John 4

Yisu lu awhê Samaria-ŋga daŋ

Têŋ ndoc dinaŋ Yisu mbo whiŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi, ma ŋac sêŋku lau. Iŋ dau kêku lau daŋ dom. Magoc lau Palêsai sêŋgô ŋawaê bu Yisu kêku lau daêsam, ma bu lau daêsam naŋ êlêmê sêŋkuc iŋ, naŋ sêhôc gêlêc Jon ndê sêŋomi su. Yisu kêyalê bu lau Palêsai sêŋgô ŋawaê dinaŋ, ma bu sêkêŋ kisa iŋ, ma bocdinaŋ dec iŋ hu gameŋ Judia-ŋga siŋ, bu mbu têŋ Galili ndi. Yisu gauc gêm tidôŋ bu ho seŋ naŋ gic lau †Samaria-ŋga si gameŋ kôc, dec iŋ ti ndê ŋgac-sêŋomi sêŋsêlêŋ sêmbo seŋ dinaŋ. Ŋac sêŋsêlêŋ e sêsuŋ sa lau Samaria si malac atu daŋ ŋaê Sika. Malac dau yêc kêpiŋ nom ŋasawa daŋ naŋ muŋ-ŋga andô, Jakob kêŋ têŋ iŋ ndê atu Josep. Ma sê naŋ Jakob kwê tu sêtap bu sa-ŋga, naŋ yêc malac dau ŋamakê. Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêhôc asê sê bu-ŋga dau têŋ ac kac lhu, ma sêŋsêlêŋ seŋ baliŋ su e Yisu kwapac sa, dec iŋ ndöc sic ndöc dinaŋ. Ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêhu iŋ siŋ ma sêsôc malac dau si, bu sêŋsalê gêŋ sêneŋ-ŋga.

Malô goc awhê Samaria-ŋga daŋ sa meŋ bu tê bu. Ma Yisu sôm têŋ iŋ, “Gitôm bu am kêŋ bu têŋ aö wanôm?”
Goc awhê dau ô yom bocdec bu, “Bocke dec am ŋgac Israel-ŋga ndac aö awhê Samaria-ŋga bu wakêŋ bu têŋ am nôm?” (Iŋ sôm yom dinaŋ, ŋahu bu lau Israel m a lau Samaria-ŋga sêtec dandi ma sêmbo ahê dau.) 10 Ma Yisu sôm, “Kwahic dec aö gandac bu têŋ am. Am bu êmyalê aö neŋ ŋahu, ma mwasiŋ naŋ Anötö kêŋ ŋambwa, dec am oc ndac bu têŋ aö, ma aö wakêŋ bu naŋ oc kêŋ ŋamalac sêndöc tali, naŋ têŋ am.” 11 Awhê dau ŋgô yom dinaŋ, goc sôm, “O ŋadau. Bu tali-ŋga naŋ am sôm yom pi, naŋ am oc kôc yêc nde? Bu am nem laclhu êmgati bu sa-ŋga mba, ma sê bu-ŋga dindec baliŋ andô. 12 Abaŋ Jakob ti ndê atui, ma iŋ ndê makao ti domba hoŋ sênôm bu yêc dec. Ma bocke? Am nem bu bocke yêc, naŋ hôc gêlêc iŋ dindec naŋ Jakob kêŋ têŋ yac, naŋ su?”

13 Dec Yisu sôm têŋ iŋ, “Lau hoŋ naŋ sênôm bu nom-ŋga, naŋ bu oc yô ŋac tiyham. 14 Magoc lau naŋ sênôm bu naŋ aö wakêŋ têŋ ŋac, naŋ bu oc yô ŋac tiyham dom. Mba. Bu naŋ aö wakêŋ têŋ ŋac, naŋ oc ti bubata naŋ êmbulup pi ŋac si ŋalôm, ma ŋac oc sêndöc tali ŋapaŋ.” 15 Têŋ dinaŋ awhê dau sôm, “O ŋadau, kêŋ bu dinaŋ têŋ aö. Ma bocdinaŋ dec bu oc yô aö tiyham dom, ma wasa wameŋ tôm bêc hoŋ bu watê bu yêc sê bu-ŋga dindec tiyham dom.”

