John 3

Yisu lu Nikodemas

1Lau Israel si ŋgac bata daŋ mbo Jerusalem, naŋ ndê ŋaê Nikodemas. Iŋ mbo lau †Palêsai si toŋ, ma iŋ lau bata †Sanedrin-ŋga si daŋ whiŋ. 2Têŋ ôbwêc daŋ, Nikodemas têŋ Yisu gi, ma sôm têŋ iŋ, “O Kêdôhôŋwaga. Yac alic gêŋ dalô hoŋ naŋ am kôm, dec aŋyalê bu am kêdôhôŋwaga daŋ naŋ Anötö kêkiŋ meŋ. Ŋahu bu Anötö bu mbo whiŋ ŋamalac daŋ dom, dec oc tôm dom bu ŋamalac dau kôm gêŋ dalô gitôm naŋ am kôm.”

3Ma Yisu ô iŋ ndê yom ma sôm, “Yom ŋandô aö wasôm têŋ am. Ŋamalac daŋ bu tiwakuc tiyham dom, dec oc tôm dom bu iŋ mbo †Anötö ndê gôliŋ ŋapu.” 4Goc Nikodemas sôm têŋ iŋ, “Ŋamalac andô daŋ oc tiwakuc ŋalêŋ bocke? Oc tôm bu sip dinda atac ŋalôm ma dinda kôc iŋ tiyham, me?” 5Ma Yisu sôm, “Aö wasôm yom ŋandô têŋ am. Ŋamalac daŋ bu tiwakuc ŋa bu ma ŋa Ŋalau Dabuŋ dom, dec oc nditôm dom bu mbo Anötö ndê gôliŋ ŋapu. 6Ŋamalac sêkwê ŋamalac asê, magoc Ŋalau tigeŋ g itôm bu kôm ŋamalac daŋ tiwakuc ma kêŋ ŋalôm wakuc têŋ iŋ. 7Aö gasôm têŋ am bu mac atiwakuc tiyham ŋa ŋaclai undambê-ŋga maŋ. Am sö tu yom dinaŋ-ŋga dom. 8Mbu kêsêlêŋ kêkuc Anötö ndê atac whiŋ. Am gitôm bu ŋgô ŋakêcsia, tigeŋ am kêyalê mbu ŋahu me mbu ŋapwê dom. Ma Ŋalau Dabuŋ ndê gweleŋ kôm lau sêtiwakuc-ŋga, naŋ kaiŋ tigeŋ.”

9Nikodemas ŋgô yom dinaŋ, dec ndac Yisu, “Aluê! Yom dinaŋ oc ŋandô sa ŋalêŋ bocke?” 10Ma Yisu sôm, “Am lau Israel si kêdôhôŋ-waga mêtê-ŋga daŋ, ma bocke dec am kêyalê yom dindec ŋahu dom? 11Aö wasôm yom ŋandô têŋ am. Gêŋ naŋ aö ti lau naŋ sêŋkuc aö naŋ aŋyalê, dec yac asôm asê. Ma yac ahoc yom ŋandô asê pi gêŋ naŋ yac alic su. Magoc mac akôc yac mba yom sa dom. 12Aö gasôm yom têŋ mac pi gêŋ nom-ŋga, magoc mac akêŋ whiŋ dom. Ma aö bu wasôm yom têŋ mac pi gêŋ undambê-ŋga, dec oc akêŋ whiŋ ŋalêŋ bocke? 13Ŋamalac daŋ pi undambê gi bu êŋyalê gêŋ undambê-ŋga dom, tigeŋ Ŋamalac ndê Atu, naŋ sip akêŋ undambê meŋ, naŋ kêyalê. 14Muŋ-ŋga, têŋ ndoc lau Israel-ŋga sêmbo gameŋ sawa, naŋ Moses gic mboc ŋagatu
3:14Yom pi mboc ŋagatu naŋ Moses kêŋ pi a daŋ, naŋ asam yêc Namba 21:4-9.
pi a, ma hôc sa pi lôlôc gi. Ma ŋalêŋ tigeŋ, lau oc sêndic Ŋamalac ndê Atu pi a, ma sêhôc iŋ sa pi lôlôc ndi. Lêŋ dinaŋ gic iŋ ŋawaê,
15tu bu lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ, naŋ oc sêtap seŋ sêndöc tali ŋapaŋ-ŋga sa.

