Luke 20

Gêndac pi Yisu ndê ŋaclai ŋahu

(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)

1Têŋ têm dinaŋ Yisu kêdôhôŋ lau, ma gêm mêtê pi ŋawaê ŋayham mbo lôm dabuŋ. Ma dabuŋsiga atu-tu ti lau Skraib ma lau bata Israel-ŋga sêtêŋ iŋ si, 2ma sêsôm, “Sôm têŋ yac. Am kôc ŋaclai yêc nde, bu kôm gêŋ hoŋ naŋ am kôm? Asa kêŋ têŋ am?” 3Ma iŋ sôm, “Gêŋ ŋamata-ŋga aö bu wakêŋ gêndac daŋ têŋ mac. Asôm têŋ aö, 4asa kêŋ ŋaclai têŋ Jon dec iŋ kêku lau? Anötö kêŋ ŋaclai têŋ iŋ, me mba?”

5Ŋac sem yomgalôm têŋ dau pi Yisu ndê gêndac ma sêsôm, “Yac bu dasôm bu, ‘Anötö kêŋ ŋaclai têŋ Jon,’ dec iŋ oc ndac yac, ‘Tu sake-ŋga mac akêŋ whiŋ Jon dom?’ 6Magoc yac bu dasôm bu Jon kêku lau kêkuc ŋamalac nom-ŋga si gauc ŋambwa, dec lau hoŋ oc sêtuc yac ŋa hoc dambac ndu, bu ŋac sêlic Jon bu Anötö ndê propet daŋ.” 7Bocdinaŋ sêsôm têŋ Yisu bu sêŋyalê Jon ndê ŋaclai ŋahu dom. 8Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Ma bocdinaŋ aö wasôm aneŋ ŋaclai ŋahu asê têŋ mac dom.”

Yom gôliŋ pi lau sêyob ôm wain-ŋga

(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)

9Ma Yisu sôm yom gôliŋ daŋ têŋ lau dau bocdec bu, “Ŋgac daŋ sô ôm wain-ŋga daŋ, ma kêŋ têŋ lau ŋatô bu sêyob. Goc iŋ têŋ gameŋ daŋ gi ma mbo ŋasawa baliŋ. 10Têŋ ndoc sêhoŋ wain ŋandô sa-ŋga, iŋ kêkiŋ ŋgac akiŋ daŋ têŋ lau naŋ sêyob iŋ ndê ôm, naŋ gi, bu sêkêŋ wain ŋandô ŋatô têŋ iŋ. Tigeŋ ŋac sic iŋ, ma sêkêŋ iŋ kölhö amba sawa gi. 11Goc ŋadau kêkiŋ ŋgac akiŋ daŋ tiyham, magoc ŋac sic iŋ ma sêkôm mêtê sac têŋ iŋ, ma sêkêŋ iŋ kölhö amba sawa gi. 12Ma iŋ kêkiŋ ŋgac titö-ŋga têŋ ŋac gi, magoc ŋac sic iŋ basô, ma sêmasuc iŋ sa awê gi. 13Goc ôm wain-ŋga ŋadau sôm, ‘Aö wakôm sake? Aö waŋkiŋ aneŋ balê, naŋ aö atac whiŋ iŋ ndu andô. Mboe ŋac oc sêtoc iŋ sa.’ 14Tigeŋ têŋ têm lau sêyob ôm-ŋga sêlic ŋadau ndê atu kêsêlêŋ meŋ, naŋ sêsôm têŋ dandi, ‘Ŋadau ndê atuŋgac dê oc wêkaiŋ ôm dindec. Dandic iŋ ndu ma dakôc ôm dindec su ti yac neŋ.’ 15Ma sêmasuc iŋ yêc ôm wain-ŋga, ma sic iŋ ndu.”

