John 7

Yisu ndê asii sêkêŋ whiŋ iŋ dom

1Tiŋambu Yisu kêsêlêŋ golom-golom malac naŋ sêyêc gameŋ Galili-ŋga. Iŋ mbo ahê gameŋ Judia-ŋga, bu iŋ kêyalê bu lau bata Israel-ŋga naŋ sêmbo gameŋ dinaŋ, naŋ atac whiŋ bu sêndic iŋ ndu. 2Têŋ ndoc lau Israel si †Mwasiŋ atu Lôm Bac-ŋga meŋ kêpiŋ, naŋ 3Yisu ndê asii sêsôm, “Yac gauc gêm bu ŋayham bu am sip têŋ gameŋ Judia-ŋga ndi. Bu am nem sêŋomi ŋatô sêmbo dindê, dec kôm gêŋ dalô bu ŋac sêlic. 4Ŋamalac daŋ bu kôm dau ti ŋgac tiwaê, naŋ siŋ dau dom. Am kôm gêŋ dalô daêsam, bocdinaŋ tôc daôm asê têŋ ŋamalac hoŋ.” 5Yisu ndê asii sêsôm yom dinaŋ, ŋahu bu sêkêŋ whiŋ iŋ dom.

6Dec Yisu sôm têŋ iŋ ndê asii, “Aö oc wasip gameŋ Judia-ŋga wandi dom, bu aneŋ ndoc yêc dôŋ yêc. Lau sac nom-ŋga sêtec aö, bu aö êlêmê gahoc yom asê pi gêŋ giso hoŋ naŋ ŋac sêkôm. Magoc lau nom-ŋga sêtec mac dom, ma bocdinaŋ mac api Jerusalem andi, tu Mwasiŋ dinaŋ-ŋga. Mac atôm bu akôm gêŋ têŋ têm bocke naŋ mac atac whiŋ, magoc aneŋ têm hôc asê su dom.”

9Yisu sôm yom dinaŋ su, ma gacgeŋ mbo Galili. 10Tigeŋ têŋ ndoc iŋ ndê asii sêpi Jerusalem si bu sêlic om atu Lôm Bac-ŋga, naŋ iŋ kêkuc ŋac gi. Magoc iŋ siŋ dau bu lau sêlic iŋ dom. 11Lau bata Israel-ŋga naŋ sêmbo Jerusalem tu Mwasiŋ dinaŋ-ŋga, naŋ taso iŋ ma sêndac, “Ŋgac dinaŋ mbo nde?” 12Ma lau daêsam naŋ sêmbo malac dinaŋ, naŋ sic yom sec têŋ dandi pi Yisu. Ŋatô sêsôm, “Iŋ ŋgac ŋayham.” Ma ŋatô sêsôm, “Mba! Iŋ kêsau lau.” 13Magoc ŋamalac daŋ sôm yom pi Yisu yêc awê dom, bu sêtöc lau bata Israel-ŋga.

Yisu kêdôhôŋ lau

14Bêc ŋatô giŋga su ma Mwasiŋ Lôm Bac-ŋga gi sa ŋalhu. Ma têŋ dinaŋ, Yisu sôc lôm dabuŋ ŋabatêmndö gi, ma gic hu kêdôhôŋ lau. 15Iŋ ndê yom kôm lau bata Israel-ŋga sêhêdaê ma sêsôm, “Ŋgac dindec sôc lôm dom, ma bocke dec iŋ kêdôhôŋ lau ŋa yom ti gauc atu-tu?” 16Ma Yisu sôm, “Aö kadôhôŋ aö dauŋ neŋ yom dom, magoc iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ ndê yom. 17Lau naŋ atac whiŋ bu daŋga wambu Anötö, naŋ oc sêŋyalê bu yom hoŋ naŋ aö kadôhôŋ, naŋ meŋ akêŋ Anötö ndê, ma aö neŋ yom dom. 18Asa naŋ sôm dau ndê yom, naŋ bu po dau ndê waê sa. Magoc aö bu wapo iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ ndê waê sa. Aö kasau dom, aö gasôm yom ŋandô. 19Moses kêŋ yomsu têŋ mac, magoc mac ne m daŋ daŋga wambu ŋapep dom. Tu sake-ŋga mac asôm bu aö kagilì yomsu, dec atac whiŋ bu andic aö ndu?”

