John 5

Yisu gêm ŋgac bôliŋ daŋ sa

1Tiŋambu lau Israel-ŋga si mwasiŋ atu daŋ ŋabêc hôc asê, ma Yisu mbu pi Jerusalem gi. 2Yêc Jerusalem, bu ŋatoŋ atêc daŋ, naŋ sêwhê ŋa hoc ahuc, naŋ poc kêpiŋ malac dau ŋagatam naŋ sêsam bu Gatam Domba-ŋga. Sêsam bu ŋatoŋ dau ŋaê yêc Yom †Hibru bu Betesda, ma andu selep amaŋdaŋ sêlhac ŋamakê. 3Ma yêc dinaŋ lau gêmbac daêsam sêyêc, lau tapec, lau bôliŋ ma lau ŋasac ŋatô. [ 4Tôm têm ŋatô Pômdau ndê aŋela daŋ oc sip meŋ ma kôm bu dau li sa. Lau gêmbac sêhôŋ têm dinaŋ, ma asa naŋ sip bu dau tiŋamata, naŋ oc ŋayham sa.] 5Ŋac si daŋ iŋ ŋgac bôliŋ naŋ gêmbac gitôm yala 38.

6Têŋ ndoc Yisu kêsêlêŋ mbo gameŋ dinaŋ, iŋ gêlic ŋgac bôliŋ dau, ma kêyalê bu iŋ gêmbac yêc ŋasawa hic baliŋ su, goc ndac iŋ, “Am tac whiŋ bu am ŋayham sa, me?” 7Ma ŋgac bôliŋ dau sôm, “O ŋadau! Aö gahôŋ têm naŋ bu dindec ŋali sa, magoc ŋamalac daŋ mba bu nem aö sa. Ma aö bu wasip bu wandi, tigeŋ ŋamalac daŋ êlêmê hôc gêlêc aö su.” 8Goc Yisu sôm têŋ iŋ, “Tisa! Ma hôc nem mbô sa, ma êmsêlêŋ.” 9Ma ŋagahô ŋgac dau ŋayham sa, goc hôc ndê mbô sa ma kêsêlêŋ gi.

Yisu kôm gêŋ dinaŋ têŋ bêc †Sabat-ŋga daŋ.
10Ma tu dinaŋ-ŋga lau bata Israel-ŋga sêsôm têŋ ŋgac naŋ Yisu kôm ŋayham sa bu, “Acsalô lec iŋ bêc Sabat-ŋga. Yac neŋ yomsu gic yao yac bu dakôm gweleŋ têŋ bêc Sabat-ŋga dom, ma bocke dec am kôc nem mbô ma kêsêlêŋ.” 11Magoc iŋ sôm, “Ŋgac naŋ kôm aö ŋayham sa, naŋ sôm têŋ aö bu, ‘Hôc nem mbô sa, ma êmsêlêŋ.’” 12Ma sêndac iŋ, “Ŋgac naŋ sôm têŋ am bu am hôc nem mbô sa ma êmsêlêŋ, naŋ asa?” 13Tigeŋ ŋgac dau kêyalê dom. Ŋahu bu têŋ ndoc Yisu kôm iŋ ŋayham sa, naŋ lau daêsam sêmbo, ma Yisu kêdahiŋ dau su sip ŋac ŋalôm ma kölhö gi.

14T iŋambu Yisu tap iŋ sa tiyham mbo lôm dabuŋ, ma sôm têŋ iŋ, “Am ŋgô su naŋ! Am ŋayham sa su. Dec yob daôm bu kôm sac tiyham dom, mboe ŋawapac atu daŋ naŋ hôc gêlêc iŋ dinaŋ su, naŋ tap am sa tiŋambu.” 15Ma têŋ dinaŋ ŋgac dau sa gi ma kêŋ ŋawaê têŋ lau bata Israel-ŋga, bu ŋgac naŋ kôm iŋ ŋayham sa, naŋ Yisu.

