John 5

Yisu gêm ŋgac bôliŋ daŋ sa

Tiŋambu lau Israel-ŋga si mwasiŋ atu daŋ ŋabêc hôc asê, ma Yisu mbu pi Jerusalem gi. Yêc Jerusalem, bu ŋatoŋ atêc daŋ, naŋ sêwhê ŋa hoc ahuc, naŋ poc kêpiŋ malac dau ŋagatam naŋ sêsam bu Gatam Domba-ŋga. Sêsam bu ŋatoŋ dau ŋaê yêc Yom †Hibru bu Betesda, ma andu selep amaŋdaŋ sêlhac ŋamakê. Ma yêc dinaŋ lau gêmbac daêsam sêyêc, lau tapec, lau bôliŋ ma lau ŋasac ŋatô. [ Tôm têm ŋatô Pômdau ndê aŋela daŋ oc sip meŋ ma kôm bu dau li sa. Lau gêmbac sêhôŋ têm dinaŋ, ma asa naŋ sip bu dau tiŋamata, naŋ oc ŋayham sa.] Ŋac si daŋ iŋ ŋgac bôliŋ naŋ gêmbac gitôm yala 38.

Têŋ ndoc Yisu kêsêlêŋ mbo gameŋ dinaŋ, iŋ gêlic ŋgac bôliŋ dau, ma kêyalê bu iŋ gêmbac yêc ŋasawa hic baliŋ su, goc ndac iŋ, “Am tac whiŋ bu am ŋayham sa, me?” Ma ŋgac bôliŋ dau sôm, “O ŋadau! Aö gahôŋ têm naŋ bu dindec ŋali sa, magoc ŋamalac daŋ mba bu nem aö sa. Ma aö bu wasip bu wandi, tigeŋ ŋamalac daŋ êlêmê hôc gêlêc aö su.” Goc Yisu sôm têŋ iŋ, “Tisa! Ma hôc nem mbô sa, ma êmsêlêŋ.” Ma ŋagahô ŋgac dau ŋayham sa, goc hôc ndê mbô sa ma kêsêlêŋ gi.

Yisu kôm gêŋ dinaŋ têŋ bêc †Sabat-ŋga daŋ.
10 Ma tu dinaŋ-ŋga lau bata Israel-ŋga sêsôm têŋ ŋgac naŋ Yisu kôm ŋayham sa bu, “Acsalô lec iŋ bêc Sabat-ŋga. Yac neŋ yomsu gic yao yac bu dakôm gweleŋ têŋ bêc Sabat-ŋga dom, ma bocke dec am kôc nem mbô ma kêsêlêŋ.” 11 Magoc iŋ sôm, “Ŋgac naŋ kôm aö ŋayham sa, naŋ sôm têŋ aö bu, ‘Hôc nem mbô sa, ma êmsêlêŋ.’” 12 Ma sêndac iŋ, “Ŋgac naŋ sôm têŋ am bu am hôc nem mbô sa ma êmsêlêŋ, naŋ asa?” 13 Tigeŋ ŋgac dau kêyalê dom. Ŋahu bu têŋ ndoc Yisu kôm iŋ ŋayham sa, naŋ lau daêsam sêmbo, ma Yisu kêdahiŋ dau su sip ŋac ŋalôm ma kölhö gi.

14 T iŋambu Yisu tap iŋ sa tiyham mbo lôm dabuŋ, ma sôm têŋ iŋ, “Am ŋgô su naŋ! Am ŋayham sa su. Dec yob daôm bu kôm sac tiyham dom, mboe ŋawapac atu daŋ naŋ hôc gêlêc iŋ dinaŋ su, naŋ tap am sa tiŋambu.” 15 Ma têŋ dinaŋ ŋgac dau sa gi ma kêŋ ŋawaê têŋ lau bata Israel-ŋga, bu ŋgac naŋ kôm iŋ ŋayham sa, naŋ Yisu.