20Goc lau ŋatô sêsôm, “Asa tac whiŋ bu ndic am ndu? Ŋalau sac daŋ oc sip am nem ŋalôm su!” 21Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Aö gakôm gêŋ dalô daŋ têŋ bêc Sabat-ŋga, ma mac hoŋ asö. 22Mac aŋgôliŋ yom pi aö ma asôm bu aö kagilì y omsu Sabat-ŋga, magoc mac daôm akôm gweleŋ têŋ bêc Sabat-ŋga. Mac aŋkuc †pwac asê balêi si ŋamlic ŋatô su-ŋga, tôm Moses to ma gic dulu têŋ mac. (Pwac dau Anötö kêŋ têŋ Moses dom, magoc kêmwatiŋ têŋ abaŋi muŋ su.) Mac asê balêi si ŋamlic têŋ ŋac si bêc ti-8-ŋga, ma bocdinaŋ balêi ŋatô mac asê ŋac têŋ bêc Sabat-ŋga. 23Mac alic ŋayham bu akôm gêŋ dau têŋ Sabat tu bu aŋgilì Moses ndê yomsu dom. Aö dec gakôm ŋamalac daŋ ndê ŋamlic sambuc ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga, ma bocdinaŋ tu sake-ŋga mac atac ŋandê têŋ aö? 24Alic gêŋ awê-ŋga ŋambwa tu amatôc yom-ŋga dom! Akôc gauc ŋapep pi gêŋ ŋalôm-ŋga whiŋ.”

Lau sêndac bata Yisu

25T êŋ ndoc dinaŋ lau Jerusalem-ŋga ŋatô sêsôm, “Ŋgac dindec iŋ ŋgac naŋ lau bata sêŋsalê lêŋ tu bu sêndic iŋ ndu-ŋga. 26Tigeŋ alic! Iŋ sôm yom mbo awê, magoc lau bata sêsôm yom daŋ têŋ iŋ dom. Bocke? M boe ŋac sêkêŋ whiŋ bu iŋ Mesaya dau, me? 27Tigeŋ yac aŋyalê ŋgac dindec ndê malachu. Ma têŋ ndoc Mesaya oc meŋ, naŋ lau daŋ oc sêŋyalê gameŋ naŋ iŋ meŋ akêŋ, naŋ dom.” 28Yisu kêdôhôŋ lau mbo lôm dabuŋ ŋabatêmndö têŋ têm dinaŋ, ma iŋ ta yom bocdec bu, “Mac lau dinaŋ gauc gêm bu mac aŋyalê aö, ma bu mac aŋyalê a ö neŋ malachu, a? Aö gameŋ ŋa aö dauŋ neŋ ŋaclai dom. Aö Damaŋ kêkiŋ aö gameŋ, ma iŋ Anötö ŋandô, magoc mac aŋyalê iŋ dom. 29Aö dec kayalê iŋ, bu muŋ-ŋga aö gambo gawhiŋ iŋ, ma kwahic dec iŋ kêkiŋ aö gameŋ.”

30Têŋ dinaŋ ŋac sêŋsahê bu sêkôc iŋ dôŋ, tigeŋ iŋ ndê ndoc yêc dôŋ yêc, dec lau daŋ gitôm dom bu sêkêŋ amba pi iŋ. 31Magoc lau daêsam yêc toŋ atu dinaŋ sêkêŋ whiŋ iŋ ma sêsôm, “Yac akêŋ bataŋ Mesaya, ma akêŋ whiŋ bu têŋ ndoc iŋ meŋ, naŋ iŋ oc kôm gêŋ dalô daêsam. Tigeŋ asa gitôm bu kôm gêŋ dalô atu-tu naŋ sêhôc gêlêc gêŋ dalô daêsam naŋ ŋgac dindec kôm, naŋ su?”

Lau Palêsai ti dabuŋsiga atu-tu sêkôm bu sêkôc Yisu dôŋ

32Lau Palêsai sêŋgô bu lau sem yomgalôm pi Yisu ma sêkôc gauc kaiŋ dinaŋ pi iŋ. Goc †dabuŋsiga atu-tu ti lau Palêsai sêŋkiŋ lau siŋ-ŋga ŋatô naŋ sêyob lôm dabuŋ, bu sêkôc iŋ dôŋ. 33Têŋ dinaŋ Yisu sôm, “Aö wambo wawhiŋ mac ŋasawa sauŋ, goc walhö wambu watêŋ iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ wandi. 34Mac oc aŋsalê aö, magoc oc atap aö sa dom, ma mac atôm dom bu aŋkuc aö atêŋ gameŋ naŋ aö oc wambo.” 35Goc lau Israel-ŋga sêsôm têŋ dandi, “Ŋgac dindec oc mbo nde, dec yac oc datôm dom b u datap iŋ sa? Mboe iŋ oc ndi mbo whiŋ yac neŋ lau Israel-ŋga ŋatô, naŋ sêndöc lau Grik si gameŋ ma êndôhôŋ lau Grik yêc dindê? 36Iŋ sôm bu yac oc taŋsalê iŋ, magoc oc datap iŋ sa dom, ma bu yac datôm dom bu datêŋ gameŋ naŋ iŋ oc mbo, naŋ dandi. Yom dau ŋahu bocke?”