16“Bu Anötö atac whiŋ lau nom-ŋga ndu andô, dec kêŋ ndê Atu tigeŋ mbac ndu tu ŋac-ŋga, bu lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ, naŋ oc sêniŋga dom, magoc sêtap seŋ sêndöc tali-ŋga sa. 17Anötö kêŋ ndê Atu sip nom meŋ bu êmatôc lau dom, magoc kêŋ iŋ meŋ bu ti lêŋ nem lau si-ŋga. 18Lau naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ, naŋ oc sêtap Anötö ndê matôc sa dom. Magoc lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom, naŋ gitôm sêmatiŋ dau si yom tidôŋ su bu oc sêtap Anötö ndê matôc sa, ŋahu bu ŋac sêkêŋ whiŋ Anötö ndê Atu tigeŋ dom. 19Ma ŋac si matôc dau ŋahu bocdec bu. Ŋawê ŋandô sip nom meŋ, tigeŋ sêtec ŋawê dau ma atac whiŋ lêŋ ŋasec-ŋga, ma sêsap mêtê sac dôŋ ŋapaŋ. 20Lau hoŋ naŋ sêkôm mêtê sac, naŋ sêtec bu ŋawê dau pô ŋac si mêtê sac e yêc awê, ma tu dinaŋ-ŋga sêtigasuc ŋawê dau dom. 21Magoc lau naŋ sêŋkuc yom ŋandô, naŋ sêtêŋ ŋawê sêmeŋ ma gacgeŋ sêmbo dinaŋ. Ma tu dinaŋ-ŋga lau hoŋ sêlic yêc awê bu ŋac sêkôm mêtê ŋayham tôm Anötö kêŋ ŋaclai têŋ ŋac.”

Jon sôm yom pi Yisu

22Dinaŋ su, goc Yisu ti iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêhu Jerusalem siŋ, ma sêsa si sêmbo gameŋ ŋamakê-ŋga yêc gameŋ Judia-ŋga. Ma yêc dindê iŋ mbo whiŋ ŋac ma sêŋku lau. 23Têŋ ndoc dinaŋ Jon mbo malac Aenon, naŋ yêc suŋ sa têŋ Salim. Bu ŋagapoŋ ŋayham poc gameŋ dinaŋ, ma tu dinaŋ-ŋga Jon mbo dinaŋ, ma kêku lau naŋ sêtêŋ iŋ si. 24Têŋ ndoc dinaŋ Jon mbo awê, sêkêŋ iŋ ndöc gapocwalô su dom.

25Ma Jon ndê sêŋomi ŋatô ma ŋgac bata Israel-ŋga daŋ sêseŋ dau pi lêŋ lau sêŋgwasiŋ dau ŋawasi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga. 26Dec sêtêŋ Jon si, ma sêsôm, “Kêdôhôŋwaga, muŋ-ŋga am hoc yom asê pi Yisu, têŋ ndoc iŋ hôc asê am yêc Bu Jordan ŋadaŋga. Kwahic dec yac aŋgô bu lau hoŋ sêtêŋ iŋ si, bu iŋ êŋku ŋac.” 27Jon ô ŋac si yom ma sôm, “Ahêgo daôm dom! Alu Yisu lu-lu akôm mba gweleŋ gitôm Anötö dau kêŋ sip alu amaŋ. 28Mac aŋyalê yom hoŋ naŋ aö gasôm têŋ mac su. Aö gasôm bu aö dauŋ Mesaya dom, magoc Anötö kêkiŋ aö gamuŋ iŋ gameŋ. 29Lau hoŋ bu sêtêŋ Yisu sêndi, dec oc solop. Bu ŋac gitôm awhê naŋ sêmatiŋ iŋ ndê yom bu nem ŋgac, ma Yisu iŋ gitôm ŋgac nem awhê-ŋga dau. Aö gitôm ŋgac dau ndê silip, naŋ atac ŋayham kêlêc têŋ ndoc ŋgac nem awhê-ŋga hôc asê bu nem ndê awhê sa. Ma bocdinaŋ kwahic dec aö neŋ atac ŋayham tu Yisu-ŋga gêm aö ahuc sambuc. 30Ma iŋ solop bu kwahic dec Yisu ndê waê tiatu, ma aneŋ waêŋ tisauŋ. 31Iŋ sip akêŋ undambê meŋ, dec hôc gêlêc lau hoŋ su. Aö dec, aö ŋamalac nom-ŋga ma aö neŋ ŋahu yêc nom, ma bocdinaŋ gasôm yom tôm ŋamalac nom-ŋga. Magoc iŋ sip akêŋ undambê meŋ, 32ma sôm yom ŋandô pi gêŋ naŋ iŋ gêlic ti ŋgô su yêc undambê. Magoc lau daêsam sêkôc iŋ ndê yom sa dom. 33Ŋamalac bocke naŋ kôc iŋ ndê yom sa, naŋ tôc asê bu iŋ gêlic Anötö ndê yom bu yom ŋandô eŋ. 34Ŋahu bu iŋ naŋ Anötö kêkiŋ sip nom meŋ, naŋ sôm Anötö dau ndê yom asê. Ma Anötö kêgamiŋ iŋ ndê Ŋalau têŋ iŋ dom. 35Damba tac whiŋ iŋ ndê Atu kêlêc, dec kêŋ gêŋ hoŋ sip iŋ amba. 36Ma asa naŋ kêŋ whiŋ Atu, naŋ Anötö gic bata su, bu iŋ oc mbo tali ŋapaŋ. Tigeŋ asa naŋ kôc iŋ sa dom, naŋ Anötö ndê atac ŋandê yêc iŋ dôŋ yêc, dec iŋ oc lic undambê dom.”

Copyright information for `BUK