John 9

Yisu kôm ŋgac tapec daŋ tandô po asê

Yisu kêsêlêŋ gi, ma gêlic ŋgac tapec daŋ. Ŋgac dau iŋ tandô pec têŋ ndoc iŋ dinda kôc iŋ ma meŋ. Ma Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêndac iŋ bocdec bu, “Kêdôhôŋ-waga, ŋgac dinaŋ tapec tu iŋ dau ndê sac-ŋga, me tu dinda lu damba si sac-ŋga?” Goc Yisu sôm, “Iŋ tapec tu iŋ dau ndê sac-ŋga, me tu dinda lu damba si sac-ŋga dom. Magoc dinda kôc iŋ ti tapec tu bu kwahic dec lau sêlic Anötö ndê gweleŋ ti ŋaclai nem iŋ sa-ŋga. Aö gambo nom gatôm lau nom-ŋga si ŋawê, ma kwahic dec ti têm ŋawê-ŋga. Ma bocdinaŋ kwahic dec yac oc dakôm Anötö naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ ndê gweleŋ. Têm ŋasec-ŋga oc meŋ hôc asê, ma têŋ dinaŋ lau daŋ oc sêtôm dom bu sêkôm gweleŋ.”

Iŋ sôm yom dinaŋ su, goc hê gasôp sip nom, kêyaliŋ whiŋ nom, ma sê pi ŋgac tapec tandô. Ma iŋ sôm têŋ iŋ, “Am ndi êmgwasiŋ aŋôm sip bu gapoŋ Siloam.” (Ŋaê Siloam dau danem kwi bu ‘Kêkiŋ.’ ) Goc iŋ kölhö gi kêgwasiŋ aŋgô, ma iŋ tandô ŋayham sa. Ma iŋ mbu têŋ ndê andu gi. Ma iŋ ndê lau meŋpaŋ iŋ-ŋga, ti lau naŋ sêŋyalê bu muŋ-ŋga iŋ ŋgac teŋ gêŋ-ŋga, n aŋ sêsö ma sêndac dandi, “Iŋ ŋgac naŋ muŋ-ŋga ndöc ma teŋ gêŋ, a?” Ma lau ŋatô sêsôm, “Iŋ ŋgac dau dinaŋ.” Magoc ŋatô sêsôm, “Mba! Iŋ ŋgac daŋ dau-ŋga, naŋ aŋgô gi tap ŋgac teŋ gêŋ-ŋga dinaŋ ndê aŋgô sa.” Magoc ŋgac dau sôm, “Aö ŋgac dauŋ dec.” 10 Goc sêndac iŋ, “Ma bocke dec am nem tanôm ŋayham sa?” 11 Ma iŋ sôm, “Ŋgac naŋ sêsam iŋ bu Yisu, naŋ kêyaliŋ sacbalê, ma kêŋ pi aö tanôŋ, goc kêkiŋ aö bu waŋgwasiŋ aŋôŋ andô sip bu Siloam. Bocdinaŋ aö ga kagwasiŋ dauŋ, dec tanôŋ ŋayham sa.” 12 Ma sêndac, “Ŋgac dinaŋ mbo nde?” Goc iŋ sôm, “Aö kayalê dom.”

Lau Palêsai sêkip yom sa pi ŋgac naŋ tandô po asê

13 Yisu kêyaliŋ sacbalê ma kôm ŋgac tapec dinaŋ tandô po asê têŋ bêc Sabat-ŋga daŋ. Ma tiŋambu l au sêwê ŋgac dau sêtêŋ lau Palêsai si. 15 Têŋ ndoc lau Palêsai sêlic iŋ, naŋ sêndac iŋ bu, “Am tanôm po asê ŋalêŋ bocke?” Ma iŋ ô yom ma sôm, “Ŋgac dinaŋ kêŋ sacbalê pi aö tanôŋ, ma aö kagwasiŋ dec tanôŋ po asê.” 16 Goc Palêsai ŋatô sêsôm yom pi Yisu bocdec bu, “Ŋgac dinaŋ kêgilì yomsu Sabat-ŋga, dec taŋyalê bu iŋ meŋ akêŋ Anötö dom.” Magoc Palêsai ŋatô sêsôm, “Ŋgac sac oc tôm dom bu kôm gêŋ dalô kaiŋ dinaŋ.” 17 Boc-dinaŋ ŋac si yom so dau, ma sêndac ŋgac dau tiyham, “Am ŋgac daôm, am ŋgac naŋ iŋ kôm am nem tanôm po asê, ma bocdinaŋ am sôm sake pi iŋ?” Ma iŋ sôm, “Iŋ propet daŋ.”

