John 8

1Goc Yisu hu malac Jerusalem siŋ ma sa gi mbo Lôc Olib. 2Têŋ ŋagalaŋsê bêbêc, iŋ mbu sôc Jerusalem gi, ma mbo lôm dabuŋ ŋabatêmndö. Ma lau daêsam sêwê sêtêŋ iŋ sêmeŋ, dec iŋ ndöc sic ma kêdôhôŋ ŋac. 3Ma lau naŋ sêndôhôŋ yomsu ti lau Palêsai sêwê awhê daŋ sêtêŋ iŋ sêmeŋ, naŋ sêtap iŋ sa têŋ ndoc iŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga. Ma sêkêŋ a whê dau kalhac lau hoŋ aŋgô-ŋga. 4Ma sêsôm têŋ Yisu, “Kêdôhôŋwaga, sêtap awhê dindec sa kôm mêtê mockaiŋ-ŋga. 5Moses to yomsu bu datuc lauwhê kaiŋ dindec ŋa hoc ndu. Bocdinaŋ sôm bu yac oc dakôm sake?” 6Ŋac bu sêtim iŋ ŋa gêndac dinaŋ, sêŋsalê yom daŋ bu sêŋgôliŋ pi iŋ. Magoc Yisu pôŋ sic gi ndöc, ma gic hu to yom yêc nom ŋa amba-atu. 7Goc ŋac sêŋsu iŋ e iŋ tisa ma sôm têŋ ŋac, “Mac nem asa bu ndê sac mbasi, naŋ ti ŋgac ŋamata-ŋga bu kôc hoc ma tuc pi awhê dindec.” 8Goc iŋ pôŋ sic tiyham ma to yom yêc nom. 9Têŋ dinaŋ lau naŋ sêŋgô Yisu ndê yom sic hu sêlhö tigeŋ-tigeŋ. Lau atu-tu sêlhö sêmuŋ, goc lau ŋatô sêŋkuc e Yisu tawasê mbo, ma awhê dau kalhac iŋ aŋgô-ŋga. 10Dec Yisu tisa ma ndac iŋ, “O awhê! Ma lau dau nde? Asa dec mbo bu êŋgôliŋ yom pi am ma êmatôc am?” 11Ma iŋ sôm, “O ŋadau, lau mba!” Goc Yisu sôm, “Ma bocdinaŋ aö wamatôc am dom whiŋ. Magoc am lhö ndi, ma hu nem mêtê sac siŋ.”]

Yisu iŋ Ŋawê Nom-ŋga

12Tiŋambu Yisu sôm yom têŋ lau bocdec bu, “Aö ŋawê nom-ŋga. Asa naŋ bu êŋkuc aö, naŋ oc sa seŋ ŋasec-ŋga tiyham dom. Iŋ oc êŋsêlêŋ mbo ŋawê naŋ tôc seŋ ndöc tali-ŋga asê.”

13Magoc lau Palêsai sêsôm têŋ iŋ, “Am tamwasêm hoc yom asê pi daôm. Tu dinaŋ-ŋga dec yac oc akôc am nem yom sa dom.” 14Ma Yisu ô yom ma sôm, “Aö bu wahoc dauŋ neŋ yom asê, dec aneŋ yom dau iŋ yom ŋandô. Ŋahu bu aö kayalê gameŋ naŋ aö gameŋ akêŋ naŋ, ma gameŋ nde naŋ wambu wandi. Tigeŋ mac aŋyalê gameŋ dinaŋ dom. 15Mac aŋsahê ti amatôc lau aŋkuc ŋamalac si gauc. Magoc aö dec wamatôc ŋamalac daŋ gitôm mac akôm, naŋ dom. 16Aö bu wamatôc lau, dec aneŋ yom hoŋ iŋ yom ŋandô, ŋahu bu aö taŋwasêŋ dom. Damaŋ naŋ kêkiŋ aö, naŋ mbo whiŋ aö. 17Mac daôm nem yomsu sôm bu ŋgac lu bu sêpuc si yom dôŋ bu yom ŋandô, dec mac oc akôc yom dau sa. 18Kwahic dec aö gahoc yom asê tu dauŋ-ŋga, ma Damaŋ naŋ kêkiŋ aö, naŋ dec puc aneŋ yom dôŋ. Bocdinaŋ tu sake-ŋga mac akôc aneŋ yom sa dom?” 19Goc sêndac iŋ, “Am Damam nde?” Ma Yisu sôm, “Mac aŋyalê aö dom, ma mac aŋyalê Damaŋ dom bocdinaŋ. Mac bu aŋyalê aö, dec oc tôm bu mac aŋyalê Damaŋ whiŋ.”

20Yisu sôm yom dinaŋ têŋ ndoc iŋ kêdôhôŋ lau mbo kêpiŋ apa naŋ lau sêkêŋ si da sip-ŋga yêc lôm dabuŋ ŋamakê. Magoc lau daŋ sêkôc iŋ dôŋ dom, bu iŋ ndê ndoc hôc asê su dom.

