John 18

Sêkôc Yisu dôŋ

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Yisu teŋ mbec dau pacndê, goc iŋ ti ndê ŋgacsêŋomi sêhu Jerusalem siŋ, ma sêpi Busuŋ Kidron-ŋga ŋadaŋga si. Ma sêsôc ôm †olib-ŋga daŋ naŋ yêc dinaŋ. 2Judas, ŋgac naŋ hoc Yisu asê, naŋ kêyalê ôm dinaŋ, bu ndoc daêsam Yisu ti ŋgacsêŋomi sêkac sa sêmbo dindê. 3Bocdinaŋ têŋ ôbwêc dinaŋ iŋ kêkuc ŋac, ma sa têŋ ôm dau gi. Iŋ wê lau siŋ Rom-ŋga toŋ daŋ ma lau siŋ-ŋga lôm dabuŋ-ŋga ŋatô naŋ dabuŋsiga atu-tu ti lau Palêsai sêŋkiŋ. Ŋac sêŋsêlêŋ ti sêhôc daweŋ ti lam, ma wapa siŋ-ŋga, ma sêhôc asê ôm dinaŋ.

4Yisu kêyalê gêŋ hoŋ naŋ oc hôc asê iŋ, goc sa gi ma ndac ŋac bu, “Mac aŋsalê asa?” 5Ma ŋac sêsôm, “Yac aŋsalê Yisu Nasaret-ŋga.” Dec Yisu sôm, “Aö dauŋ dindec.” (Têŋ ndoc dinaŋ, Judas, ŋgac hoc iŋ asê-ŋga, kalhac whiŋ lau dinaŋ.) 6Têŋ ndoc ŋac sêŋgô Yisu ndê yom bu, “Aö dauŋ dindec,” goc ŋac hoŋ sêyu dau su ma sêpeŋ sêsip nom si. 7Ma iŋ ndac tiyham, “Mac aŋsalê asa?” Ma sêsôm, “Yisu Nasaret-ŋga.” 8Goc iŋ ô yom ma sôm, “Aö gasôm su, bu aö dauŋ dindec. Mac asôm bu mac aŋsalê aö, ma bocdinaŋ atec aneŋ lau dindec sêlhö sêndi.” 9Yisu sôm yom dau tu bu nem iŋ ndê ŋgacsêŋomi si-ŋga. Ma tu dinaŋ-ŋga yom naŋ iŋ sôm muŋ su bocdec bu, “Aö oc wayob ŋamalac hoŋ naŋ Damaŋ kêŋ têŋ aö, bu ŋac si daŋ niŋga dom,” naŋ dec ŋandô sa.

10Saimon Pita kôc iŋ ndê bieŋ baliŋ sa, ma pa dabuŋsiga ŋamata-ŋga ndê ŋgac akiŋ ndê daŋgalauŋ andô-ŋga su. Ŋgac akiŋ dau ndê ŋaê Malkus. 11Magoc Yisu sôm têŋ Pita, “Kêŋ nem bieŋ mbu sip ŋapaŋ ndi. Damaŋ kêŋ laclhu ŋawapac-ŋga dindec têŋ aö, ma aö gac waê bu wanôm.”

Sêwê Yisu sêtêŋ Anas si

(Mat 26:57)

12Goc ŋgac bata siŋ-ŋga ti ndê lau siŋ, ma lau siŋ sêyob lôm dabuŋ-ŋga naŋ lau bata Israel-ŋga sêŋkiŋ, naŋ sêkôc Yisu ma sêsô iŋ amba dôŋ. 13Goc sêwê iŋ sêtêŋ Kayapas lawa Anas ndê andu si. Kayapas, iŋ lau Israel si dabuŋsiga ŋamata-ŋga têŋ têm dinaŋ. 14Iŋ ŋgac naŋ muŋ-ŋga sôm asê têŋ lau bata Israel-ŋga, bu oc ŋayham bu ŋgac tigeŋ mbac ndu ô lau hoŋ.

Pita sêc Yisu ahuc

(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15Sêwê Yisu sêtêŋ dabuŋsiga ŋamata-ŋga ndê andu, ma sêsôc tuŋlôm naŋ kêgihi andu dau, naŋ si. Ma Saimon Pita lu ŋgacsêŋom daŋ sêŋkuc. Ŋgacsêŋom dau dabuŋsiga ŋamata-ŋga kêyalê iŋ tidôŋ, ma bocdinaŋ dec iŋ kêkuc Yisu ma gacgeŋ sôc tuŋlôm dau gi. 16Magoc Pita sôc gi dom, iŋ kalhac awê kêpiŋ gatam. Dec ŋgacsêŋom naŋ dabuŋsiga ŋamata-ŋga kêyalê, naŋ mbu gi ma sôm yom pi Pita whiŋ awhê akiŋ naŋ yob gatam, goc kôc Pita sôc gi. 17Ma awhê akiŋ dinaŋ ndac Pita bocdec, “Ma bocke? Am Yisu ndê ŋgacsêŋom daŋ whiŋ, a?” Magoc Pita pa dau ma sôm, “Mba! Aö dom!”