Ma Yisu ndac, “Mac gauc gêm bu ôm ŋadau oc kôm sake têŋ ŋac?
16Iŋ oc meŋ ma ndic lau sêyob ôm-ŋga ndu, ma kêŋ ndê ôm têŋ lau ŋatô sêyob.” Lau naŋ sêŋgô yom dinaŋ sêsôm, “Mba! Bocdinaŋ dom!” 17Magoc Yisu tahê ŋac ma sôm, “Gauc nem yom naŋ sêto yêc bocdec bu, ‘Hoc naŋ lau sêkwê andu-ŋga sêtec, naŋ kwahic ti hoc ŋamata-ŋga yêc andu dau.’ Mac aŋyalê yom dau ŋahu, me mba? 18Lau hoŋ naŋ sêtiŋ gahi pi hoc dinaŋ e sêpeŋ, naŋ oc sêniŋga, ma hoc dau bu peŋ pi ŋamalac daŋ, dec oc sec iŋ popoc.”

19Lau Skraib ti dabuŋsiga atu-tu sêŋyalê bu Yisu ndê yom gôliŋ dinaŋ hêganôŋ ŋac, dec ŋac atac whiŋ bu sêkôc iŋ dôŋ ŋagahô eŋ. Magoc ŋac sêtöc lau naŋ sêmbo sêwhiŋ iŋ, dec sêkôm dom.

Lau bu sêtim Yisu pi yom takis-ŋga

(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)

20Ma lau bata Israel-ŋga dinaŋ tatiŋ Yisu ŋapep, ma sêkêŋ lau ŋatô bu sêtip iŋ. Lau sêtip Yisu-ŋga dinaŋ sêŋsau bu ŋac tac whiŋ bu sêŋgô iŋ ndê yom. Tigeŋ sêkêŋ daŋga bu mboe sêŋgô iŋ sôm yom so daŋ, dec ŋac oc sêkêŋ iŋ sip gôliŋwaga Rom-ŋga ndê amba, bu êmatôc iŋ. 21Ma ŋac sêsôm têŋ iŋ bu, “Kêdôhôŋwaga, yac aŋyalê bu am sôm yom ma kêdôhôŋ lau ŋalêŋ gitêŋ. Am toc lau hoŋ sa ŋalêŋ tigeŋ, ma kêdôhôŋ Anötö ndê lêŋ têŋ lau kêkuc yom ŋandô. 22Kwahic dec yac bu andac am bu iŋ solop bu yac dakêŋ takis têŋ Sisa, me mba?”

23Yisu kêyalê bu ŋac gauc gêm bu sêtim iŋ, dec sôm têŋ ŋac, 24“Atôc mone silba daŋ têŋ aö.” Ma iŋ ndac, “Asa ndê ŋagatu ti ŋaê yêc mone dindec?” 25Ma ŋac sêsôm, “Sisa ndê.” Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Bocdinaŋ atoc Sisa sa ŋa gêŋ naŋ gic iŋ ŋawaê, ma atoc Anötö sa ŋa gêŋ naŋ gic iŋ ŋawaê.”

26Ŋalêŋ dinaŋ ŋac sêŋsahê bu sêtim iŋ bu sôm yom so daŋ yêc lau hoŋ aŋgô-ŋga, magoc sêtôm dom. Sêhêdaê tu iŋ ndê yom ti gauc-ŋga, ma ŋac si yom mba bu sêsôm ô.

Lau Sadiusi bu sêtim Yisu pi yom datisa akêŋ lau batê-ŋga

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27Têŋ dinaŋ lau †Sadiusi ŋatô sêtêŋ Yisu si. Ŋac lau Israel-ŋga si toŋ daŋ, naŋ sêkêŋ whiŋ bu lau batê oc sêtisa tiyham dom. Ma ŋac sêkêŋ gêndac daŋ têŋ Yisu bocdec bu, 28“Kêdôhôŋwaga, Moses to yac neŋ yomsu daŋ bocdec bu. Ŋgac daŋ bu ndê dôwa nem awhê sa ma bu mbac ndu ma balêkoc mbasi, naŋ ŋgac dau oc nem dôwa ndê awhê sawa, ma kwê balêkoc asê tu dôwa-ŋga. 29Têŋ têm daŋ, asidôwai 7 sêmbo. Ŋgac ŋamata-ŋga gêm awhê sa, magoc iŋ mbac ndu ma iŋ ndê balêkoc mba. 30Ma ŋgac tilu-ŋga gêm awhê sawa dau, tigeŋ mbac ndu ma balêkoc mba. Ŋalêŋ tigeŋ ŋgac titö-ŋga e têŋ ŋgac ti-7-ŋga hoŋ sem awhê sawa dau magoc sêmbac ndu ma balêkoc mba. 32Ma tiŋambu awhê dau mbac ndu. 33Kwahic dec yac bu andac am bocdec bu. Lau batê bu sêtisa tôm lau ŋatô sêsôm, dec awhê dau oc ti asa ndê awhê? Bu asidôwai 7 dinaŋ hoŋ sem iŋ su têŋ ndoc sêmbo tali.”