Yisu sôm yom pi Ŋalau Dabuŋ

37Têŋ Mwasiŋ Lôm Bac-ŋga ŋabêc atu ŋambu-ŋga, naŋ Yisu tisa kalhac ma mbwêc awha atu bocdec bu, “Am asa naŋ bu yô am, naŋ têŋ aö mweŋ, ma nôm. 38Tôm Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ sôm, asa naŋ kêŋ whiŋ aö, naŋ bu tali-ŋga oc êmbulup pi iŋ ndê ŋalôm.” 39Yisu ndê yom dinaŋ hêganôŋ Ŋalau Dabuŋ, naŋ tiŋambu Anötö oc kêŋ têŋ lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu. (Têŋ têm dinaŋ, Anötö kêŋ Ŋalau Dabuŋ têŋ lau su dom, ŋahu bu Yisu ndê têm tu tap iŋ ndê ŋawasi sa-ŋga yêc dôŋ yêc.)

Lau sêseŋ dau pi Yisu

40Têŋ ndoc Yisu sôm yom dau, naŋ lau ŋatô sêsôm, “Yomandô! Ŋgac dindec iŋ propet atu gitôm Moses, naŋ Anötö gic bata bu êŋkiŋ meŋ.” 41Ma ŋatô sêsôm, “Mba! Iŋ Mesaya dau!” Magoc lau ŋatô sêsôm, “Mba! Bu Mesaya oc meŋ akêŋ gameŋ Galili-ŋga dom. 42Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ sôm bu Mesaya oc meŋ sa yêc Kiŋ Dawid ndê wakuc, ma yêc Dawid ndê malac Betlehem.” 43Bocdinaŋ lau sêseŋ dau pi Yisu. 44Lau ŋatô tac whiŋ bu sêkôc iŋ dôŋ, magoc ŋamalac daŋ gitôm dom bu kêŋ amba pi iŋ.

Lau bata Israel-ŋga sêkêŋ whiŋ Yisu dom

45Tiŋambu lau siŋ lôm dabuŋ-ŋga sêmbu sêtêŋ dabuŋsiga atu-tu ti lau Palêsai si. Ma ŋac sêndac lau siŋ-ŋga dau bocdec bu, “Bocke ma mac akôc Yisu dôŋ dom?” 46Goc lau siŋ-ŋga sêô yom ma sêsôm, “Ŋamalac naŋ sôm yom gitôm ŋgac dinaŋ, naŋ yac aŋgô daŋ su dom.” 47Goc lau Palêsai sêsôm, “Mboe iŋ kêsau mac awhiŋ, a? 48Alic bu yac lau Palêsai ma lau bata mba daŋ kêŋ whiŋ bu iŋ Mesaya dau dom. Mba andô! 49Tigeŋ lau ŋambwa-ŋambwa, naŋ si gauc sa dom pi Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ. Anötö ndê atac ŋandê pi ŋac!”

50Lau bata dinaŋ si daŋ iŋ Nikodemas, ŋgac naŋ muŋ-ŋga gi gêlic Yisu. Têŋ ndoc iŋ ŋgô ŋac si yom dinaŋ, dec sôm têŋ ŋac bu, 51“Yac neŋ yomsu gic yao bu dakic yom tu tamatôc ŋamalac daŋ-ŋga ŋambwa dom! Gêŋ ŋamata-ŋga daŋgô iŋ dau ndê yom, ma dakip yom sa pi gêŋ naŋ iŋ kôm.” 52Magoc ŋac sêsôm, “Mboe am bu ti iŋ ndê ŋgacsêŋom daŋ whiŋ ŋac lau Galili-ŋga dinaŋ, a? Am ndi ma kip ŋahu sa yêc Anötö ndê yom, ma am oc tap sa bu propet daŋ oc meŋ akêŋ gameŋ Galili-ŋga dom.”

[Yisu tawalô awhê sac daŋ
7:53Yom naŋ yêc 7:53–8:11 naŋ yêc bapia akwa ŋatô dom.

53Dinaŋ su, ma lau hoŋ sêlhö têŋtêŋ ma sêmbu sêtêŋ ŋac si andu si.

Copyright information for `BUK