John 20

Yisu tisa

(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-10)

Bêc Sabat-ŋga meŋ gi su, ma têŋ wake ŋabêc ŋamata-ŋga Maria Magadala tisa têŋ bêbêc ganduc, ma sa têŋ sêhô gi. Iŋ gêlic bu hoc atu naŋ sêkêŋ ndöc sê awha, naŋ ndöc ŋamala dom. Goc iŋ kêti mbu têŋ Saimon Pita lu ŋgacsêŋom naŋ Yisu atac whiŋ ŋandô, naŋ gi, ma sôm têŋ iŋlu, “Oyaê! Ŋac sêkôc Pômdau ndê ŋamlaŋ su yêc sêhô, ma yac am gauc gameŋ naŋ sêkêŋ iŋ yêc.” Goc Pita lu ŋgacsêŋom dinaŋ sêti bu sêtêŋ sêhô sêndi. Iŋlu sênti si, ma ŋgacsêŋom dinaŋ hôc gêlêc Pita su ma hôc asê muŋ. Iŋ sôc gi dom, magoc iŋ wec ma tôc gwaniŋ, ma gêlic po naŋ sêhi pi Yisu ndê ŋamlaŋ, naŋ yêc ŋamala. Saimon Pita kêkuc meŋ hôc asê ma gacgeŋ sôc hocsuŋ dau ŋalôm gi. Iŋ gêlic po naŋ yêc, ma po naŋ sêhi pi Yisu ŋagôlôŋ. Po dinaŋ yêc dau-ŋga, magoc yêc bambaliŋ dom, yêc gitôm sêtip sa ŋapep. Goc ŋgac-sêŋom naŋ hôc asê sêhô muŋ, naŋ sôc gi whiŋ. Iŋ gêlic po ŋambwa, dec kêŋ whiŋ bu Yisu tisa su yomandô. (Muŋ-ŋga e meŋ têŋ têm dinaŋ, naŋ ŋac si gauc sa dom pi yom hoŋ naŋ sêto yêc bu Yisu oc tisa akêŋ lau batê-ŋga.)

Yisu hoc dau asê têŋ Maria Magadala

10 Dinaŋ su ma ŋgacsêŋom lu dinaŋ sêlhö sêmbu sêtêŋ si andu si. 11 Magoc Maria Magadala naŋ mbu meŋ su, naŋ gacgeŋ kalhac sêhô ŋamakê ma taŋ. Iŋ wec bu tôc gwaniŋ sêhô ŋalôm, 12 ma iŋ gêlic aŋela lu ti ŋakwê sêsêp sêndöc gameŋ naŋ muŋ-ŋga Yisu yêc, daŋ ndöc ŋagôlôŋ-ŋga, ma daŋ ndöc gahi-ŋga. 13 Ma sêndac iŋ, “O awhê! Am taŋ tu sake-ŋga?” Ma iŋ ô yom ma sôm, “Lau sêkôc aneŋ Pômdau ndê ŋamlaŋ su, ma aö gam gauc gameŋ naŋ sêkêŋ iŋ yêc naŋ.” 14 Iŋ sôm yom dinaŋ su, dec tagêlic ma gêlic Yisu, magoc kêyalê dom bu iŋ Yisu. 15 Ma Yisu sôm, “Awhê! Am taŋ tu sake-ŋga? Am kêsalê asa?” Maria gauc gêm bu iŋ ŋgac naŋ yob ôm dau, dec sôm, “O ŋadau, am bu kôc iŋ ndê ŋamlaŋ su, goc sôm asê têŋ aö bu am kêŋ iŋ yêc gameŋ bocke, ma yac oc andi akôc iŋ sa.” 16 Têŋ dinaŋ Yisu sôm têŋ iŋ, “Maria.” Goc Maria kac dau kwi ma mbwêc ŋa Yom Hibru, “Raboni!” (Yom dau danem kwi bu ‘Kêdôhôŋwaga.’ ) 17 Iŋ kêgape Yisu dôŋ ŋaŋga, magoc iŋ sôm, “Am êmasec aö ŋapaŋ dom, bu aö gatêŋ Damaŋ ga su dom. Magoc am mbu ndi, ma sôm têŋ aneŋ asidôwai bu aö oc wambu watêŋ aneŋ Damaŋ, ma mac nem Damam. Iŋ aö neŋ Anötö, ma mac nem Anötö.”