Lau bata Israel-ŋga sêkêŋ kisa Yisu

16Lau bata Israel-ŋga sêlic bu Yisu kôm gêŋ kaiŋ dinaŋ têŋ bêc Sabat-ŋga ŋatô, ma tu dinaŋ-ŋga sic hu sêkêŋ kisa iŋ. 17Dec iŋ sôm têŋ ŋac, “Damaŋ kôm iŋ ndê gweleŋ ŋapaŋ, têŋ têm ŋamata-ŋga e meŋ têŋ kwahic dec. Bocdinaŋ aö oc wanem gweleŋ.” 18Têŋ ŋamata-ŋga lau bata Israel-ŋga sêkêŋ kisa Yisu bu iŋ sôc yomsu Sabat-ŋga ŋapu dom. Ma têŋ ndoc sêŋgô iŋ ndê yom dinaŋ, naŋ sêkôm ŋaŋga bu sêndic iŋ ndu. Sêsôm, “Iŋ sam Anötö bu iŋ Damba ma bocdinaŋ iŋ bu po dau ndê waê sa nditôm Anötö dau.”

Anötö kêŋ ŋaclai têŋ iŋ ndê Atu

19Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac. Oc tôm dom bu Anötö ndê Atu kôm gêŋ daŋ êŋkuc dau ndê atac whiŋ. Mba! Gêŋ bocke naŋ Atu gêlic Damba kôm, naŋ dec iŋ kôm. Bu Atu kôm gêŋ hoŋ gitôm Damba kôm. 20Damba atac whiŋ Atu kêlêc, ma tôc gêŋ hoŋ naŋ iŋ dau kôm, naŋ asê têŋ iŋ. Ma aö wasôm têŋ mac bu Damba oc hoc gêŋ atu-tu asê têŋ Atu bu kôm, naŋ hôc gêlêc gêŋ naŋ iŋ kôm, naŋ su. Ma têŋ têm mac alic gêŋ dau, naŋ mac oc asö. 21Tôm Damba uŋ lau batê sa ma kêŋ ŋac sêmbo tali, naŋ iŋ ndê Atu dec kêŋ lau naŋ iŋ atac whiŋ ŋac, naŋ sêmbo tali boc-dinaŋ. 22Ma gêŋ daŋ tiyham. Damba oc êŋsahê lau daŋ dom. Iŋ kêŋ ŋaclai têŋ iŋ ndê Atu bu êŋsahê lau pi ŋac si mêtê. 23Ma tu dinaŋ-ŋga lau hoŋ naŋ sêtoc Atu ndê waê sa, naŋ sêtoc Damba ndê waê sa bocdinaŋ. Magoc asa naŋ toc Atu sa dom, naŋ toc Damba naŋ kêkiŋ iŋ meŋ, naŋ sa dom.

24“Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu asa naŋ kôc aneŋ yom sa, ma kêŋ whiŋ iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ oc tap matôc sa dom. Iŋ hu seŋ mbac ndu-ŋga siŋ su, ma tap seŋ mbo tali ŋapaŋ-ŋga sa. 25Yomandô dec wasôm têŋ mac. Têm naŋ Anötö gic bata, naŋ kwahic dec meŋ su, dec lau naŋ sêmbo seŋ sêmbac ndu-ŋga, naŋ oc sêŋgô Anötö ndê Atu awha. Ma ŋac naŋ sêŋgô ma daŋga wambu, naŋ oc sêmbo tali. 26Tali ŋahu yêc Damba dau, ma iŋ kêŋ tali ŋahu têŋ iŋ ndê Atu whiŋ. 27Ma iŋ kêŋ ŋaclai têŋ iŋ bu êŋsahê ŋamalac, bu iŋ Ŋamalac ndê Atu. 28Asö tu yom dindec-ŋga dom. Ndoc oc meŋ, naŋ lau hoŋ naŋ sêmbac ndu su, naŋ oc sêŋgô Atu ndê awha, 29ma sêtisa akêŋ lau batê-ŋga. Lau naŋ sêkôm ŋayham, naŋ oc sêtisa ma sêtap Anötö ndê gameŋ sêndöc tali ŋapaŋ-ŋga sa. Magoc lau naŋ sêkôm sac, naŋ oc sêtisa ma sêtap matôc sa.