Yisu ndê ŋahu yêc nom dom

21Ma Yisu sôm tiyham têŋ lau Palêsai, “Aö oc wahu mac siŋ, ma mac oc aŋsalê aö. Magoc gameŋ naŋ aö bu wandi, naŋ mac atôm dom bu andi. Mac oc ambac ndu ti nem sac tôhôŋ.” 22Goc lau bata dinaŋ sêsôm têŋ dandi, “Iŋ dau sôm bu gameŋ naŋ iŋ oc ndi, naŋ yac datôm dom bu dandi. Bocke? Iŋ oc ndic dau ndu, a?” 23Ma Yisu gic têku yom ma sôm, “Aneŋ ŋahu yêc lôlôc. Mac lau nom dindec-ŋga, magoc aö neŋ ŋahu yêc nom dindec dom. 24Aö gasôm têŋ mac su, bu mac oc ambac ndu ti nem sac tôhôŋ. Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu mac bu akêŋ whiŋ yom naŋ aö gawhê sa pi dauŋ, naŋ dom, dec mac oc ambac ndu ti mac nem sac.” 25Goc ŋac sêndac, “Am asa?” Ma iŋ sôm, “Oc tôm bu mac aŋyalê su, bu têŋ ŋamata-ŋga e meŋ, aö gawhê dauŋ sa têŋ mac. 26Yom daêsam yêc bu wasôm pi mac bu watôc nem giso asê. Magoc yom hoŋ naŋ aö gaŋgô yêc iŋ naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ dec wasôm asê têŋ lau nom-ŋga. Ma iŋ ndê yom iŋ yom ŋandô eŋ.”

27Ŋac sêŋyalê dom bu iŋ sôm yom dau pi iŋ Damba. 28Goc iŋ sôm, “Têŋ ndoc mac asuŋ Ŋamalac ndê Atu sa yêc nom, naŋ mac oc aŋyalê bu aö dauŋ dec Mesaya dau, ma aö gakôm gêŋ daŋ kakuc aö taŋwasêŋ neŋ gauc dom. Mba. Yom hoŋ naŋ aö gasôm, naŋ Damaŋ dau kêŋ têŋ aö. 29Iŋ dau kêkiŋ aö gameŋ, ma iŋ oc tec aö bu wambo taŋwasêŋ dom. Iŋ mbo whiŋ aö ŋapaŋ. Ŋahu bu aö gakôm gêŋ hoŋ tôm iŋ atac whiŋ.” 30Yisu sôm yom dinaŋ, ma lau daêsam naŋ sêŋgô, naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ.

Yom ŋandô oc êŋgapwêc yac su

31Ma Yisu sôm têŋ lau Israel-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ, “Mac bu asap aneŋ yom dôŋ ma daŋam wambu, dec mac ati aneŋ sêŋomi ŋandô. 32Ma mac oc aŋyalê yom ŋandô, ma yom ŋandô dau oc êŋgapwêc mac su bu ambo atôm lau akiŋ ŋambwa tiyham dom.” 33Goc ŋac sêsôm, “Abraham ndê wakuc yac. Ma yac am akiŋ lau daŋ dom. Bocdinaŋ am sôm bu êŋgapwêc yac su yêc sakiŋ bocke?” 34Goc Yisu ô yom bocdec bu, “Aö wasôm yom ŋandô. Asa naŋ sap mêtê sac dôŋ, naŋ ŋgac me awhê akiŋ mêtê sac-ŋga. 35Ma ŋgac akiŋ ŋambwa oc wêkaiŋ ŋadau ndê gêŋ daŋ, me mbo iŋ ndê andu ŋapaŋ dom. Mba! Ŋadau ndê atu solop oc wêkaiŋ gêŋ ma mbo ŋapaŋ. 36Magoc Anötö ndê Atu bu êŋgapwêc mac su, dec mac oc ambo atôm lau akiŋ ŋambwa tiyham dom andô.

37“Aö kayalê su, bu Abraham ndê wakuc mac. Tigeŋ mac akôm bu andic aö ndu, ŋahu bu mac akôc aneŋ yom sa sip nem ŋalôm su dom. 38Aö gasôm yom asê pi gêŋ naŋ Damaŋ tôc asê têŋ aö, magoc mac akôm mêtê aŋkuc yom naŋ mac daôm damam sôm têŋ mac.” 39Ma ŋac sêsôm tiyham, “Yac damaŋ iŋ Abraham.” Magoc Yisu sôm, “Mac bu Abraham atui mac, dec mac oc asa lêŋ gitêŋ gitôm iŋ dau ndê. 40Tigeŋ aö gasôm yom ŋandô gitôm aö gaŋgô yêc Anötö, ma mac akôm bu andic aö ndu. Abraham oc kôm gêŋ kaiŋ dinaŋ dom. 41Mac aŋkuc Abraham ndê lêŋ dom, dec tôc asê bu mac nem damam iŋ ŋgac daŋ dau-ŋga daŋ.” Magoc ŋac sêsôm, “Yac lau ŋasawa-ŋga dom. Yac mba damaŋ tigeŋ iŋ Anötö dau.”