18 G oc Maria Magadala kölhö têŋ Yisu ndê sêŋomi gi, ma sôm têŋ ŋac bu, “Pômdau tisa ma aö galic iŋ su!” Ma yom hoŋ naŋ Yisu sôm têŋ iŋ, naŋ iŋ gic miŋ têŋ ŋac.

Yisu hoc dau asê têŋ ndê sêŋomi

19 Têŋ wake ŋabêc ŋamata-ŋga dinaŋ ŋaôbwêc, sêŋomi sêmbo andu daŋ ŋalôm sêwhiŋ dau. Ŋac sic gatam ahuc ŋaŋga, bu sêtöc lau bata Israel-ŋga. Sêmbo dinaŋ, ma Yisu hoc dau asê kalhac ŋac ŋalhu, ma sôm, “Yom malô whiŋ mac!” 20 Iŋ sôm yom dinaŋ su, goc tôc iŋ amba ma ŋabi têŋ ŋac sêlic. Ma ŋac hoŋ atac ŋayham atu tu sêlic Pômdau-ŋga. 21 Ma iŋ sôm tiyham, “Yom malô whiŋ mac! Tôm Damaŋ kêkiŋ aö gasip nom gameŋ, naŋ kwahic dec waŋkiŋ mac asa andi.” 22 Dec iŋ yu wayahô pi ŋac ma sôm, “Akôc Ŋalau Dabuŋ sa loc. 23 Aö wakêŋ ŋaclai têŋ mac bu asuc ŋamalac si sac kwi. Ŋac naŋ mac asuc ŋac si sac kwi, naŋ Anötö suc ŋac si sac kwi bocdinaŋ. Ma ŋac naŋ mac asuc si sac kwi dom, naŋ si sac oc gacgeŋ yêc ŋac-ŋga.”

Yisu hoc dau asê têŋ Tomas

24 Têŋ ndoc ŋamata-ŋga naŋ Yisu hoc dau asê têŋ iŋ ndê sêŋomi, naŋ Tomas mbo whiŋ ŋac dom. Iŋ ŋgacsêŋomi 12 si daŋ naŋ sêsam bu Lôcmpôŋ. 25 Tiŋambu sêŋomi ŋatô sêsôm têŋ iŋ bu, “Yac alic Pômdau su!” Magoc iŋ sôm, “Aö gakêŋ whiŋ dom! Aö bu walic bôlêm ŋamala yêc iŋ amba, ma wakêŋ aö amaŋatu sip ŋamala dau, ma sôc kêm ŋamala yêc iŋ ŋabi, dec aö oc wakêŋ whiŋ.”

26 Wake daŋ giŋga su, ma Yisu ndê sêŋomi sêmbo andu dau tiyham, ma Tomas mbo whiŋ ŋac. Ŋac sic gatam ahuc ŋaŋga sa, magoc Yisu meŋ kalhac ŋac ŋalhu. Ma iŋ sôm, “Yom malô whiŋ mac!” 27 Ma iŋ sôm têŋ Tomas, “Lic aö amaŋ, ma kêŋ amam-atu sip dec, ma kêŋ amam-atu sôc aneŋ ŋabi. Hu nem atac lu-lu siŋ, ma kêŋ whiŋ.” 28 Dec Tomas sôm, “Aneŋ Pômdau, ma aneŋ Anötö am!” 29 Goc Yisu sôm têŋ iŋ, “Am gêlic aö su, dec kêŋ whiŋ. Aö awhaŋ hôc lau naŋ sêlic pi tandô dom, magoc sêkêŋ whiŋ, bu ŋac oc sêtap Anötö ndê mwasiŋ sa.”

Jon ndê bapia ŋahu

30 Yisu kôm gêŋ dalô daêsam yêc iŋ ndê sêŋomi aŋgô-ŋga, naŋ ŋamiŋ yêc bapia dindec dom. 31 Magoc yom pi gêŋ dalô naŋ sêto sip bapia dindec, naŋ yêc tu bu mac asam ma akêŋ whiŋ bu Yisu iŋ Mesaya, Anötö ndê Atu. Ma tu mac akêŋ whiŋ iŋ ndê ŋaê-ŋga, dec mac oc atap seŋ ambo tamli-ŋga sa.

Copyright information for `BUK