16 Goc Yisu sôm têŋ iŋ, “Am mbu ndi ma ta nem akweŋ, ma amlu ambu ameŋ.” 17 Ma awhê dau sôm, “Aneŋ akweŋ mba.” Goc Yisu ô yom ma sôm, “Am sôm solop bu am nem akweŋ mba. 18 Bu am gêm ŋgac amaŋdaŋ su, magoc sêhu am siŋ. Ma ŋgac naŋ kwahic dec am mbo whiŋ iŋ, naŋ ti am nem akweŋ dom. Am sôm yom ŋandô.” 19 Têŋ dinaŋ awhê dau sôm, “Ŋadau, aö g alic bu am propet daŋ. 20 Muŋ-ŋga yac lau Samaria-ŋga mba abaŋi sem akiŋ Anötö yêc lôc dindec. Tigeŋ mac lau Israel-ŋga asôm bu gameŋ tigeŋ yêc tu lau sênem akiŋ Anötö-ŋga, naŋ yêc Jerusalem.” 21 Goc Yisu sôm, “O awhê! Aö wasôm yom ŋandô têŋ am. Ndoc oc meŋ sa, naŋ lau naŋ sem akiŋ Anötö oc sêhêgo dau dom bu sênem akiŋ iŋ sêmbo lôc dindec, me bu sêmbo Jerusalem. 22 Mac lau S amaria-ŋga am akiŋ Anötö, magoc mac aŋyalê iŋ dom. A nötö gic bata bu Mesaya oc sa yêc yac lau Israel-ŋga, ma tu dinaŋ-ŋga yac aŋyalê iŋ naŋ yac am akiŋ. 23 Yomandô! Ndoc naŋ bu meŋ sa, naŋ kwahic dec meŋ su, dec lau naŋ sem akiŋ Anötö ŋalêŋ solop, naŋ oc sênem akiŋ iŋ ti Ŋalau Dabuŋ ndê ŋaclai, ma ti lêŋ yom ŋandô-ŋga. Damaŋ Anötö dau kêsalê lau naŋ sem akiŋ iŋ ŋalêŋ bocdinaŋ. 24 Iŋ dau iŋ ŋalau, dec ŋalêŋ tigeŋ yêc bu lau sênem akiŋ iŋ, naŋ sênem akiŋ iŋ ti Ŋalau Dabuŋ ndê ŋaclai, ma ti lêŋ yom ŋandô-ŋga.”

25 Goc awhê dau sôm, “Aö kayalê bu Mesaya naŋ sêsam bu Kilisi oc meŋ. Ma têŋ ndoc iŋ meŋ, naŋ iŋ oc whê gêŋ hoŋ sa têŋ yac.” 26 Ma Yisu sôm, “Aö Mesaya dauŋ gasôm yom têŋ am.”

27 Têŋ dinaŋ Yisu ndê ŋgac-sêŋomi sêmbu sêmeŋ, ma sêlic bu iŋ sôm yom whiŋ awhê daŋ, dec sêhê gauc ŋambwa. Magoc ŋac si daŋ sôm yom dom. Sêndac iŋ bu bocke ma iŋ sôm yom têŋ awhê dau lec dom. Ma sêndac awhê dau bu iŋ tac whiŋ gêŋ sake lec dom. 28 Awhê dau hu iŋ ndê lôŋ bu-ŋga siŋ kalhac, ma mbu sôc malac gi. Ma iŋ sôm têŋ iŋ ndê lau, 29 “Ameŋ ma alic ŋgac daŋ! Iŋ kêyalê gêŋ hoŋ naŋ aö gakôm, ma sôm asê têŋ aö. Oc mboe iŋ Mesaya dau?” 30 Goc ŋac sêhu malac dau siŋ ma sêsa si bu sêlic Yisu.

31 Têŋ ndoc awhê dau mbu sôc malac gi, naŋ ŋgacsêŋomi sêsôm têŋ Yisu, “Kêdôhôŋwaga, yac akôc gêŋ tu am neŋ-ŋga.” 32 Magoc iŋ sôm têŋ ŋac, “Aö neŋ gêŋ daneŋ-ŋga yêc, naŋ mac aŋyalê dom.” 33 Goc sêndac dandi bu, “Mboe lau daŋ sêkêŋ gêŋ daneŋ-ŋga têŋ iŋ su, me?” 34 Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Aö daŋaŋ wambu iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, ma wandic dabiŋ iŋ ndê gweleŋ. Aneŋ gêŋ daneŋ-ŋga dau dinaŋ. 35 Aŋgô su naŋ. Têŋ ndoc mac asô gêŋ ŋawhê sip ôm, naŋ mac asôm bu, ‘Ayô hale su goc yac oc dandic gêŋ ŋandô sa.’ Tigeŋ aö wasôm têŋ mac, bu ahôc nem tanôm sa, ma alic bu gêŋ ŋandô ôm-ŋga mbêc su. 36 Ma kwahic dec ŋgac gic gêŋ ŋandô sa-ŋga kôm iŋ ndê gweleŋ mbo. Ma gêŋ ŋandô naŋ iŋ gic sa, naŋ lau naŋ sêkêŋ whiŋ ma sêtap seŋ sêmbo tali-ŋga sa. Tu dinaŋ-ŋga iŋ naŋ sô gêŋ ŋawhê, lu iŋ naŋ gic ŋandô sa, naŋ lu-lu atac ŋayham sa sêwhiŋ dau. 37 Yom gôliŋ daŋ yêc bocdec, ‘Ŋamalac daŋ sô gêŋ ŋawhê, ma daŋ tiyham gic gêŋ ŋandô sa.’ Yom dau iŋ yom ŋandô, ma hêganôŋ gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga whiŋ. 38 Bu aö kakiŋ mac bu andic gêŋ ŋandô sa yêc ôm naŋ mac asô dom. Lau ŋatô sêkôm gweleŋ atu tu sêsô gêŋ-ŋga, dec mac atap ŋac si gweleŋ ŋa-ŋandô sa.”

