Luke 14

Yisu gêm ŋgac ŋamlic suŋ daŋ sa

1Têŋ bêc Sabat-ŋga daŋ, Yisu sôc ŋgac bata daŋ ndê andu gi bu neŋ gêŋ. Ŋgac bata dau iŋ lau Palêsai si daŋ, ma ŋac si lau ŋatô tatiŋ Yisu sêmbo. 2Yisu gêlic ŋgac gêmbac daŋ ndöc, naŋ amba ti gahi suŋ. 3Goc iŋ ndac lau Palêsai ti gwalam akwa yomsu-ŋga bocdec bu, “Yac bu dakôm lau ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga, dec oc taŋgilì yomsu Sabat-ŋga, me mba?” 4Ŋac sem dôŋ ma sêô yom daŋ dom, goc iŋ kêmasec ŋgac ti gêmbac dinaŋ, kôm iŋ ŋayham sa, ma kêŋ iŋ kölhö gi. 5Ma iŋ ndac ŋac, “Mac nem balê daŋ me doŋki daŋ bu peŋ sip sê ŋalôm têŋ bêc Sabat-ŋga, dec mac oc akôm sake? Mac oc ahê iŋ sa pi meŋ, me ahu iŋ siŋ yêc?” 6Ma ŋac sêtôm dom bu sêô iŋ ndê yom.

Datoc dauŋ sa dom

7Yisu gêlic bu lau naŋ ŋgac bata dau kêgalêm ŋac sa bu sêneŋ gêŋ sêwhiŋ iŋ, naŋ atac whiŋ bu sêndöc pôŋ naŋ gic lau tiwaê ŋawaê. Dec iŋ sôm yom gôliŋ daŋ têŋ ŋac bocdec bu, 8“Lau bu sêkêŋ aheŋ am bu neŋ mwasiŋ nem awhê-ŋga, naŋ ndi ndöc lau tiwaê si pôŋ dom. Mboe mwasiŋ ŋadau kêgalêm ŋgac tiwaê daŋ naŋ hôc gêlêc am su. 9Bu bocdinaŋ dec iŋ oc têŋ am meŋ ma sôm, ‘Kêŋ pôŋ ŋayham dindec têŋ ŋgac atu dindec.’ Ma am oc tisa ti mayam, ma ndi ndöc pôŋ ŋambwa. 10Boc-dinaŋ lau bu sêkêŋ aheŋ am bu neŋ mwasiŋ, naŋ ndi ma ndöc pôŋ ŋambwa. Ma mboe ŋadau oc meŋ ma sôm têŋ am, ‘Aneŋ silip, tisa ma mweŋ ndöc pôŋ ŋayham.’ Ma bocdinaŋ iŋ oc po am nem waêm sa yêc ŋacleŋ hoŋ aŋgô-ŋga. 11Ŋalêŋ tigeŋ, lau naŋ sêtoc dau sa, naŋ Anötö oc êŋgwiniŋ ŋac. Ma lau naŋ sêŋgwiniŋ dau, naŋ Anötö oc toc ŋac sa.”

Tamwasiŋ lau ŋalôm sawa

12Ma Yisu sôm têŋ ŋgac bata dau, “Am bu ndê mwasiŋ bu lau sêneŋ sêwhiŋ am, naŋ kêŋ aheŋ nem silip ti asidôwai, me lau ti lêlôm naŋ sêndöc am nem malac, naŋ dom. Am bu kôm bocdinaŋ, dec tiŋambu ŋac oc sêkêŋ aheŋ am bu neŋ gêŋ whiŋ ŋac, ma mwasiŋ dau ti am nem ŋagêyô. 13Têŋ têm am ndê mwasiŋ daŋ, naŋ kêŋ aheŋ lau ŋalôm sawa ti lau bôliŋ ma lau tapec. 14Ma bocdinaŋ am oc tap Anötö ndê mwasiŋ sa. Ŋahu bu lau dinaŋ sêtôm dom bu sêkêŋ gêŋ daŋ ô nem mwasiŋ têŋ kwahic dec. Magoc têŋ ndoc lau gitêŋ sêtisa akêŋ lau batê-ŋga, naŋ Anötö oc kêŋ ŋagêyô ŋayham têŋ am.”

Yom gôliŋ pi mwasiŋ atu

(Mat 22:1-14)

