aö tac whiŋ bu lau hoŋ naŋ am kêŋ ŋac sêsip aö amaŋ, naŋ sêwhiŋ aö sêmeŋ ma sêmbo gameŋ naŋ aö oc wambo. Dec ŋac oc sêlic ŋawasi atu naŋ am kêŋ têŋ aö. Bu muŋ-ŋga, nom dindec mbasi, naŋ am atac whiŋ aö ndu andô, dec kêŋ ŋawasi dau têŋ aö. 25 O Damaŋ gitêŋ, lau nom-ŋga sêŋyalê am dom. Tigeŋ aö kayalê am, ma lau dindec sêŋyalê bu am kêkiŋ aö gameŋ. 26 Aö gatôc am asê têŋ ŋac, ma watôc am asê ŋapaŋ. Ma tu dinaŋ-ŋga dec am nem atac whiŋ aö-ŋga oc yêc ŋac si ŋalôm. Ma aö dauŋ oc wambo ŋac si ŋalôm wawhiŋ.”

Copyright information for `BUK