Lau bata Israel-ŋga sêkêŋ kisa Yisu

16 Lau bata Israel-ŋga sêlic bu Yisu kôm gêŋ kaiŋ dinaŋ têŋ bêc Sabat-ŋga ŋatô, ma tu dinaŋ-ŋga sic hu sêkêŋ kisa iŋ. 17 Dec iŋ sôm têŋ ŋac, “Damaŋ kôm iŋ ndê gweleŋ ŋapaŋ, têŋ têm ŋamata-ŋga e meŋ têŋ kwahic dec. Bocdinaŋ aö oc wanem gweleŋ.” 18 Têŋ ŋamata-ŋga lau bata Israel-ŋga sêkêŋ kisa Yisu bu iŋ sôc yomsu Sabat-ŋga ŋapu dom. Ma têŋ ndoc sêŋgô iŋ ndê yom dinaŋ, naŋ sêkôm ŋaŋga bu sêndic iŋ ndu. Sêsôm, “Iŋ sam Anötö bu iŋ Damba ma bocdinaŋ iŋ bu po dau ndê waê sa nditôm Anötö dau.”

Anötö kêŋ ŋaclai têŋ iŋ ndê Atu

19 Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac. Oc tôm dom bu Anötö ndê Atu kôm gêŋ daŋ êŋkuc dau ndê atac whiŋ. Mba! Gêŋ bocke naŋ Atu gêlic Damba kôm, naŋ dec iŋ kôm. Bu Atu kôm gêŋ hoŋ gitôm Damba kôm. 20 Damba atac whiŋ Atu kêlêc, ma tôc gêŋ hoŋ naŋ iŋ dau kôm, naŋ asê têŋ iŋ. Ma aö wasôm têŋ mac bu Damba oc hoc gêŋ atu-tu asê têŋ Atu bu kôm, naŋ hôc gêlêc gêŋ naŋ iŋ kôm, naŋ su. Ma têŋ têm mac alic gêŋ dau, naŋ mac oc asö. 21 Tôm Damba uŋ lau batê sa ma kêŋ ŋac sêmbo tali, naŋ iŋ ndê Atu dec kêŋ lau naŋ iŋ atac whiŋ ŋac, naŋ sêmbo tali boc-dinaŋ. 22 Ma gêŋ daŋ tiyham. Damba oc êŋsahê lau daŋ dom. Iŋ kêŋ ŋaclai têŋ iŋ ndê Atu bu êŋsahê lau pi ŋac si mêtê. 23 Ma tu dinaŋ-ŋga lau hoŋ naŋ sêtoc Atu ndê waê sa, naŋ sêtoc Damba ndê waê sa bocdinaŋ. Magoc asa naŋ toc Atu sa dom, naŋ toc Damba naŋ kêkiŋ iŋ meŋ, naŋ sa dom.

24 “Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu asa naŋ kôc aneŋ yom sa, ma kêŋ whiŋ iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ oc tap matôc sa dom. Iŋ hu seŋ mbac ndu-ŋga siŋ su, ma tap seŋ mbo tali ŋapaŋ-ŋga sa. 25 Yomandô dec wasôm têŋ mac. Têm naŋ Anötö gic bata, naŋ kwahic dec meŋ su, dec lau naŋ sêmbo seŋ sêmbac ndu-ŋga, naŋ oc sêŋgô Anötö ndê Atu awha. Ma ŋac naŋ sêŋgô ma daŋga wambu, naŋ oc sêmbo tali. 26 Tali ŋahu yêc Damba dau, ma iŋ kêŋ tali ŋahu têŋ iŋ ndê Atu whiŋ. 27 Ma iŋ kêŋ ŋaclai têŋ iŋ bu êŋsahê ŋamalac, bu iŋ Ŋamalac ndê Atu. 28 Asö tu yom dindec-ŋga dom. Ndoc oc meŋ, naŋ lau hoŋ naŋ sêmbac ndu su, naŋ oc sêŋgô Atu ndê awha, 29 ma sêtisa akêŋ lau batê-ŋga. Lau naŋ sêkôm ŋayham, naŋ oc sêtisa ma sêtap Anötö ndê gameŋ sêndöc tali ŋapaŋ-ŋga sa. Magoc lau naŋ sêkôm sac, naŋ oc sêtisa ma sêtap matôc sa.