Lau Samaria-ŋga daêsam sêkêŋ whiŋ Yisu

39 Têŋ ndoc awhê Samaria-ŋga dinaŋ sôm yom asê pi Yisu têŋ lau malac-ŋga bu, “Iŋ sôm gêŋ hoŋ naŋ aö gakôm su, naŋ asê têŋ aö,” naŋ lau Samaria-ŋga daêsam sêkêŋ whiŋ Yisu. 40 Ma têŋ ndoc sêsa sêtêŋ iŋ si, naŋ sêteŋ iŋ ŋapaŋ bu mbo whiŋ ŋac. Dec iŋ mbo whiŋ ŋac gitôm bêc lu. 41 Iŋ sôm yom whiŋ lau malac-ŋga ma lau daêsam tiyham sêkêŋ whiŋ iŋ. 42 Ma sêsôm têŋ awhê dinaŋ, “Têŋ ŋamata-ŋga yac aŋgô yom naŋ am sôm pi iŋ, dec akêŋ whiŋ iŋ. Magoc kwahic dec yac aŋgô iŋ dau ndê yom, ma yac aŋyalê pi ŋandô, bu iŋ ŋgac naŋ Anötö kêkiŋ bu nem lau nom-ŋga si.”

Yisu hôc asê gameŋ Galili-ŋga

43 Bêc lu dinaŋ pacndê su, goc Yisu tisa ma kêsêlêŋ gi e hôc asê gameŋ Galili-ŋga. 44 Muŋ-ŋga iŋ sôm asê bu yêc propet daŋ ndê gameŋ, iŋ ndê lau oc sêtoc iŋ sa dom. 45 Magoc têŋ ndoc iŋ hôc asê Galili, naŋ lau dinaŋ sêkôc iŋ sa ti atac ŋayham. Ŋahu bu ŋac sêmbo Jerusalem têŋ ndoc Pasowa-ŋga, ma sêlic gêŋ hoŋ naŋ iŋ kôm yêc dindê.

Yisu kôm balê daŋ ŋayham sa

(Mat 8:5-13; Luk 7:1-10)

46 Têŋ têm Yisu mbo gameŋ Galili-ŋga, naŋ iŋ sôc malac Kana gi tiyham, malac naŋ muŋ-ŋga iŋ gêm bu kwi ti wain. Têŋ ndoc dinaŋ ŋgac bata Rom-ŋga daŋ mbo malac Kapenaom, ma iŋ ndê atuŋgac gêmbac yêc. 47 Balê dau gêmbac atu e kêpiŋ bu mbac ndu. Ma ŋgac bata dau ŋgô ŋawaê bu Yisu meŋ akêŋ gameŋ Judia-ŋga ma hôc asê Galili. Tu dinaŋ-ŋga dec iŋ têŋ iŋ gi, ma ndac iŋ bu têŋ malac Kapenaom ndi, ma kôm balê dau ŋayham sa. 48 Dec Yisu sôm, “O mac lau! Mac bu alic gêŋ dalô atu-tu dom, dec oc akêŋ whiŋ dom.” 49 Magoc ŋgac bata dau teŋ iŋ tiyham ma sôm, “O ŋadau, mweŋ ŋagahô! Bu mba, aneŋ balê oc mbac ndu.” 50 Goc Yisu sôm têŋ iŋ, “Am ndi, am atôm oc mbo tali.” Ma ŋgac dau kêŋ whiŋ Yisu ndê yom, ma kölhö gi.

51 Têŋ têm iŋ kêsêlêŋ mbo seŋ, naŋ iŋ ndê lau akiŋ ŋatô sêsa akêŋ Kapenaom sêmeŋ ma sêtap iŋ sa. Ma sêsôm têŋ iŋ bu, “Am nem balê ŋayham sa su.” 52 Dec iŋ ndac ŋac bu, “Acgatu ŋasawa bocke ma balê dau ŋayham sa?” Ma ŋac sêsôm têŋ iŋ, “Alhabêc, têŋ ac ho dau, naŋ gêmbac hu iŋ siŋ ma iŋ ŋamlic ŋalhuc sa.” 53 Têŋ dinaŋ damba ndê gauc sa bu acgatu ŋasawa dinaŋ eŋ, dec Yisu sôm têŋ iŋ bu, “Am atôm oc mbo tali.” Ma iŋ ti iŋ ndê lau hoŋ naŋ sêndöc sêwhiŋ iŋ, naŋ sêkêŋ whiŋ bu Yisu iŋ Mesaya dau.

54 Gêŋ dalô tilu-ŋga naŋ Yisu kôm yêc malac Kana, naŋ ŋamiŋ dau dinaŋ. Yisu kôm gêŋ dau têŋ têm iŋ hu gameŋ Judia-ŋga siŋ, ma mbu têŋ gameŋ Galili-ŋga gi.

Copyright information for `BUK