34Ma Yisu ô yom ma sôm têŋ ŋac, “Lau têm dindec-ŋga sem dau, 35tigeŋ têŋ têm ŋambu-ŋga, lau naŋ Anötö oc lic bu lau gitêŋ ma uŋ ŋac sa bu sêndöc tali yêc undambê, naŋ oc sênem dau dom. 36Ma oc tôm dom bu ŋac sêmbac ndu tiyham, bu ŋac oc sêmbo sêtôm aŋela. Lau naŋ Anötö uŋ sa sêndöc undambê, naŋ oc sêti iŋ ndê balêkoc. 37Ma Moses dau tôc asê bu lau batê oc sêtisa. Gauc nem yom naŋ iŋ to pi ndoc iŋ gêlic ya golom sa a daŋ. Têŋ ndoc dinaŋ iŋ sam Pômdau bu Abraham ndê Anötö, Aisak ndê Anötö, ma Jakob ndê Anötö. 38Lau batê bu sêtisa dom, dec tu sake-ŋga Anötö sam dau bu lau tö dinaŋ si Anötö? Anötö iŋ lau batê si Anötö dom, iŋ lau tali si Anötö, bu lau hoŋ si ŋahu sêmbo tali-ŋga yêc Anötö.”

39Lau †Skraib ŋatô sêŋgô Yisu ndê yom dau ma sêsôm, “Kêdôhôŋ-waga, am nem yom ŋayham!” 40Ma tiŋambu lau sêtöc dau bu sêkêŋ gêndac têŋ Yisu tiyham.

Yisu kêsahê lau si gauc pi Mesaya

(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)

41Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Bocke ma lau sêsôm bu Mesaya iŋ Dawid ndê Atu? 42Dawid dau to yom yêc Buku Wê-ŋga bocdec bu,‘Anötö sôm têŋ aneŋ Pômdau, “Am ndöc aö amaŋ andô-ŋga, 43e nditôm aö wakêŋ nem ŋacyo sêsôc am gahim ŋapu.” ’ 44Bocdinaŋ Dawid dau sam Mesaya bu Pômdau, ma bocke dec lau sêsôm bu Mesaya iŋ Dawid ndê Atu?”

Yisu ndê puc pi lau Skraib si mêtê sac

(Mat 23:1-7; Mak 12:38-40)

45Ma yêc lau hoŋ dinaŋ si aŋgô-ŋga, Yisu sôm têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi, 46“Ayob daôm ŋapep bu aŋkuc lau Skraib si gêbôm dom. Ŋac sêsôc ŋakwê baliŋ ma sêŋsêlêŋ sêmbo malac lôm, bu ŋac atac whiŋ bu lau sêtoc ŋac sa ma sêhê mwalêc ŋac. Ŋac atac whiŋ bu sêndöc mala ŋamata-ŋga yêc lôm wê-ŋga, ma lau tiwaê si mala têŋ ndoc sêneŋ mwasiŋ-ŋga. 47Yêc lau hoŋ aŋgô-ŋga, sêteŋ mbec baliŋ, magoc têŋ ndoc lau sêlic ŋac dom, naŋ sêŋsau lauwhê sawa bu sêŋgaho ŋac si andu su. Anötö oc êmatôc ŋac ma kêŋ ŋagêyô sac andô têŋ ŋac.”

Copyright information for `BUK