Luke 18

Yom gôliŋ pi lêŋ dateŋ mbec-ŋga

1Ma Yisu sôm yom gôliŋ daŋ têŋ iŋ ndê ŋgac-sêŋomi, ma kêdôhôŋ ŋac bu sêteŋ mbec tôm bêc hoŋ, ma takwê bu sêtap ŋandô sa ma sêhu siŋ dom. 2Iŋ sôm, “Ŋgac êmatôc yom-ŋga daŋ mbo malac atu daŋ. Iŋ töc Anötö dom, ma toc ŋamalac daŋ sa dom. 3Ma awhê sawa daŋ ndöc malac dinaŋ, ma iŋ têŋ ŋgac êmatôc yom-ŋga dau gi ŋapaŋ, ma sôm, ‘Ŋamalac daŋ kêŋ ŋawapac têŋ aö. Nem aö sa ma êmatôc alu mba yom.’ 4Iŋ ndac tidim daêsam magoc ŋgac dau tec bu nem iŋ sa e tiŋambu iŋ sôm têŋ dau, ‘Aö gatöc Anötö dom, ma gatoc ŋamalac sa dom, 5tigeŋ awhê sawa dindec ndac aö ŋapaŋ, ma bocdinaŋ aö wanem iŋ sa ma wamatôc iŋ ndê yom. Aö bu wakôm dom, dec iŋ oc meŋ ŋapaŋ e kôm aö lic kam sa.’”

6Ma Pômdau sôm têŋ ndê ŋgac-sêŋomi, “Ŋgac êmatôc yom-ŋga dau iŋ ŋgac gitêŋ dom, magoc iŋ sôm bu nem awhê sawa dinaŋ sa. 7Mac lau naŋ Anötö kêyaliŋ mac sa ati iŋ ndê, naŋ ateŋ mbec têŋ iŋ acsalô ti ôbwêc, mac gauc gêm sake? Anötö oc tec bu ŋgô mac nem mbec ma nem mac sa, a? 8Mba! Aö wasôm têŋ mac bu iŋ oc nem mac sa ŋagahô. Tigeŋ, têŋ ndoc Ŋamalac ndê Atu mbu meŋ, naŋ iŋ oc tap lau ŋatô sa, naŋ sêsap si sêkêŋ whiŋ iŋ-ŋga dôŋ sêmbo, me mba?”

Yom gôliŋ pi Palêsai ma ŋgac kôc takis-ŋga daŋ

9Yisu kêyalê bu lau ŋatô naŋ sêkêŋ daŋga iŋ, naŋ sêtoc dau sa bu lau gitêŋ ma sêpu lau ŋatô. Bocdinaŋ iŋ sôm yom gôliŋ daŋ bocdec bu. 10“Ŋgac lu sêtêŋ lôm dabuŋ si, bu sêteŋ mbec. Iŋlu si daŋ iŋ Palêsai, ma ŋgac daŋ iŋ ŋgac kôc takis-ŋga. 11Palêsai dau tisa kalhac, ma teŋ mbec tu dau-ŋga bocdec bu, ‘Anötö, aö wanem daŋge am bu aö gatôm lau ŋatô naŋ lau sac, naŋ dom. Aö gatôm lau kaŋ dom, me lau naŋ sêkôm mêtê sac me mêtê mockaiŋ-ŋga dom. Ma yomandô, aö gatôm ŋgac kôc takis-ŋga dindê dom. 12Yêc wake hoŋ ŋalôm aö gahu gêŋ daneŋ-ŋga siŋ tidim lu tu gauc nem am-ŋga. Aö gawhê neŋ awa ti wapa hoŋ kôc gi toŋ amaŋlu, ma gakêŋ toŋ daŋ ti da têŋ am.’ 13Palêsai teŋ mbec bocdinaŋ, tigeŋ ŋgac kôc takis-ŋga kalhac ahê. Iŋ hôc tandô sa têŋ undambê dom, magoc wec ti ŋalôm ŋawapac ma teŋ mbec bocdec bu, ‘Anötö, tamwalô aö ŋgac sac dec.’” 14Goc Yisu sôm, “Aö wasôm têŋ mac bu Anötö gêlic ŋgac kôc takis-ŋga dinaŋ ti ŋgac gitêŋ, ma Palêsai dinaŋ mba. Ŋahu bu asa naŋ po dau ndê waê sa, naŋ Anötö oc êŋgwiniŋ iŋ, ma asa naŋ kêgwiniŋ dau, naŋ Anötö oc toc iŋ sa.”

Yisu gêm mbec balêkoc sauŋ

(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)

15Têŋ bêc daŋ lau sêkôc si balêkoc sauŋ sêtêŋ Yisu sêmeŋ, bu iŋ kêŋ amba sac ŋac. Iŋ ndê ŋgac-sêŋomi sêlic e sêsôm dinda ti dambai. 16Tigeŋ Yisu mbwêc ŋac sêmeŋ ma sôm, “Atec balêkoc dinaŋ sêtêŋ aö sêmeŋ, ma alhac ŋac ahuc dom. Bu Anötö ndê gôliŋ gic lau naŋ sêtôm balêkoc sauŋ-sauŋ dindec, naŋ ŋawaê. 17Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu asa naŋ bu sôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu nditôm balêkoc sauŋ daŋ dom, naŋ oc nditôm dom bu sôc ndi.”