30 “Oc tôm dom bu aö wakôm gêŋ daŋ taŋwasêŋ. Ma aö oc waŋsahê ma wamatôc lau waŋkuc aö dauŋ neŋ gauc dom. Mba! Aö wamatôc lau waŋkuc yom naŋ Damaŋ, naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ sôm têŋ aö. Ma aö oc wakôm gêŋ dau waŋkuc lêŋ gitêŋ, ŋahu bu aö gakôm gêŋ daŋ tu aneŋ atac whiŋ-ŋga dom, aö gakôm gêŋ hoŋ kakuc Damaŋ ndê atac whiŋ.”

Gêŋ naŋ whê Yisu ndê ŋahu sa

31 “Aö bu wahoc yom asê pi dauŋ, dec mac oc asôm bu aneŋ yom ŋandô mba, ma akêŋ whiŋ dom. 32 Magoc Damaŋ hoc yom asê bu whê aneŋ ŋahu sa, ma aö kayalê bu iŋ ndê yom iŋ yom ŋandô.

33 “Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga sôm yom ŋandô asê pi aö whiŋ, têŋ têm mac aŋkiŋ lau sêtêŋ iŋ si. 34 Aö gapônda yom naŋ ŋamalac sêhoc asê pi aö, naŋ dom. Tigeŋ kwahic dec aö gasôm yom pi Jon, bu mboe mac akêŋ whiŋ yom naŋ iŋ sôm pi aö, dec atap Anötö ndê mwasiŋ nem mac si-ŋga sa. 35 Jon mbo gitôm ya ŋawê naŋ pô gameŋ, ma gitôm ŋasawa apê mac atisambuc iŋ ndê ŋawê.

36 “Magoc gêŋ ŋatô sêpuŋ yom ŋandô pi aö dôŋ, naŋ hôc gêlêc Jon ndê yom pi aö. Alic gweleŋ naŋ aö gakôm gambo. Damaŋ dau kêŋ gweleŋ dinaŋ sip aö amaŋ tu bu wandic dabiŋ, ma gweleŋ dau tôc asê bu iŋ kêkiŋ aö gameŋ. 37 Ma Damaŋ dau, naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ hoc yom asê pi aö. Magoc mac lau daôm aŋgô iŋ ndê awha dom, ma mac alic iŋ aŋgô su dom. 38 Ma iŋ ndê yom yêc mac nem ŋalôm dom, ŋahu bu iŋ kêkiŋ aö gameŋ, magoc mac akêŋ whiŋ aö dom. 39 Mac asam Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ ŋapaŋ, tu bu akip yom hoŋ ŋahu sa. Ŋahu bu mac gauc gêm bu mac oc atap seŋ andöc tamli-ŋga sa yêc yom dau ŋalôm. Yom dau dinaŋ hêganôŋ aö, ma whê aneŋ ŋahu sa, 40 tigeŋ mac atec bu atêŋ aö ameŋ, ma atap seŋ andöc tamli-ŋga dau sa.

41 “Aö gameŋ bu ŋamalac sêpo aö neŋ waêŋ sa dom. 42 Magoc aö kayalê mac su, dec galic bu Anötö ndê atac whiŋ yêc mac nem ŋalôm dom. 43 Aö gameŋ gam Damaŋ aŋgô, tigeŋ mac akôc aö sa dom. Magoc ŋamalac daŋ naŋ meŋ tu dau-ŋga, naŋ mac akôc iŋ sa ŋagahô eŋ. 44 Mac atac whiŋ bu atap waêm sa yêc mac daôm nem lau, magoc akôm bu atap waêm sa yêc Anötö tigeŋ ndê dom. Ma bocdinaŋ, mac oc akêŋ whiŋ aö ŋalêŋ bocke? 45 Gauc nem bu aö dauŋ oc wasôm mac nem giso asê yêc Damaŋ aŋgô-ŋga dom. Mba! Mac akêŋ batam bu yomsu naŋ Moses to, naŋ oc ti mac nem seŋ andöc tamli ŋapaŋ-ŋga, tigeŋ yomsu dau oc tôc nem giso asê. 46 Ŋahu bu Moses dau to yom pi aö, ma mac bu akêŋ whiŋ iŋ, dec oc akêŋ whiŋ aö. 47 Tigeŋ mac akêŋ whiŋ yom naŋ iŋ to, naŋ dom, ma bocdinaŋ mac oc akêŋ whiŋ aneŋ yom ŋalêŋ nde? Oc tôm dom!”

Copyright information for `BUK