18Têŋ ôbwêc dinaŋ gameŋ ŋalhuc sa, dec lau akiŋ ti lau siŋ lôm dabuŋ-ŋga sêkôm ya golom asê goc sêlhac sêŋgihi ma sêŋsulu. Ma Pita gi kalhac whiŋ ŋac ma kêsulu ya.

Dabuŋsiga Anas kêsu Yisu

(Mat 26:59-68; Mak 14:55-65; Luk 22:63-71)

19T êŋ dinaŋ, dabuŋsiga ŋamata-ŋga Anas
18:19Anas - Muŋ-ŋga lau Israel-ŋga sêŋyaliŋ Anas sa ti ŋac si dabuŋsiga ŋamata-ŋga. Têŋ yala AD15 lau Rom-ŋga sêkôc iŋ su yêc gweleŋ dau. Tiŋambu Kayapas iŋ lau Israel si dabuŋsiga ŋamata-ŋga, magoc lau Israel daêsam êlêmê sêsam Anas bu dabuŋsiga ŋamata-ŋga whiŋ.
kêsu Yisu pi iŋ ndê sêŋomi, ma pi yom naŋ iŋ kêdôhôŋ têŋ lau.
20Ma Yisu sôm, “Aö gasôm aneŋ yom hoŋ yêc awê. Aö kadôhôŋ lau gambo ŋac si lôm wê-ŋga ma yêc lôm dabuŋ Jerusalem-ŋga, gameŋ naŋ lau Israel-ŋga hoŋ êlêmê sêkac dau sa sêmbo naŋ. Ma aö gasêc yom daŋ ahuc dom. 21Bocdinaŋ tu sake-ŋga am kêsu aö? Ndac lau naŋ sêŋgô aneŋ yom. Ŋac hoŋ sêŋyalê yom naŋ aö gasôm.” 22Têŋ ndoc Yisu sôm yom dinaŋ, goc ŋgac siŋ lôm dabuŋ-ŋga naŋ kalhac kêpiŋ iŋ, naŋ tap iŋ sip ali andô ma sôm, “Toc dabuŋsiga atu sa, ma ô iŋ ndê yom bocdinaŋ dom!” 23Dec Yisu sôm, “Yom naŋ aö gasôm, naŋ bu yom so, naŋ goc sôm têŋ aö. Magoc aö gasôm yom so daŋ dom, ma tu sake-ŋga dec am tap aö?” 24Têŋ dinaŋ Anas kêkiŋ Yisu têŋ dabuŋsiga ŋamata-ŋga Kayapas gi. Ma wac naŋ sêsô iŋ amba dôŋ, naŋ gacgeŋ yêc.

Pita sêc Yisu ahuc tiyham

(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25Saimon Pita kêsulu ya mbo, ma ŋamalac daŋ ndac iŋ, “Am ŋgac dau ndê ŋgacsêŋom daŋ, me?” Ma Pita pa dau ma sôm, “Mba!” 26Dabuŋsiga ŋamata-ŋga ndê ŋgac akiŋ daŋ mbo gameŋ dinaŋ. Iŋ ŋgac naŋ Pita pa iŋ ndê daŋgalauŋ su, naŋ ndê têŋgac. Ma iŋ sôm têŋ Pita, “Ma bocke? Aö galic am kalhac whiŋ ŋgac dinaŋ yêc ôm olib-ŋga. Yomandô, me?” 27Magoc Pita pa dau tiyham, ma ŋagahô eŋ dalec daŋ gic hu taŋ.