15Lau naŋ seŋ gêŋ sêwhiŋ Yisu, naŋ si ŋgac daŋ ŋgô Yisu ndê yom dinaŋ ma sôm têŋ iŋ, “Lau naŋ bu sêneŋ mwasiŋ atu yêc Anötö ndê gameŋ undambê-ŋga, naŋ oc atac ŋayham hôc gêlêc.” 16Ma Yisu ô yom ma sôm, “Ŋgac daŋ kêmasaŋ mwasiŋ atu daŋ, ma kêŋ aheŋ lau daêsam. 17Têŋ mwasiŋ dau ŋabêc iŋ kêkiŋ ŋgac akiŋ daŋ bu sôm têŋ lau naŋ iŋ kêgalêm ŋac sa bu, ‘Ameŋ, bu aö kamasaŋ gêŋ hoŋ su.’ 18Tigeŋ ŋac hoŋ sêtec bu sêmeŋ, dec sêmasaŋ yom têŋ iŋ. Ŋgac daŋ sôm, ‘Aö waloc dom, bu aö gamlhi nom daŋ su, ma kwahic dec aö bu wasa wandi walic. Aö wateŋ am bu hu aö siŋ.’ 19Ma daŋ sôm, ‘Aö waloc dom, bu aö gamlhi makao amaŋlu, ma kwahic dec aö bu wasa wandi ma waŋsahê ŋac tu sêkôm gweleŋ-ŋga. Wateŋ am bu hu aö siŋ.’ 20Ma daŋ tiyham sôm, ‘Kwahic dec aö gam awhê sa, bocdinaŋ gitôm dom bu waloc.’ 21Bocdinaŋ ŋgac akiŋ dau mbu gi ma gic miŋ yom dinaŋ têŋ iŋ ndê ŋadau. Ma yom dau kôm ŋadau tac ŋandê, dec iŋ kêkiŋ ndê ŋgac akiŋ tiyham ma sôm, ‘Ŋagahô sôc malac atu ndi, ma kôc lau ŋalôm sawa ti lau bôliŋ ma lau tapec sa sêmeŋ bu sêneŋ aö neŋ mwasiŋ.’ 22Ma ŋgac akiŋ kôm bocdinaŋ, goc mbu meŋ ma sôm, ‘Aneŋ ŋadau, aö gakôm gitôm am sôm, ma ŋasawa yêc dôŋ yêc.’ 23Dec ŋadau sôm têŋ iŋ, ‘Sa seŋ ma gameŋ ŋamakê-ŋga ndi, ma kac lau bu sêsôc sêmeŋ. Aö tac whiŋ bu aneŋ andu meŋhu. 24Yomandô aö wasôm têŋ mac, bu lau naŋ aö gakêŋ aheŋ têŋ ŋamata-ŋga, naŋ si daŋ oc neŋ aneŋ mwasiŋ dom.’”

Lêŋ taŋkuc Yisu-ŋga

25Lau daêsam sêŋsêlêŋ sêwhiŋ Yisu, ma iŋ kac dau kwi ma sôm têŋ ŋac, 26“Asa naŋ têŋ aö meŋ ma bu êŋkuc aö, naŋ atac whiŋ aö hôc gêlêc gêŋ hoŋ ndic ŋawaê. Iŋ bu atac whiŋ damba me dinda, me iŋ nawhê ma balêkoc, me asidôwai ti lhuwêi, me iŋ dau ndê lêŋ mbo-ŋga hôc gêlêc iŋ ndê atac whiŋ aö, dec oc tôm dom bu iŋ ti aneŋ daŋ ma êŋkuc aö. 27Asa naŋ bu êŋkuc aö, magoc tec bu hôc ndê a gicso dau, naŋ gitôm dom bu êŋkuc aö.

28“Mac nem daŋ bu kwê andu atu daŋ, naŋ gêŋ ŋamata-ŋga iŋ oc ndöc sic ma kôc gauc pi iŋ ndê mone ti gêŋ bu oc nditôm bu kwê andu dau sa, me mba. 29Iŋ bu kêŋ alhö sip nom ndi, magoc ndic dabiŋ andu dom, dec lau naŋ sêlic, naŋ oc sêsu iŋ susu, 30ma sêsôm, ‘Ŋgac dindê gic hu kwê andu, magoc gitôm dom bu ndic dabiŋ.’

31“Ma kiŋ daŋ bu sa ndi bu ndic siŋ têŋ kiŋ daŋ, dec gêŋ ŋamata-ŋga iŋ oc ndöc sic ma kôc gauc pi iŋ ndê lau siŋ-ŋga 10,000, bu oc sêtôm bu sêhôc gêlêc kiŋ dinaŋ ndê lau siŋ-ŋga 20,000, me mba. 32Iŋ bu lic bu ŋac sêtôm dom, dec iŋ oc êŋkiŋ lau wamba-ŋga sêtêŋ kiŋ dinaŋ têŋ ndoc iŋ mbo ahê, bu sêsôm yom wamba-ŋga.

33“Bocdinaŋ akôc gauc ŋapep muŋ su, goc ameŋ aŋkuc aö. Asa naŋ tec bu hu iŋ ndê gêŋ hoŋ siŋ tu aö-ŋga, naŋ oc nditôm dom bu ti aö neŋ daŋ.

34“Gwêc so iŋ gêŋ ŋayham, tigeŋ ŋamakic bu niŋga, oc dakôm ŋamakic sa tiyham ŋalêŋ nde? 35Gwêc so dau tisac su, ma boc-dinaŋ tambaliŋ siŋ niŋga. Mac daŋamsuŋ bu yêc, naŋ aŋgô aneŋ yom.”

Copyright information for `BUK