Ŋgac bata ti lêlôm

(Mat 19:16-22; Mak 10:17-22)

18Ma ŋgac bata Israel-ŋga daŋ ndac Yisu, “Kêdôhôŋwaga ŋayham, aö wakôm sake, dec tiŋambu Anötö oc kôc aö sa wambo taŋli yêc undambê?” 19Ma Yisu sôm, “Tu sake-ŋga am sam aö bu ŋayham? Anötö tawasê iŋ ŋayham. 20Am kêyalê Moses ndê yomsu, ‘Kôm gêŋ mockaiŋ-ŋga dom. Ndic ŋamalac ndu dom. Nem kaŋ gêŋ dom. Sôm yom tasaŋ pi lau dom,’ ma ‘Toc damam lu dinam sa.’” 21Ma ŋgac dau sôm, “Aö kakuc yomsu hoŋ dinaŋ têŋ ndoc aö gambo balê ŋapaŋ e kwahic dec.” 22Yisu ŋgô yom dinaŋ ma sôm têŋ iŋ, “Am pônda gêŋ tigeŋ. Kêŋ am nem wapa hoŋ têŋ lau sênemlhi, ma ndic sam ŋa-awa têŋ lau ŋalôm sawa. Ma bocdinaŋ am nem awa ŋandô oc yêc undambê. Ma tiŋambu mweŋ ma êmkuc aö.” 23Magoc ŋgac dau ŋgô Yisu ndê yom e ŋalôm ŋawapac, ŋahu bu iŋ ŋgac ti wapa daêsam.

Puc pi awa ti wapa

(Mat 19:23-30; Mak 10:23-31)

24Yisu tahê iŋ ma sôm, “Lau ti lêlôm si awa ti wapa kalhac ŋac ahuc e gitôm dom bu sêsôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu ŋagahô. 25Bôc atu daŋ gitôm kamel, oc tôm bu sôc so ŋalasê ŋagahô hôc gêlêc ŋgac ti lêlôm daŋ bu sôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu su.” 26Lau naŋ sêŋgô yom dau sêsôm, “Bu bocdinaŋ dec asa oc tôm bu tap Anötö ndê mwasiŋ nem lau si-ŋga sa? Oc ŋawapac atu!” 27Magoc Yisu ô yom ma sôm, “Gêŋ naŋ ŋamalac sêtôm dom bu sêkôm, naŋ Anötö gitôm bu kôm.”

28Ma Pita sôm têŋ iŋ, “Yac oc bocke? Yac ahu mba andu ti gêŋ hoŋ siŋ tu aŋkuc am-ŋga.” 29Ma Yisu sôm têŋ iŋ, “Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac bu asa naŋ bu hu andu, me awhê, me asidôwai, me damba lu dinda, me balêkoc siŋ tu êŋkuc aö-ŋga, 30naŋ Anötö oc kêŋ gêŋ kaiŋ dinaŋ daêsam têŋ iŋ ô, têŋ têm iŋ mbo nom. Ma têŋ têm ŋambu-ŋga, Anötö oc kôc iŋ sa ma kêŋ iŋ ndöc tali ŋapaŋ yêc undambê.”

Yisu sôm tiyham bu iŋ oc mbac ndu

(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)

31Yisu kôc ŋgacsêŋomi 12 sa sêsa si sêmbo dau-ŋga, ma sôm têŋ ŋac bu, “Kwahic dec yac bu dapi Jerusalem dandi, ma gêŋ hoŋ naŋ lau propet sêto pi Ŋamalac ndê Atu, naŋ oc ŋandô sa. 32Lau oc sêkêŋ iŋ sip lau Rom-ŋga amba, ma ŋac oc sêsu iŋ susu, sêkôm iŋ ŋayom, sêhê gasôp pi iŋ, sêtap iŋ, ma sêndic iŋ ndu. 33Magoc iŋ oc tisa tiyham têŋ bêc titö-ŋga.” 34Tigeŋ ŋac sêŋyalê yom dau ŋahu dom. Ŋahu yêc siŋ dau têŋ ŋac, ma ŋac si gauc sa pi Yisu ndê yom dau dom.

Yisu kôm ŋgac tapec tandô po asê

(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)

35Yisu ma lau naŋ sêŋkuc iŋ sêŋsêlêŋ e sêsuŋ sa malac Jeriko. Ma yêc seŋ ŋamakê ŋgac tapec daŋ ndöc ma teŋ gêŋ. 36Ŋgac dau ŋgô bu lau daêsam sêŋsêlêŋ sêmbo seŋ, goc ndac gêŋ dau ŋahu. 37Ma lau sêsôm têŋ iŋ bu Yisu Nasaret-ŋga kêsêlêŋ mbo seŋ meŋ. 38Goc iŋ mbwêc, “Yisu, †Dawid ndê Atu, tamwalô aö!” 39Lau naŋ sêŋsêlêŋ sêmuŋ Yisu sêhec yom ŋgac tapec dau, ma sêsôm têŋ iŋ bu nem dôŋ. Magoc iŋ mbwêc ti ŋaŋga, “Dawid ndê Atu, tamwalô aö!” 40Yisu kwê dôŋ kalhac, ma sôm têŋ lau bu sêkôc ŋgac dau sêtêŋ iŋ sêmeŋ. Ma têŋ ndoc iŋ tigasuc Yisu, naŋ Yisu ndac iŋ, 41“Am tac whiŋ bu aö wakôm sake têŋ am?” Ma iŋ sôm, “Pômdau, aö tac whiŋ bu tanôŋ ŋayham sa.” 42Goc Yisu sôm têŋ iŋ, “Tanôm ŋayham sa! Am nem kêŋ whiŋ kôm am ŋayham sa.” 43Ma ŋagahô eŋ iŋ tandô ŋayham sa, ma iŋ kêkuc Yisu ma kêpiŋ Anötö. Ma lau hoŋ naŋ sêlic gêŋ dinaŋ, naŋ sêmpiŋ Anötö bocdinaŋ.

Copyright information for `BUK