Pailot kêsahê Yisu

(Mat 27:11-18, 20-23; Mak 15:2-15; Luk 23:2, 3, 18-25)

28Ôbwêc pacndê, ma têŋ bêbêc ganduc lau bata Israel-ŋga sêhu Kayapas ndê andu siŋ ma sêwê Yisu sêtêŋ gôliŋwaga Rom-ŋga ndê andu si. Lau bata Israel-ŋga dinaŋ sêsôc andu dau dom, sêtöc dau ma gauc gêm bu oc kôm ŋac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga, dec oc tôm dom bu sêneŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga.
18:28Lau Israel-ŋga si yomsu daŋ sôm bu ŋac bu sênem dabuŋ dau, dec ŋac sêmbo ahê têŋ †lau gameŋ apa-ŋga. Ŋahu bu lau gameŋ apa-ŋga sêŋkuc Anötö ndê yomsu dom, ma lau Israel-ŋga bu sêmbo sêmpiŋ ŋac, dec oc kôm ŋac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga. Pailot iŋ ŋgac Rom-ŋga daŋ, ma lau gameŋ apa-ŋga daêsam sêmbo iŋ ndê andu, ma tu dinaŋ-ŋga lau bata Israel-ŋga sêtec bu sêsôc iŋ ndê andu.
29Bocdinaŋ Pailot, ŋgac naŋ gêm gôliŋ gameŋ Judia-ŋga sa têŋ ŋac gi, ma ndac ŋac, “Mac asôm bu ŋgac dindec kôm giso bocke?” 30Ma sêô yom ma sêsôm, “Iŋ bu ndê giso mbasi, dec yac oc akôc iŋ atêŋ am ameŋ lec dom.” 31Dec Pailot sôm, “Mac daôm akôc iŋ sa andi, ma amatôc iŋ êŋkuc mac daôm nem yomsu.” Magoc ŋac sêsôm, “Mba! Bu mac lau Rom-ŋga akêŋ yao bu yac lau Israel-ŋga andic ŋamalac daŋ ndu dom.” 32Ŋalêŋ dinaŋ dec Yisu ndê yom pi lêŋ naŋ iŋ oc mbac ndu,
18:32Yisu sôm bu lau oc sêsuŋ iŋ sa yêc nom - alic Jon 12:32-33, 3:14 ma 8:28. Lau Israel-ŋga sêtuc lau sac ŋa hoc ndu, magoc lau Rom-ŋga sêndic lau sac pi a gicso dau ma tu dinaŋ-ŋga Yisu sôm bu ŋac oc sêsuŋ iŋ sa akêŋ nom.
naŋ ŋandô sa.

33Têŋ dinaŋ Pailot hu ŋac siŋ ma sôc andu gi, goc ta Yisu sôc gi ma ndac iŋ, “Am lau Israel-ŋga si Kiŋ, a?” 34Ma Yisu ô yom bocdec bu, “Am sôm yom dinaŋ tôm am daôm nem gauc, me lau ŋatô sêsôm yom dau pi aö?” 35Ma Pailot sôm, “Aö ŋgac Israel-ŋga dom! Am daôm nem lau ti dabuŋsiga atu-tu Israel-ŋga sêkêŋ am têŋ aö mweŋ. Am kôm gêŋ giso bocke?” 36Dec Yisu sôm, “Aneŋ gôliŋ kiŋ-ŋga gitôm kiŋ nom dindec-ŋga si gôliŋ dom. Aö bu wanem gôliŋ gameŋ nom-ŋga daŋ, dec oc tôm bu aneŋ lau akiŋ sêyob aö ma sêndic siŋ bu lau bata Israel-ŋga sêkôc aö dôŋ dom. Magoc aö neŋ gôliŋ ŋahu yêc nom dindec dom.” 37Goc Pailot sôm, “Bocdinaŋ, am sôm bu am kiŋ daŋ, a?” Ma Yisu sôm, “Am daôm sôm bu aö kiŋ daŋ. Aneŋ dinaŋ kôc aö, ma aö gahôc asê nom tu gêŋ tigeŋ-ŋga, naŋ tu wahoc yom ŋandô asê-ŋga. Ma lau hoŋ naŋ atac whiŋ yom ŋandô, naŋ sêkôc aneŋ yom sa.” 38Pailot ŋgô yom dau goc ndac, “Ma yom bocke iŋ yom ŋandô?”

Iŋ sôm yom dinaŋ su, goc sa têŋ lau bata Israel-ŋga gi, ma sôm tiyham têŋ ŋac, “Aö gatap yom daŋ bu tamatôc iŋ pi-ŋga, naŋ sa dom.
39Magoc mac nem mêtê daŋ yêc, bu wahu gapocwalô daŋ siŋ têŋ mac têŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga ŋandoc. Mac atac whiŋ bu aö wahu ŋgac dindec, naŋ sêsam bu Kiŋ Israel-ŋga, naŋ siŋ têŋ mac, me mba?” 40Magoc sêmbwêc, “Mba! Iŋ dom! Hu Barabas siŋ têŋ yac.” Barabas iŋ lau naŋ sêŋgilí siŋ têŋ lau Rom-ŋga, naŋ si daŋ.

Copyright information for `BUK