30“Oc tôm dom bu aö wakôm gêŋ daŋ taŋwasêŋ. Ma aö oc waŋsahê ma wamatôc lau waŋkuc aö dauŋ neŋ gauc dom. Mba! Aö wamatôc lau waŋkuc yom naŋ Damaŋ, naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ sôm têŋ aö. Ma aö oc wakôm gêŋ dau waŋkuc lêŋ gitêŋ, ŋahu bu aö gakôm gêŋ daŋ tu aneŋ atac whiŋ-ŋga dom, aö gakôm gêŋ hoŋ kakuc Damaŋ ndê atac whiŋ.”

Gêŋ naŋ whê Yisu ndê ŋahu sa

31“Aö bu wahoc yom asê pi dauŋ, dec mac oc asôm bu aneŋ yom ŋandô mba, ma akêŋ whiŋ dom. 32Magoc Damaŋ hoc yom asê bu whê aneŋ ŋahu sa, ma aö kayalê bu iŋ ndê yom iŋ yom ŋandô.

33“Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga sôm yom ŋandô asê pi aö whiŋ, têŋ têm mac aŋkiŋ lau sêtêŋ iŋ si. 34Aö gapônda yom naŋ ŋamalac sêhoc asê pi aö, naŋ dom. Tigeŋ kwahic dec aö gasôm yom pi Jon, bu mboe mac akêŋ whiŋ yom naŋ iŋ sôm pi aö, dec atap Anötö ndê mwasiŋ nem mac si-ŋga sa. 35Jon mbo gitôm ya ŋawê naŋ pô gameŋ, ma gitôm ŋasawa apê mac atisambuc iŋ ndê ŋawê.

36“Magoc gêŋ ŋatô sêpuŋ yom ŋandô pi aö dôŋ, naŋ hôc gêlêc Jon ndê yom pi aö. Alic gweleŋ naŋ aö gakôm gambo. Damaŋ dau kêŋ gweleŋ dinaŋ sip aö amaŋ tu bu wandic dabiŋ, ma gweleŋ dau tôc asê bu iŋ kêkiŋ aö gameŋ. 37Ma Damaŋ dau, naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ hoc yom asê pi aö. Magoc mac lau daôm aŋgô iŋ ndê awha dom, ma mac alic iŋ aŋgô su dom. 38Ma iŋ ndê yom yêc mac nem ŋalôm dom, ŋahu bu iŋ kêkiŋ aö gameŋ, magoc mac akêŋ whiŋ aö dom. 39Mac asam Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ ŋapaŋ, tu bu akip yom hoŋ ŋahu sa. Ŋahu bu mac gauc gêm bu mac oc atap seŋ andöc tamli-ŋga sa yêc yom dau ŋalôm. Yom dau dinaŋ hêganôŋ aö, ma whê aneŋ ŋahu sa, 40tigeŋ mac atec bu atêŋ aö ameŋ, ma atap seŋ andöc tamli-ŋga dau sa.

41“Aö gameŋ bu ŋamalac sêpo aö neŋ waêŋ sa dom. 42Magoc aö kayalê mac su, dec galic bu Anötö ndê atac whiŋ yêc mac nem ŋalôm dom. 43Aö gameŋ gam Damaŋ aŋgô, tigeŋ mac akôc aö sa dom. Magoc ŋamalac daŋ naŋ meŋ tu dau-ŋga, naŋ mac akôc iŋ sa ŋagahô eŋ. 44Mac atac whiŋ bu atap waêm sa yêc mac daôm nem lau, magoc akôm bu atap waêm sa yêc Anötö tigeŋ ndê dom. Ma bocdinaŋ, mac oc akêŋ whiŋ aö ŋalêŋ bocke? 45Gauc nem bu aö dauŋ oc wasôm mac nem giso asê yêc Damaŋ aŋgô-ŋga dom. Mba! Mac akêŋ batam bu yomsu naŋ Moses to, naŋ oc ti mac nem seŋ andöc tamli ŋapaŋ-ŋga, tigeŋ yomsu dau oc tôc nem giso asê. 46Ŋahu bu Moses dau to yom pi aö, ma mac bu akêŋ whiŋ iŋ, dec oc akêŋ whiŋ aö. 47Tigeŋ mac akêŋ whiŋ yom naŋ iŋ to, naŋ dom, ma bocdinaŋ mac oc akêŋ whiŋ aneŋ yom ŋalêŋ nde? Oc tôm dom!”

Copyright information for `BUK