18 Magoc lau bata Israel-ŋga dinaŋ sêkêŋ whiŋ dom bu muŋ-ŋga iŋ tapec ma kwahic dec tandô ŋayham sa. Bocdinaŋ sêkêŋ yom têŋ iŋ dinda lu damba bu sêmeŋ. 19 Ma sêndac iŋlu, “Ŋgac dindec iŋ amlu atômŋgac naŋ amlu asôm bu dinda kôc iŋ ti tapec, a? Bocke ma kwahic dec iŋ tandô ŋayham sa?” 20 Ma iŋlu sêsôm, “Aêc! Alu aŋyalê bu iŋ alu mba balê, ma bu alu akôc iŋ ti tapec. 21 Magoc iŋ tandô po asê ŋalêŋ bocke ma asa kôm iŋ tandô ŋayham sa, naŋ alu aŋyalê dom. Mac andac iŋ dau. Iŋ ti ŋgac atu su, ma gitôm bu sôm dau ndê yom.” 22 Iŋlu sêŋyalê bu lau bata Israel-ŋga sêkic yom bu ŋac oc sêtiŋ lau naŋ sêkêŋ whiŋ bu Yisu iŋ Mesaya, naŋ su yêc gôlôwac Israel-ŋga, ma bocdinaŋ iŋlu sêtöc ŋac. 23 Tu dinaŋ-ŋga sêsôm yom bocdec, “Iŋ ti ŋgac atu su. Mac andac iŋ dau!”

24 Goc ŋac sêmbwêc ŋgac dau tiyham, ma sêsôm, “Toc Anötö sa ma sôm yom ŋandô. Yac aŋyalê bu ŋgac dinaŋ iŋ ŋgac sac.” 25 Ma iŋ ô yom bocdec bu, “Iŋ bu ŋgac sac me iŋ ŋgac gitêŋ, aö kayalê dom. Gêŋ tigeŋ aö kayalê. Muŋ-ŋga aö ŋgac tapec, ma kwahic dec aö tanôŋ po asê.” 26 Goc sêndac iŋ, “Iŋ kôm gêŋ sake têŋ am? Iŋ kôm am tanôm ŋayham sa ŋalêŋ bocke? Sôm asê têŋ yac.” 27 Ma iŋ sôm, “Aö gasôm têŋ mac su, magoc mac akôc aneŋ yom sa dom. Tu sake-ŋga mac bu aŋgô tiyham? Mboe mac atac whiŋ bu ati iŋ ndê sêŋomi awhiŋ, a?” 28 Têŋ dinaŋ sêpu iŋ ma sêsôm, “Mba! Am daôm ti ŋgac dinaŋ ndê ŋgacsêŋom! Moses ndê sêŋomi yac. 29 Yac aŋyalê bu Anötö kêŋ iŋ ndê yom têŋ Moses, magoc ŋgac dinaŋ ti iŋ ndê ŋahu, yac aŋyalê dom.” 30 Goc ŋgac dau sôm, “Gêŋ kaiŋ daŋ solop! Mac asôm bu mac aŋyalê iŋ ndê ŋahu dom. Tigeŋ alic su naŋ! Iŋ kôm aö tanôŋ po asê. 31 Yac taŋyalê bu Anötö oc kêŋ daŋga têŋ lau sac dom. Mba! Iŋ kêŋ daŋga lau gitêŋ naŋ sêŋkuc iŋ ndê yom. 32 Yac daŋgô daŋ muŋ su dom, bu ŋamalac daŋ kôm ŋgac naŋ dinda kôc iŋ ti tapec, naŋ tandô po asê. Mba sambuc! 33 Ŋgac dinaŋ bu meŋ akêŋ Anötö dom, dec oc tôm dom bu iŋ kôm gêŋ daŋ.”

34 Ŋac sêŋgô iŋ ndê yom dinaŋ, dec gêli ŋac si ŋalôm sa ŋandô. Ma sêsôm, “Am bu êmdôhôŋ yac, a? Sac gêm am ahuc têŋ ndoc dinam kôc am!” Goc sêtiŋ iŋ sa awê gi.

Lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu dom, naŋ sêtôm lau tapec

35 Têŋ ndoc Yisu ŋgô ŋawaê bu lau Palêsai sêtiŋ ŋgac dau su, naŋ iŋ kêsalê iŋ e tap iŋ sa, ma ndac iŋ, “Am kêŋ whiŋ Ŋamalac ndê Atu, me mba?” 36 Ma iŋ ô yom ma sôm, “O ŋadau! Ŋamalac ndê Atu iŋ asa? Sôm têŋ aö, goc aö wakêŋ whiŋ iŋ.” 37 Goc Yisu sôm, “Am gêlic iŋ su. Aö ŋgac dauŋ dec, naŋ gasôm yom têŋ am.” 38 Ma iŋ sôm, “Pômdau, aö gakêŋ whiŋ am.” Goc iŋ pôŋ haduc têŋ Yisu. 39 Ma Yisu sôm, “Aö gasip nom gameŋ ma lau oc sêtap matôc sa tu aö-ŋga. Lau tapec oc sêti lau tandô ŋayham, ma lau naŋ gauc gêm bu ŋac lau tandô ŋayham, naŋ oc sêtôm lau tapec.” 40 Lau Palêsai ŋatô sêmbo sêwhiŋ, ma sêŋgô Yisu ndê yom dinaŋ ma sêndac, “Bocke? Am sôm bu yac taŋpec awhiŋ, a?” 41 Ma iŋ sôm, “Mac bu lau tampec, dec mac nem giso mba. Mac asôm bu mac lau tanôm ŋayham, magoc mac akêŋ whiŋ aö dom. Tu dinaŋ-ŋga dec mac nem giso gacgeŋ yêc mac-ŋga.”

Copyright information for `BUK