42Têŋ dinaŋ Yisu sôm, “Anötö bu ti mac nem damam, dec mac oc atac whiŋ aö. Ŋahu bu aö gameŋ akêŋ Anötö, dec gambo lec. Aö gameŋ tu dauŋ-ŋga dom, magoc Anötö dau kêkiŋ aö gameŋ. 43Mac atôm dom bu aŋgô aneŋ yom, ma bocdinaŋ mac aŋyalê aneŋ yom ŋahu dom. 44Mac nem damam iŋ Sadaŋ, ma mac akôm tôm iŋ atac whiŋ. Têŋ têm ŋamata-ŋga e meŋ, iŋ sa lêŋ ndic ŋamalac ndu-ŋga. Iŋ sap yom ŋandô dôŋ dom, bu yom ŋandô daŋ yêc iŋ ndê ŋalôm dom. Iŋ tasaŋ-nda, ma yom tasaŋ ŋadamba iŋ. Iŋ sôm yom kêkuc iŋ dau ndê awha solop, ma yom hoŋ naŋ iŋ sôm, naŋ yom tasaŋ. 45Tigeŋ aö dec gasôm yom ŋandô eŋ, ma tu dinaŋ-ŋga mac akêŋ whiŋ aneŋ yom dom. 46Mac nem asa gitôm bu tôc aneŋ giso daŋ asê? Aö gasôm yom ŋandô, ma tu sake-ŋga mac akêŋ whiŋ aö dom? 47Anötö ndê atui ŋandô sêŋgô iŋ ndê yom ma daŋga wambu. Magoc mac aŋgô iŋ ndê yom dom, dec tôc asê bu mac ati iŋ ndê atui ŋandô dom.”

Yisu sôm yom asê pi dau

48Têŋ dinaŋ lau bata Israel-ŋga sêsôm, “Yac asôm solop bu am gitôm lau Samaria-ŋga naŋ si gauc sa pi Anötö dom, ma bu ŋalau sac daŋ mbo am nem ŋalôm.” 49Magoc Yisu sôm, “Mba! Ŋalau sac mbo aö neŋ ŋalôm dom. Mac atoc aneŋ waêŋ sa dom, magoc aö bu wapo Damaŋ ndê waê sa. 50Aö kasalê dauŋ neŋ waêŋ dom, magoc Anötö oc po aneŋ waêŋ sa. Ma iŋ oc êmatôc gêŋ hoŋ. 51Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu asa naŋ ŋgô aneŋ yom ma daŋga wambu, naŋ oc niŋga dom, magoc iŋ oc mbo tali ŋapaŋ.”

52Goc lau bata Israel-ŋga sêsôm têŋ iŋ, “Kwahic dec yac aŋyalê pi ŋandô bu ŋalau sac daŋ mbo am nem ŋalôm. Abraham ma lau propet sêmbac ndu, tigeŋ am sôm bu asa naŋ ŋgô am nem yom ma daŋga wambu, naŋ oc niŋga dom. 53Am asa dec toc daôm sa? Am gauc gêm bu am hôc gêlêc damaŋ Abraham su, a? Yac aŋyalê bu iŋ mbac ndu su, ma lau propet boc-dinaŋ.” 54Ma Yisu ô yom ma sôm, “Aö dauŋ bu wapo dauŋ neŋ waêŋ sa, dec waêŋ dau ti gêŋ ŋambwa-ŋga. Magoc aö Damaŋ, naŋ mac asam bu mac nem Anötö, naŋ po aneŋ waêŋ sa. 55M agoc mac aŋyalê iŋ dom. Aö dec kayalê iŋ, ma daŋaŋ wambu iŋ ndê yom. Aö bu wasôm bu kayalê iŋ dom, dec aö ŋgac tasaŋ gitôm mac lau tasaŋ. 56Mac nem damam Abraham atac ŋayham sa kêlêc, bu iŋ kêŋ bata bu lic aneŋ bêc wahôc asê-ŋga. Ma iŋ gêlic su ma tisambuc.”

57Goc lau bata Israel-ŋga sêsôm têŋ iŋ, “Am nem yala tap 50 sa su dom. Ma bocke dec am sôm bu am gêlic Abraham su?” 58Ma Yisu sôm, “Yomandô! Ndoc naŋ Abraham dinda kôc iŋ su dom, naŋ aö gambo.” 59Têŋ têm ŋac sêŋgô yom d inaŋ, goc sêkôc hoc sa bu sêtuc iŋ, magoc Yisu siŋ dau, ma kêdahiŋ dau su yêc lôm dabuŋ ŋagameŋ.

Copyright information for `BUK